Oбразец пълномощноДата19.01.2018
Размер43 Kb.
Oбразец
ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ……………………………………………………………………………

(трите имена, EГН, лична карта, местожителство и адрес),

в качеството си на ...................................................................................................................,

(акционер или съответно длъжност)

представляващ ........................................................................................................................

(фирмата фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)

Притежаващ(о) ……………………………... броя безналични, поименни акции с право на глас от капитала на МАКАД, със седалище и адрес на управление – град Габрово, бул. “Трети март” 9, вписано в търговския регистър на Габровски окръжен съд по ф.д. № 1388/1993 г. и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 817059257, съгласно депозитарна разписка № ................../ .................. г., издадена от Централен Депозитар АД на ...................... г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 116 ал.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа


УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(трите имена, ЕГН, лична карта, местожителство и адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и Булстат при съдебна регистрация или ЕИК при регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията)да ме представлява на общото събрание на акционерите на МАК” АД, което ще се проведе на 21 май 2009 г. от 12:00 часа на адрес: град Габрово, бул. Трети март № 9, а при липса на кворум на 11 юни 2009 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ………………… броя акции, притежавани от мен/представляваното от мен дружество, по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.

2. Доклад на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 год.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 год.

4.Освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008год.

5. Вземане на решение за намаляване на членовете на СД от 5 /пет/ на 3 /три/ члена съгласно чл. 29 ал. 1 от устава на дружеството, като предлага да бъдат освободени Иван Чанков Хардалов и Антон Кръстев Стаменов.

6. Определяне на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството.

7. Вземане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството за 2008 год.

8.Избор на Одитен комитет на Дружеството.

9.Избор на регистриран одитор за 2009 год.
ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2008 год.;

По т.2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема Доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2008 год.;

По т.3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема и одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството през 2008 год

По т.4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008 год.;

По т.5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема решението за намаляване на броя на членовете на СД и освобождава Иван Чанков Хардалов и Антон Кръстев Стаменов.

По т.6 от дневния ред: Общото събрание определя възнаграждението на членовете на СД в размер на една минимална работна заплата.

По т.7 от дневния ред: Общото събрание приема предложението на СД печалбата за 2008 год. да бъде вложена за техническо и технологично обновяване на производството;

По т.8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложението функциите на одитния комитет да се изпълняват от СД съгласно чл. 40ж от ЗНФО ;

По т.9 от дневния ред: По препоръка на одитния комитет Общото събрание на акционерите избира Румяна Станоева Пиралкова регистриран одитор под № 446/1998 г. за извършване на независим финансов одит на Дружеството за 2009 год

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ

По т.1 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.2 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.3 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.4 от дневния ред - да гласува по следния начин ......................................................

По т.5 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.6 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.7 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.8 от дневния ред - да гласува по следния начин .........................................................

По т.9 от дневния ред - да гласува по следния начин ...........................................................
(Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите, когато не бъде посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, пълномощното съдържа изрично посочване, че пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин.)

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съгласно чл.223 от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
Дата:................ УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ...................................
Град:................Образец на пълномощно за представителство на акционер в ОСА на 21.05.2009 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница