Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг софия п а с п о р т учебна дисциплина: финансиДата18.06.2018
Размер99.56 Kb.
КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И

МАРКЕТИНГ - СОФИЯ

П А С П О Р Т

Учебна дисциплина: ФИНАНСИ

Преподавател: Никола Лазаров Георгиев

Форма на обучение: Редовно, Задочно-традиционно и

Задочно - алтернативно.

Учебна година: 2016/2017

ПЪРВА ЧАСТ: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Компетенции /знания, умения и нагласи, които се усвояват в резултат от курса/.

Учебната дисциплина “Финанси“ има за цел да даде базови, теоретични, специалзирани и приложни знания на студентите за - теоретичните и методологични основи на данъците, видовете данъци, данъкоподобните и неданъчните приходи, теоретичните основи на бюджета, бюджетната политика и бюджетната технология, какво представлява стойността на парите във времето и цената на дълготрайните активи, методите за оценка на риска при инвестиционните проекти, специфичните източници на финансиране, за капиталовата структура на фирмата и възможностите за нейното оптимизиране. Акцентът е поставен върху основните компоненти на финансовата политика, капиталовото бюджетиране, дългосрочното финансиране, управлението на оборотния капитал и финансовото планиране.Студентите ще: 1. Знаят:

 • Същността на държавните приходи и държавните разходи

 • Същността на данъка и видовете данъци.

 • Принципите за управление на държавния бюджет

 • Принципите на стойността на парите във времето.

 • Източниците за финансиране дейността на фирмата.

 • Видовете инвестиционни и финансови решения вземани от финансовия мениджър.

2. Могат:

 • Да оценяват ефективността на бюджетната и данъчна политика.

 • Да определят дължимите от фирмата преки и косвени данъци и да ги оптимизират.

 • Да изчисляват стойността на парите във времето.

 • Да взимат инвестиционни и финансови решения.

 • Да избират оптималната комбинация от източници за финансиране дейността на фирмата.

 • Да извършват финансов анализ на дейността на фирмата.

2. Основни теми по занятия:

 • СЪЩНОСТ НА ФИНАНСИТЕ. ФИНАНСОВА СИСТЕМА И

 • ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

 • ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

 • ТЕОРЕТИчНИ И МЕТОДОЛОГИчНИ ОСНОВИ НА ДАНЪЦИТЕ

 • ПРЕКИ И КОСВЕНИ ДАНЪЦИ

 • ДАНЪКОПОДОБНИ (КВАЗИ ДАНЪчНИ) приходи

 • НЕДАНЪчНИ ПРИХОДИ

 • ТЕОРЕТИчНИ ОСНОВИ НА БЮДЖЕТА

 • БЮДЖЕТНА ТЕХНОЛОГИя И бюджетна политика

 • МЕСТНИ ФИНАНСИ И БЮДЖЕТИ

 • ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА

 • СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО И ЦЕНА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

 • ОТЧИТАНЕ НА РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ

 • КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ

 • ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА

 • НЕТРАДИЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

 • КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

 • ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА

 • ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА

 • СЛИВАНИЯ И ИЗКУПУВАНЕ НА ФИРМИ

3. Библиография по темите

Основна литература:

 1. ДИМИТЪР НЕНКОВ, “ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ – КРАТЪК КУРС”, ИЗД. СТОПАНСТВО – УНСС, 2008 Г.

 2. ГЕОРГИ ПЕТРОВ И ЕКИП, “КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ – КРАТЪК КУРС”, “ТРАКИЯ М”, С. 2010 Г.

 3. ДИМИТЪР ДИНЕВ, ДИМИТЪР НЕНКОВ, “ФИНАНСИ НА СЪВРЕМЕННАТА ФИРМА “, С. 1992 Г.

 4. ГЕОРГИ ПЕТРОВ, “ОСНОВИ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА “, С. 1995 Г., ИК “ТРУД И ПРАВО “, С. 1998 Г. Изд. “Световно стопанство “

 5. ГЕОРГИ ПЕТРОВ, “14 УРОКА ПО ФИРМЕНИ ФИНАНСИ “, “ТРАКИЯ М “, С. 2001 Г.

 6. МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА, “ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ИЗБОР “, “ТРАКИЯ М “, СОФИЯ 2001 Г.

 7. МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВА, “ФИНАНСИРАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В РЕАЛНИ АКТИВИ “, “ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС “, СОФИЯ 2012 Г.

 8. ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ, "ИНВЕСТЦИИ: АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ", "ЕА" АД - ПЛЕВЕН 2009 Г.

 9. ЙОСИФ АВРАМОВ, “ФИНАНСИ НА МАЛКАТА И СРЕДНАТА ФИРМА”, ИЗД. СИЕЛА 2004 Г.

 10. ВЕЛЧО СТОЯНОВ, “ФИНАНСИ “, ИК “ЛЮРЕН “ , 1998 Г.

 11. НАДЕЖДА НИКОЛОВА, ОБЩА ТЕОРИЯ НА ФИНАНСИТЕ, ИЗД. СИЕЛА, СОФИЯ 2003 Г.

 12. БРАЯН И ДЖАКСАН, ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АДАПТИРАН ВАРИАНТ, ИЗД. PSSA, СОФИЯ 1998 Г.

 13. РИЧАРД МЪСГРЕЙВ И ПЕГИ МЪСГРЕЙФ, ДЪРЖАВНИ ФИНАНСИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, ИЗД. “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”, 1998 Г.

Допълнителна литература:

 1. РИЧЪРД ДОБИНС, СТЕФАН УИТ, “ ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПО ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ “, С.1995 Г., СК “АСКАНА “.

 2. ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ, “ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ “, ИК “ЛЮРЕН “.

 3. ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ, “ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ “, МБИ - ООД, С. 1992 Г.

 4. МИРОСЛАВ МАТЕЕВ, “ОСНОВИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ”, АБАГАР, В. ТЪРНОВО, 1998 г.

 5. БОДИ, КЕЙН И МАРКЪС, “ИНВЕСТИЦИИ”, НАТУРЕЛА – 2001 Г.

 6. ДИМИТЪР ДИНЕВ, ТОДОР КРЪСТЕВ, “АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ “, С. 1992 Г.

 7. МАЯ БОТЕВА, “ФИСКАЛНА ТЕХНИКА “, 168 ЧАСА, С 1992 Г.

 8. НИКОЛАЙ КОЛАРОВ, “ИНВЕСТИЦИОНЕН БИЗНЕСПЛАН “, 1992 Г.

 9. АЛЪН РОБСЪН, “ СЧЕТОВОДСТВО ЗА МЕНИДЖЪРИ “, ФОРКОМ, С. 1993 Г.

 10. ВАНЬО КОНСУЛОВ, “ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА “, СК “АСКАНА “, С. 1994 Г.

 11. ТОРТЪН УЙЛЯМС, “ КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ “, ИК “ХЕФЕСТ “, С. 1994 Г.

 12. РОБЪРТ ДИКСЪН, “ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ “, ДЕЛФИНПРЕС, Б. 1994 Г.

 13. РОБЪРТ ФИНИ, “ОСНОВИ НА БЮДЖЕТА “, ДЕЛФИН ПРЕС, Б. 1994 Г.

 14. ДЕЙВИД ДОЙЛ, “КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ “, ДЕЛФИНПРЕС, Б. 1994 Г.

 15. ВЕЛЧО СТОЯНОВ, “ОСНОВИ НА ПАРИЧНО-ФИНАНСОВАТА ТЕОРИЯ И ПОЛИТИКА “, РАЗДЕЛ ТРЕТИ “ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ “, ГАЛИК, С. 1994 г.


ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ФИНАНСИ“ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ ОТ БЪЛГАРСКИЯ И ЧУЖДЕСТРАННИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕЧАТ.

 1. Форми на обучение /по теми/ - лекции, упражнения практикуми и казуси.

Формата на обучение се определя в зависомост от формата на обучение и хорариума на учебната дисциплина.

 1. Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Студентите полагат писмен изпит след края на семестъра.

Писменият изпит се състой от две части:

Първа част – решаване на 5 задачи с относително тегло в общата оценка 50%.

Втора част – отговор на 20 въпроса /открити и закрити/ с относително тегло в

общата оценка 50%.

Студентите получават отделна оценка на всяка една от двете части, ако една от тях е Слаб 2 от изпита получават комплексна оценка Слаб 2

6. Дата на провеждане на текущия контрол.

Текущ контрол е предвиден при редовно обучение.ВТОРА ЧАСТ: ВЪПРОСНИК

 1. СЪЩНОСТ НА ФИНАНСИТЕ. ВИДОВЕ ФИНАНСИ. ФИНАНСОВА СИСТЕМА И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА.

 2. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ.

 3. ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ

 4. ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ДАНЪЦИТЕ.

 5. ПРЕКИ ДАНЪЦИ.

 6. КОСВЕНИ ДАНЪЦИ.

 7. ДАНЪКОПОДОБНИ (КВАЗИ ДАНЪЧНИ) ПРИХОДИ.

 8. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ.

 9. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА БЮДЖЕТА.

 10. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ФИНАНСИ.

 11. ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ФИРМАТА.

 12. БЪДЕЩА СТОЙНОСТ И СЛОЖНА ЛИХВА.

 13. НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ И ДИСКОНТИРАНЕ.

 14. ОЦЕНКА НА АКТИВИ С ОГРАНИЧЕН И НЕОГРАНИЧЕНО ДЪЛЪГ СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

 15. РИСК, ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ И ВЗАИМНАТА ИМ ВРЪЗКА. МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА И РИСКА.

 16. ИНВЕСТИЦИИ - СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ. МОТИВИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ.

 17. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ.

 18. МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВИТЕ АКТИВИ.

 19. КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ : СЪЩНОСТ И ЕТАПИ.

 20. МЕТОДИ НА КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ.

 21. АНАЛИЗ НА РИСКА В ПРОЦЕСА НА КАПИТАЛОВО БЮДЖЕТИРАНЕ.

 22. ИЗТОЧНИЦИ И НАЧИНИ ЗА НАБИРАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ФИРМАТА.

 23. ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА: СЪЩНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ. ПУБЛИЧНА ЕМИСИЯ НА ЦЕННИ КНИЖА. ДИРЕКТНО ПЛАСИРАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

 24. АКЦИИ - СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ, ЦЕНА НА ФИНАНСИРАНЕТО С ОБИКНОВЕННИ И ПРИВЕЛИГИРОВАНИ АКЦИИ.

 25. ОБЛИГАЦИИ - СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ, ЦЕНА НА ФИНАНСИРАНЕ С ОБЛИГАЦИИ.

 26. СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНА ЦЕНА НА КАПИТАЛА.

 27. ЛИЗИНГ: СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ.

 28. СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГАРАНЦИИТЕ.

 29. СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕРТИРУЕМИТЕ ОБЛИГАЦИИ.

 30. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА И ФИНАНСОВ ЛИВЪРИДЖ. ОПТИМАЛНА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА.

 31. ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА: СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ. ВИДОВЕ ДИВИДЕНТИ И НАЧИНИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО ИМ.

 32. ОБОРОТЕН КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ОБРЪЩАЕМОСТТА НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ.

 33. УПРАВЛЕНИЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ - УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА.

 34. КРАТКОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ФИРМАТА. УПРАВЛЕНИЕ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИРМАТА.

 35. ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ - СЪЩНОСТ, ЗНАЧЕНИЕ И ВИДОВЕ.

 36. СЛИВАНИЯ И ПОГЛЪЩАНИЯ НА ФИРМИ. ЦЕЛИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА КРИТЕРИИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ.

 37. КРЕДИТНИ ИЗКУПУВАНИЯ. КОДЕКС НА ПОГЛЪЩАНИЯТА. ПРОДАЖБА НА ФИРМИ - СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ.

ТРЕТА ЧАСТ: ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ ПО ФИНАНСИ


Задача А: Конвертируема облигация с номинална стойност 1000 лв., годишен купон 20 лв., падеж след 5 години, лихвеният процент по петгодишните депозити е 25%. Конверсионната цена на обикновенните акции е 150 лв., а пазарният им курс е 180 лв.

Определете:

а/ Настоящата (Сегашната) цена на облигацията.

б/ Конверсионният коефициент.

в/ Конверсионната цена на облигацията.
Задача Б: Фирма “ Буран “ притежава 5 броя нарастващи пожизнени ренти, всяка от тях ще донесе доход през първата година от 10 000 лв., през следващата той ще нараства с 7 % спрямо предходната. Очакваната норма на възръщаемост е 12 %.

Да се определи: Настоящата (сегашната) цена на 1 нарастваща пожизнена рента.
Задача В: Каква ще бъде нетната настояща стойност на инвестиционен проект, построен върху следните изходни данни:

- експлоатационен период: 3 години

- инвестиционни разходи: 400 000 лв.

- годишни нетни парични потоци: 280 000 лв.(за всяка година)

- изискуема възвръщаемост от проекта: 20 %
Задача Г: Каква е сегашната цена на корпоративна облигация с номинална стойност 20 000 лв., срок от 5 год. и купонна годишна лихва от 20 % лв. при изискуема възръщаемост от подобни инвестиции 20 %.
Задача Д: Фирма “Детелина “ е осигурила своя капитал чрез:

 • Емисия на обикновенни акции за 5 млн. лв. с цена на финансиране - 34 %.

 • Привилигировани акции за 1.5 млн. лв. с цена на финансиране - 35 %.

 • Облигации за 2 млн. лв. с цена на финансиране - 32 %.

Фирма “Детелина “ е вложила своя капитал от 8.5 млн. в следните активи:

1. Реални активи - 5 млн. лв. с очаквана възвръщаемост - 20 %.

2. Съкровищни банове - 2 млн. лв. с възвръщаемост - 38 %.

3. Срочни депозити - 1.5 млн. лв. с възвръщаемост - 30 %.Данъчната ставка е 40 %.

Иска се:

1. Да се изчисли среднопретеглената цена на капитала (СПЦК)

2. Да се изчисли среднопретеглената норма на възвръщаемост на активите на фирмата.

3. Да се направи кратък коментар за финансовото състояние на фирмата.
Задача Е: 3. Фирма “ГЕОПЛАН “ притежава шест обикновенни акции на фирма “Монтажи“АД, очакваната им цена след една година е 1 500 лв., а дивидента се очаква да бъде в размер на 200лв. за 1 обикновенна акция. Нормата на дохода от 1 обикновенна акция е 35 %.

Да се определи:

Настоящата стойност на 1 обикновенна акция на фирма “ Монтажи “ АД.
Задача Ж: Акциите на фирма “Вега “ притежават =1.3 се продават за 70 лв. и през тази година за тях ще се изплаща дивидент от 7 лв. на 1 акция. Имайки предвид положителното развитие на фирмата Вие очаквате цената на акциите да се повиши до 85 лв. за 1 акция. Текущата нарастваща норма на дохода е 9%, а пазарният доход - 12 %.

Да се изчисли:

а/ Изискваната норма на дохода за тази акция.

б/ Отговорете на въпроса - Трябва ли да купувате тази акция и защо ?

Задача З: Фирма “Звезда “ е емитирала обикновенни акции за 3 000 000 лв., номиналната стойност на една обикновенна акция е 1 000 лв. Емитирала е облигационен заем в размер на 2 000 000 лева. Лихвата по облигационния заем е 10 %. Брутната печалба с лихвите на фирмата е 1 000 000 лв. Данъкът върху печалбата е 40 %. Нормата на капитализация е 20 %.

Да се попълнят изискуемите показатели в таблицата:


П о к а з а т е л и :
1. Общо финансиране
2. Обикновенни акции (собствен к-л)
3. Облигационен заем
4. Капиталова структура
5. БПЛ
6. Лихви по облигации
7. Брутна печалба
8. Данък върху печалбата
9. Нетна печалба
10. Брой на обикновените акции
11. Нетен доход на 1 акция
12. Равнище на финансовия ливъридж
13. Пазарна стойност на обикновенните акции
14. Пазарна стойност на фирматаБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница