Кп №83 ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътищаДата20.07.2018
Размер183.59 Kb.
КП № 83 ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОБСТРУКЦИИ НА ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА

Минимален болничен престой – 1 ден


КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9КМ


*57.0 ТРАНСУРЕТРАЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

дренаж на мехура без инцизия

отстраняване на:

кръвен съсирек от мехура без инцизия

калкулус от мехура без инцизия

чуждо тяло от мехура без инцизияИзключва:

такава с инцизия - 57.19
ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР*57.92 дилатация на шийката на пикочен мехур

*58.0 УРЕТРОТОМИЯ

ексцизия на уретрален септум

образуване на уретровагинална фистула

перинеална уретростомия

отстраняване на калкулус от уретрата с инцизия

Изключва:

дренаж на булбоуретрална жлеза или периуретрална тъкан - 58.91

вътрешна уретрална меатотомия - 58.5

отстраняване на уретрален калкулус без инцизия - 58.6
*58.1 УРЕТРАЛНА МЕАТОТОМИЯ

Изключва:

вътрешна уретрална меатотомия - 58.5
ЕКСЦИЗИЯ ИЛИ ДЕСТРУКЦИЯ НА ЛЕЗИЯ ИЛИ ТЪКАН НА УРЕТРА

Изключва:

биопсия на уретра - 58.23

ексцизия на булбоуретрална жлеза - 58.92

фистулектомия - 58.43

уретректомия като част от:

пълна цистектомия - 57.79

тазова евисцерация - 68.8

радикална цистектомия - 57.71

*58.31 ендоскопска ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на уретра

електродеструкция на уретрална лезия


* 58.5 ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УРЕТРАЛНА СТРИКТУРА

прерязване на уретрална стриктура

вътрешна уретрална меатотомия

уретролиза


*58.6 ДИЛАТАЦИЯ НА УРЕТРА

дилатация на уретро-везикалното съединяване

прекарване на сонди през уретра

отстраняване на калкулус от уретра без инцизияИзключва:

калибриране на уретра - 89.29


Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако е извършена една основна оперативна процедура и минимум по една диагностична процедура от две различни групи (рубрики) кодове по МКБ 9 КМ, посочени в Приложение № 24.
Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.Проведените процедури задължително се отразяват в Документ №1.

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум І-во ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Урология”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Урология”.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.
Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по урология

2. Операционен блок/зали

3. ОАРИЛ/КАИЛ


2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.
Задължително звено /медицинска апаратура

1. Клинична лаборатория

2. Клинична микробиология

3. Образна диагностика

4. Отделение/лаборатория по клинична патология


3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- минимален брой лекари – двама, от които един със специалност по урология;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение.
Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- минимален брой лекари – двама, от които един със специалност по урология;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по детски болести.


ЗАБЕЛЕЖКА:

При доказано онкологично заболяване пациентът задължително се консултира от Онкологичен комитет, осигурен от лечебното заведение чрез договор.

При анамнеза от страна на пациента за алергия, се извършва задължителна консултация с лекар със специалност по анестезиология или клинична алергология.
ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

1.1. СПЕШНИ:

На спешна хоспитализация и оперативно лечение подлежат случаите с проява на някои от следните симптоми:

- ретенция на урината;

- случаите с профузна хематурия, неовладяна по консервативен път;

- изразена вторична анемия;

- хемотампонада на пикочния мехур;

- ОБН в резултат на обструктивна уростаза.
1.2. ПЛАНОВИ:

Диагностицирани заболявания с обструкция на долните пикочни пътища, налагащи ендоскопска оперативна интервенция.


2. ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

При подготовка на болния в лечебното заведение:

1. Вземане на биологичен материал за изследвания се извършва в първите 24 часа от хоспитализацията на пациента.

2. Образни изследвания се извършват до 48 часа от началото на хоспитализацията на пациента.


Забележка: Контролни клинико-лабораторни и/или образни изследвания се извършват до края на болничния престой на пациента.

След поставена диагноза и определени индикации за оперативно лечение, при липса на противопоказания от страна на общия статус и извършена предоперативна подготовка, се извършва съответната оперативна процедура.

Препоръчително е при ендоуретрални манипулации и катетеризации на пикочния мехур да се използва стерилен лидокаинов гел с хлорхексидин, а за овладяване и профилактика на кръвотечение и хематоми се препоръчва използването на хемостатична гъба.

Медикаментозното лечение в пред- и следоперативния период се определя и зависи от състоянието на пациента и характера на заболяването.


ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Постоперативно при неонкологичните заболявания. При онкологичните случаи след задължително хистологично изследване и патоморфологична диагноза, с определяне на степен на малигненост (стадий на тумора по TNM-класификация).


4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Дехоспитализацията се извършва при следните условия:

- липса на фебрилитет през последните 24 часа;

- липса на значими субективни оплаквания;

- осигурен уринен дренаж;

- липса на патологични процеси в областта на оперативната рана.


Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата.


5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.
ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7.
2. ПРЕДОПЕРАТИВНА БОЛНИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – включва попълване на лист за Предоперативна анестезиологична консултация (Документ №2) и задължителна предоперативна епикриза – документите се оформят съгласно Медицински стандарти “Анестезия и интензивно лечение” и “Хирургия”.
3. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО:

3.1. Документиране на предоперативни дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).

3.2. Документиране на операцията – изготвяне на оперативен протокол (съобразно Медицински стандарти “Хирургия”).

3.3. Документиране на следоперативните дни (в ИЗ и Документ №1, който е неразделна част от ИЗ.).


4. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на“Направление за хоспитализация”, бл.МЗ – НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №..........................) – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.
ДОКУМЕНТИ №№ 1, 2 И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)
Обструкцията на долните пикочни пътища е сравнително често срещано заболяване. Обструкцията може да е предизвикана от много фактори, като камъни, наличието на стриктури по хода на пикочния канал, вродени заболявания, постоперативни причини. Клиничната картина е различна в зависимост от причината, но винаги като резултат има задръжка на по-голямо или по-малко количество урина, с последващо развитие на възпалителен процес.

При камък в уретрата обикновено болният съобщава за болка, рязка промяна в силата и посоката на струята на урината, до невъзможност за уриниране. Обикновено конкремента може да се опипа по хода на пикочния канал.

Симптоми, като изтъняване струята на урината постепенно или изведнъж, чувството за непълно изпразване на мехура, честото уриниране или невъзможността за уриниране, изискват консултация с уролог за изясняване на причината за това страдание.

Ендоскопските методи за лечение на обструкцията на долните пикочни пътища са изключително ефективни. Предимството им е в отличните резултати от прилагането им, липсата на сериозни противопоказания за прилагането им, бързото възстановяване на пациента. Практически при голям брой заболявания водещи до обструкция на пикочните пътища ендоскопските операции са метод на първи избор за лечение.Повече информация за вашето заболяване и лечението му ще получите от лекуващия Ви лекар.


МОНИТОРИНГ И АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ДИАГНОСТИЧНО-ТЕРАПЕВТИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ

ДЕЙНОСТИ

ПРОЦЕДУРИ

ЛЕКАР

СЕСТРА

Непосредствена преданестезиологична визита

вземане на информирано съгласие

запознаване на пациента със същността на анестезията

 

снемане на анамнеза

насочен разпит на пациента за придружаващи и минали заболявания, данни за алергия

 

клиничен преглед

физикален статус на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, мензурация

измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, телесно тегло

преглед на документацията

епикризи, лабораторни изследвания, консултации

 

анестезиологична подготовка на пациента

назначаване на интравенозна терапия - водно-солеви разтвори и медикаменти

изписване на необходимите медикаменти поставяне на периферен венозен източник, изпълнение на назначената и.в. или перорална терапия

непосредствен клиничен преглед на пациента

физикален статус - оглед, палпация, перкусия, аускултация, назначаване на премедикация и седативи

измерване на сърдечна честота, артериално кръвно налягане, телесна температура, изпълнение при назначената премедикация и терапия

мониторинг, анестезия и седация

увод в анестезията

мониторинг на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, хемодинамичен мониторинг, назначаване на медикаменти за въвеждане в анестезия, водене на краткотрайна венозна анестезия, постоянна готовност за преминаване към обща ендотрахеална анестезия, както и за мероприятия по реанимацията на пациента поддръжка на проходими дихателни пътища - обдишване с маска, поставяне на въздуховод ендотрахеална интубация

мониториране на пациента, изпълнение на назначените медикаменти асистиране при извършването на необходимите манипулации

Поддържане на анестезията

хемодинамичен мониторинг на пациента, регистриране и мероприятия по корекцията, на настъпилите усложнения и отклонения, при нужда - реанимация в пъленобем

мониторинг на пациента, водене на анестезиологичен лист, изпълнение на назначените медикаменти, асистиране на лекаря при различните мероприятия и манипулации

извеждане от анестезия

мероприятия по събуждането на пациента, уверяване в адекватността на рефлексите, съзнанието и мускулната сила на пациента при нужда - обезболяване и корекция на настъпилите отклонения в показателите, даване напътствия на пациента за ранния период след края на анестезията, повторен клиничен преглед с цел проверяване за състоянието на пациента и възможността да напусне болницата сам или с придружител

мониториране на жизнените показатели, асистиране при манипулациите по събуждането на пациента

реанимационно подсигуряване на диагностични и терапевтични процедури -КТ, ЯМР, рентгеноконтрастни изследвания

мониторинг на пациента - оглед, палпация, перкусия, аускултация, хемодинамичен мониторинг при нужда - реанимация в пълен обем

поставяне на периферен венозен път, изпълнение на назначените медикаменти, участие в реанимационните мероприятия

„Стойността на анестезиологичния труд е не по – малко от 10 на сто от цената на КП”РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА № 83 ЕНДОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ОБСТРУКЦИИ НА ДОЛНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА

ДОКУМЕНТ №1
Извършените процедури, се вписват от изпълнителя им и се отразяват в Документ №1 в деня на извършване.

Задължителното им вписване подлежи на непосредствен и последващ контрол от експерти на РЗОК/НЗОК.

При неизвършването им съгласно заложения алгоритъм на КП, лечебното заведение изпълнител на болнична помощ подлежи на налагане на санкции, включително удържане в следващия отчетен период на средствата, платени за клиничната пътека.

І.

ІІ.

Ден за провеждане на процедури

1 ден

2 ден

3 ден
Изписване

Дата
ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛТАЦИИ С ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ
 ДАТА НА ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА


ПОДПИС НА ЗАВЕЖДАЩ КЛИНИКА/ОТДЕЛЕНИЕ

ПОДПИС НА ЛЕКУВАЩИЯ ЛЕКАР


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница