Литература и исторически мит. София, Гражданско дружество „Критика", 2002. „История славянобългарска"Дата31.12.2017
Размер75.88 Kb.
ТипЛитература

Публикации


на Доц. д-р огняна георгиева-тенева

Монографии

 1. Литература и исторически мит. София, Гражданско дружество „Критика“, 2002. 2. „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски. Методически модел. Варна, Славена, 2003.


СТУДИИ И СТАТИИ


 1. „Българска христоматия“ от Вазов и Величков: моделиране на културната идентичност. // С възрожденски дух и модерен поглед : Сборник в чест на 80-годишнината на проф. Милена Цанева. София, Институт за литература, БАН, 2012. 1. Невъзможният диалог. (Развитие на хуманитарната образованост в училище чрез творчеството на Чехов). // Европа чете Чехов : Международна научна конференция 7-9 октомври 2010. / Ред. колегия Ю. Домански, Г. Гърдев, Н. Няголова, Бл. Благоев. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 379-387.
 1. Лириката на Вазов за деца и юноши и образователният канон. // Образование, 2012, № 5, с.80-93.
 1. Петко Славейков и гражданското образование в началното училище. // Диалог на педагогическите компетенции : 130 г. от създаването на Педагогическото училище във Враца. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, ....

Също в: http://liternet.bg/publish4/ogteneva/petko-slaveikov.htm
 1. Стимулиране на критическо мислене у деца от подготвителната група (чрез общуване с литературна творба). // 130 години предучилищно образование в България. В. Търново, 2012. (диск)
 1. По играта им ще ги познаете. („Детски теми за големи“ от Валери Петров.) // Игри, актьори, роли в класната стая и в живота : Юбилеен сборник с докладите от националната конференция в чест на проф. дпн Мария Герджикова). / Съст. Адриана Дамянова. София, Булвест 2000, 2012.
 1. „Разочарование“ от Валери Петров: играта всъщност е сериозно нещо.// Предучилищно възпитание, 2011, № 5, с. 26-29.
 1. Днешният живот на идеите от „Българска христоматия“ на Ив. Вазов и К. Величков. – Образование, 2011, № 3, с. 127-138.
 1. Възможности за компенсиране на гражданския дефицит в литературното образование. // Научни трудове, том 49, кн. 1., сб. Г. Пловдив, Университетско издателство „П. Хилендарски“, 2011.
 1. Гражданският потенциал на литературното образование. // Български език и литература, 2011, № 6.

Също в: http://liternet.bg/publish4/ogteneva/grazhdanskiiat.htm
 1. Študent ako subjekt vzdelávacieho procesu. // Slovenský jazyk a literatúra v škole. Ročnik 57, dvojčíslo 3-4/2010/11, 88-97.

Също: Студентът като субект на образователния процес. // Начално образование, 2010, № 5, с. 50-60.
 1. За живот в доброто. // Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция : Материали от научно-практическа конференция с международно участие (16 и 17. 04. 2010 г. – гр. София). / Съст. Н. Иванова. София, ИК Образование, 2010, с. 279-288.
 1. Диалогът деца – възрастни в „Пет приказки“ на Валери Петров. // Български език и литература, 2010, № 6, с. 45-59.

Също в: http://liternet.bg/publish4/ogteneva/dialogyt.htm
 1. Нравствено възпитание чрез литературно образование. // Съвременното обучение между теорията и практиката : 75-годишен юбилей на проф. дпн Марин Андреев. / Ред. съвет Я. Рашева-Мерджанова, В. Делибалтова, Б. Господинов, Н. Иванова. София, УИ „Св. Климент Охридски“, 2010, с. 306-313.
 1. Развитие на критическо мислене чрез литературно образование. // Педагогика, № 2010, № 3, с. 36-43.

Също в: http://liternet.bg/publish4/ogteneva/razvitie.htm
 1. Срещи със съзидателното. // Български език и литература, 2010, № 4, с. 63-69.

По повод 80-годишнината на Любомир Георгиев.
 1. Maturita z bulharkeho jazyka a literatury v Bulharsku Most k vysoko kvalitnemu vzdelaniu. // K problematike vyučovania materinskeho jazyka a literatury. IV. Editor: M. Vojtech.Univerzita Komenskeho Bratislava, 2009, 64-69.

[Матурата по български език и литература – мост към високо качество на образованието]


 1. С Клио и Мнемосина. Как разказва Фани Попова-Мутафова. // Неслученият канон : Български писателки от Възраждането до Втората световна война. / Съст. Милена Кирова. София, Алтера, 2009, с. 277-295. 1. Multikulturnost’ a literarne vzdelanie v Bulharsku. // Slovensky jazyk a literature v skole, rocnik 54, № 1-2/2007/08. 38-42.

[Мултикултурност и литературно образование в България]

 1. Смехът в историческото повествование на Иван Вазов. // Модерният наратив. Интертекстуални пресичани : Проблеми на българската литература през ХХ век. / Съст. Е. Трайкова, М Иванова-Гиргинова, П. Ватова. София, Институт за литература, БАН, Издателство Век 21 – Прес, 2006, с. 13-16.

Сборник в чест на проф. Елка Константинова.
 1. Йордан Йовков и българският литературнообразователен канон. // Класика и авангард : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. Иван Сарандев. / Ред. Св. Каролев, Мл. Янев, Л. Малинова. София, БАН – Институт за литература, Пловдивски университет. Издателски център Проф. Боян Пенев, 2006, с. 125-139.
 1. Метаткст вместо текст? // Езикът и литературата : Методически парадигми и образователни политики Съст. М. Герджикова, А. Дамянова, А. Петров, Т. Ангелова, А. Радкова. София, 2005.

Сборник с доклади от юбилейната научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Катедра по методика във Факултета по славянски филологии – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
 1. (Не)четене и качество на литературното образование. // Български език и литература, 2005, № 3.
 1. Ти-образът в „История славянобългарска“. // Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 40, кн. 1, 2002, с. 49-56.

Също в: Български език и литература, 2003, № 2, с. 37-44.
 1. Историите на Вера Мутафчиева. // Критика, 2001, № 3, с. 15-30.

Също в: История. Истории. Наративи : Българската историческа проза от втората половина на ХХ век. Съст. Ив. Радев, П. Стефанов, Р. Пенчева. Велико Търново, Фабер, 2002, с. 99-107.


 1. Митологемите народ и цар във Вазовия исторически наратив. // Български език и литература, 2002, № 2-3, с. 70-78.
 1. Разни употреби – един език (Или за единството между „пловдивския“, „одеския“ и „софийския“ период на Вазов). // Български език и литература, 2000, № 6, с. 38-43.
 1. Развитие. // Периодика и литература. Т. 5. Ред. колегия Е. Трайкова, В. Чернокожев, П. Ватова, Ю. Обретенова. София, 1999, Академично издателство „Марин Дринов“, Изд. Карина М, с. 30-44.
 1. „Легенда за света София“ – диалог на жанрообразуващите стратегии. // Език и литература, 1998, № 5-6, с. 125-130.
 1. Стоян Загорчинов в развитието на българската историческа белетристика. Автореферат за получаване на научната и образователна степен „доктор“. София, 1997.
 1. Философски представи за света у героите на Стоян Загорчинов. – Летописи, 1997, № 3, с. 190-202.
 1. Психологизираният човек в „Легенда за света София“ от Стоян Загорчинов. // Човек и време : Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева. Съст. и ред. Р. Дамянова, Е. Трайкова. София, 1997, с. 232-245.
 1. Историята като диалог на културни символи. // Образование и квалификация, 1996, № 5, с. 77-85.
 1. По следите на изгубените значения (между „Ден последен – ден господен“ и „Ден последен“ от Стоян Загорчинов). // Български език и литература, 1996, № 4-5, с. 76-80.
 1. История – литература – конюнктура. // История, 1996, № 5-6, с. 52-59.
 1. Обзор. // Периодика и литература. Т. 3. Ред. колегия К. Бъклова, Л. Стаматов, Ю. Обретенова. София, БАН : Институт за литература, 1994, с. 177-182.
 1. Фани Попова-Мутафова. // Родна реч, 1993, № 2, с. 30-33.
 1. Страстите политически и образованието българско. // Литературен форум, 1993, бр. 46/17-23 септ., с. 1, 4.АВТОРЕФЕРАТ

за получаване на научната и образователна степен

доктор“ по филология
 1. Стоян Загорчинов в развитието на българската историческа белетристика. София, 1997.РЕЦЕНЗИИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


 1. Среща на гледища. // Български език и литература, 2010, № 5, с. 73-77.

Рец. за: Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция. Съст. и ред. Нели Иванова. София, ИК Образование, 2010.


Други авт.: Нели Иванова


 1. IN HONOREM. Класика и авангард : Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Иван Сарандев. // АЗ-БУКИ, 2006, бр. 28, 12-18 юли, с. 11.
 1. За неформална промяна в началното образование. // Начално образование, 2006, № 6.

Рец. за: Маргарита Георгиева, Румяна Йовева, Стойка Здравкова. Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2005.
 1. Мостове. // АЗ-БУКИ, 2005, бр. 46, 16-22 ноем.

Рец. за: Мостове. Сборник в чест на 70-годишнината на Йордан Василев. Съст. П. Ватова. Ред. Н. Иванова, О. Георгиева-Тенева, П. Ватова.
 1. Памет – пари – памет’. // Литературен вестник, бр. 12/2005.

Рец. за: Алберт Бенбасат. Книгата като тяло и като дух. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2004.
 1. Нови пътища към Димитър Димов. // Български език и литература, 2004, № 4.

Рец. за: Случаят Димитър Димов. Литературни разследвания. Съст. Е. Константинова и М. Иванова-Гиргинова. София, Издателски център „Боян Пенев“ при Института за литература, БАН, 2003.


Също в: АЗБУКИ, 2004, бр. 30, 28 юли - 3 авг., с.8.


 1. За разбирането между малките принцове и възрастните, или как да отговаряме на литературен въпрос. // Родна реч, 1994, № 9-10, с. 28-29.

Рец. за Стамена Димова. Отговор на литературен въпрос. София, Анубис, 1994.
 1. Ценно помагало. // Български език и литература, 1988, № 4, с. 61-64.

Рец. за: Проблеми на детските литературнотворчески кръжоци. София, Дом за литература и изкуства за деца и юноши, 1987.
 1. Ново изследване за живота и творчеството на Йордан Йовков. // Език и литература, 1987, № 4, с. 92-94.

Рец. за: Иван Сарандев. Йордан Йовков. Жизнен и творчески път, 1880- 1937. София, 1986.

 1. Време и бързопис. // Стенографски преглед, 1988, № 1.


ИНТЕРВЮТА

 1. Списание „Беседа“ – един свободен, но отговорен глас. // Български език и литература, 2011, № 6, с. 75-80.

Интервю с Теодола Тодорова и Румяна Рангелова – редактори и съставители на сп. „Беседа“ – издание за литература и изкуство на Американския колеж – София.

 1. Литературната мрежа // Български език и литература, 2001, № 4, с. 61-63.

Интервю с ръководителя на екипа на LiterNet Георги Чобанов.

Също в: http://liternet.bg/publish4/ogteneva/liternet.htm 1. С авторите на учебника по литература за ХІ клас. // Български език и литература, 1993, № 6, с. 58-62.

Интервю с авторите на учебника по литература за ХІ клас (изд. Просвета, 1993) Йордан Василев, Симеон Янев, Ирма Димитрова, Венета Дойчева.
 1. Преустройството в литературното образование. // Български език и литература, 1990, № 2, с. 46-48.

Интервю с Ким Миронович Нартов – ръководител на Лаборатория по методика на руската литература в Научноизследователския институт на националните училища при Министерството на народното образование на РСФСР)
 1. Естетическото възпитание във века на техниката. // Български език и литература, 1988, № 4, с. 56-60.

Интервю с Катрин Золтан (Унгария) – редактор на детско-юношеското списание „Хатер“, и с Иржи Лапачек (Чехословакия) – зам.-директор на детско-юношеското издателство „Албатрос“ и гл. ред. На детско- юношеското списание „Злати май“.


Други авт.: Красимир Кръстенов.


ИнформациИ

 1. Среща разговор за проблемите и перспективите на педагогическата периодика. // Български език и литература, 2007, № 1, с. 45-46.

Също в: Чуждоезиково обучение, 2007, 1, с. 75-76.ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

ПО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ


 1. Изчезваща периодика. // Култура, 2012, бр. 12 от 30 март, с. 2.

Същата публ. под загл.:  SOS за централната научно-методическа и педагогическа периодика. // http://liternet.bg/publish4/ogteneva/sos- periodika.htm
 1. Любен Бумбалов. // Български език и литература, 2001, № 5-6.

In memoriam.
ПРЕДАДЕНИ ЗА ПЕЧАТ СТАТИИ И СТУДИИ

 1. Триумф. // Периодика и литература. Т. 6. София, Институт за литература, БАН.

 2. Свободни часове. // Периодика и литература. Т. 6. София, Институт за литература, БАН.

 3. Зенит. // Периодика и литература. Т. 6. София, Институт за литература, БАН.

Каталог: userinfo -> 1002 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница