N. I. Abdel-Sayed, Novel synthesis of new symmetrical bis-heterocyclic compounds: Synthesis of bis-thiazolo, bis-pyrazolo-, bis-benzotriazolo-, bis-indolo- and bis-pyrazolyl thiazolo-2,6-diamino-pyridine derivatДата22.02.2017
Размер30.37 Kb.

Bulgarian Chemical Communications, Volume 42, Number 1, 2010


CONTENTSY. Dimitrova, Hydrogen-bonded systems of water with dimethyl and diethyl sulfoxides. Theoretical study of structures, stability and vibrational spectra ……………………………………………

3


K. B. Umesha, K. M. L. Rai, Synthesis and antimicrobial activity of pyrazole derivatives via 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile imines with ethyl acetoacetate…………………………………

11


N. Petrov, T. Budinova, B. Tsyntsarski, B. Petrova, D. Teodosiev, N. Boncheva, Synthesis of nano-porous carbon from plant wastes and coal treatment products …………………………………

16


N. I. Abdel-Sayed, Novel synthesis of new symmetrical bis-heterocyclic compounds: Synthesis of bis-thiazolo, bis-pyrazolo-, bis-benzotriazolo-, bis-indolo- and bis-pyrazolyl thiazolo-2,6-diamino-pyridine derivatives ……………………………………………………………………………..

20


P. M. Ramdas Bhandarkar, K. N. Mohana, Oxidative cleavage of salbutamol with N-bromosuccinimide in acid and alkaline media: A kinetic and mechanistic study …………………………………..

27


M. T. Akbari, A. Esmaeili, A. H. Zarea, N. Saad, F. Bagheri, Chemical composition and antibacterial activity of essential oil from leaves, stems and flowers of Prangos ferulacea (L.) Lindl. grown in Iran …………………………………………………………………………………………...

36


N. Naik, H. Vijay Kumar, H. Swetha, Synthesis and evaluation of novel carbazole derivatives as free radical scavengers ………………………………………………………………………………

40


M. Krysteva, I. Lalov, V. Beschkov, Acceleration and increase of hydrogen production by simultaneous fermentation of Clostridium butyricum and Rhodobacter sphaeroides on wine-vinasse substrate

46


S. Darakchiev, R. Darakchiev, Gas flow maldistribution in ceramic honeycomb packing ………….....

51

A. H. Elshazly, Batch reactor performance improvement for hexavalent chromium reduction by scrap iron using reciprocating perforated disc ………………………………………………………..

55


A. G. Gopala Krishna, B. R. Lokesh, D. Sugasini, V. D. Kancheva, Evaluation of the antiradical and antioxidant properties of extracts from Indian red chili and black pepper by in vitro models …

62


E. Grigorova, Ts. Mandzhukova, M. Khristov, P. Tzvetkov, B. Tsyntsarski, Investigation of hydrogen storage properties of magnesium based composites with addition of activated carbon derived from apricot stones ……………………………………………………………………………...

70


Bulgarian Chemical Communications, Volume 42, Number 1, 2010

СЪДЪРЖАНИЕ


Й. Димитрова, Водородно-свързaни системи на вода с диметил- и диетилсулфоксиди. Теоре-тично изследване на структури, стабилност и вибрационни спектри ..................................

10


К. Б. Умеша, К. М. Л. Рай, Синтез и антимикробна активност на пиразолови производни получени чрез 1,3-диполярно циклоприсъединяване на нитрилимини и етилацетоацетат

15


Н. Петров, Т. Будинова, Б. Цинцарски, Б. Петрова, Д. Теодосиев, Н. Бончева, Синтез на напорорест въглен от продукти на преработка на растителни отпадъци и въглища ..........

19


Н. И. Абдел-Сайед, Нови синтези на нови симетрични бис-хетероциклени съединения: синтез на бис-тиазол-, бис-пиразол-, бис-бензотриазол-, бис-индол- и бис-пиразолилтиазол-2,6-диаминпиридинови производни ...............................................................................................

26


П. М. Рамдас Бхандаркар, К. Н. Мохана, Изследване на кинетиката и механизма на окислително разпадане на салбутамол с N-бромсукцинамид в кисела и алкална среда...........................

35


М. Т. Акбари, А. Есмаейли, А. Х. Зареа, Н. Саад, Ф. Багери, Химически състав и антибактериална активност на етерични масла от листа, стъбла и цветове от Prangos ferulacea (L.) Lindl. растящи в Иран ...........................................................................................................................

39


Н. Наик, Х. Виджай Кумар, Х. Суита, Синтез и преценка на нови карбазолови производни като антиоксиданти ............................................................................................................................

45


М. Кръстева, И. Лалов, В. Бешков, Ускоряване и повишаване на продукцията на водород с едновременна ферментацията на Clostridium butyricum и Rhodobacter sphaeroides върху субстрат от винена винаса .........................................................................................................

50


С. Даракчиев, Р. Даракчиев, Неравномерност на газовото течение в блоков керамичен пълнеж „пчелна пита“ .............................................................................................................................

54


А. Х. Елшазли, Подобряване на действието на реактор с периодично действие за редукция на шествалентен хром чрез железен скрап с използване на възвратно-постъпателен перфориран диск ........................................................................................................................

61


А. Г. Гопала Кришна, Б. Р. Локеш, Д. Сугасини, В. Д. Кънчева, Оценка на антирадикаловите и антиоксидантни свойства на екстракти от индийско червено чили и черен пипер чрез „ин витро модели ....................................................................................................................

69


Е. Григорова, Цв. Манджукова, М. Христов, П. Цветков, Б. Цинцарски, Изследване на сорбци-онните характеристики по отношение на водорода на композити на базата на магнезий с добавка от активен въглен получен от кайсиеви костилки ...................................................

74
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница