На Ваш изх. № Овос 82 /26. 01. 2017 гДата19.07.2018
Размер203.33 Kb.
На Ваш изх. № ОВОС – 82 /26.01.2017 г.
ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Пловдив

И С К А Н Е

за издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на

Уважаеми г-н Директор,


Моля да ми бъде издадена Преценка на необходимостта от екологична оценка на „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА МАРИЦА касаещо разширение на структурна единица 415 – Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по КК на с. ВОЙВОДИНОВО, местност „ВЕЛЬОВИЦА”, oбщина МАРИЦА, oбласт ПЛОВДИВ във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение в поземлени имоти с идентификатори № 11845.26.11, № 11845.27.10 и част от 11845.27.50 (общински полски път) за изграждане на:„ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, в т.ч. дейности, СВЪРЗАНИ СЪС СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ“

Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8, ал.1 от Наредба за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми - ПМС №139/ДВ бр57 / 2004 г: 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА (ОРГАН ИЛИ ОПРАВОМОЩЕНО ПО ЗАКОН ТРЕТО ЛИЦЕ)

ДИМИТЪР ИВАНОВ – кмет на ОБЩИНА МАРИЦА

ОБЩИНА МАРИЦА , ЕИК 000472182

гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57а

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/ -


гр. Пловдив, Район Северен, бул. „Марица №57 а

Пълен пощенски адрес: гр. Пловдив, Район Северен, бул. „Марица №57 а

Телефон, факс и е-mail: 032 907 800, факс 032 95 19 34,

е-mail: obstina@maritsa.org

Управител на фирмата – възложител - Димитър Иванов Иванов – Кмет на община Марица

Лице за контакти: инж. Дияна Букарева – тел. 032 907 851
 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЛАН/ПРОГРАМА

а) Основание за изготвяне на плана/програмата –нормативен или административен акт

Основанието за изменение на ОУП на Община Марица е Решение № 326, взето с протокол №13 от 21.11.2017 г. на Общински съвет „Марица“, с което се дава съгласие за изменение на ОУП на oбщина „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 415 – Псп (складово-производствена устройствена структурна единица) по КК на с. Войводиново, местност „Вельовица”, община Марица, област Пловдив, във връзка с провеждане на процедура по промяна предназначението на поземлени имоти №№ 11845.26.11, 11845.27.10 и част от 11845.27.50 по КК на с. Войводиново.

Целта на изменението е изграждане на производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция и определяне на допустимите плътност и интензивност на застрояване; височина и начин на застрояване; линии на застрояване; процент на озеленени площи и т.н.

В изменението на ОУП – разширение на структурна единица 415 – Псп са включени поземлени имоти №№ 11845.26.11, 11845.27.10 и част от 11845.27.50 по по кадастралната карта на с.Войводиново.

Общата площ на проекта за изменение на ОУП – разширение на структурна единица 415 – Псп, е с площ 15,04 дка.

Разширението на структурната единица 415 – Псп по ОУП на Община „Марица” е със следните устройствени показатели на зона смесена многофункционална: Пз<40%, Кинт<1,8, Поз>30%, етажност Н – до 3 / до 10 м./.б) Период на действие и етапи на изпълнение

Разработеният проект за изменение на общия устройствен план влиза в сила от датата на одобряването му. За реализирането му е необходимо преминаване през следните етапи на изпълнение: • Разрешение от Кмета на Община за изработване на проект за изменение на плана въз основа на постъпило искане.

 • Преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка от Директора на РИОСВ-Пловдив;

 • Приемане на изменението на ОУП от общинския експертен съвет и одобряването му от Кмета на общината;

 • Получаване на виза за проектиране;

 • Провеждане на процедура за промяна предназначението на земята на имотите, предмет на разширението на структурната единица;

 • Изработване на технологичен проект, архитектурен проект и проекти по отделните части /ОВ, ВиК и Ел.инст./;

 • Получаване на строително разрешително;

 • Изграждане на обектите за производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция.

в) Териториален обхват

Територията, предмет на изменението на ОУП включва поземлени имоти №№ 11845.26.11, 11845.27.10 и част от 11845.27.50 по по кадастралната карта на с.Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив.г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Имоти с идентификатори №№ 11845.26.11, 11845.27.10 и част от 11845.27.50 по по кадастралната карта на с.Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив не попадат в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.д) Основни цели на плана/програмата

Изменението на ОУП е във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение за промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по Закона за опазване на земеделските земи.

Целта на изменението е изграждане на производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция и определяне на допустимите плътност и интензивност на застрояване; височина и начин на застрояване; линии на застрояване; процент на озеленени площи и т.н.

Територията, предмет на изменението на ОУП включва поземлени имоти с идентификатори №№ № 11845.26.11, № 11845.27.10 и част от 11845.27.50 (общински полски път) по КК на с. Войводиново, местност „Вельовица”, община Марица, област Пловдив.

Чрез разширението на структурната единица се цели да се гарантира устойчиво развитие на района - съчетаване на обществено-икономическите интереси и нужди на населението на Община Марица с опазване на естествените ландшафти и природни дадености.

При реализация на проекта се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.

Електрозахранването на имотите ще се осъществи от съществуваща електроразпределителна мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД.

Захранването на имотите с вода ще се осъществи чрез реализиране на уличен водопровод, който ще се захрани от водопроводната мрежа на селото.

В населеното място няма изградена канализационна мрежа. Предвидено е отпадъчните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор. Дъждовните води ще се отвеждат в тревните площи или събират в приемник за напояване.

е) Финансиране на плана

Изменението на ОУП се финансира от възложителя – Община Марица.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за участие на обществеността

Етапите на изготвяне на плана са описани по-горе. Изработения проект за изменение на общия устройствен план се съобщава от общината на заинтересованите лица, като за този тип проекти не се изисква обявление в Държавен вестник и провеждане на обществено обсъждане.

Срокът за изготвяне на частичното изменение на ОУП-Пловдив е 90 дни след съгласуване и одобряване на плановото задание.


 1. ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА

Община Марица е отговорна за прилагане на плана, а собственикът на №№ 11845.26.11, 11845.27.10 по КК на с. Войводиново, местност „Вельовица”, община Марица, който е инициирал настоящото изменение на ОУП във връзка с намерението си за релизиране на производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности свързани със съхранение на селскостопанска продукция е отговорен за реализиране на предвидените с разширяване на структурната единица дейности.

 1. ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ПРИЕМАНЕ / ОДОБРЯВАНЕ / УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАНА /ПРОГРАМАТА

Органите, отговорни за приемане и одобряване на плана са РИОСВ-Пловдив, Община Марица и РЗИ – Пловдив.

приложение:


Характеристика на плана/програмата относно:

 1. Място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията;

 2. Обосновка за конкретната необходимост от плана/програмата;

 3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма;

 4. Характеристики на засегнатата територия и очакваните въздействия върху околната среда;

 5. Скица и ситуация на имотите, съгласно КК на с. Войводиново.


Възложител:……............…………

ПРИЛОЖЕНИЕ
 1. Характеристика на „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) НА ОБЩИНА МАРИЦА касаещо разширение на структурна единица 415 – Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по КК на с. ВОЙВОДИНОВО, местност „ВЕЛЬОВИЦА”, oбщина МАРИЦА, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение в поземлени имоти с идентификатори № 11845.26.11, № 11845.27.10 и част от 11845.27.50 (общински полски път) за изграждане на: „ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, в т.ч. дейности, СВЪРЗАНИ СЪС СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ“

а) Инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

Съгласно разпоредбите на ЗУТ с изменението на общия устройствен план се разширява структурна единица – 415 – Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона).С разглежданото изменение на ОУП се цели осъществяване намерение на собственика на поземлени имоти № 11845.26.11, № 11845.27.10 по кадастралната карта на с.Войводиново, на които ще променя предназначението на земеделската земя. След промяна на предназначението на земята и имотите се предвижда изграждане на обект, предназначен за „ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, в т.ч. дейности, СВЪРЗАНИ СЪС СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ“.

Инвестиционното предложение, което се предвижда да се реализира в горе цитираните имоти по кадастралната карта на с. Войводиново не попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Предвид характера му не се очаква реализацията му да окаже значително отрицателно въздействие върху компоннетите на околната среда.б) Място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

Настоящият проект за изменение на ОУП е неразделна част от общия устройствен план на община Марица. Разработването му е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Решение № 326, взето с протокол №13 от 21.11.2017 г. на Общински съвет „Марица“.

Основна цел на разширението на структурната единица е да се осигурят оптимални устройствени условия за развитие на територията, предназначена за производствени, складови и обслужващи дейности в съответствие с принципите на устойчивост и природосъобразност. В този смисъл настоящото изменение на ОУП е в непосредствена връзка с плановете и програмите за развитие на местно, регионално и национално ниво. Той ще допринесе за изпълнение на общинската програма за развитие на община Марица, тъй като прилагането му е свързано с привличане на инвестиции на територията на общината, които ще подобрят условията за живот на местното население.

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаване на устойчивото развитие

С разширението на структурна единица 415 – Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) ще се подпомогне социално – икономическото развитие на общината и ще се насърчи устойчивото й развитие, поради следното: През последните години на територията на община Марица се наблюдава повишаване производството на селскостопанска продукция, което води до необходимост от осигуряване на места за съхранението, складирането й и обслужващи дейности. Поради тази причина реализацията на изменението на плана е необходимо и чрез изграждането на обектите в разширената функционална единица съобразено с изискванията на екологичното законодателство ще се осигури и насърчи устойчивото развитие на територията.г) екологични проблеми от значение за плана/програмата

На територията, предмет на изменението на ОУП няма значими екологични проблеми. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и условията в издадените разрешителни не се очаква реализацията на дейностите свързани със съхранение на селскостопанска продукция да доведат до замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда

Реализирането на изменението на ОУП ще се извърши в съответствие със законодателството в областта на околната среда. За реализирането му ще се изпълнят следните изисквания на законодателството в областта на околната среда: • Разрешение от Кмета на Община за изработване на проект за изменение на плана въз основа на постъпило искане.

 • Преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка от Директора на РИОСВ-Пловдив;

 • Приемане на изменението на ОУП от общинския експертен съвет и одобряването му от Кмета на общината;

 • Получаване на виза за проектиране;

 • Провеждане на процедура за промяна предназначението на земята на имотите, предмет на разширението на структурната единица;

 • Изработване на технологичен проект, архитектурен проект и проекти по отделните части /ОВ, ВиК и Ел.инст./;

 • Получаване на строително разрешително;

 • Изграждане на обектите за производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция.

е) наличие на алтернативи

Предвид факта, че собственикът на поземлени имоти №№ 11845.26.11, 11845.27.10 по кадастралната карта на с.Войводиново е инициирал настоящото изменение на ОУП във връзка с намерението си за реализиране на производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция и територията е подходяща за разширение на структурната единица, съгласно ЗУТ, не се разглеждат други алтернативи. 1. Обосновка за конкретната необходимост от плана/програмата

Разширението на структурна единица 415 – Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по КК на с. Войводиново, във връзка с осъществяване на инвестиционно намерение в поземлени имоти с идентификатори № 11845.26.11, № 11845.27.10 и част от 11845.27.50 (общински полски път) за изграждане на: „Производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция е от съществено значение за община Марица и близките населени места, включително и за населението на гр. Пловдив. Реализирането му е свързано със социално-икономическото развитие на общината. То ще окаже положително влияние върху населението на община Марица и близките населени места. Освен това местоположението на територията е благоприятно предвид добрата транспортна достъпност, релефните и климатични дадености на района.

 1. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма

Основната цел на плановото задание за частично изменение на ОУП-Пловдив е да се подготви и създаде устройствена основа за преструктуриране на територията – промяна на устройствената зона, във връзка с реализиране на зеленина и обществено-обслужващи обекти в границите на имота.

Съгласно чл.103, ал.4 от ЗУТ „Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените схеми и планове от по-горна степен, ако има такива и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка”.

Изменението на ОУП, целящо разширението на структурна единица 415 – Псп (складово-производствена устройствена структурна единица/зона) по КК на с. Войводиново и промяна предназначението на горе цитираните имоти за развитие на производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция, няма връзка с други инвестиционни предложения, както и с други съществуващи или одобрени с устройствен план дейности в района.


 1. Характеристики на засегнатата територия и очакваните въздействия върху околната среда

а) вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни въздействия

Поземлени имоти с идентификатори № 11845.26.11, № 11845.27.10, които ще попаднат в обхвата на разширената структурна единица в настоящият момент са с трайно предназначение на земята „земеделска” и начин на трайно ползване „нива”. С реализиране на плана се предвижда промяна предназначението на земята, с цел изграждане на обекти за производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция. За реализирането им има необходимост от изграждане на нов път през част от поземлен имот №11845.27.50, предствляващ общински полски път.

Местоположението на имотите е съобразено с дейността, която ще се развива на територията и е благоприятно предвид добрата транспортна достъпност, релефните и климатични дадености на района.

Продължителността на въздействие върху компонентите на околната среда се очаква да бъде най-силно изразено на етапа на строителните дейности. Очакваното въздействие ще е обратимо с продължителност само при изграждане на обектите. При експлоатацията не се очакват негативни въздействия при спазване изискванията на екологичното законодателство.

Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на изменението на ОУП.

б) потенциални трасгранични въздействия

Предвид местоположението на територията, предмет на изменението на ОУП и характера на дейността, предвиждаща се в обектите на разширената устройствена зона, не се очакват трансгранични въздействия.в) потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, вкл. вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията

Характера на дейностите, които се предвижда да се реализират в разширената структурната единица, предмет на изменението на ОУП няма вероятност да доведе до риск за здравето на хората или околната среда.г) очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване голяма авария от съществуващи или нови предприятия, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл.104, ал.3 т.3 от ЗООС

Предвид характера на дейността, която се предвижда да се развива в обектите, предмет на разширената структурна единица и мащаба им, не се очакват възникване на големи аварии както от съществуващи в района, така и от предстоящите за изграждане обекти.д) ценност и уязвимост на засегната територия

Засегната от изменението на ОУП територия не представлява територия с висока консервационна стойност, както от природен, така и от културно-исторически аспект. Имотите не попадат в границите на защитени територии и/или защитени зони.е) въздействие върху райони или ландшафти, които има признат национален, общностен или международен статут на защита

Засегната от изменението на плана територия представлява земеделска земя и няма статут на защитена по смисъла на националното, европейско или международно законодателство. Не се засягат територии от Националната екологична мрежа – част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000.ИНФРАСТРУКТУРА: За реализиране на „Производствени, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция“ има необходимост от изграждане на нов път, през част от №11845.27.50, предствляващ общински полски път.

Към обекта се предвижда изграждане на трасе за външно водоснабдяване, канализация и елетроснабдяване.


ОЧАКВАНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

 • АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ:

Характерът на дейностите, предвидени в разширената структурна единица, предмет на изменение на ОУП не предполага отделяне на вещества, водещи да изменение качеството на атмосферния въздух. Реализирането на производствените, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция на практика няма да промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района. Много слабо въздействие върху този компонент, свързано с евентуално запрашаване на въздуха се очаква само по време на строителството, но то ще бъде краткотрайно и временно и в рамките на допустимите норми. За предотвратяване на негативното влияние върху повишаване нивото на прах в атмосферния въздух по време на строителството ще се предвиди:

 • Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството, през сухите и топли периоди.

 • Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа.

Очаква се по време на строителството да се повиши слабо шумувото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

 • ВОДИ

Характерът на дейността от реализацията на изменението на плана не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обектите.

Водоснабдяването на обекта ще бъде от водопроводната мрежа на селото. Канализационна мрежа няма изградена. Отпадъчните води по характер са битови. За нуждите на обекта ще се изгради водоплътна яма, която периодично ще се почиства от лицензирана за този вид дейност фирма. Дъждовните води ще се отвеждат в зелените площи за напояване. • ПОЧВА И ЗЕМНИ НЕДРА

Не се очаква дейността на обекта да окаже отрицателно въздействие върху качествата на почвата и земните недра. За предотвратяване на евентуалното негативно влияние ще се предвиди изготвяне на проект за рекултивация и проект за оползотворяване на хумусния пласт, съгласно изискванията на Закона за почвите.

 • ЛАНДШАФТ

Реализиране на производствените, складови и обслужващи дейности, в т.ч. дейности, свързани със съхранение на селскостопанска продукция, предмет на разширението на структурната единица няма да повлияе негативно върху ландшафта на района. За предотвратяване нарушаването на ландшафта на района се предвижда:

 • Почистване на целия район от натрупаните по време на строителството отпадъци и недопускане замърсяване с такива при експлоатацията на обекта;

 • Изготвяне на проект за озеленяване, като озеленяването ще бъде извършено с подходящи местни дървесни и храстови видове.

 • ПРИРОДНИ ОБЕКТИ, МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

При реализацията на изменението на ОУП не се засяга компонента минерално разнообразие. Имотите, за които, с разширението на структурната единица се предвижда промяна на предназначението на земята, не попадат в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. На територията, предмет на устройване не са установени находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове. В нея липсват природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

 • ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ГЕНЕРИРАТ

В зоната на разширението на устройствената зона при строителството няма да се генерира голямо количество отпадъци. Ще се използват основно метални конструкции и преградни стени от монолитно строителство и строителни материали със съответните сертификати.

Сметосъбирането и сметоизвозването в района на територията - предмет на инвестиционното предложение, е организирано от Община Марица.


От бъдещият обект се очаква образуването на:

1. Строителни отпадъци – неопасни, които ще се събират на отделена за целта площадка и ще се извозят на депо за строителни отпадъци посочено от Община Марица.

2. Земни маси от изкопни работи – неопасни. Ще се използуват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка.

3. При експлотация обекта ще се формират основно битови отпадъци, които ще се извозят на сметище от фирмата, обслужваща района и извършваща тази дейност.

На територията на обекта не се очаква формиране на опасни отпадъци.

Реализацията на изменението на ОУП не предвижда дейности, които да замърсяват или да доведат до дискомфорт на компонентите на околната среда.

Във връзка с горе описаното може да се направи заключението, че реализацията на горе цитираното изменение на общия устройствен план на община Марица няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и да доведе до замърсяването или дискомфорта им.

 1. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и съседните й територии, таблици, схеми, снимки и други – по преценка на възложителя


 1. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана или програмата, в т. ч. предложение за мерки за наблюдение и контрол по отношение на околна среда и човешко здраве

При реализация на дейностите, предвидени с измението на ОУП ще бъдат спазени всички законови изисквания с цел свеждане до минимум вероятните негативни въздействия върху компонентите на околната среда, а именно:

 • Ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за управление на отпадъците;

 • По време на строително-монтажните дейности, строителните отпадъци ще се събират на определена площадка и своевременно да се извозват;

 • Ще се осигури необходимото озеленяване на незастроената част от територията;

При спазване на законоустановените изисквания и мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството и експлоатацията се предвиждат следните мерки:

 • При извършване на земни работи ще се поддържа необходимата влажност на земната основа чрез оросяване за намаляване на емисиите от прах, особено при ветрови условия;

 • Ще се поддържа необходимата влажност на временните пътища и депа за земни маси;

 • Строителните отпадъци и земни маси ще се депонират само на регламентирани депа, съгласувани с местните власти и своевременно да се извозват;

 • Всички дейности с отпадъци, не притежаващи и притежаващи опасни свойства ще се извършват в съответствие със Закон за управление на отпадъците;

 • Строителната механизация ще се поддържа в техническа изправност и ще бъде оборудвана с необходимите технически средства за редуциране на емисиите от изгорели газове и шум;

 • Ще се изготви проект за оползотворяване на хумуса;

 • Ще се осигури необходимото озеленяване, оформяне на тревни площи, залесяване с подходящи дървесни и храстови видове.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница