Иса Муса'дан бюйюктюр (3: 1-6)Дата02.05.2017
Размер62.25 Kb.
Ибранилер Мектубу - 5. вааз

Иса Муса'дан бюйюктюр (3:1-6)

1 Бу себеп ичин - беним кутсал кардешлерим, гьоктен гелен даветин ортакларъ - адънъ андъğъмъз Аллахън дипломатъна ве башгьоревлисине, евет Иса Месихе бакън! 2 О, кендисине гьорев Верене садикан калдъ, айнъ насъл Муса да бютюн евинин юзеринде садикан калдъ. 3 Ама Иса, Муса'дан даха бюйюк шанлълъğа лайък сайълдъ. Не кадар евин сахиби, ону япан устадан даха бюйюк сайгънлък гьорюйор. 4 Чюнкю хер евин вар бир кишиси, ону калдърсън. Ама хер бир шейи калдъран Аллахтър. 5 Сахи, Муса да бютюн евинин юзеринде садикан сайълдъ, тъпкъ насъл бир хизметчи садикан сайълъйор. Ама бу бир шахитлик ичин олду, даха сонра сьойленеджек сьозлерден ичин. 6 Месих гене, кенди евинин юзеринде бир оğул гиби садикан сайълдъ. Ве Онун еви бизиз. Йетер ки, умудун вердиğи куражъ ве севинджи сонуна кадар съкъ туталъм.

-------------------------------------------


А. Иса Аллахън дипломатъ ве башгьоревлиси (а.1)

1) иманлълар ичин ики ад:

а) "кутсал кардешлер"


 • 'кутсал' сьозю темиз демек деğил, ама 'Аллахън иши ичин айрълмъш'

 • месела: Аллах бютюн халклардан бир халк сечти, онунла кенди ишини гьорсюн, онун ичин Яхудилер лазъмдъ кутсал бир халк олсун

 • Аллах бир сандък сечти, о 'Антлашма Сандъğъ' олду = кутсал бир ешя

 • насъл бир ешя я да бир киши кутсал олурду: месхетмекле (яğ дьокмек)

 • айнъ онун гиби, Раб бизи Кутсал Рухла месхетти = биз артък айръйъз, фарклъйъз Раббин хизмети ичин

б) "гьоктен гелен даветин ортакларъ"


 • Раб херкеси бир дюğюне чаğъръйор, хепимизин юстюне хош коку съкъйор (= бизим ийи ишлеримиз, ийи карактеримиз)

 • о дюğюн ен сонунда гьокте оладжак - сен гидеджен ми? Кралън дюğюнюне гитмесен не оладжак? (Матта 22:1-14)

2) Иса Аллахън дипломатъдър

а) дипломат не япъйор?


 • Бир хюкюметин ишлерини ябанджъ бир девлетте гьорюйор

 • месела: Софиа'да посолстволар вар: Руся, Франса, Тюркийе

 • бир ябанджъ девлете гитмек ичин директно онун хюкюметинден изин алмъйорсун, ама онун дипломатъндан (консолос)

б) айнъ онун гиби Иса йерйюзюнде Аллахън дипломатъдър


 • онун девлети: Аллахън краллъğъ

 • о краллъğа далмак ичин, Иса'дан виза алмак лазъмв) Иса бу иши сонра апостоларъна ве бютюн иманлъларъна брактъ


2.Кор 5:20

“Чюнкю Месихин дипломатларъйъз. Аллах санки бизим аğзъмъзла чаğъръйор. Месихин йеринде ялваръйоруз: Аллахла баръшън!”


3) Иса Аллахън башгьоревлисидир


 • биз санъйоруз: "Херкес олдуğу гиби Аллаха яклашабилир" - ама бу янлъш

 • гюнах йюзюнден инсан артък Аллаха яклашамаз = бир АРАДжЪ лазъм, ики тарафън арасънъ япан бир киши

 • ескиден Аллах гьоревлилери варди, онларън башъ 'Башгьоревли'

 • онун иши недир:

Ибранилер 5:1

“Хер башгьоревли инсанларън арасъндан сечилийор ве она Аллахън каршъсънда гьорев верилийор. Онун иши, хем бахшишлер, хем де гюнахлар ичин курбанлар гетирсин.” • инсан курбан хайванъ алърдъ, ама онун курбанъ гечерли деğилди, еğер гьоревли ону кесмесе, онун канънъ Аллахън хузуруна гетирмесе

 • Аллах Иса'йъ гьондерди, бу иши кенди катънда япсън.


Б. Иса ве Муса садикан калдълар (а.2)

1. 'садикан' не демек?


 • сюрекли баğлъ калмак, бир иши башлатмак ве сонуна гетирмек

 • махалледе зор бир шей: биз сьоз верийпруз, башлъйоруз ве сонра гене де кенди джанъмъза бакъйоруз? Джанъмъз истерсе, япъйоруз, джанъмъз истемезсе япмъйоруз

 • ама Раб бизе дийор 'садикан олун'

Матта 24:45-47

“Мадем ьойле, садикан ве анлайъшлъ хизметчи ким оладжак? Ефендиси ону бютюн ев халкънън башъна кояджак, онлара вакътла йемеклерини версин дийе. Не мутлу о хизметчийе, ефендиси гелди ми, ону бу ишин башънда булсун. Сизе доğру бир шей сьойлейейим: ефендиси ону бютюн малларънън башъна кояджак.” • истийор мусун, Раб сана бир гюн шьойле десин:

Лука 19:17

“Аферин, ийи хизметчисин. Чок аз бир шейде садикан олдун, сени он касабанън юзерине кояджам.” • бизим куражъмъз олсун дийе садикан калмак ичин, Раб бизе ики ьорнек верийор: Муса ве Иса

2. Муса насъл садикан калдъ?


 • Раб она чок зор бир иш верди, Муса да ону сонуна кадар девам етти,

 • чок зорлуклардан гечти: Мъсърлъларън дюшманлъğъ, ачлък сусузлук, халкън гюнахларъ ве мърмърданмаларъ, башкаларънън късканчлъğъ

 • Раб гене де деди: "Кулум Муса бютюн евимде садикан калдъ" (Сай 12:7)

 • сен зорлукларла каршълашъйор мусун? О заман не япаджан - вазгеьомек ми, Мусая бакмак мъ? Ону ьорнек ал, азъджък даянмак лазъм

3. Иса насъл садикан калдъ?


Йух 17: 4

"Бен йерйюзюнде икен сени шанладъм. Бана бир иш вермиштин, ону япайъм - бен де о иши тамамладъм." • хачта ьолюркен Иса не деди: "Артък тамам олду"

 • Иса'нън зорлукларъ Муса'нън зорлукларъна кадар иди: денемелер, халкън каршъ коймаларъ, ьоğренджилери ону анламадълар, саймадълар, бириси ону еле верди

 • Иса'дан кураж ал: о садикан калдъ, сен де садикан калабилирсин, сонуна кадат девам едебилирсин

В. Муса уста - Иса евин сахиби (а.3-4)


 • шимдийе кадар Иса ве Муса'йъ бензер оларак гьостерди - шимди башлъйор, Исанън юстюн олдуğуну гьостерсин

1. Санки Аллах оğлуна бир ев япъйор: Муса о еви калдъраджак, ама онун Оğлу Иса орада отураджак


 • ьондже уста ишлийор, сонра асъл сахиби о евде отуруйор = Мусанън бютюн яптъкларъ Иса ичин иди

 • биз бугюн Иса'нън евинде отуруйоруз, деğил Мусанън евинде


2. Муса бу еви насъл калдърдъ?


 • Раб кендине бир халк хазърладъ: ьондже онун адъ танъмаздъ, хер тюрлю танрълара тапълърдъ

 • Муса гелмейди, яваш яваш Исраил халкъ Мъсрлъларла каръшаджактъ, йок олуп гидеджекти.

 • Муса'нън буйрукларъйла кишилер яваш яваш Аллахън йолуну ьоğрендилер: кутсаллък недир, курбан недир, курбанън канъ не иш гьорюйор - Муса халка бу дерслери верирди

 • бьойлеликле Иса'я хазър бир халк яраттъ - заман долунджа (Гал 2:20), Иса гелди

 • Иса'нън гелиши, ев сахибинин ташънмасъ гиби


3. Иса Месихтир - онун аркасъндан кимсе гелмеди, гелмейеджек де


 • Муса Иса'я хазърлък яптъ, ама Иса кимсейе хазърлък япмадъ

 • онун ичин онун шанлълъğъ даха бюйюк = биз она бакалъм, Мусая деğил


Г. Муса хизметчи - Иса оğул (а. 5-6)


 • икинджи бир бензетме = истийор Исанън юстюнлюğю даха да фазла белли етсин

1. Муса санки Месихин хаятъндан тсеналар хазърладъ

а) чьолдеки йълан


Йуханна 3:14

"Муса бир вакът ъссъз йерлерде икен йъланъ йукаръ калдърмъштъ. 'Инсаноğлу' да айнъ ьойле лазъм йукаръ калдърълсън."


б) Фъсъх курбанъ


2.Кор 5:17

"Чюнкю бизим Фъсъх курбанъмъз затен кесилмиштир, о да Месихтир."


в) вафтиз


1.Кор 10:2

"Булут ве денизин ичинде икен, хепси Муса'я вафтиз олдулар."


2. Муса'нън кануну шахитлик яптъ, даха сонра геледжек олан Иса ичин3. Иса о еви япанън оğлудур


 • Сен бир ев япарсан евладън ичин киме даха чок сайгъ гьостереджен: устая мъ, чоджуğуна мъ?

 • Аллах Муса'я башка бактъ, Иса'я башка бактъ

а) Аллах Муса'йъ инсанларън арасъндан сечти, бир иш япсън - Иса гене Аллахън баğръндан гелди


Чъкъш 3:10

"Шимди гел, халкъм Исраил'и Мъсър'дан чъкармак ичин сени фиравуна гьондерейим.""Йух 1:18

"Хич кимсе, хич бир заман Аллахъ гьормемиштир - ама Тек Доğан, кендиси Аллах Олан, евет Бабанън баğрънда Олан, иште О Аллахъ ачъкладъ."


б) Раб Муса'йъ джезаландърдъ


Сайълар 20:12

"РАБ Муса'йла Харун'а, "Мадем Исраиллилер'ин гьозю ьонюнде беним кутсаллъğъмъ саярак бана гювенмединиз" деди, "Бу топлулуğу кендилерине вереджеğим юлкейе де гьотюрмейеджексиниз."Йуханна 8:29

“Бени гьондермиш Олан бенимле бирликтедир. Баба бени ялнъз бракмадъ. Чюнкю хер заман Ону мемнун еден шейлери япъйорум."


4. "о ев бизиз"


 • бу, бютюн текстин ен бюйюк сьозлеридир: Муса ве Иса уğраштъ, ьойле ки, биз бугюн бурада олалъм дийе

 • Раб артък джанлъ бир ев, бир халк яратъйор

 • бир евин ичинде хер туğланън белли йери вар, хепси де бирбирлерине баğлъ = бизимарамъзда ьойле ми?

 • "Йетер ки, умудун вердиğи куражъ ве севинджи сонуна кадар съкъ туталъм."

 • кураждан ве севинчтен вазгечмемек лазъм
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница