Иса Муса'дан бюйюктюр (3: 1-6)Дата02.05.2017
Размер62.25 Kb.
Ибранилер Мектубу - 5. вааз

Иса Муса'дан бюйюктюр (3:1-6)

1 Бу себеп ичин - беним кутсал кардешлерим, гьоктен гелен даветин ортакларъ - адънъ андъğъмъз Аллахън дипломатъна ве башгьоревлисине, евет Иса Месихе бакън! 2 О, кендисине гьорев Верене садикан калдъ, айнъ насъл Муса да бютюн евинин юзеринде садикан калдъ. 3 Ама Иса, Муса'дан даха бюйюк шанлълъğа лайък сайълдъ. Не кадар евин сахиби, ону япан устадан даха бюйюк сайгънлък гьорюйор. 4 Чюнкю хер евин вар бир кишиси, ону калдърсън. Ама хер бир шейи калдъран Аллахтър. 5 Сахи, Муса да бютюн евинин юзеринде садикан сайълдъ, тъпкъ насъл бир хизметчи садикан сайълъйор. Ама бу бир шахитлик ичин олду, даха сонра сьойленеджек сьозлерден ичин. 6 Месих гене, кенди евинин юзеринде бир оğул гиби садикан сайълдъ. Ве Онун еви бизиз. Йетер ки, умудун вердиğи куражъ ве севинджи сонуна кадар съкъ туталъм.

-------------------------------------------


А. Иса Аллахън дипломатъ ве башгьоревлиси (а.1)

1) иманлълар ичин ики ад:

а) "кутсал кардешлер"


 • 'кутсал' сьозю темиз демек деğил, ама 'Аллахън иши ичин айрълмъш'

 • месела: Аллах бютюн халклардан бир халк сечти, онунла кенди ишини гьорсюн, онун ичин Яхудилер лазъмдъ кутсал бир халк олсун

 • Аллах бир сандък сечти, о 'Антлашма Сандъğъ' олду = кутсал бир ешя

 • насъл бир ешя я да бир киши кутсал олурду: месхетмекле (яğ дьокмек)

 • айнъ онун гиби, Раб бизи Кутсал Рухла месхетти = биз артък айръйъз, фарклъйъз Раббин хизмети ичин

б) "гьоктен гелен даветин ортакларъ"


 • Раб херкеси бир дюğюне чаğъръйор, хепимизин юстюне хош коку съкъйор (= бизим ийи ишлеримиз, ийи карактеримиз)

 • о дюğюн ен сонунда гьокте оладжак - сен гидеджен ми? Кралън дюğюнюне гитмесен не оладжак? (Матта 22:1-14)

2) Иса Аллахън дипломатъдър

а) дипломат не япъйор?


 • Бир хюкюметин ишлерини ябанджъ бир девлетте гьорюйор

 • месела: Софиа'да посолстволар вар: Руся, Франса, Тюркийе

 • бир ябанджъ девлете гитмек ичин директно онун хюкюметинден изин алмъйорсун, ама онун дипломатъндан (консолос)

б) айнъ онун гиби Иса йерйюзюнде Аллахън дипломатъдър
в) Иса бу иши сонра апостоларъна ве бютюн иманлъларъна брактъ


2.Кор 5:20

“Чюнкю Месихин дипломатларъйъз. Аллах санки бизим аğзъмъзла чаğъръйор. Месихин йеринде ялваръйоруз: Аллахла баръшън!”


3) Иса Аллахън башгьоревлисидир


 • биз санъйоруз: "Херкес олдуğу гиби Аллаха яклашабилир" - ама бу янлъш

 • гюнах йюзюнден инсан артък Аллаха яклашамаз = бир АРАДжЪ лазъм, ики тарафън арасънъ япан бир киши

 • ескиден Аллах гьоревлилери варди, онларън башъ 'Башгьоревли'

 • онун иши недир:

Ибранилер 5:1

“Хер башгьоревли инсанларън арасъндан сечилийор ве она Аллахън каршъсънда гьорев верилийор. Онун иши, хем бахшишлер, хем де гюнахлар ичин курбанлар гетирсин.” • инсан курбан хайванъ алърдъ, ама онун курбанъ гечерли деğилди, еğер гьоревли ону кесмесе, онун канънъ Аллахън хузуруна гетирмесе

 • Аллах Иса'йъ гьондерди, бу иши кенди катънда япсън.


Б. Иса ве Муса садикан калдълар (а.2)

1. 'садикан' не демек?


 • сюрекли баğлъ калмак, бир иши башлатмак ве сонуна гетирмек

 • махалледе зор бир шей: биз сьоз верийпруз, башлъйоруз ве сонра гене де кенди джанъмъза бакъйоруз? Джанъмъз истерсе, япъйоруз, джанъмъз истемезсе япмъйоруз

 • ама Раб бизе дийор 'садикан олун'

Матта 24:45-47

“Мадем ьойле, садикан ве анлайъшлъ хизметчи ким оладжак? Ефендиси ону бютюн ев халкънън башъна кояджак, онлара вакътла йемеклерини версин дийе. Не мутлу о хизметчийе, ефендиси гелди ми, ону бу ишин башънда булсун. Сизе доğру бир шей сьойлейейим: ефендиси ону бютюн малларънън башъна кояджак.” • истийор мусун, Раб сана бир гюн шьойле десин:

Лука 19:17

“Аферин, ийи хизметчисин. Чок аз бир шейде садикан олдун, сени он касабанън юзерине кояджам.” • бизим куражъмъз олсун дийе садикан калмак ичин, Раб бизе ики ьорнек верийор: Муса ве Иса

2. Муса насъл садикан калдъ?


 • Раб она чок зор бир иш верди, Муса да ону сонуна кадар девам етти,

 • чок зорлуклардан гечти: Мъсърлъларън дюшманлъğъ, ачлък сусузлук, халкън гюнахларъ ве мърмърданмаларъ, башкаларънън късканчлъğъ

 • Раб гене де деди: "Кулум Муса бютюн евимде садикан калдъ" (Сай 12:7)

 • сен зорлукларла каршълашъйор мусун? О заман не япаджан - вазгеьомек ми, Мусая бакмак мъ? Ону ьорнек ал, азъджък даянмак лазъм

3. Иса насъл садикан калдъ?


Йух 17: 4

"Бен йерйюзюнде икен сени шанладъм. Бана бир иш вермиштин, ону япайъм - бен де о иши тамамладъм." • хачта ьолюркен Иса не деди: "Артък тамам олду"

 • Иса'нън зорлукларъ Муса'нън зорлукларъна кадар иди: денемелер, халкън каршъ коймаларъ, ьоğренджилери ону анламадълар, саймадълар, бириси ону еле верди

 • Иса'дан кураж ал: о садикан калдъ, сен де садикан калабилирсин, сонуна кадат девам едебилирсин

В. Муса уста - Иса евин сахиби (а.3-4)


 • шимдийе кадар Иса ве Муса'йъ бензер оларак гьостерди - шимди башлъйор, Исанън юстюн олдуğуну гьостерсин

1. Санки Аллах оğлуна бир ев япъйор: Муса о еви калдъраджак, ама онун Оğлу Иса орада отураджак


 • ьондже уста ишлийор, сонра асъл сахиби о евде отуруйор = Мусанън бютюн яптъкларъ Иса ичин иди

 • биз бугюн Иса'нън евинде отуруйоруз, деğил Мусанън евинде


2. Муса бу еви насъл калдърдъ?


 • Раб кендине бир халк хазърладъ: ьондже онун адъ танъмаздъ, хер тюрлю танрълара тапълърдъ

 • Муса гелмейди, яваш яваш Исраил халкъ Мъсрлъларла каръшаджактъ, йок олуп гидеджекти.

 • Муса'нън буйрукларъйла кишилер яваш яваш Аллахън йолуну ьоğрендилер: кутсаллък недир, курбан недир, курбанън канъ не иш гьорюйор - Муса халка бу дерслери верирди

 • бьойлеликле Иса'я хазър бир халк яраттъ - заман долунджа (Гал 2:20), Иса гелди

 • Иса'нън гелиши, ев сахибинин ташънмасъ гиби


3. Иса Месихтир - онун аркасъндан кимсе гелмеди, гелмейеджек де


 • Муса Иса'я хазърлък яптъ, ама Иса кимсейе хазърлък япмадъ

 • онун ичин онун шанлълъğъ даха бюйюк = биз она бакалъм, Мусая деğил


Г. Муса хизметчи - Иса оğул (а. 5-6)


 • икинджи бир бензетме = истийор Исанън юстюнлюğю даха да фазла белли етсин

1. Муса санки Месихин хаятъндан тсеналар хазърладъ

а) чьолдеки йълан


Йуханна 3:14

"Муса бир вакът ъссъз йерлерде икен йъланъ йукаръ калдърмъштъ. 'Инсаноğлу' да айнъ ьойле лазъм йукаръ калдърълсън."


б) Фъсъх курбанъ


2.Кор 5:17

"Чюнкю бизим Фъсъх курбанъмъз затен кесилмиштир, о да Месихтир."


в) вафтиз


1.Кор 10:2

"Булут ве денизин ичинде икен, хепси Муса'я вафтиз олдулар."


2. Муса'нън кануну шахитлик яптъ, даха сонра геледжек олан Иса ичин3. Иса о еви япанън оğлудур


 • Сен бир ев япарсан евладън ичин киме даха чок сайгъ гьостереджен: устая мъ, чоджуğуна мъ?

 • Аллах Муса'я башка бактъ, Иса'я башка бактъ

а) Аллах Муса'йъ инсанларън арасъндан сечти, бир иш япсън - Иса гене Аллахън баğръндан гелди


Чъкъш 3:10

"Шимди гел, халкъм Исраил'и Мъсър'дан чъкармак ичин сени фиравуна гьондерейим.""Йух 1:18

"Хич кимсе, хич бир заман Аллахъ гьормемиштир - ама Тек Доğан, кендиси Аллах Олан, евет Бабанън баğрънда Олан, иште О Аллахъ ачъкладъ."


б) Раб Муса'йъ джезаландърдъ


Сайълар 20:12

"РАБ Муса'йла Харун'а, "Мадем Исраиллилер'ин гьозю ьонюнде беним кутсаллъğъмъ саярак бана гювенмединиз" деди, "Бу топлулуğу кендилерине вереджеğим юлкейе де гьотюрмейеджексиниз." • ама Иса'я хеп севги гьостерди

Йуханна 8:29

“Бени гьондермиш Олан бенимле бирликтедир. Баба бени ялнъз бракмадъ. Чюнкю хер заман Ону мемнун еден шейлери япъйорум."


4. "о ев бизиз"


 • бу, бютюн текстин ен бюйюк сьозлеридир: Муса ве Иса уğраштъ, ьойле ки, биз бугюн бурада олалъм дийе

 • Раб артък джанлъ бир ев, бир халк яратъйор

 • бир евин ичинде хер туğланън белли йери вар, хепси де бирбирлерине баğлъ = бизимарамъзда ьойле ми?

 • "Йетер ки, умудун вердиğи куражъ ве севинджи сонуна кадар съкъ туталъм."

 • кураждан ве севинчтен вазгечмемек лазъм
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница