Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178 93, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр. Черноморец, община Созопол”Дата28.04.2017
Размер145.34 Kb.


УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73 от 2007год.)

"Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.93, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр.Черноморец, община Созопол”

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:

Костадин Пенчев Георгиев, ЕГН 5106060442

Гр.Бургас, к-с „Лазур“, бл.7, вх.4

Ангел Василев Михайлов, ЕГН 6610010565

Гр.Бургас, ул. „М. Герджиков“ №7

1. Информация за възложителите:

Костадин Пенчев Георгиев, ЕГН 5106060442

Гр.Бургас, к-с „Лазур“, бл.7, вх.4

Ангел Василев Михайлов, ЕГН 6610010565

Гр.Бургас, ул. „М. Герджиков“ №7

2. Обща информация за инвестиционното предложение:

Инвестиционната идея предвижда изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.93, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр.Черноморе с капацитет за около 90 обитатели за целия имот. Към сградите ще се осигурят около 30 паркоместа. Площта на имота е 3913 м2 с начин на трайно ползване – „друг вид нива” и трайно предназначение на територията – „земеделска”. Височината на сградите ще бъде до 10 м., градоустройствените показатели в имота са: плътност на застрояване - 30%, К инт – 1,0, озеленяване мин 50 %, като ½ е отредена за дървесна растителност.

Покриването на нуждите от ел.енергия на имота ще се осъществи от съществуващ трафопост. След включване към трафопоста, ел.захранването на имота ще се осъществи чрез кабел НН от табло НН на трафопоста и електромерно табло, монтирано на удобно за обслужване място в имота.

Водоснабдяването на имота ще се извърши посредством отклонение от водопровода ПЕВП Ф110, снабдяващ съседните сгради с питейна вода, който се намира в посока юг на разглеждания имот. То ще бъде с минимален диаметър Ф90 ПЕВП. Непосредствено след влизането на сградното отклонение в имота ще бъде развит водомерен възел във водомерна шахта и след това ще бъде направена водопроводна разводка до консуматорите.

Подгряването на вода за битови цели ще се извърши с електрически бойлери. Отоплението и охлаждането ще става с климатични инсталации, използващи само разрешени хладилни агенти.

Имотът граничи непосредствено в посока югоизток с обслужваща улица и не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.

При експлоатацията на обекта ще се образуват битово-фекални отпадъчни води, които се предвижда да бъдат включени в канализационната система на населеното място след изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ-Созопол.

До въвеждането в експлоатация на ПСОВ-Созопол, възложителят предлага изграждане на водоплътен черпателен резервоар с подходящ обем, който периодично ще се изчерпва, а отпадъчните води ще се подават за пречистване в ПСОВ с действащо разрешително за заустване.

Кметът на Община Созопол е издал Заповед №Z-739/04.06.2008 г., с която допуска изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 81178.5.93, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр.Черноморец, община Созопол за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ като за имота са допуснати следните градоустройствени показатели: максимална височина – 10 м., плътност на застрояване до 30 % и Кинт 1,0, озеленяване – мин 50 %, като ½ е за отредена за дървесна растителност.

Предвижда се стартиране на процедура за издаване на разрешение за строеж, по реда на раздел III от Закона за устройство на територията, от Гл.Архитект на Община Созопол.


а) Местоположение на инвестиционното предложение

 • населено място – землището на гр.Черноморец;

 • община – Община Созопол;

 • местност – „Аклади”;

 • поземлен имот – 81178.5.93;

 • обща площ на имота – 3913 кв.м.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 81178.5.93, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр.Черноморец, община Созопол. Площта на имота е 3913 м2 с начин на трайно ползване – „друг вид нива” и трайно предназначение на територията – „земеделска”. От югоизток имотът граничи с обслужваща улица, а от север, запад и юг с други имоти.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въдействие.


Сателитна снимка, указваща местоположението на ПИ № 81178.5.93
Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка” BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г)
б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано след промяна предназначението на земята и получаване на разрешение за строеж на един етап. Срокът за реализация е около 180 дни.


в) Засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ)

Теренът, предвиден за реализация на горецитираното инвестиционно предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона ЗЗ “Бакърлъка” BG 0002077 за съхранение на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 49/2010 г).

ЗЗ “Бакърлъка” е разположена на южното Черноморско крайбрежие и обхваща най-вдадената в морето част на Бургаския залив. Носи името на рида Бакърлъка (Меден рид) югозападно от град Созопол. По-голямата част от площта и представлява морска акватория, обхващаща южната част на Бургаския залив, Созополски залив и залив Каваците, включително няколко острова (Свети Иван и Петър, както и Света Анастасия), както и част от териториалните води на България на няколко километра от брега до Аркутино. Територията и се простира от долината на Росенска река на запад и обхваща земите на изток до морето, включително и цялата брегова ивица от залив Ченгене скеле до блатото Аркутино.

Предмет на опазване в защитена зона „Бакърлъка“ с код BG0002077 са следните видове птици:

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:

Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач (Gavia arctica), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Поен лебед (Cygnus cygnus), Малък нирец (Mergus albellus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Червена каня (Milvus milvus), Тръс­тиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Средна пъструшка (Porzana parva), Сив жерав (Grus grus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Малка черног-лава чайка (Larus melanocephalus), Малка чайка (Larus minutus), Речна рибарка (Sterna hirundo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Го­лям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan);


Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гму­рец (Podiceps cristatus), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Планинска потапница (Aythya marila), Обикновена гага (Somateria mollissima), Среден нирец (Mergus serrator), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Голям свирец (Numenius arquata), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Речна чайка (Larus ridibundus), Чайка бу-ревестница (Larus canus), Пчелояд (Merops apiaster), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

В границите на защитената зона се забранява:

- залесяването на пасища, ливади и мера, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

- използването на пестициди и минерални торове в пасища;

- косенето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност в периода от 1 март до 15 август;

- паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност;

- изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и с изключение на тези за самостоятелно захранване на обекти.

Площта на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение е 3913 м2 с начин на трайно ползване – „друг вид нива” и трайно предназначение на територията – „земеделска”.

Гореизложеното показва, че на тази територия и около имота няма редки, застрашени от изчезване защитени растения и растителни съобщества.

Общата оценка при огледа на терен е, че местообитанието е от вторичен тип, формирано е при непрекъсната човешка намеса и не попада в приоритетните за охрана хабитати в България, включени в Приложение № 1 към чл.6, ал.1, т.1 към Закона за биологично разнообразие.

Строителните дейности са свързани с незначителни изкопни работи. След пускане в експлоатация, обектът трайно ще се впише в заобикалящата обстановка. По тази причина не се очакват и трайни изменения в околния ландшафт. По отношение на фауната, също се отчита непосредствената близост до обслужващи общински пътища и от там недобрите условия за трайно наличие на редки и защитени видове, включително и диви птици.

От описанието на настоящото състояние на терена и от вида на инвестиционното предложение става ясно, че с изграждането на сградите няма да се увреди пряко или косвено ценно за защитената зона местообитание. Имотът не притежава характеристиките на откритите пространства с ксеромезотермна растителност. Той не представлява и крайбрежно местообитание. Имотът няма характеристики на дюнно природно местообитание.

Защитена зона „Бакърлъка” е част от миграционния път на птиците „Via Pontika”. Имотът, в който попада инвестиционното предложение, е подложен на изразено антропогенно въздействие. Настоящото инвестиционно предложение няма да промени съществено картината на района. Пролетната и есенната миграция на щъркелите, пеликаните и соколоподобните птици ще преминава високо над имота. Както и до сега богатото биологично разнообразие ще бъде запазено в планинската и гористата част на НАТУРА 2000 мястото «Бакърлъка».

Твърде вероятно в района е прелитане на различни видове водолюбиви птици от разредите Charadriiformes (различни видове чайки) и Ciconiiformes (Ciconia ciconia L.), различни видове чапли и др. По време на есенна и пролетна миграция над района на имота се наблюдава да прелитат видове, включени в Приложение 1 на Директива 79/409, като: розов пеликан, черен щъркел, бял щъркел, осояд, белоопашат мишелов (Milvus migrans), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел, белоопашат мишелов (Buteo rufinus). Тези птици преминават транзитно, на голяма височина над района и осъществяването на инвестиционното предложение в имота, както в етап строителство, така и дейност на съоръжението, няма да попречи на ритъма на тяхната миграционна активност. От тези птици, в имота не гнезди нито един вид. Изграждането на сградите с височина до 10 м. няма да възпрепятстват миграцията им. Възможни обитатели на района (главно по време на търсене на храна) са и представителите на нощните грабливи птици от разред Strigiformes (домашна кукумявка, забулена сова и др.).

Гнездящата фауна на района включва традиционни за тази част на страната видове, такива като врабчета, лястовици, късопръста чучулига, дебелоклюна чучулига, турилик и др. Последните видове са консервационно значими и защитени, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Присъствието им е свързано не със спецификата на местообитанията и растителността, а с географското разположение и микроклиматичните особености на региона. Тези традиционни представители на птиците са свикнали с човешко присъствие и с реализиране на предложението те няма да бъдат изместени от терена.

От защитените територии най-близо до инвестиционното предложение се намира Природна забележителност „Нос Червенка” (на около 1300 м.) - разположена до гр. Черноморец, Община Созопол, Област Бургас. Площ: 2.10 хектара. Документи на обявяване: Заповед №4051 от 29.12.1973г. Цели на обявяване: опазване на скални образувания и естествени местообитания на защитени и редки видове

Поради отдалечеността на имота и характера на инвестиционното предложение, с реализирането му по никакъв начин няма да се засегнат цитираните Защитени територии.

Описаното състояние на площта и подобието на околните терени изключва възможността за евентуално унищожаване или въздействие върху ценни животински екземпляри или природен хабитат, предмет на защита на ЗЗ „Бакърлъка”. Допуска се вероятност от степен на безпокойство на отделни екземпляри от видове на дивата фауна, случайно присъстващи на терена, но само по време на строителството. Не би следвало да има такова по време на експлоатацията на обекта.

Очаква се заселване на синантропни видове по сградите и декоративната растителност, с които ще се озелени терена. Направеният общ преглед във връзка с разположението на инвестиционното предложение спрямо ЗЗ „Бакърлъка” с код BG 0002077 за съхранението на дивите птици показва, че на територията му няма видове и местообитания, които са предмет на опазване в тази защитена зона.

Предвижда се грубите строителни дейности да се извършат извън размножителния сезон на птиците, за да се избегне евентуално безпокойство на случайно присъстващи видове. Това следва и от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие, поставящ под защита по време на размножаване всички представители на дивата фауна.

Изводи от оценката: • С реализирането на предложението не се очаква загуба на местообитания. Ще бъдат частично засегнати местообитания без висока консервационна стойност.

 • Не се очаква съществено негативно въздействие от строителството на обекта върху птиците и техните местообитания, предмет на опазване на защитената зона.

 • Реализирането на предложението няма да наруши нормалния ход на миграцията на реещите се птици.

 • Реализирането на предложението няма да повлияе съществено и върху останалите групи гръбначни животни – бозайници, земноводни и влечуги.

 • Предложението не е в остро противоречие с предмета и целите на опазване на защитената зона. Изграждането на сградите при предвиждане на мерки за предотвратяване и минимизиране на негативни въздействия върху средата е напълно съвместимо с предназначението на защитената зона.


г) Цел и предмет на инвестиционното предложение – производство, жилищно, пътно и др. строителство:

Инвестиционната идея предвижда изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.5.93, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр.Черноморе с капацитет за около 90 обитатели за целия имот. Към сградите ще се осигурят около 30 паркоместа. Площта на имота е 3183 м2 с начин на трайно ползване – „друг вид нива” и трайно предназначение на територията – „земеделска”. Височината на сградата ще бъде до 10 м., градоустройствените показатели в имота са: плътност на застрояване - 30%, К инт – 1,0, озеленяване мин 50 %, като ½ е отредена за дървесна растителност.

Водоснабдяването на имота ще се извърши посредством отклонение от водопровода ПЕВП Ф110, снабдяващ съседните сгради с питейна вода, който се намира в посока юг на разглеждания имот. То ще бъде с минимален диаметър Ф90 ПЕВП. Непосредствено след влизането на сградното отклонение в имота ще бъде развит водомерен възел във водомерна шахта и след това ще бъде направена водопроводна разводка до консуматорите.

Покриването на нуждите от ел.енергия на имота ще се осъществи от съществуващ трафопост. След включване към трафопоста, ел.захранването на имота ще се осъществи чрез кабел НН от табло НН на трафопоста и електромерно табло, монтирано на удобно за обслужване място в имота.


Строителството ще се извършва при реализиране на следните процеси:

 • Създаване на плътни ограждения преди започване на строителството около имота, с цел запазване състоянието на съседните парцели по време на строителството на сградите;

 • Монтиране на слънчеви батерии на покривите на сградата за отопление на вода за битови нужди, която при необходимост ще се доподгрява с електрически бойлери;

 • Полагане на топлоизолационни материали по външните стени за постигане на оптимални топлотехнически показатели на сградите, с цел икономия на енергия при климатизация на помещенията;

 • Провеждане на рекултивационни мероприятия след завършване на строителството;

 • Озеленяване на 50 % като половината е осигурена с дървесна растителност, съобразена с естествената растителност на района;

 • Създаване на тревни площи и градини с цветя.

 • Спазването на тези мероприятия ще доведе до минимални въздействия върху околната среда и най-вече физическата ерозия на почвата се ограничава до 30 % от общата площ на имота.

Строителството на сградата, включва следните процеси:

 • Подготвителни работи;

 • Изграждане на площадкова канализация и поставяне на водоплътен резервоар за събиране на отпадъчните води (ако реализацията на предложението изпревари изграждането на ПСОВ-Созопол);.

 • Изкопни работи за полагане на основите;

 • Строителни работи, а именно полагане на арматура, изливане на бетони, съгласно конструкциите на сградите, зидарии и др. до изграждане на покривите. Измазване на сградата вътрешно и външно, като се следи за полагане на изискуемите топлоизолационни материали, с цел икономии на топлина през зимата и на електроенергия за поддържане на климатичните условия в сградите през лятото;

 • Довършителни работи във връзка с благоустрояване на район, почистване и превеждане в съответствие на евентуално засегнати съседни площи.


- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството ще се използват следните природни ресурси и инертни материали: пясък, чакъл, филц, баластра, цимент, вар и вода. Ще се използва електроенергия от изградената електропреносна мрежа.

При експлоатацията на обекта ще се използва вода.

При строителството ще се използва електроенергия, както и по време на експлоатацията на сградата при климатизацията на помещенията. За отоплението на водата през лятото се предвиждат слънчеви батерии и оползотворяване на слънчевата енергия.

Доставката на инертни материали (пясък, чакъл, речна баластра) ще се осигурява от лицензирани строителни фирми.

Дървесни материали за крепежни елементи ще се доставят от фирми на пазара, занимаваща се с тази дейност.

По време на строителството няма да се използват терени и да се нарушава техния ландшафт извън площадката на инвеститора с цел депониране на изкопаните земни маси.

- Необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване и ВиК:

А. Електрозахранването на обекта - Покриването на нуждите от ел.енергия на имота ще се осъществи от съществуващ трафопост. След включване към трафопоста, ел.захранването на имота ще се осъществи чрез кабел НН от табло НН на трафопоста и електромерно табло, монтирано на удобно за обслужване място в имота.

Б. Водоснабдяване - Водоснабдяването на имота ще се извърши посредством отклонение от водопровода ПЕВП Ф110, снабдяващ съседните сгради с питейна вода, който се намира в посока юг на разглеждания имот. То ще бъде с минимален диаметър Ф90 ПЕВП. Непосредствено след влизането на сградното отклонение в имота ще бъде развит водомерен възел във водомерна шахта и след това ще бъде направена водопроводна разводка до консуматорите.В. Канализация - При експлоатацията на обекта ще се образуват битово-фекални отпадъчни води, които се предвижда да бъдат включени в канализационната система на населеното място след изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ-Созопол.

До въвеждането в експлоатация на ПСОВ-Созопол, възложителят предлага изграждане на водоплътен черпателен резервоар с подходящ обем, който периодично ще се изчерпва, а отпадъчните води ще се подават за пречистване в ПСОВ с действащо разрешително за заустване.Г. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура - Имотът граничи непосредствено в посока югоизток с обслужваща улица и не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.

3. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение

Одобряването на инвестиционното предложение ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон - Главен Архитект и Кмет на Община Созопол.Прилагам:

 1. Документ за платена такса;

 2. Писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № 3229 от 19.05.2014г.;

 3. Скица на поземлен имот с идентификатор 81178.5.93, местност „Аклади” по кадастралната карта на гр.Черноморец, община Созопол;

 4. Заповед №Z-739/04.06.2008 г. на кмета на община Созопол;

 5. Настоящата информация на електронен носител;

 6. Документ за собственост на имота.

Възложител:…………………База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница