Наименование на участника: списък на документите, съдържащи се в офертата за процедура чрез публична покана с предмет: „Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „длс балчик”страница1/3
Дата25.07.2016
Размер385.04 Kb.
  1   2   3
Образец № 1


Наименование на участника:

СПИСЪК

на документите, съдържащи се в офертата за процедура чрез публична покана с предмет: „Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДЛС Балчик” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2016г.”

Съдържание

Брой документи, бр. страници, форма (оригинал/заверено копие)

1.

Настоящият списък (оригинал, по Образец № 1)
2.

Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2)
3.

Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (оригинал, по Образец № 3)
4.

Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец № 4).
5.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, по Образец № 5)

(представя се от участник, както и от подизпълнител, когато участникът ще ползва подизпълнител).


6.

Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, по Образец № 6)ако е относимо!

(представя се от участник, както и от подизпълнител, когато участникът ще ползва подизпълнител).
7.

Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки(оригинал, по Образец № 7) ако е относимо!
8.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, по Образец № 8)(когато участникът ще ползва подизпълнител)
9.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал)

(когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация)
10.

Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (заверено от участника копие)

(когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица)
11.

Декларация по чл. 56, ал.1 т.11 от ЗОП (оригинал, по Образец № 9)
12.

Техническо предложение (оригинал, по Образец № 10)
13.

Ценово предложение (оригинал, по Образец № 11)Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия..................................................................................................
Подпис и печат............................................

Образец №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДЛС Балчик” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2016г.”Административни сведения

Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ
Седалище:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефони:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)

Трите имена,

ЕГН,


лична карта №:,

адрес


 

 

 

 

Трите имена,

ЕГН,


лична карта №,

адрес


 

 

 

 

Трите имена, ЕГН,

лична карта №, адрес 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно от изброените лица:

 

Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка

 

IBAN

 

BIC

 

Титуляр на сметката

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по глава VІІІа от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДЛС Балчик” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2016г.”
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1.......................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................

3.......................................................................................................................................(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка в %)

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в публичната покана за обществена поръчка.
6. Неразделна част от настоящото представяне е декларацията по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация.

Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия..................................................................................................
Подпис и печат............................................

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ1

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ата……………………………………………………................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)
на ...........................................................................................................................................,

(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ................................................,

в изпълнение на изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя


ДЕКЛАРИРАМ:
1. В качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбележете само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия..................................................................................................
Подпис и печат ............................................
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържат посочените обстоятелства (по т. 1.-4) са:

1...............................................

2...............................................

3...............................................


Компетентният орган (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), който е длъжен да предоставя информация за обстоятелствата по т.1-4 служебно на възложителя, е:

1...............................................

2...............................................

3...............................................

Дата ..............................................................................................................
Име и фамилия..................................................................................................
Подпис и печат............................................


ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията в един екземпляр се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са:- роднини по права линия без ограничения;

- роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

- роднини по сватовство – до втора степен включително;

- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

- съдружници;

- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

- дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел „А”.

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол, или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените.

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове, или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Подписаният/ата……………………………………………………................(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)
на .................................................................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ.......................,

(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДЛС Балчик” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2016г.”, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) или свързано предприятие (по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата ..............................................................................................................


Име и фамилия..................................................................................................
Подпис и печат ............................................

Пояснение: Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.

Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Подписаният/ата……………………………………………………................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)
на .................................................................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ.......................,

(наименование на участника)

поръчка с предмет „Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДЛС Балчик” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2016г.”, с настоящата
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


  1. Представляваният от мен участник не е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

  2. Представляваният от мен участник не е свързан с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ..............................................................................................................


Декларатор (име и фамилия) ..................................................................................................
Подпис и печат............................................

Пояснение: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП


Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Подписаният/ата……………………………………………….................................................……................

(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................……………………………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………….......................…………………………………………………

(длъжност)
на .................................................................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ...............................,

(наименование на участника)


  • Участник / подизпълнител (вярното се подчертава) в процедура за възлагане на обществена

поръчка с предмет „Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДЛС Балчик” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2016г.”, с настоящатаКаталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница