Наказ №810 от 13. 05. 2016 г на Председателя на вкс анализ на резултатите от дейността на снс през периода 2012 г. 2015 г., на 22. 11. 2016 г се проведе Общо събрание на съдиите от снс, на което обсъдихме този анализ и взехме решение да направим следнитеДата24.10.2018
Размер141.59 Kb.
ВЪЗРАЖЕНИЯ

ОТ СЪДИИТЕ ПРИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ОТНОСНО КОНСТАТАЦИИТЕ В АНАЛИЗА, ИЗВЪРШЕН ОТ РАБОТНИТЕ ГРУПИ ОТ СЪДИИ ПРИ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ПРЕЗ ПЕРИОДА 2012 г. – 2015 г.

УВАЖАЕМИ СЪДИИ ОТ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД,

Във връзка с изготвения въз основа на заповед № 810 от 13.05.2016 г. на Председателя на ВКС анализ на резултатите от дейността на СНС през периода 2012 г. – 2015 г., на 22.11.2016 г. се проведе Общо събрание на съдиите от СНС, на което обсъдихме този анализ и взехме решение да направим следните възражения:  1. В раздел „Общи данни за Специализирания наказателен съд“.

  1. В главата „Структура на СпНС и общи статистически данни“ под точка 1.2. „Числен състав на СпНС“ (на лист 5 от анализа) е посочено, че съдът е започнал дейността си на 01.01.2012 г. с щат от един председател, един заместник-председател и 12 съдии. Т.е. излиза, че първоначалният щат е включвал общо 14 магистрати.

Към 01.01.2012 г. обаче, утвърденият щат на СпНС е 11 съдии, включително председател и един заместник-председател. Заетите щатни бройки за съдии са били 10 съдии, включително председателят и заместникът му.

Прилагам справка, удостоверяваща това обстоятелство.  1. В същата глава (на лист 6 от анализа) е отбелязано, че председателят и заместниците са със 70 % натоварване.

Следва да се посочи, че само председателят на съда е със 70 % натоварване, а заместниците /понастоящем двама/, работят при натоварване от 90 %, като по някой видове дела председателят и заместниците са със 100 % натовареност, което е видно от системата за електронно разпределение на делата. За удостоверяване на това обстоятелство прилагам решения на Общото събрание на съда от 16.10.2015 г. и от 14.09.2016 г.

  1. В главата „Постъпили и разгледани дела в СпНС за периода 2012 г. – 2015 г.“ (на лист 10 от анализа) при коментар за разглежданите от СпНС частни наказателни дела е посочено, че „поради естеството си по начало тези дела не се отличават висока правна и фактическа сложност. Изключения са някои от производствата по искане за вземане или промяна на мерките за неотклонение „задържане под стража“, които изискват по-продължително проучване и разглеждане на делото в открито съдебно заседание.“

Мнението ни е, че не само посочените дела за вземане и промяна на мерки за неотклонение се отличават с висока правна и фактическа сложност. С още по-голяма правна и фактическа сложност, според нас, се отличават производствата по чл.243 НПК, а понякога и тези по чл.72 НПК, която също произтича от естеството на разглежданите дела (многотомни и с множество обвиняеми).

  1. В същата глава на лист 17 е посочено, че в съда не са постъпвали и не са разглеждани дела за престъпления по чл. 131, ал. 1, т.8 НК, по чл.199 ал. 1 т. 5 НК, по чл. 242, ал. 1, б. „ж“ НК, по чл. 253, ал. 3, т.1 НК, по чл. 256, ал. 2 , пр. 2 НК, по чл. 330 , ал. 2 т. 4 НК. А за престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 10 НК и по чл. 213а, ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 3 НК е разгледано само по едно НОХД за целия проверяван период.

Всъщност през проверявания период са постъпили: 7 НОХД по чл. 116, ал. 1, т. 10 НК; 5 НОХД по чл. 213а, ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 3 НК; 7 НОХД за престъпления по чл. 131, ал. 1, т.8 НК; 8 НОХД за престъпления по чл.199 ал. 1 т. 5 НК; 9 НОХД за престъпления по чл. 242, ал. 1, б. „ж“ НК; 16 НОХД за престъпления по чл. 253, ал. 3, т.1 НК; 7 НОХД за престъпления по чл. 256, ал. 2 , пр. 2 НК и 3 НОХД за престъпления по чл. 330 , ал. 2 т. 4 НК. За удостоверяване на същите обстоятелства, прилагам справка за постъпилите дела в СНС по посочените по-горе текстове през проверявания период, както и началните страници на внесените обвинителни актове за тези престъпления, на които е отразен номерът на образуваното НОХД и определеният за разглеждането му съдебен състав.

  1. В раздел „Свършени дела и постановени присъди по НОХД“.

1. В тази главата на лист 69 от анализа е отбелязано, че „от особено значение е да се отрази констатацията за неравномерно натоварване на отделните съдии в СпНС общо и с отделни видове производства“. Посочено е, че натоварването на председателя и заместник- председателя е в пъти по-голямо от това на останалите съдии, което е обяснимо с разглежданите от тях дела по ЗСРС, но подобна неравномерност се наблюдава и между останалите съдии. В анализа е изведено и сравнение, че след месец юли 2014 г. до края на 2015 г., един съдия е постановил четири присъди, друг – три, а двама – нито една.

Тук следва да се направи следното уточнение – неравномерното натоварване с някои видове дела, предимно НЧ дела, произтича от разглежданите такива производства по време на ежедневните дежурства. Графикът на дежурствата в СНС се изготвя поне за един месец напред, като за всеки един ден, с изключение на почивните дни, се определят по двама дежурни съдии. В този случай няма как да бъде предвидено какъв брой НЧ дела ще постъпят по време на дежурството. Имало е случаи в някои от дежурствата да постъпват десетки НЧ дела /основно производства по чл. 161 - чл. 164 НПК/, по време на други – нито едно. Няма как за в бъдеще, разпределението на този вид дела да бъде изравнено, тъй като те се разпределят само по време на дежурствата, поради необходимостта съдът да се произнесе по тях незабавно /в деня на постъпването им/, а дежурните съдии се определят предварително.

Различният брой постановени присъди от различни съдии през посочения период от време, не е показателен за разпределения им брой НОХ дела, защото по някои от тези дела е възможно да бъде прекратено съдебното производство, други да приключат със споразумение, а трети, които са с по-голяма фактическа и правна сложност, да приключат по-късно във времето. Освен това, през цитирания период, в съда са били назначени и нови съдии, същевременно е имало продължително отсъстващ съдия – командирован в Съда в Люксембург, поради което е напълно обяснимо, да е имало съдии, непостановили нито една присъда.

2. В същия раздел, в глава 6 „Срочност“ /на л.77/ е записано, че „предметната компетентност на съда сочи на непрецизност и дори произволност при дефинирането й, доколкото преобладаващия брой НОХ дела са за престъпления по чл.144, ал.3, чл.195, чл.206, чл.234, чл.354а НК, които по начало не представляват обвързване на специализирана предметна компетентност, а в производствата с обвинения по чл. 321 НК са постановени значителен брой оправдателни присъди.“

Категорично не се съгласяваме с горната обобщаваща констатация. За периода 2012 - 2015 г. са образувани само 5 НОХД по чл.144, ал.3 НК, 18 НОХД по чл.195 НК, няма нито едно образувано НОХД по чл.206 НК, няма нито едно образувано НОХД по чл.234 НК и 21 броя НОХД са образувани по чл.354а НК. Или общо по упоменатите в анализа пет текста от НК, в разглеждания четиригодишен период, са образувани всичко 44 НОХД, които представляват едва около 6 % от образуваните общо в СНС през същите четири години 736 НОХ дела и в никакъв случай не би могло да се твърди, че представляват преобладаващият брой дела.

В тази връзка, прилагам справка за образуваните през периода 2012 -2015 г. НОХ дела по чл.144, ал.3 НК, по чл.195 НК, чл.206 НК, чл.234 НК и по чл.354а НК.

Следва да се уточни, че престъплението по чл.144, ал.3 НК отпадна от подсъдността на СНС с изменението на чл.411а НПК ДВ бр.42/2015 г., а престъпленията по чл.206 НК и чл.234 НК, никога самостоятелно не са били част от предметната компетентност на СНС.

От друга страна, за същия период от време /2012 г. - 2015 г./ за 792 лица има произнесен съдебен акт. От тях 700 са осъдени и 92 са оправдани. От общо 700 на брой осъдени лица, 539 са осъдени за престъпление по чл. 321 НК.

Прилагам справка за брой осъдените лица по чл. 321 НК за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2015 г.

3. На л.81 от анализа в глава „Изводи“ се казва, че „Съдът работи при сравнително ниска натовареност на отделните съдии със същинска съдебна дейност по внесени за разглеждане обвинителни актове“.

Намираме, че този извод е неправилен. Първо, считаме, че дейността по всички видове дела е съдебна дейност и не е коректно да се дели на същинска и несъщинска. Съотношението на НОХ делата и НЧ делата, конкретно в СНС следва да се разглежда в светлината на взаимната обвързаност на тези две категории дела. А именно – в рамките на едно досъдебно производство, което се води срещу множество обвиняеми /обичайно трима и повече/, се предприемат следствени действия или такива, свързани с ангажиране на процесуална принуда, които водят до образуване на множество НЧ дела – предварителни разрешения или последващи одобрения за претърсвания и изземвания, обиск и изземвания, разпити пред съдия, производства по чл.64 и чл.65 НПК и др., респективно искания по ЗСРС. След това обаче, се образува едно единствено НОХД, засягащо множество подсъдими по множество обвинения. Следователно, съотношението между двете групи дела, е белег за сложността на НОХ делата, които СНС разглежда. Това обстоятелство не е отчетено в анализа, като е придадена една и съща тежест на един брой НОХД, разгледано от СНС, с онези, разгледани от другите, равни по степен съдилища в страната.

Не сме съгласни и с констатацията за „ниска натовареност“ по внесените за разглеждане обвинителни актове. Проверката не е изследвала колко и с каква сложност са висящите към момента НОХ дела в съда, по някои от които са проведени десетки съдебни заседания, подготовката и провеждането им отнема значителен времеви ресурс, а приключването им е невъзможно да се осъществи в рамките на година или две години. Това е и причината в системата на ВСС за изчисляване на сложността на делата и коефициентите им за тежест на престъпленията по чл.321 НК, да бъде определен коефициент 11,2 при разглеждането им на първа инстанция, а за престъпленията по Глава Първа от НК коефициентът да е 17,4.

Вярно е отчетеното, че не е голям броят на приключилите с присъди дела през проверявания период, които са били с повече от четирима подсъдими /отразени са в анализа като 25 бр., а по-точно са 26 бр./, но не е взето предвид, че всички съдебни състави понастоящем разглеждат дела с толкова и много повече подсъдими /свидетели и експерти/, както и че повечето от тези дела са образувани в същия проверяван период. Държим да Ви запознаем с кратка статистика за тези дела – с четирима и повече подсъдими, които са на производство в момента, а именно:

1 състав, НОХД № 761/2014г. – 12 подсъдими, 16 тома ДП, 50 свидетели, 13 вещи лица, проведени 28 съд. заседания;

1 състав, НОХД № 1371/2016г. – 5 подсъдими, 8 тома ДП, 20 свидетели, 1 вещо лице, проведени 3 съд. заседания;

1 състав, НОХД № 1939/2016г. - 5 подсъдими, 50 тома ДП, 56 свидетели, 13 вещи лица, проведено 1 съд. заседание;

2 състав, НОХД № 1910/2014г. – 8 подсъдими, 11 тома ДП, 16 свидетели, 14 вещи лица, проведени 25 съд. заседания;

2 състав, НОХД № 1398/2014г. - 14 подсъдими, 221 тома ДП, 61 свидетели, 10 вещи лица, проведени 30 съд. заседания;

2 състав, НОХД № 646/2015г. - 4 подсъдими, 54 тома ДП, 82 свидетели, 65 вещи лица, проведени 42 съд. заседания;

2 състав, НОХД № 853/2015г. - 6 подсъдими, 7 тома ДП, 9 свидетели, 8 вещи лица, проведени 11 съд. заседания;

2 състав, НОХД № 2987/2016г. – 5 подсъдими, 13 тома ДП, 17 свидетели, проведено 1 съд. заседание;

2 състав, НОХД № 2986/2016г. - 9 подсъдими, 13 тома ДП, 18 свидетеля, 7 вещи лица, проведено 1 съд. заседание;

2 състав, НОХД № 3124/2016г. - 5 подсъдими, 6 тома ДП, 36 свидетели, 6 вещи лица;

3 състав, НОХД № 2320/2015г. - 33 подсъдими, 137 тома ДП, 232 свидетели, 15 вещи лица;

4 състав, НОХД № 1542/2014г.- 6 подсъдими, 535 тома ДП, 125 свидетели, проведени 22 съд. заседания;

4 състав, НОХД № 787/2015г. - 7 подсъдими, 64 тома ДП, 33 свидетели, 27 вещи лица, проведени 11 съд. заседания;

5 състав, НОХД № 214/2013г. - 18 подсъдими, 203 тома ДП, 636 свидетеля, 2 вещи лица, проведени 76 съд. заседания;

5 състав, НОХД № 1362/2013г. - 8 подсъдими, 16 тома ДП, 26 свидетели, 9 вещи лица, проведени 40 съд. заседания;

5 състав, НОХД № 617/2014г. - 18 подсъдими, 98 тома ДП, 46 свидетели, 23 вещи лица, проведени 14 съд. заседания;

5 състав, НОХД № 503/2015г. - 7 подсъдими, 104 тома ДП, 171 свидетели, 3 вещи лица, проведени 20 съд. заседания;

5 състав, НОХД № 988/2015г. - 9 подсъдими, 28 тома ДП, 42 свидетели, 11 вещи лица, проведени 10 съд. заседания;

5 състав, НОХД № 3063/2016г. - 8 подсъдими, 13 тома ДП, 39 свидетели, 1 вещо лице;

6 състав, НОХД № 757/2014г. - 7 подсъдими, 24 тома ДП, 20 свидетели, 8 вещи лица, проведени 21 съд. заседания;

6 състав, НОХД № 1134/2014г. - 9 подсъдими, 24 тома ДП, 19 свидетели, 7 вещи лица, проведени 24 съд. заседания;

6 състав, НОХД № 2515/2016г. - 5 подсъдими, 5 тома ДП, 4 свидетели, 7 вещи лица, проведени 3 съд. заседания;

7 състав, НОХД № 739/2014г. - 13 подсъдими, 30 тома ДП, 41 свидетели, 22 вещи лица, проведени 28 съд. заседания;

7 състав, НОХД № 855/2014г. - 5 подсъдими, 10 тома ДП, 20 свидетели, 15 вещи лица, проведени 27 съд. заседания;

7 състав, НОХД № 6/2016г. - 10 подсъдими, 314 тома ДП, 169 свидетели, 11 вещи лица, проведени 9 съд. заседания;

7 състав, НОХД № 164/2016г. - 5 подсъдими, 315 тома ДП, 69 свидетели, 7 вещи лица, проведени 9 съд. заседания;

7 състав, НОХД № 1853/2016г. - 5 подсъдими, 408 тома ДП, 72 свидетели, 9 вещи лица, проведени 4 съд. заседания;

8 състав, НОХД № 600/2015г. - 12 подсъдими, 272 тома ДП, 244 свидетели, 28 вещи лица, проведени 12 съд. заседания;

8 състав, НОХД № 1358/2015г. - 5 подсъдими, 7 тома ДП, 16 свидетели, 2 вещи лица, проведени 9 съд. заседания;

8 състав, НОХД № 1747/2015г. - 7 подсъдими, 19 тома ДП, 31 свидетели, 3 вещи лица, проведени 6 съд. заседания;

8 състав, НОХД № 599/2016г. - 9 подсъдими, 108 тома ДП, 83 свидетели, 15 вещи лица, проведени 5 съд. заседания;

8 състав, НОХД № 2157/2016г. - 6 подсъдими, 12 тома ДП, 13 свидетели, 2 вещи лица, проведено 1 съд. заседание;

9 състав, НОХД № 770/2014г. - 8 подсъдими, 17 тома ДП, 32 свидетели, 22 вещи лица, проведени 25 съд. заседания;

9 състав, НОХД № 310/2015г. - 10 подсъдими, 45 тома ДП, 41 свидетели, 30 вещи лица, проведени 21 съд. заседания;

9 състав, НОХД № 442/2015г. - 10 подсъдими, 46 тома ДП, 126 свидетели, 2 вещи лица, проведени 17 съд. заседания;

9 състав, НОХД № 554/2015г. - 5 подсъдими, 107 тома ДП, 88 свидетели, 2 вещи лица, проведени 14 съд. заседания;

9 състав, НОХД № 1251/2015г. - 9 подсъдими, 17 тома ДП, 17 свидетели, 11 вещи лица, проведени 9 съд. заседания;

9 състав, НОХД № 1321/2015г. - 8 подсъдими, 97 тома ДП, 52 свидетели, 8 вещи лица, проведени 8 съд. заседания;

10 състав, НОХД № 1127/2015г. – 7 подсъдими, 6 тома ДП, 29 свидетели, 9 вещи лица, проведени 16 съд. заседания;

10 състав, НОХД № 1065/2015г. – 10 подсъдими, 36 тома ДП, 21 свидетели, 14 вещи лица, проведени 15 съд. заседания;

11 състав НОХД № 857/2014г. - 12 подсъдими, 14 тома ДП, 54 свидетели, 5 вещи лица, проведени 22 съд. заседания;

11 състав НОХД № 1277/2015г. - 6 подсъдими, 173 тома ДП, 288 свидетели, 9 вещи лица, проведени 12 съд. заседания;

11 състав НОХД № 2679/2016г. - 5 подсъдими, 19 тома ДП, 28 свидетели, 6 вещи лица, проведени 2 съд. заседания;

12 състав НОХД № 443/2015г. - 5 подсъдими, 167 тома ДП, 44 свидетели, 1вещо лице, проведени 30 съд. заседания;

12 състав НОХД № 507/2015г. - 10 подсъдими, 125 тома ДП, 76 свидетели, 19 вещи лица, проведени 28 съд. заседания;

12 състав НОХД № 1126/2015г. - 5 подсъдими, 15 тома ДП, 48 свидетели, 9 вещи лица, проведени 21 съд. заседания;

12 състав НОХД № 1668/2015г. - 6 подсъдими, 12 тома ДП, 21 свидетели, 1 вещо лице, проведени 12 съд. заседания;

12 състав НОХД № 171/2016г. - 9 подсъдими, 37 тома ДП,19 свидетели,12 вещи лица, проведени 17 съд. заседания;

13 състав НОХД № 132/2015г. - 11 подсъдими, 875 тома ДП, 262 свидетели, няма вещи лица, проведени 27 съд. заседания;

13 състав НОХД № 1745/2015г. - 5 подсъдими, 8 тома ДП, 37 свидетели, 3 вещи лица , проведени 17 съд. заседания;

14 състав НОХД № 504/2015г. - 8 подсъдими, 33 тома ДП, 28 свидетели,7 вещи лица, проведено 1съд. заседание;

14 състав НОХД № 1006/2016г. – 13 подсъдими, 47 тома ДП, 64 свидетели, 35 вещи лица, проведени 6 съд. заседания;

14 състав НОХД № 2475/2016г. - 5 подсъдими, 8 тома ДП, 22 свидетели, 23 вещи лица, проведено 1 съд. заседание;

15 състав НОХД № 1090/2014г. - 15 подсъдими, 27 тома ДП, 187 свидетели, 8 вещи лица, проведени 37 съд. заседания;

15 състав НОХД № 1810/2014г. - 5 подсъдими, 69 тома ДП, 50 свидетели, 24 вещи лица, проведени 20 съд. заседания;

15 състав НОХД № 633/2015г. - 5 подсъдими, 176 тома ДП, 141 свидетели, няма вещи лица, проведени 22 съд. заседания;

15 състав НОХД № 322/2016г. - 5 подсъдими, 138 тома ДП,73 свидетели, 7 вещи лица, проведени 7 съд. заседания;

16 състав НОХД № 882/2015г. - 18 подсъдими, 30 тома ДП, 73 свидетели, 25 вещи лица, проведени 8 съд. заседания;

16 състав НОХД № 1458/2015г. - 5 подсъдими, 106 тома ДП, 79 свидетели, 20 вещи лица, проведени 12 съд. заседания;

16 състав НОХД № 226/2016г. - 5 подсъдими, 12 тома ДП,19 свидетели, няма вещи лица, проведени 8 съд. заседания;

16 състав НОХД № 2293/2016г. - 8 подсъдими, 14 тома ДП, 11 свидетели, 31 вещи лица, проведени 4 съд. заседания;

17 състав НОХД № 880/2015г. - 13 подсъдими, 41 тома ДП, 79 свидетели, 29 вещи лица, проведени 13 съд. заседания;

17 състав НОХД № 1451/2015г. - 7 подсъдими, 21 тома ДП, 19 свидетели, 1 вещо лице, проведени 9 съд. заседания;

18 състав НОХД № 965/2015г. - 11 подсъдими, 9 тома ДП, 12 свидетели, 10 вещи лица, проведени 10 съд. заседания;

III. Относно раздел „Съдебни актове, обявени в производство по глава 26 НПК“ имаме следните възражения:

1. На лист 84 от анализа, като недостатък в работата ни е посочено, че в актовете на съда по чл.369, ал.1 НПК (когато съдът установява, че не са налице основанията на чл.368, ал.1 НПК, за връщане на делото на прокурора с даване на възможност в тримесечен срок да го внесе за разглеждане в съда), искането е оставено без уважение, вместо без разглеждане. По нататък се посочва, че „когато съдът намери, че определено искане е процесуално недопустимо, тъй като не отговаря на изискванията на закона за съдържание, срок и т.н., той следва да го остави без разглеждане, понеже не се произнася по съществото му.“

Конкретно в хипотезата на чл.368, ал.1 НПК обаче, изтичането на срок повече от две години, респ. повече от една година, не е предпоставка за допустимост на искането, а за основателност. И именно поради това, ако установим, че тези срокове не са превишени, оставяме гореописаните искания без уважение, а не без разглеждане. Аргумент за нашето тълкуване се съдържа и в нормата на чл.369, ал.1, изр. 1 НПК. Без разглеждане по наше мнение, следва да се оставят само искания, които са депозирани от лица, извън кръга, очертан по чл.368 НК, които не са в писмена форма и не са подписани. За подаването на споменатите искания, законът не е формулирал преклузивен срок /както примерно за жалбите/, освен времевото изискване, делото да се намира в досъдебна фаза, поради което не съществува друг срок, предпоставящ недопустимост. Що се касае до проверката на сроковете по чл.368, ал.1 НПК, тя е най-съществената за уважаване, респ. отхвърляне на искането, защото именно с тези срокове се свързва неговият предмет. При въпросната проверка, съдът е длъжен да изследва процесуалните действия по привличането на лицето като обвиняем, а също и да изключи периодите, през които делото не е било на разположение на органите на досъдебното производство или е било спряно по чл.25 НПК.

Т.е., ако искането е подадено от легитимирана страна, отговаря на изискванията за форма и съдържание и делото е в досъдебна фаза, намираме, че сме длъжни да го разгледаме по същество, като преценим налице ли са основанията да дадем тримесечен срок на прокурора да упражни правомощията си по чл.369, ал.1 НПК.

2. По нататък в същата глава, на лист 85 е посочено следното: „прекратяването на процедурата по чл. 369 НПК, когато в тримесечния срок прокурорът е внесъл срещу обвиняемия обвинителен акт за разглеждане в съда, е преждевременно. За да приключи производството по глава 26 НПК е необходимо да се изчака резултатът и след внасянето на обвинителния акт в съда, тъй като е напълно възможно на досъдебното производство да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и съдът да прекрати съдебното производство и да го върне на прокурора за отстраняването им и внасяне на делото в съда в едномесечен срок - чл.369, ал.3 НПК. В хипотезата на ал.4 (когато прокурорът не внесе делото за разглеждане в съда в едномесечния срок по ал.3), съдът е задължен да прекрати наказателното производство с определение, с което и окончателно ще приключи производството по чл.369 НПК. Ето защо постановения по-рано съдебен акт по чл.369 НПК за прекратяване на производството по частното дело, след като процедурата не е проведена до край, е преждевременен“.

В цитирания пасаж от анализа, на практика се поставя знак за равенство между приключване на производството по чл.369 НПК и прекратяване на производството по образуваното НЧД, което обаче според нас не е така.

За да прекратяваме образуваните наказателни частни дела, след като съдът е дал тримесечен срок на прокурора да внесе делото в съда и той е внесъл обвинителен акт в този срок, се водим от следната правна логика: образуваното наказателно частно дело е по повод подадена от обвиняемия молба с искане делото му /което е във фазата на досъдебното производство/ да бъде разгледано от съда. С внасянето на обвинителния акт в съда, предметът на образуваното наказателно частно дело е изчерпан и то се прекратява. След внасянето на обвинителния акт в съда, се образува НОХД и се определя съдия-докладчик по него, който единствен е компетентен на този процесуален стадий да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения в едномесечен срок на основание чл.369, ал.З НПК /т.е. процедурата по чл.369 НПК продължава/. От този момент нататък пак единствено този съдия-докладчик, определен при образуването на НОХД е компетентен да прекрати наказателното производство по същото в случай, че делото не бъде внесено в тридесетдневен срок. Възприемането на противното становище би означавало, ако например делото бъде внесено с обвинителен акт в съда на 31-вия ден, т. е. след определения от съда, съобразно закона тридесетдневен срок, по внесения обвинителен акт да не се образува НОХД, което да се разпредели на определения вече съдия-докладчик, който е прекратил съдебното производство по делото и го е върнал на прокурора за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, а да се даде на друг съдия (определен като докладчик по НЧД), който да прецени дали да прекрати наказателното производство по делото. Според нас, този подход е незаконосъобразен, тъй като НПК е категоричен, че при внасяне на обвинителен акт в съда се образува НОХД.

Ако все пак считате, че когато прокурорът в тримесечния срок е внесъл обвинителен акт срещу обвиняемия, прекратяването на образуваното НЧД е преждевременно, то би следвало ясно да ни се посочи в кой момент следва да бъде прекратено образуваното НЧД – следва ли да се изчака влизането в сила на присъдата (тъй като е възможно всяка една съдебна инстанция отново да върне делото на прокурора).

IV. По някои от констатациите, засягащи конкретно отразени в анализа дела на отделни съдии, с които индивидуално е налице несъгласие, прилагаме възражения на съдиите - докладчиците по тези дела.

25.11.2016г.

С уважение:И Ф Председател на СНС Георги УшевБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница