Кодове на основни процедури по мкб-9КМДата07.11.2017
Размер257.59 Kb.


КП № 189 Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

Минимален болничен престой – 8 дни


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ


ЕКСПЛОРАЦИЯ НА АДРЕНАЛНАТА ОБЛАСТ

Изключва:

инцизия на адренална жлеза - 07.41

*07.01 едностранна експлорация на адреналната област

*07.02 двустранна експлорация на адреналната област
ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА НАДБЪБРЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ, ХИПОФИЗАТА, ПИНЕАЛНАТА ЖЛЕЗА И ТИМУСА

*07.12 отворена биопсия на надбъбречна жлеза


ЧАСТИЧНА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ

*07.21 ексцизия на лезия на надбъбречна жлезаИзключва:

биопсия на надбъбречната жлеза - 07.11-07.12

*07.22 едностранна адреналектомия

адреналектомия БДУ

Изключва:

ексцизия на останалата надбъбречна жлеза - 07.3

*07.29 друга частична адреналектомия

частична адреналектомия БДУ
*07.3 ДВУСТРАННА АДРЕНАЛЕКТОМИЯ

ексцизия на останалата надбъбречна жлезаИзключва:

двустранна частична адреналектомия - 07.29
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА НАДБЪБРЕчнИТЕ жлези, НЕРВИ И СЪДОВЕ

*07.41 инцизия на надбъбречна жлеза

адреналотомия (с дренаж)

*07.42 денервация на надбъбречна жлеза

*07.43 лигатура на надбъбречни съдове

*07.44 възстановяване на надбъбречна жлеза

*07.45 реимплантация на надбъбречна тъкан

автотрансплантация на надбъбречна тъкан
Изискване:Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от две различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.
І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІI ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Хирургия”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочения медицински стандарт.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по хирургия

или


клиника/отделение по детска хирургия

2. Операционен блок/зали

3. ОАИЛ/КАИЛ

4. Клинична лаборатория*, с възможност за извършване пълния набор от хормонални изследвания

5. Образна диагностика

6. Лаборатория (отделение) по клинична патология


*Забележка: В случаите, когато ЛЗБП не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория – структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по хирургия.

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.Задължително звено/медицинска апаратура


1. Микробиологична лаборатория

2. Имунологична лаборатория


3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- най-малко шест лекари, от които четирима с придобита медицинска специалност по хирургия. За осъществяване на диагностичните дейности лечебното заведение, в което има структура по хирургия от второ ниво на компетентност, трябва да разполага и с един лекар с придобита квалификация за извършване на ехография, както и един лекар с придобита квалификация за извършване на горна и един за извършване на долна ендоскопия;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по клинична лаборатория.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- лекар със специалност по детска хирургия;Всички планови операции на деца до 8 годишна възраст се извършват от хирург с придобита специалност по детска хирургия;

При пациенти от 8 до 18 г. оперативната процедура може да бъде извършвана от хирург или детски хирург, с 10 годишен стаж по специалността;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по клинична лаборатория.


ЗАБЕЛЕЖКА:

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

При анамнеза от страна на пациента за алергия се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА:

- лекар с придобита специалност по хирургия с 10 годишен опит в областта на ендокринната хирургия;


ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

 • остро настъпила хеморагия в надбъбречната жлеза;

 • руптура на киста;

 • напреднали тумори на надбъбречната жлеза с метастази; компресия върху v. cava inf. и други коремни органи.


1.2. ПЛАНОВИ:

 • тумор на надбъбречната жлеза със или без метастази;

- доброкачествени тумори, нодулерна и дифузна хиперплазия на надбъбречната жлеза.

2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

При подготовка на болния в лечебното заведение:

1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.

2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента. • при болест на Cushing - извършва се едноетапна или двуетапна субтотална резекция на надбъбречните жлези;

 • при кортикостером - извършва се супрареналектомия или субтотална резекция на засегнатата жлеза;

 • при феохромоцитом - извършва се субтотална резекция на съответната надбъбречна жлеза или супрареналектомия;

 • при синдрома на Conn - извършва се парциална или субтотална резекция на съответната надбъбречна жлеза;

 • при доброкачествени хормонално неактивни аденоми, кисти и други редки тумори на надбъбречните жлези - извършва се субтотална резекция на съответната надбъбречна жлеза или супрареналектомия;

 • при параганглиом – екстирпация на тумора в здраво;

 • при адренокортикален карцином или злокачествен феохромоцитом без далечни метастази – супрареналектомия;

 • при адренокортикален карцином или злокачествен феохромоцитом без далечни метастази с прорастване към съседни органи – супрареналектомия и тотална или парциална резекция на съответния орган (нефректомия, спленектомия, резекция опашката на панкреаса и др.);

 • при адренокортикален карцином или злокачествен феохромоцитом с регионални метастази – супрареналектомия и екстирпация на метастазите – парааортална и/или паракавална лимфна дисекция и др;

 • при адренокортикален карцином или злокачествен феохромоцитом с регионални метастази и прорастване към съседни органи – супрареналектомия и тотална или парциална резекция на съответния орган (нефректомия, спленектомия, резекция опашката на панкреаса и др.) и екстирпация на метастазите – парааортална и/или паракавална лимфна дисекция и др.;

 • при метастаза в надбъбречна жлеза от карцином с друга локализация – супрареналектомия.

При необходимост, се прилагат локални хемостатици.
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Интраоперативно и постоперативно, след задължително хистологично изследване и верифициране на тумора. При злокачествени заболявания се определя клиничният стадий на онкологичното заболяване по TNM системата.


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Дехоспитализация след оперативни интервенции по повод доброкачествени заболявания на надбъбречните жлези се допуска при следните условия:

- добре зарастваща оперативна рана без супурация;

- липса на фебрилитет в последните 48 часа;

- липса на сериозни субективни оплаквания или обективно регистрирани от лекаря отклонения.

Индикации за дехоспитализация при злокачествени тумори:

- гладък следоперативен период и постигане на хирургичен туморен контрол;

- при напреднали тумори и противопоказания за оперативно лечение болните се насочват към диспансера за палиативна и симптоматична терапия.
Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.
2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.
3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).


4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.
ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя/настойника/Попечителя)Какво представляват надбъбречните жлези?

Те са двустранни органи с триъгълна форма разположени дълбоко зад коремните органи, над горните полюси на бъбреците и са в непосредствен контакт с черния дроб и долната празна вена вдясно, и опашката на панкреаса и слезката вляво. Всяка жлеза се състои от две части – кора и сърцевина, които имат различни ембрионален произход, строеж и функция. Кората произвежда три групи хормони: а) кортикостероиди, участващи в регулацията на обмяната на веществата; б) минералкортикоиди, регулиращи електролитния баланс на организма; в) полови хормони. Сърцевината произвежда хормоните адреналин и норадреналин, имащи отношение към регулацията на кръвното налягане, реакциите на стреса, метаболизма и др.Заболявания на надбъбречните жлези

Надбъбречните жлези могат да бъдат засегнати от широк спектър патологични процеси. Според промяната във функцията се различават хиперфункциониращи – протичащи с повишено производство на един или няколко хормона, и хипофункциониращи, при които е занижена или липсваща секрецията на един или няколко хормона. Настъпилите морфологични промени в жлезите могат да бъдат хиперплазия – дифузно нарастване на обема и теглото на жлезите или се изразяват в появата на доброкачествен или злокачествен туморен процес. Обект на хирургично лечение са всички форми показващи повишена функционална активност и всички туморни форми, докато понижената функция на жлезите се лекува консервативно. В зависимост от вида на свръхпродуцирания хормон се различават няколко добре обособени заболявания: а) болест или синдром на Кушинг – при повишена продукция на кортизол; б) синдром на Кон или хипералдостеронизъм – при повишена продукция на алдостерон; в) адреногенитален синдром – при свръхпродукция на полови хормони; г) феохромоцитом – при свръхпроизводство на адреналин и норадреналин от тумор на надбъбречната сърцевина.Хирургично лечение и резултати

Целта на хирургичната интервенция е да се отстранят хиперплазиралите или засегнати от туморен процес жлези/жлеза. Поради увреденото общо състояние на пациента и специфичното дълбоко разположение на надбъбречните жлези и непосредствения им контакт с други органи и магистрални кръвоносни съдове, операцията е трудна технически и е свързана с възможност за възникване на усложнения: а) по време на операцията – тежки до животозастрашаващи кръвоизливи, засягане на съседни органи (бъбреци, слезка, черва и др.), налагащо понякога отстраняването им, различни сърдечно-съдови и мозъчни усложнения от резките промени в кръвното налягане и др.; б) след операцията – възпалителни усложнения в раната или в ложето на премахнатата жлеза, кръвоизливи, сърдечно-съдови и мозъчни усложнения, белодробни усложнения и др.Като цяло резултатите от хирургичното лечение са много добри и водят до почти пълно възстановяване при доброкачествените туморни форми. При злокачествени процеси се налага стриктен периодичен контрол и евентулно включване на допълнителни терапевтични мероприятия – химиотерапия, лъчетерапия и др.


АНЕСТЕЗИЯ ЗА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

ДЕЙНОСТИ

ПРОЦЕДУРИ

ЛЕКАР

СЕСТРА

Преданестезиологична
визита


вземане на информирано съгласие

запознаване на пациента със същността на анестезията

 

снемане на анамнеза
 

клиничен преглед

физикален статус на пациента - оглед, палпация, аускултация, перкусия, мензурация

измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, телесно тегло

преглед на документацията 

назначаване на допълнителни изследвания

образни изследвания, лабораторни изследвания, допълнителни консултации с други специалисти, специализирани изследвания, при нужда - вземане на артериална кръв за изследване на КГА

съпровождане на пациента до специализирани лаборатории, вземане на венозна кръв за лабораторно изследвания

анестезиологична подготовка на пациента

назначаване на перорална терапия, противоалергична подготовка, подготовка на пациенти с придружаващи заболявания, назначаване на интравенозна терапия - водно-солеви разтвори и медикаменти, извършване на трансфузия на кръв и биопродукти, назначаване на премедикация за вечерта преди манипулацията

изписване на необходимите медикаменти, поставяне на периферен венозен източник, изпълнение на назначената и.в. или перорална терапия, даване на напътствия на пациента относно подготовката за оперативната интервенция - предоперативно почистване на зоната, подлежаща на манипулиране

Анестезия

непосредствена преданестезиологична визита

непосредствен клиничен преглед на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, назначаване на премедикация

измерване на сърдечна честота артериално кръвно налягане, телесна температура, изпълнение на назначената премедикация и терапия

Обща анестезия

увод в анестезията

мониторинг на пациента - хемодинамичен мониторинг, кръвозагуба, диуреза,назначаване на медикаменти за въвеждане в анестезия,поддръжка на проходими дихателни пътища - обдишване с маска, поставяне на въздухово ендотрахеална интубация, индивидуален подход при трудна интубация. В зависимост от вида оперативна интервенция, тежестта и продължителността:необходимост от други видове поддръжка на дихателните пътища - назотрахеална интубация, поставяне на ларингеална маска, водене на краткотрайна венозна анестезия, поставяне на НГС, ЦВК, УК, артериална линия

мониториране на пациента, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на извършването на необходимите манипулации

Поддържане на анестезията

мониториране на пациента - хемодинамичен мониторинг, кръвозагуба, диуреза
регистриране и мероприятия по корекцията на настъпилите усложнения и отклонения, извършване на кръвопреливане и преливане на биопродукти мониторинг на топлинната хомеостаза и нейното поддържане, при нужда - реанимация в пълен обем

мониторинг на пациента, водене на анестезиологичен лист, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на лекаря при различните мероприятия и манипулации

извеждане от анестезия

мероприятия по събуждането на пациента, уверяване в адекватността на рефлексите, съзнанието и мускулната сила на пациента, екстубация по протокол, мониториране на жизнените показатели непосредствено след екстубацията, при нужда - обезболяване и корекция на настъпилите отклонения в показателите, подготовка на болния за извеждане от операционната зала, съпровождане на пациента до интензивния сектор

мониториране на жизнените показатели, асистиране при манипулациите по събуждането на пациента и екстубацията, подготовка на болния за извеждане - сваляне на мониторинга, съпровождане на пациента до интензивния сектор

Локорегионална
анестезия


спинална анестезия

мониторинг на пациента - хемодинамичен, диуреза кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите медикаменти, количеството и дозата в зависимост от исканата височина на спиналния блок, извършване на спиналната пункция, верифициране на настъпилия спинален блок, мониториране на пациента,
назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда хемотрансфузия и трансфузия на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране при извършването на необходимите манипулации

перидурална анестезия

монторинг на пациента - хемодинамика, диуреза, кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите консумативи - височина на пункцията, размер и дълбочина на поставяне на перидуралния катетър, медикаменти, количеството и дозата в зависимост от исканата височина на блока, извършване на пункция и поставяне на перидуралния катетър, верифициране на настъпилия блок, мониториране на пациента, назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда - хемотрансфузия и преливане на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране при извършването на необходимите манипулации, работа с перидуралния катетър

периферни нервни блокове

хемодинамичен мониторинг и мониторинг на диуреза и кръвозагуба, позициониране на пациента, преценка на необходимите консумативи, медикаменти, количеството и дозата в зависимост от искания блок,
извършване на пункция, под контрола на невростимулатор или ехографски, верифициране на настъпилия блок, назначаване на допълнителни медикаменти, при нужда - хемотрансфузия и трансфузия на биопродукти

мониториране на пациента, позициониране, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране при извършването на необходимите манипулации

Ранна следанестезиологична
визитация и мониториране на пациента


клиничен преглед

мониторинг на пациента, проверка за настъпили усложнения от анестезията, вземане на мерки за тяхното овладяване и преодоляване, назначаване на съответната терапия

наблюдение на пациента, извършване на назначените медикаменти

следоперативно обезболяване

интравенозно или перорално назначаване на опиоидни аналгетици,поставяне на перидурален катетър за следоперативно обезболяване

извършване на назначените медикаменти, наблюдение на болния след извършването им с оглед настъпването на странични явления

Последваща следанестезиологична

консултация

контрол на развитието на
заболяването,
настъпилите усложнения

мониторинг на пациента, проверка за настъпили усложнения от анестезията, вземане на мерки за тяхното овладяване и преодоляване, назначаване на съответната терапия, при необходимост – консултация със специалисти, екипна работа с лекуващия хирург

извършване на назначените медикаменти, наблюдение на болния след извършването им с оглед настъпването на странични явления

„Стойността на анестезиологичния труд е не по – малко от 10 на сто от цената на КП”

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 189 «Хирургично лечение при надбъбречни заболявания»
ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница