Иван Минков Кмет на Община Кочериново Техническа спецификацияДата24.02.2017
Размер56.35 Kb.
УТВЪРЖДАВАМ: ....................................

Иван Минков

Кмет на Община Кочериново

Техническа спецификация

Мярка М07 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KNL 1084 (III-107)КОЧЕРИНОВО - БАРАКОВО – ГРАНИЦА ОБЩ. (КОЧЕРИНОВО-БЛАГОЕВГРАД) - БЛАГОЕВГРАД (BLG2061) И МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР.КОЧЕРИНОВО И С.БАРАКОВО
ОБЕКТ: 1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ KNL 1084 (III-107) КОЧЕРИНОВО-БАРАКОВО – ГРАНИЦА ОБЩ. (КОЧЕРИНОВО-БЛАГОЕВГРАД) – БЛАГОЕВГРАД (BLG2061)
ОБЕКТ: 2.МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР.КОЧЕРИНОВО И С.БАРАКОВО, ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ОБЕКТ: „Модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково, община Кочериново”
Част: Улично осветление

1.1Обхват на проекта


Изготвен е работен проект, който е част от инвестиционен проект за модернизиране и реконструкция на съществуващи улици в град Кочериново и с. Бараково, Община Кочериново. Същият касае реконструкция на съществуващо улично осветление на три улици в гр. Кочериново и с.Бараково. Точният обхват на реконструкция на уличното осветление по улици е:

Улици:

 • улица от О.Т. 355 през О.Т. 356 до О.Т. 359, в дясно от бул. „Никола Вапцаров“, с дължина 115 м;

 • улица „Владимир Заимов“, в ляво от бул. „Никола Вапцаров“, с дължина 925 м;

 • улица „Зоя Космодемянская“, в дясно от бул. „Никола Вапцаров“, с дължина 100 м.1.2Съществуващо положение на уличното осветление


Уличното осветление в гр. Кочериново, предмет на реконструкция в проекта, е ремонирано преди 7-8 години, като тогава са монтирани нови табла за управление на осветителните тела с контролери на фирма „Хит” ООД. Ремонтирана е мрежата ниско напрежение за улично осветление, монтирани са нови електромерни табла за измерване на електрическата енергия потребявана за нуждите на улично осветление. Наличните осветителни тела с мощност 250 W са заменени с нови с НЛВН с мощност 70 W, като същите са монтирани към наличните стоманобетонни стълбове посредством рогатки с дължини 0,5 м. Командването на осветлението става ръчно от място /посредством селекторен ключ/ и автоматично посредством GPRS контролер тип CITYLIGHT GPRS-RX 150. Същият представлява контролер с 12 входа по ток, получавани от токови трансформатори 50/0.05 А, монтирани на всеки изходящ клон към уличното осветление, и релейни/ импулсни (логически определяни) изходи към бобините на контактори, свързани в изходящата верига на съответния клон. Контролерът има акумулаторна батерия за автономна работа, възможност за слот за SD карта за автономна енергийно независима памет и GSM/GPRS модул с антена. Всички контролери обаче в момента се управляват от преквлючватели /часовници/. Лесно би могло да се програмират, за да работят по определен график за различните месеци или да бъдат управлявани през GPRS мрежата на мобилен оператор при необходимост.

Предвид факта, че таблата са оборудвани със съвременно управление, мрежата за улично осветление е в нормален експлоатационен вид /с малки забележки/. За уличното осветление е взето решение, в настоящия проект, да бъдат подменяни единствено осветителните тела и техните рогатки, тъй като показателите, които се постигат към момента от наличната осветителна уредба, не отговарят на действащите норми.1.3Нормативни документи


Проектът е разработен въз основа на следните нормативни документи:

• Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии 2004 г.

• БДС EN 13201-2:2016 Технически изисквания за улично осветление

• Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (НСТПНОБП)

• Наредба №4 от 22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

• Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

• Технологични задания


Техническа част


За реализиране на показателите описани в БДС EN 13201-2:2016 са моделирани всички улиците, предмет на проекта, посредством специализиран софтуер за изчисление на показателите на осветителната уреба – Dialux. Резултатите са приложени в документацията. Избрано е да бъдат използвани LED осветителни улични тела със следните параметри:

 • Мощност 60W.

 • Цветна температура – 6 000 0К.

 • Светлинен поток – не по-малък от 110 lm/W.

 • Гаранционен срок – мин. 5 години.

 • cos Ф– мин. 0,95.

 • Захранващо напрежение 100-240V.

 • SMD диодни чипове CREE XT-E.

 • Оптична система на всеки диод и обща рефлекторна система.

 • Протектор на оптичната система от закалено стъкло.

 • Вградена защита от пренапрежение – мин. 5kA.

 • Прахово боядисан алуминиев корпус .

 • Чупещ фланец за рогатката за настройка на ъгъла.

 • Предпазен капак на осветителното тяло.

 • Ножов разединител на захранващото напрежение при отваряне на предпазния капак.

Всяка тяло е предвидено да бъде с вградена защита от пренапрежение, която предпазва същото от атмосферни пренапрежения, причинени от индиректни попадения на мълнии. Всяко тяло да бъде с ножов разединител , който да изключва захранващото напрежение при отваряне на капака, което позволява ремонт на тялото без да е изключено напрежението от таблото за управление на съответния клон. Избраният осветител е с висок светлинен добив, голям диапазон на захранващото напрежение 100-240V /дори при по-голям пад от допустимия, същото ще свети без проблеми/.

Осветителните тела е предвидено да бъдат монтирани на единични или двойни рогатки към налични стоманобетонни стълбове, част от мрежата ниско напрежение, или на нови стоманотръбни стълбове. В местата, където наличните стоманобетонни стълбове попадат в чужди имоти, а не са в сервитута на улицата или при положение, че стълбовете са дистанцирани на голямо разстояние /от 4 до 7 метра/ от улицата, е взето решение да бъдат използвани нови стоманотръбни стълбове, оборудвани с нови рогатки, като се предвиждат нови отклонения посредством въздушна линия усукан проводник (ВЛУП ) 2х16мм2. Новите стоманотръбни стълбове да бъдат с височина 9 м над кота терен (общо 10,5м, от които 1,5 м във фундамент в земята), с монтирани рогатки, които завършват от страната на стълба с “шапка” за стоманотръбен стълб, стягаща се с болтова връзка към стълба. Предвидено е за всеки стълб от ново изградените да има по 1 брой поцинкован заземителен кол Ъг 63/63/6 с дължина 1,5 м, като заземителя бъде свързан със стълба посредством поцинкована шина 40/4.

На територията на реконструираните улици уличното осветление се захранва от няколко трафопоста /ТП/ с имена, които са изписани на самите ТП, като по чертежите същите са означени както следва:


 • тп “МТС” – захранва 4 клона улично осветление на територията на гр.Кочериново.

 • тп “Заводско селище” /озн. “Зав. С-Е”/ – захранва 3 клона улично осветление на територията на гр. Кочериново.

 • тп “Културен дом” /озн. “К. Дом”/ – захранва 2 клона улично осветление на територията на гр. Кочериново.

Всички заземени съоръжения да бъдат с Rпр.з.<10 ома, като за всеки заземител от заземителната уредба да се измери преходното съпротивление и да се състави протокол.

Забележка:

При изпълнението на проекта да се спазват всички правилници, указания и разпоредби, третиращи изпълнението на електрическите инсталации предмет на проекта.Всички инсталациите да се изпълнят съгласно приложените чертежи, при възникнали въпроси и неясноти да се търси решение от проектанта.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница