Приложение №2 към чл. 6 (Доп. Дв, бр. 3 от 2006 г., изм и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12. 02. 2016 г.) Информация за преценяване на необходимостта от овосстраница1/2
Дата11.06.2018
Размер428.59 Kb.
  1   2
Приложение № 2

към чл. 6

(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,

изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,

бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:

1. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.ИВАН СЛАВЧЕВ ПОДОЛИНСКИ, БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО,
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.Целта е да се изгради в завършен вид екологосъобразно говедовъдно стопанство, работещо по критериите на ЕС за екологично селско стопанство. Предвижда се при завършване на инвестиционния проект месодайното стопанство да наброява 300 бр. говеда, групирани в направления за: селекция и репродукция, майки с бозаещи телета, бикове-разплодници, юници преди заплождане и телета за доугояване.

Инвестиционното предложение “РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, МЕХАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ФЕРМА ЗА МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО” се състои от инвестиционен проект на ферма за месодайно говедовъдство с капацитет 300 животни в имоти с УПИ ІІІ - за стопански двор, кв.47; УПИ ХІ - за стопански двор, кв.47; УПИ Х - за стопански двор, кв.47; УПИ V - за стопански двор, кв.47; УПИ ІІ – за стопански двор, кв.47; УПИ ХІХ - за стопански двор, кв.47, поземлен имот с идентификатор 05582.1.33.

Инвестиционното предложение касае цялостна модернизация на съществуващо говедовъдно стопанство чрез реконструкция на съществуващи сгради и изграждането на нови помещения на мястото на съществуващи.

С изграждането на обори за свободно – боксово отглеждане се цели да се създадат условия за комфорт на животните и на хората, работещи с тях, повишаване на ефективността на труда и постигане на максимално здраве и продуктивност на месодайните крави. Кравите ще се отглеждат заедно с телетата предимно пасищно за около 9 месеца в годината, и оборно през зимните месеци, за което ще е осигурено място за почивка, движение, хранене и поене. Пасищата и ливадите за косене са биосертифицирани от германската сертификационна компания СЕРЕС.

Груповите боксове за почивка са проектирани така, че животните свободно да се разхождат и да могат да лягат в тях. В тези боксове животните ще почиват, затова е нужно да бъдат застилани с дълбока постеля от слама, разхвърляна през 2-3 дни. Необходимо е сламата да се нареже, за да може да абсорбира цялото количество урина, изхвърлена от животните. При така получената дебела несменяема постеля няма течно съдържание, а само еднородна твърда смес, което позволява животните да са чисти и през оборния период на отглеждане.

Торовите пътеки за движение на животните ще се почистват предимно с гребло за тор, като същият ще се извозва до торището намиращо се в непосредствена близост до оборите.

Хранителната пътека осигурява постоянен свободен достъп до храната. Оборудва се с прегради или фиксатори, които не ограничават достъпа до храна, но и не позволяват на животните да я замърсяват или разпиляват. Храната се раздава със смесително фуражно-раздаващо ремарке по рецепта, съответстваща на физиологичните нужди на кравите в дадения момент.

Поилките са разположени равномерно в помещението, на удобни за достъп места. Те са незамърсяващи, с поплавък, и са съобразени с броя и консумацията на вода от кравите. Водозахранват се с чиста вода през устройство, което извършва непрекъсната циркулация и при необходимост подгрява водата до 12°С през зимните месеци.

За обслужване на стопанството са необходими шест работника.

За поддържане на здравето и репродуктивността на кравите е необходимо те да бъдат контролирани от ветеринарен лекар с цел осъществяване на нужната профилактика и лечение.

За да се осигури защита на подпочвените води от замърсяване с нитрати, торохранилищата (съгласно Правилата за добра земеделска практика, разработени от МОСВ в изпълнение на изискванията на Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 87 от 24.10.2000 г.) трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Поради правилото да не се използват торове в периода между 1 ноември и 31 януари, капацитетът на съоръженията трябва да бъде достатъчен за съхраняването на оборския тор най-малко в продължение на 3 месеца (+1 месец допълнително в случай на твърде студена и продължителна зима), т.е. поне за 4-месечно съхраняване. Този капацитет на съоръженията е достатъчен при пасищно отглеждане на животните. В случаите на оборно отглеждане на животните, капацитетът на съоръжението трябва да бъде за не по-малко от 6 месеца.

 • При изграждането на съоръжението трябва да се вземат предвид редица фактори, като броя на отглежданите животни, вида им, продължителността на периода на съхраняване (в зависимост от начина на отглеждане на животните – пасищно или оборно) и количеството на използвания постелъчен материал.

Изхождайки от горепосочените изисквания и съгласно табл. 3 от Приложението към Правилата, в долната таблица са посочени броят на отглежданите пасищни говеда и количествата отпадна торова маса (смес от фекалии и слама), въз основа на което е направен разчет за определяне на необходимата вместимост на торохранилището.

Необходим капацитет на торохранилището

Категория говеда

Брой

Количество тор от едно животно

(m3/4 месеца)

Необходим капацитет за складиране общо

(m3/4 месеца)

Крави и телета

300

5,5

1650

Обемът на торохранилището (V=1650 m3) позволява съхраняването на тора в продължение на 120 дни (при запълване 100%).

Във фермата за месодайно животновъдство се предвижда реконструкция и изграждане на следните постройки:

 1. Реконструкция и обновяване на съществуваща сграда за отглеждане на животни (краварник) с размери 67 м / 8,30 м.

 2. Ново строителство на склад за техника и инвентар с размери 24 м / 12м на мястото на бивша фуражна кухня.

 3. Реконструкция и обновяване на съществуваща сграда за отглеждане на животни (телчарник) с размери 67 м / 8,30 м.

 4. Реконструкция на сеновал с размери 15м / 60 м.

 5. Преустройство и смяна на предназначението на силажни ями в полуоткрит обор за отглеждане на месодайни говеда с размери 88 м / 18 м.

 6. Ремонт на покривна конструкция на масивна сграда за съхраняване на зърно и концентриран фураж със ЗП 740 кв.м.

 7. Реконструкция и обновяване на съществуваща торова яма със ЗП 750 кв.м.

 8. Вертикална планировка на стопанството с дезинфекционна яма на входа.

 9. Рампа с кантар и съоръжения за ваксинация.

 10. Контейнер за съхранение на специфично рисковите материали, който има надпис — „СРМ” и контейнер за временно съхранение на трупове на умрели животни.

Сградите ще се изградят в полуоткрит тип, което ще осигури естествена вентилация в тях.

Хранителните пътеки в двата обора, които ще бъдат само реконструирани, ще са по средата във вид на кобинирана подвижна ясла за двустранно хранене.

Торовите пътеки се разполагат според изискванията на БАБХ и се почистват с трактор с гребло.

Груповите боксове служат за почивка на животните, като се застилат с дебела несменяема постеля и се почистват веднъж на 3-4 месеца или два пъти в годината. Покривът трябва да е топлоизолиран.

Пътеките за движение са оградени с метални огради с височина мин. 130 см. по спецификация от доставчик.

В помещенията е предвидена вентилационна система. Ветрозащитни мрежи и завеси редуцират скоростта на въздушното течение на постъпващия въздух и служат за регулиране на въздушния дебит. Поради специфичната конструкция на сградата на долното ниво са отворите за постъпващия в помещението чист въздух, а на горното – тези за изхвърляния топъл въздух.

Цялата конструкция на сградите е разчетена за осигуряване на максимален въздухообмен на сградата, без скоростта на движение на въздуха да превиши допустимите от физиологичните изисквания на кравите стойности от 0,3 m/s при температура на въздуха в помещението до 12ºС и 0,5 до 1,0 m/s при температура над 15ºС.

За да се осигури приток на чист въздух в помещенията, по дължината на стените са оставени вентилационни отвори, разположени по подходящ начин.

В помещенията са осигурени средно по 102 m3 на животно (условна глава ЕРД) обем в подпокривното пространство. Този висок обем гарантира ниската бактериална концентрация във въздуха, както и малки скорости на движение на въздуха при интензивна вентилация. Слънчевите лъчи, преминаващи през шлиц на билото, спомагат със своето антибактерицидно действие за поддържането на чист въздух в помещението. При така подбраните параметри на сградата, когато фуражът е качествен, в помещението няма да мирише на амоняк. При осигурена площ от 10 m2 на крава (без да се включва фуражната пътека) помещението служи едновременно и като място за разходка на кравите. Така в помещението се осигуряват условия, каквито би имало и на двора, но се избягват недостатъците и неприятностите, които съпътстват пускането на кравите на двор.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Съществуващия в момент обект е в състояние което не може да задоволи в пълна степен отглеждането на животните, храненето им и осигуряването на адекватно лечение при нужда. Материалната база е остаряла а съществуващата инфрастуктура е амортизирана. Животновъдния обект не отговаря в пълна степен на ветерианарно санитарните и хигиенни изисквания съгласно българското и европейско законодателство. С реализация на инвестиционния проект се цели да се изгради в завършен вид екологосъобразно говедовъдно стопанство, работещо по критериите на ЕС за екологично селско стопанство. Предвижда се при завършване на инвестиционния проект месодайното стопанство да наброява 300 бр. говеда, групирани в направления за: селекция и репродукция, майки с бозещи телета, бикове-разплодници, за юници преди заплождане и телета за доугояване.

Инвестиционното предложение касае цялостна модернизация на съществуващо говедовъдно стопанство чрез реконструкция на съществуващи сгради и изграждането на нови помещения на мястото на съществуващи.

С изграждането на обори за свободно – боксово отглеждане се цели да се създадат условия за комфорт на животните и на хората, работещи с тях, повишаване на ефективността на труда и постигане на максимално здраве и продуктивност на месодайните крави. Кравите ще се отглеждат заедно с телетата предимно пасищно за около 9 месеца в годината, и оборно през зимните месеци в обора, за което ще е осигурено място за почивка, движение, хранене и поене. Пасищата са биосертифицирани от германската сертификационна компания СЕРЕС.
3. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности и не се кумулира с други предложения.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Инвестиционното предложение ще се реализира на този терен защото:

- природният и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията на инвестиционното предложение;

- местоположението на площадката е подходящо избрано от гледна точка на пътно-транспортната обстановка. На юг имота граничи и с полски път на Община Белоградчик, като участъкът от имота до населеното място е с трайна настилка;

- околното застрояване не създава нито функционални, нито обемно-пространствени конфликти с бъдещия обект;

- в съседство няма обекти подлежащи на защита;

- теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност;

- районът е с добре изградена инфраструктура – водоснабдяване и електроснабдяване;

-реализацията на инвестиционния проект представлява по-добрата алтернатива от гледна точка на социално-икономическите и екологично развитие на общината.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Обл. Видин, общ. Белоградчик, с. Боровица: УПИ ІІІ - за стопански двор, кв.47; УПИ Х –з а стопански двор, кв.47; УПИ Х - за стопански двор, кв.47; УПИ V - за стопански двор, кв.47; УПИ ІІ – за стопански двор, кв.47; УПИ ХІХ - за стопански двор, кв.47, поземлен имот с идентификатор 05582.1.33.

Не се налага промяна на съществуваща инфраструктура.
6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение касае ферма за отглеждане на едър рогат добитък с цел репродукция, угояване и реализация на живи животни. Основните процеси при експлоатацията на фермата са отглеждане на 300 животни, изразяващо се в хранене, поене, почистване с цел постигане на хигиена, добро ветеринарно обслужване и максимално добър прираст.

Предвижда се общата площ на обекта да бъде около 5 000 кв.м, в това число:

  • площ на сградите за отглеждане на животни – РЗП 2 690 кв.м,

  • площ на обслужващите сгради – РЗП 2 540 кв.м,

  • площ на битовите сгради – РЗП 680 кв.м,

  • площ на вертикалната планировка – около 16 000 кв.м.

В обекта на инвестицията има изградена подходяща инфраструктура и е необходима само рехабилитация на вътрешната инфраструктура.

Предвижда се на обекта да бъдат приложени изкопни работи с минимална дълбочина 0,80 метра и максимална дълбочина 1,20 метра

Не се предвижда използването на взрив
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

В обекта на инвестицията има изградена подходяща инфраструктура и е необходима само рехабилитация на вътрешната инфраструктура.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда.

Строителният период ще се осъществи в рамките на 24 -36 месеца, след получаване на разрешение за строеж от главния архитект на община Белоградчик. Основните въздействия на инвестиционното предложение са свързани с: формиране на допълнителни количества отпадъчни води; формиране на твърди животински отпадъци; водопотребление на допълнителни количества вода; разход на електроенергия;.

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално и доходоносно използване на територията.

Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Експлоатационният период се определя от амортизацията на сградния фонд. При сегашните условия може да се предположи, че цялостна реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация ще се наложи след около 30 години. Той е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната среда.
9. Предлагани методи за строителство.

Алтернативи при реализацията биха могли да се разглеждат основно с методите на строителство, начините на застрояване и използване на терена, формирането на инфраструктурата, начините на озеленяване.

При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални методи. Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонови основи, кофраж и подземно включване към електропреносната мрежа.

Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи.

По време на строителството ще са необходими площи в рамките на имота (около 1000 кв. м) за временна строителна база, в т.ч за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на строителството.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

През строителния период ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, тухли, армировъчна стомана, стомана и др. материали за метални конструкции, пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал, стъкло) и ресурси (електроенергия и вода). Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните фирми.

В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

Поради характера на дейностите ще се формират следните видове отпадъци:
Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при ремонтните работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци от ремонта на сградата.

Отпадъци генерирани през строителния период:

 • изкопни земни маси – 17 05 06;

 • бетон 17 01 01;

 • тухли 17 01 02;

 • керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 17 01 03;

 • смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 - 17 01 07;

 • дървесен материал от куфражи – 17 02 01;

 • смеси от метали - 17 04 07.

Земните маси от горния почвен слой богат на хумус, ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. Излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи и генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от община Белоградчик.

Общото количество строителни отпадъци, включително и тези от съществуващите сгради, ще е около 1000 м3.

При експлоатацията:

По време на експлоатацията ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са малки количества битови отпадъци и малки количества строителни отпадъци при извършване на ремонтни дейности.
Производствените отпадъци са:

02 01 01 утайки от измиване и почистване

02 01 02 отпадъци от животински тъкани

02 01 06 животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им

02 05 99 отпадъци, неупоменати другаде

При отглеждането на животните не се очакват големи количества отпадъчни води. Очакваните количества отпадъчни води ще са около 10 м3 на ден, при пълна натовареност, защото водата ще е оборотна.

За третиране на отпадъците, възложителят ще предприеме съответните действия, като осигури транспортиране на формираните отпадъци до депа, за тяхното обезвреждане. Труповете ще се съхраняват отделно в специално изграден контейнер с необходимата изолация позволяваща съхранение до извозване на мъртвите животни, които ще се предават на екарисаж или екологозащитни организации за храна на белоглавия лешояд. Контейнера ще е изграден по начин, който не позволява свободния достьп на животни и хора.

Освен това на същата бетонна оградена площадка ще има контейнер за съхранение на специфично рисковите материали, който има надпис — „СРМ”, и се използва само за такива материала, отделени при клане на животни за собствена консумация.
Изискването е съгласно Регламент (ЕО) № 999/2001г. на Европейския парламент и на Съвета от 22.05.2001г, относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.


Очаква се да се формират много малки количества опасни отпадъци при смяна на машинните масла от осветлението (при евентуална употреба на живачни и луминисцентни лампи), акумулатори за поддържащата техника и др. Генерираните опасни отпадъци ще се предават на съответните лицензирани фирми, притежаващи разрешителни, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им на лица регистрирани по ЗУО.

В настоящия момент не е възможно да се определи точно тяхното количество. Прогнозно полученият общ обем е около половин кубик месечно.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Устройството на територията ще се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии.

Монтажа ще се извършва на база на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план, включващ задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период.

Строителните отпадъци ще се депонират само на регламентирано депо.

Сметосъбирането ще се организира в съответствие с нормативните изисквания.

При изграждане и поддържане на зелена система на територията на инвестиционното предложение, ще се осъществява растителна защита на база на добрите земеделски практики.

 • Мерки, касаещи инвестиционното проектиране:

- Устройството на територията да се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 7/2003 г. на МРРБ.

- Проектните решения по част “ВиК” да се съобразят с изискванията на нормативните документи за водите.

- Проектът за изкопните работи и вертикалната планировка да се съобрази с изискванията на Наредба № 26, като хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановяване в зелените площи.

 • Мерки, касаещи строителството:

- при строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура.

-провеждането на инфраструктурните трасета за присъединяване на обекта към пътната мрежа, изграждане на водоснабдяване, електроснабдяване, третиране на отпадъчните води, да се осъществи по най-рационален начин, като хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановяване в зелените площи. Генерираните отпадни земни маси да се използват за вертикална планировка на площадката и създаване на релефни елементи.

- недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху почвата.

- регламентирано управление на генерираните отпадъци.

- нормативно съобразено третиране на отпадъчните битово-фекални води.

 • Мерки, касаещи експлоатацията:

- нормативно съобразено третиране на отпадъчните води.

- регламентирано управление на генерираните отпадъци – течни и твърди.

- приоритетно използване на възстановими източници на енергия.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Електрозахранването на имота ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа, според бъдеща съгласувана схема на електрозахранване на района.

Водоснабдяването с питейна вода ще се осъществи от водопреносната мрежа.

Битовофекалните води ще се заустват във водоплътни черпателни ями.

Торови маси ще се отвеждат към торохранилището и ще се извозват до земеделските земи.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Всички изискуеми документи съгласно Закона за устройство на териториите, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и др.
15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Реализацията и експлоатацията на животновъдната ферма може да доведе до дискомфорт в някои от компонентите на околното среда:

мирис – при реализацията на ИП несъмнено ще се почувства характерният мирис в околната среда. Съгласно становището на РИОКОЗ-Видин, той не би трябвало да доведе до отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

отпадъчни води – възможно е замърсяване с течен торов отпад при аварийни ситуации.

твърд оборски тор - главното предназначение на почвените обогатители е да увеличат Рн на почвата, когато има риск тя да бъде окислена. Целта на обогатителите е да:

- стимулират активността на определени микроорганизми, които са част от процеса на усвояване на азота от растенията

- да намаляват риска за растенията от фототоксични реакции

- увеличават съдържанието на молибден и олигоелементи, необходими на рапичните и бобовите култури (соя, люцерна и др.)

Оборската тор не повишава киселинността на почвата. Напротив, спомага за намаляване необходимостта от минерални торове. Направени са множество изследвания, които показват, че частичното или пълно заместване на амониево-нитратните азотни торове с оборски тор с животински произход, позволява значително да се намали изкуственото обогатяване на почвата с минерали, и дори да се повиши съдържанието на рН в горния почвен слой.
16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.

Реализацията на ИП с предложените решения за водоснабдяване, обезвреждане на отпадъчните води и третиране на отпадъците, не създава големи рискови условия за увреждане на околната среда и здравето на населението.

Рисковите фактори при реализацията на проекта могат да бъдат определени като стандартен риск за пребиваващите в района на строителната площадка, при нормално протичане на строителните дейности и експлоатация и като извънреден риск – при инциденти и аварийни ситуации.

По време на строителството е възможно възникване на рискови ситуации и травматични увреждания при неспазване на правилата за безопасност на труда. Други рискови фактори са прахът, шумът и вибрациите по време на строителните дейности, влияещи върху работещите на обекта.

Тъй като ИП е с производствен характер, при експлоатацията могат да се създават рискове от възникване на инциденти, които да доведат до замърсяване на околната среда, като замърсяване на почвата и неприятни миризми.

За изграждане на сградите ще се разработят технически и конструктивни проекти, които ще се базират на направени инженерно-геоложки проучвания за конкретната площадка.

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува само в периода на изграждането и ще касае само работещите на обекта.

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп.
III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.Към инвестиционното предложение са приложени скици с посочено местоположение на площадката.

ИП ще се осъществи в Обл. Видин, общ. Белоградчик, с. Боровица: УПИ ІІІ - за стопански двор, кв.47; УПИ Х –з а стопански двор, кв.47; УПИ Х - за стопански двор, кв.47; УПИ V - за стопански двор, кв.47; УПИ ІІ – за стопански двор, кв.47; УПИ ХІХ - за стопански двор, кв.47, поземлен имот с идентификатор 05582.1.33

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на две защитени зони от Натура 2000, а именно: BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 811116.11.201 О г. на МС и BG 0002002 „Западен Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 119/09.02.20 12 г. на министъра на околната среда и водите.

Направена е проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС спрямо режимите в Заповед № РД-119/09 .02.2012 г., с която е обявена защитена зона „Западен Балкан", при която се установи, че инвестиционното предложение е допустимо.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Територията, върху която ще се изгради ИП е вече урбанизирана. Има изградени сгради, част от които ще се съборят и ще се изградят нови модерни постройки.
4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

ИП ще се осъществи в Обл. Видин, общ. Белоградчик, с. Боровица: УПИ ІІІ - за стопански двор, кв.47; УПИ Х –з а стопански двор, кв.47; УПИ Х - за стопански двор, кв.47; УПИ V - за стопански двор, кв.47; УПИ ІІ – за стопански двор, кв.47; УПИ ХІХ - за стопански двор, кв.47, поземлен имот с идентификатор 05582.1.33

В близост до площадката няма санитарно-охранителни зони и паметници на културата.

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на две защитени зони от Натура 2000, а именно: BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 811116.11.201 О г. на МС и BG 0002002 „Западен Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 119/09.02.20 12 г. на министъра на околната среда и водите.

Направена е проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС спрямо режимите в Заповед № РД-119/09 .02.2012 г., с която е обявена защитена зона „Западен Балкан", при която се установи, че инвестиционното предложение е допустимо.

В близост до имотите обект на ИП преминава река „Стакевска”. Реката е маловодна, със снежно-дъждовно подхранване. Средният многогодишен отток при село Боровица е 2,00 m3/s. Водния басейн не служи за водоснабдяване.

Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в местообитанията и миграционните трасета на птиците, поради:

 • Територията е урбанизирана.

 • Не се предвижда изграждане на надземни електропреносни мрежи, които да увеличат риска от гибел за мигриращите видове, особено на белите щъркели.

 • Много от видовете птици предмет на опазване в зоната са характерни за откритите пространства и земеделските земи с полезащитни пояси и храсталаци.

 • Реализацията на ИП ще се осъществи в съответствие с целите на опазване на местообитанията и видовете в района.

Съвсем основателно може да се направи прогноза, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони.
4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.


 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.


Проведени са множество прединвестиционни проучвания на подходящи места за реализация на ИП, в резултат на което е избран този терен, защото:

- терена е собственост на инвеститора;

- в близост са разположени много качествени пасища и ливади които инвеститора стопанисва;

- природния и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява реализацията на инвестиционното предложение.

Алтернативи при реализацията, биха могли да се разглеждат основно с избора на инсталация и фирмите производители.

Нулевата алтернатива не е приемлива от икономически аспект – територията като местоположение и качества е по-подходяща за осъществяване на търговска и обслужваща дейност.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.Въздействие върху хората и тяхното здраве

Изграждането на модерена кравеферма е съгласно условията и по реда на Наредба № 10/2000 г. за хигиенните изисквания и за здравната защита. За работниците се осигурява специално работно облекло, същото ще се изпира в специализирана пералня по предварително сключен договор от възложителя.

Движещите се части на машините и апаратите са обезопасени чрез подходяща конструкция, съответни екрани и щитове, така че да се избегне възможността за механично захващане на части от тялото или от работното облекло.

Електрическите инсталации за електроснабдяване и технологичното обзавеждане, както и собствените им ел. инсталации се обезопасяват против електрически удар.

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува в периода на изграждането и експлоатацията на обекта. Ще касае работещите на обекта. Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на работещите:

- физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването на тежки машини - бетоновози, булдозери, товарни коли и др.;

- риск от изгаряния, падания, травми и злополуки при неспазване на Наредба № 2 на МТСП за безопасни и здравословни условия на труд при СМР от 1994г.

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от възложителя фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани монтажни работи. Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив. Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски, работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще доведе до намаляване на риска.

За осигуряване на безопасността на работа (хигиенизиране на производствените помещения и предотвратяване на евентуални пожари) е необходимо да се спазват следните изисквания:


 • Всички работници да бъдат запознати с правилата по БХТПБ и със специфичните особености на производството;

 • Да се провежда задължителен ежемесечен инструктаж на работниците;

 • Да се провежда задължителен инструктаж на новопостъпил работници.

 • На видни места в помещенията да се поставят нагледни материали – обща инструкция за участъка и др.

 • Периодично да се проверява годността на всички предпазни средства.

Най-близките сгради от територията отстоят съответно:

 • Друга жилищна територия –граничи с имота;

 • Път от общинската пътна мрежа – граничи с имота;

 • Жилищната територия на с. Боровица, общ. Белоградчик отстои на около 300м.

За населението въздействията ще са практически без неблагоприятни здравни ефекти. По отношение на шума, като най-значим рисков фактор по време на изграждането и експлоатация на обекта, нивата на този фактор ще са по-ниски от допустимите съгласно действащите хигиенни норми. За намаляване въздействието му ще бъде засаден зелен пояс.

Експлоатацията на обекта налага постоянно присъствие на персонал. Спазването на конструктивните и технологичните изисквания, минимизиране до приемливи нива на травматичния риск. По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп.

Необходимо е де се предвидят достатъчни и адекватни мерки за елиминиране на опасността от злоумишлени действия на външни лица.

Потенциален риск за здравето на работещите по поддръжката на машините съществува. Ще им въздействат отделените вредни вещества във въздуха и шумовата експозиция и от работата на машините.

Най-съществено въздействие, през целия период на денонощието, но на незначителни отстояния от обекта е шумът. Шумът, който се отделя от движещите се части на машините и оборудването е под допустимия минимум, а електромагнитни полета и радиационни лъчения няма. Няма да настъпят в шумовата характеристика на населеното място. Не се очаква превишение на дневните и нощни норми за нива на звуково налягане в жилищната зона и причиняване на дискомфорт през нощта по време на съня.

Няма емисии на йонизиращи лъчи, източници на радиониклеиди и електромагнитни вълни.

Психо-емоционалният ефект от изпълнението на ИП върху населението от съседните населени пунктове не се очаква.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху хората и тяхното здраве, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

Според данните за строителните решения може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация. Потенциално засегнати ще се окажат работниците, както и пребиваващите в тях при аварийни ситуации.

В заключение, въздействието върху здравето на хората от реализирането на инвестиционното предложение е:


 • Без отрицателни въздействия върху здравния статус на населението;

 • Незначително по време на експлоатация.

Въздействие върху земеползването

Селското стопанство е застъпено във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. Независимо от значителното намаляване на произведената продукцията през 90-те години на миналия век, отрасълът си остава основен източник на доходи за голяма част от населението на общината. Благоприятните агро-климатични и релефни условия са утвърдили производството на зърненофуражни и маслодайни култури. Те заемат 77 % от обработваемата земя в общината.

В териториалния обхват на с. Боровица, общ. Белоградчик попадат около 9 800 дка земеделските земи.

Всичко това показва добри възможности за земеползване в района.Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху земеползването, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

На територията на с. Боровица, общ. Белоградчик на много малка част от земите е променен начина на трайно ползване. ИП ще се изгради върху вече съществуващи сгради и следователно няма да доведе до нарушаване в баланса на земеделска територия и производителност за района.Климатични и метеорологични условия

Релефът е много разнообразен – равнинно-хълмист в северните и югоизточни части на прехода към Дунавската равнина (300-400 м н.в.) и хълмисто-ридов до среднопланински в обхвата на Рабишка могила (461 м), Белоградчишкия Венец (904 м), Бабин нос (Велков чукар, 949 м), Ведерник (Ведерник,1124 м), Свети Николска планина (Хайдушки камък, 1721 м; Голаш, 1581 м).Съвременният релеф отразява сложния геоложки строеж на територията на контакта Дунавска равнина – Предбалкан – Стара планина. Отличителна черта на района е уникалният за България скален феномен „Белоградчишки скали”.

Разнообразието на релефа, и преди всичко значителната денивелация по територията, създават определени затруднения за изграждането и поддържането на селищната и стопанската инфраструктура – транспортна, хидроинженерна, и пр. Равнинно-хълмистите земи създават по-добра среда за организирането на обработваеми земи и благоустрояването на населените места. Хълмистите и нископланински терени в централната част предполагат условия за отглеждането на лозя и овощия или развитие на пасищно животновъдство.

Литоложката основа създава предпоставки за формиране на добри водни, почвени и горски ресурси. В същото време, тя способства за образуване на средни до големи наклони на повърхността, активно протичане на ерозионни процеси и проява на свлачищно-срутищни явления с негативно влияние върху стопанисването на земите.

Климатична характеристика на общината:

Според климатичното райониране на България (Велев, 2010) територията на Община Белоградчик попада в два климатични района (Предбалкан и Западна и Средна Стара планина) на Умерено-континенталната климатична област.

Продължителността на периода с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 5ºС трае около 240 дни (20.ІІІ – 17.ХІ), а периодът с температури над 10ºС – 188 дни (13.ІV – 19.Х). Най-ранната дата на настъпване на първия мраз е около 15.ІХ, а най-късната на последния мраз – 25.V. Безмразовият период има средна продължителност от 180 дни.

Режимът на валежите съответства на умерено-континенталния характер на климата на анализираната територия. Годишната сума на валежите за района е 750 мм, с тенденция за нарастване на юг по орографски причини (1100 мм). Средно годишният брой на дните с мъгла е 35 за Предбалкана до 140 в Стара планина (предимно в периода октомври-март).

Климатичните режими по територията създават добри условия за развитието на горско стопанство и земеделие (в т.ч. в планински условия), способстват за самопречистването на въздуха. Като неблагоприятен фактор може да бъде посочен високият брой на дните с мъгли. Рисковите фактори се свързват с възникването на условия за проява на орографски извалявания, чиито последици имат силно негативен ефект – наводнения, ерозия, деструкция. Условията предполагат още проява на летни засушавания с пресъхване на по-малките речни притоци и възможност за възникването на горски пожари.

В климатично отношение територията на общината попада в предбалканския нископланински район на умерено континенталната климатична област. Надморската височина варира от 200 до 1400м. Максималната температура достига до 38-40 градуса , а минималните до - 25 градуса.Атмосферен въздух

Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо разсейване на емитираните от източниците вредни вещества.

Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и незначителни проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер. Повечето от предприятията в общината или не работят или работят с минимален капацитет. Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества. Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата.

През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са автотранспортът и битовото отопление.Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху атмосферния въздух в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

По време на строителните работи:

Не се очаква. Няма да се извършват строителни дейности въздействащи върху атмосферния въздух.

По време на експлоатацията:

През експлоатационния период са възможни въздействия от емисии на вредни вещества от ДВГ на автомобилите на пребиваващите в обекта и от организирания транспорт.

Води

Повърхностни води

Водни ресурси.

Речната мрежа в пределите на община Белоградчик се отнася изцяло към Дунавския водосборен басейн на Черноморската отточна област. Тя се формира от реките във високия водосбор на река Арчар (Арчар, Арчарица, Ошанска, Салашка) и главния ляв приток на река Лом (Стакевска).

Съгласно Хидрохимичната класификация на реките водите им се определят като хидрокарбонатно-калциево-сулфатни.

В обхвата на анализираната територия се стопанисва язовир „Рабиша” – антропогенна модификация на естественото езеро Рабиша (езерото Рабиша има тектонски произход и е най-голямото по площ езеро от този тип в България). Има обща площ от 3,246 км2 и обем от 45 000х106 м3. Подхранва се чрез деривации от реките Арчар и Видбол и от изравнител „Ошане”.

Важно значение за водния баланс на общината имат водоемите: язовир Ошане - залята площ 84,00 дка и завирен обем 609 000,00 м3; язовир Салаш - залята площ 70,00 дка и завирен обем 225 000,00 м3; изравнител Раяновци - залята площ 97,00 дка и завирен обем 225 000,00 м3 и язовир Дъбравка - залята площ 189,70 дка и завирен обем 730 000,00 м3.

Водните ресурси на Общината се формират предимно от речните води, които се използват в т.ч. за питейно-битови и промишлени нужди, което изисква повишено внимание към тяхното опазване и поддържане. Това включва както повишен контрол върху замърсяванията, така и предприемането на мерки за почистването на речните корита от плаващи наноси и укрепването на речните брегове, където това е необходимо, съгласуване на изгражданата транспортна и друга инфраструктура с характеристиките на релефа и наличния потенциал за провокиране на ерозионни процеси.

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата и другите овражни форми при проливни валежи. Повърхностният отток се изпарява или прониква в почвата. Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени дейности.


Подземни води

Важна предпоставка за развитието на селското и горското стопанство, селищната мрежа, туризма и рекреацията и техническата инфраструктура, са поземлените ресурси. В разглеждания район въз основа на установения по архивни данни геолого-литоложки строеж, геоморфоложки и тектонски характеристики, са отделени малм-валанжински и сарматски водоносни хоризонти.

Източници на замърсяване на подземни води на територията на общината са инфилтрацията на валежите в земеделските площи.

Нивото на подпочвените води е дълбоко и не усложнява инженерно–геоложката обстановка при строителство на сгради и съоръжения.Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху водите в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

Районът в който се намира площадката е с изградена инфраструктура – водопроводна и кализационна мрежа. Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат към съществуващите водоплътни черпателни ями.Геоложка основа

Визираното в проекта разположение на ИП, технологии, както и тези по евентуалното закриване, позволяват да се направи извода, че реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до въздействие върху геоложката основа.


Почви

Основните почвени типове са лесивирани (Luvisols), тъмни черноземовидни (Phaeozems), кафяви горски (Cambisols), плитки (Leptosols) и наносни почви (Fluvisols).

Почвите в района са изложени на водна и ветрова ерозия. Ерозионни процеси от масов характер липсват. Проявления на водната ерозия има в горския фонд по стръмните брегови земи на суходолията с площ около 176 ха, на места има изцяло оголени скали. На малки площи се наблюдава и площна ерозия. Борбата с ерозионните процеси в горския фонд се води преди всичко чрез залесяване. На откритите места в обработваемите земи се наблюдават проявления на ветрова ерозия. Силните зимни ветрове отнасят снежната покривка от посевите, навяват пътищата и затрудняват тяхната проходимост. Ефикасно противодействие на ветровата ерозия оказват създадените полезащитни горски пояси, които същевременно изпълняват снегозадържащи и влагозадържащи функции в района със сух и топъл климат.

Основни източници на замърсяване и увреждане на земеделските земи са неправилното използване на изкуствени и естествени торове, некомпетентното използване на препарати за растителна защита, паленето на стърнищата преди основната обработка на почвата, както и животновъдните ферми – свинекомплекси и птицеферми.Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

Площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е вече урбанизирана. Върху нея ще се реализират всички дейности, в т.ч и временни дейности по време на изграждането на фермата.

Не се очаква ИП да окаже въздействие върху почвите.

  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница