Литература 7 клас (№27) за учебната / годинаДата04.03.2017
Размер123.06 Kb.
Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”– град Гоце Делчев


за НВО

по български език и литература – 7 клас (№27)

за учебната ............/........... година
Прочетете трите текста и отговорете на въпроси 1 – 3 включително:
Богатото творческо въображение на режисъора Гор Вербински, проницателността на продуцента Джери Брукхаймър и великолепната актьорска игра на Джони Деп, Орландо Блум, Джефри Ръш и Кийра Найтли превърнаха Карибските острови в арена на чудатите приключения и битки на пиратския капитан Джак Спароу във филма „Карибски пирати: Проклятието на черната перла” (2004 г,).

Филмът бързо печели сърцата на публиката, положителните отзиви на крити-ците и носи на създателите си 654 млн. долара приход и 5 номинации за „Оскар”. И както е нормално за успяваща кинопродукция новите епизоди не закъсняват. Историята за Джак Спароу продължава с „Карибски пирати ІІ: Сан-дъкът на мъртвеца” (2006 г.) и „Ка­рибски пирати ІІІ: На края на света” (2007 г.).

Но какво знаем за Кариб­ския регион извън филмите за Джак Спароу? Карибският регион обхваща Карибско море, карибски­те острови и съседните бре­гове. Карибските острови се намират югоизточно от Се­верна Америка (Флорида), из­точно от Централна Амери­ка и на север и запад от Южна Америка (край Венецуела).

Архипелагът е съставен от Големи Антили (с по-известни острови: Куба, Ямайка, Хаити и Доминиканската република, Пуерто Рико) и Малки Антили (с по-известни острови: Аруба, Антигуа, Тринидад, Тобаго).В исторически план отначало Карибите принадлежат на Испания, но заради слабия ú интерес към тях (и най-вече към малките Антили) скоро са превзети от Англия, Франция и Нидерландия. Регионът носи името на карибите - индиански народи с общ език и култура, които населяват острови­те, преди те да бъдат открити от европейците.


1. Какво заглавие бихте поставили на текста?

а) Капитан Джак Спароу.

б) Филмите от поредицата „Карибски пирати”.

в) Какво знаем за Карибския регион.

г) Историята на Карибите.
2. Как са свързани вторият и третият абзац от текста?

а) с лично местоимение; б) с лексикално повторение;

в) с контекстови синоними; г) с относително местоимение.
3. От информацията в текста и изображението на картата определете кои две държави се намират на един и същи остров от Големите Антили?

а) Аруба и Антигуа;

б) Куба и Ямайка;

в) Пуерто Рико и Доминиканската република;

г) Хаити и Доминиканската република.
4. Отбележете реда, в който всички думи Са синоними:

а) колеблив, променлив, непостоянен;

б) мързелив, динамичен, ленив;

в) активен, пасивен, нетрадиционен;

г) интензивен, експанзивен, немарлив.
5. Изберете най-подходящите думи, с които да бъдат запълнени празните места в текста /откъс от публицистичен материал/:
Река Дунав край град Русе започна да замръзва. Ледоходът .......................... (а) голяма част от пъ­туващите по реката кораби. Заради силния вятър и .......................... (б) температури през последните дни на някои ......................... (в) се е .................................. (г) ледено огледало.
а) закова, смрази, прикова;

б) жестоки, ниските, минусовите;

в) области, места, територии;

г) показало, оформило, образувало.
6. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка:
,,Земята е влажна. Не сядайте на нея!” - кротко рече учителката.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Кой израз Е различен по смисъл от останалите?
а) Сръчен е. б) Иде му отръки.

в) Иска всичко. г) Дялан камък е.
8. В кой ред Има омоними?
а) Всяко живо същество има нужда от вода. - Говори по същество!
б) Някой е надраскал тази кола. - Излез от колата!
в) Днес денят беше чудесен. - Денят се изтъркаля неусетно.
г) Детето се опитваше да разчете надписите. - Надписите бяха неясни.
9. Коя дума Е написана грешно?
а) коренно; б) непременно; в) мисленно; г) постепенно.
10. Посочете къде и двете глаголни форми Са правилно образувани?
а) идвам - идваме; б) лежа - лежиме;

в) пиша - пишеме; г) хваля - хвалиме.
11. В кое от изреченията НЯМА съставно глаголно сказуемо?

а) В далечината луната сякаш изплува от водата.

б) Роднините взеха да мислят само за себе си.

в) Той можеше да отговори на всички зададени въпроси.

г) От утре спирам да гледам телевизия.
12. При коя от посочените двойки думи отношението Е същото, както при двойката:

гривна - сребро
а) атлас – карта; б) езеро – море;

в) разказ – повест; г) кана – порцелан.
13. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?
И четиримата войника (а) бяха не способни (б) да продължат да се сражават, защото имаха несъгласие (в) по между си (г).
14. Кое от изреченията Се различава по състав от останалите?

а) Все по-високо се издигаше ятото и все по-бързо се отдалечаваше.

б) Горната ú устна, влажна и мъхната, се повдигаше при всеки шум в гората.

в) Вървеше бавно, с тихи стъпки, между дърветата и храстите.

г) В същото време ярка светлина озари лицето ú.
15. Колко запетаи липсват в изречението?
Навред снежецьт е покрил земята навред е намокрил гората само под боровете където лежи полумрак е сухо и там земята е покрита с дебел пласт жилави игли сякаш е метнат корав и грапав дюшек. (Ем. Станев)
а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.
16. Кой Е излишният термин?
а) повест; б) елегия; в) балада; г) ода.
17. Думите „Ако имаме свободата, имаме всичко” принадлежат на:

а) лирическия герой от „На прощаване в 1868 г.”;

б) генерал Столетов от „Опълченците на Шипка”;

в) Странджата от „Немили-недраги”;

г) лирическия герой от „Заточеници”.
18. В кой от цитатите Има метонимия?

а) там, дето баща и братя / черни чернеят за мене!...

б) горчива скръб сърца ни трови...

в) желязото срещат с железни си гърди...

г) Нещо ври, кипи, беснува се, гърми...
19. Художественият похватразказ в разказаЕ характерен за:
а) „По жътва”; б) „По жицата”;

в) „Една българка”; г) І глава на „Немили-недраги”.


20. В кои от изброените творби авторът използва изобличителен тон и тържествен патос?

а) „На прощаване в 1868 г.”, „Една българка”;

б) „Неразделни”, „По жътва”;

в) „Опълченците на Шипка”, „Българският език”;

г) „Заточеници”, „По Жицата”.
21. Кои от цитираните стихове от одата „Българският език” разкриват Вазовото разбиране за миси­ята на твореца?
а) Език прекрасен, кой те не руга / и кой те пощади от хули гадки?...
б) Разбра ли някои колко хубост, мощ / се крие в речта ти гъвкава, звънлива...
в) Туй слушам се, откак съм на света! / Се туй ругателство ужасно, модно...
г) Ох, аз ще взема черния ти срам / и той ще стане мойто вдъхновенье...
22. Напишете с 2-3 изречения как тълкувате заглавието на разказа „Една българка”?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................23. Какъв тип характеристика на литературния герой съдържа цитатът?

-Хи, хи, хи, работите ли, работите ли? Хи, хи, хи! Чакай, рекох, да надникна. Работете си, нищо, аз пак ще затворя.


а) портретно описание; б) речева характеристика;

в) косвена характеристика; г) действена характеристика.
24. Кон от изброените характеристики се отнася за Македонски?

а) мечтател, идеалист, ветреник;

б) тоя лев на Стара планина;

в) и тоя герой от Гредетин;

г) млад человек с черно и нагърчено от преждевременна старост лице.
25. В кой ред всички герои Са от едно и също произведение?

а) Моканина, Гунчо, бай Неделкович; б) Илиийца, ратаят Иван, Хасан ага;

в) Баба Тонка, Столетов, Македонски; г) Никола, Пенка, Нонка.

Дата:.................................... Оценка:............................................

Преподавател:...........................................

/Атанас Терзиев/


  • правилни отговори НА ТЕСТ - №27 - за НВО


Задача №

Отговор

Точки

1.

В

2 т.

2.

Б

2 т.

3.

Г

3 т.

4

А

2 т.

5.

прикова, минусови, места, образувало

4 т.

6.

Пр: учителката кротко им каза, че земята е влажна и не трябва да сядат на нея.

2 т.

7.

В

2 т.

8.

А

3 т.

9.

В

2 т.

10.

А

2 т.

11.

А

3 т.

12.

Г

2 т.

13.

В

2 т.

14.

А

2 т.

15.

Г

3 т.

16.

А

2 т.

17.

В

3 т.

18.

В

3 т.

19.

Б

3 т.

20.

В

2 т.

21.

Г

3 т.

22.

В микротекста трябва да се използват следните ключови думи и изрази:

една изключителна жена, смела и решителна, обикновена българка майка и християнка, страшно и смутно робско време, изпълнено с препятствия и драматични събития, състрадателна, милосърдна и човеколюбива жена.

до 5 т.

23.

Б

3 т.

24.

В

3 т.

25.

Б

2 т.Максимален брой точки – 65!

Дидактическа задача: Прочетете текста и го преразкажете подробно от името на неутрален разказвач!

ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕН ДЕН

Днес започва новата учебна година. Още отрано училищният двор гъмжи от деца като някой мравуняк. Малките душици са празнично възбудени. Хубавото септемврийско утро помага на доброто настроение. Пръснати на малки шумни групи из широкия двор, сред който усмихнато и приветливо стои новоизмазаното бяло училищно здание, децата играят забавни игри и техните писъци се чуват надалеко, Само малки­ят Павел стои самичък при каменната ограда, замислен и малко тъжен. Настрана от всяка игра, настрана от всяка група, той стои самотен, със свито сърце.

- Павле, Павле, ела с нас - викат го две момичен­ца. - Играем на жмичка.

Павел не мръдна, като че не ги чу, и те, подскачайки весело, отминаха с песен.

Отведнъж се разнесе резкия звук на учи­лищния звънец. В миг картината се промени. Игрите се разтуриха, групите се разпръснаха. Очите се обърнаха към бялата училищна сграда. Тя ги викаше. Тя отваряше вратите си и целият този бесел мравуняк се отправи към тях с тичане.

Павел тръгна след тях. Сърцето му силно заби. Краката му не можеха да тичат. Спираше ги някакво страшно вълнение, което му не даваше да си поеме дъх.

Скоро класните стаи се напълниха. Павел застана нерешително пред вратата, над която стоеше знакът на II клас, където бяха влезли всички негови другари. Те заемаха местата си с викове. Търсеха се близки другари, за да седнат един до друг. Павел пристъпи пла­хо. Чиновете бяха пълни.

- Павле, тук - завикаха весело няколко гласчета.

- Павле, ела при нас - викаха други. В това време бързо влезе учителят.
Децата станаха прави. Възцари се тишина.

- Мили деца, ето ни пак заедно. Радвам се, че би виждам бодри и весели. Надявам се, че пак, както и през миналата година, ще бъдем сговорни и единодушни във всичко. Седнете!

Децата седнаха. Приятелските думи на учителя ги освободиха от страха и вълнението.

Павел остана прав, закован на мястото си, там, дето бе го сварил учителят, и не знаеше какво да прави.

- Павел Петров - каза меко той, - защо не седнеш на мястото си?

Павел мълчеше бледен.

- Какво има? - повтори недоумяващ учителят, слезе от катедрата и сложи приятелски ръка върху рамото на Павел. - Искаш нещо да кажеш?

- Господин учителю - каза Павел с наведени очи, - когато ни раздавахте книжките за първи клас, Вие ми казахте, че съм слаб по аритметика и че по милост сте ми писали тройка, за да мина във втори клас. Вие каза­хте да се занимавам през ваканцията и ще ме изпитате в първия ден на новата учебна година.

- Да, Павле - рече учителят. - Ти си едно добро мом­че и по всички предмети имаш добри бележки. Аритме­тиката не ти върви. Аз исках да се засилиш и по тоя предмет. Учи ли през ваканцията?

- Учих.


- Самичък ли?

- Помагаше ми Димо. По цял ден учих. Димо ми по­казваше и помагаше да решавам задачите. Всички зада­чи в учебника решихме по три пъти.

- Какво ще кажеш, Димо? - попита учителят.

- Ще кажа, учителю, че сега Павел е много силен по аритметика. Той има желание тая година да бъде от­личник.

- По аритметика? - попита с весел поглед учите­лят.

- Не, по всичко - каза Павел. Надявам се, че с по­мощта на моите другари ще постигна това.

В класната стая настъпи голяма тишина. Всички погледи се насочиха към Павел. Но той вече не стоеше гузен, смутен и с наведена глава. Той стоеше изправен, с поглед, спрян срещу погледа на учителя и в тоя дет­ски поглед се четеше готовност, решителност и воля.

- Дай да ти стисна ръката, Павле! - каза учителят и пое малката ръка в своята. Сега аз няма да те из­питвам, както бях ти казал. Твоето смело решение да станеш отличник ми е достатъчно.

Той се обърна към класа:

- Деца, нека извикаме едно ура за вашия другар Па­вел Петров, който тая година ще попълни без оста­тък отличниците от нашия клас.Гръмко скандирано ура изпълни стаята.

Елин Пелин


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница