Общ списък на публикациите гл ас д-р Веска Кирилова Димитрова монографияДата25.07.2016
Размер60.67 Kb.
ОБЩ СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

гл. ас. д-р Веска Кирилова Димитрова
МОНОГРАФИЯ
Веска Кирилова. Прояви на ненормативна епентеза в устната реч на френския и българския език. В. Тво: Изд. «Ивис», 2015, с. 220. ISBN 978-619-205-020-7.


УЧЕБНИЦИ


  1. Веска Кирилова в съавторство с Н. Стоянава, Х. Доврамаджиева, Р. Ковачева, М. Петрова, Lexique nominal. I partie. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”. 2008, 296 с., ISBN 978 – 954 – 524 – 657 - 9
  1. Веска Кирилова в съавторство с Н. Стоянава, Х. Доврамаджиева, Р. Ковачева, М. Петрова. Lexique nominal, II partie. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, 264 с., ISBN 978-954-524-787-3УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


  1. Веска Кирилова в съавторство с Ив. Попова, Кр. Бонева, А. Илиев, Н. Николова, Р. Тонев, Donne-moi ta mainje ten donne lа mienneСборник с материали за кандидатстудентския изпит по френски език – 10 варианта за изпита по френски език, В.Търново: Изд. “Слово”, 2000. ISBN 954 439 625-Х, с. 80.
  1. Веска Кирилова в съавторство с Ив. Попова, Р. Ковачева, М. Василева. Сборник с материали за подготовка на кандидатстудентския изпит по френски език. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, ISSN 978-954-524-790-3, с. 116.СТАТИИ

1. За някои грешки при усвояване на употребата на френските предлози (в съавторство с А. Стоянова). La langue et la littérature françaises dans la civilisation mondiale, Colloque international organisé par le Département de Langues et de Littératures Romanes de l’Université “Sts Cyrille et Méthode » de V. Tirnovo. 1994: PU, с. 361-369, ISBN: 9954 – 524 – 087 - 3


2. За някои случаи на употреба на определителния член със съществителните имена във френски, испански и български език. (в съавторство с Д. Контрерас). Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, В. Т-во, кн. 51, Филологии, част 2, В. Т-во: ВВОУ, 1997, с. 193-202, ISSN 0861 – 0312

3. Общи случаи на категориална конверсия при образуване на съществителни имена във френския, испанския и българския език (в съавторство с Д. Контрерас). Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, В. Т-во, кн. 51, Филологии, част 2. В. Т-во: ВВОУ, 1997, с. 202-209, ISSN 0861 – 0312


4. Към класификацията на обстоятелственото пояснение за място в българския и френския език. Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 51, Филологии, част 2. В. Т-во: ВВОУ, 1997, с. 209-218, ISSN 0861 – 0312

5. Някои случаи на категориална конверсия при образуване на прилагателните имена във френски, испански и български език (в съавторство с Д. Контрерас). Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, кн. 62, Филологии, част 2. В. Т-во: ВВОУ, 1998, с. 267-274, ISSN 0861 – 0312


6. Видове отношения в субстантивните подчинителни непредикатевни словосъчетания във френски, испански и български език (в съавторство с Д. Контрерас), Научни трудове на ВВОУ „В. Левски“, В. Т-во, кн. 62, Филологии, част 2, В. Т-во: ВВОУ, 1998, с. 280-288, ISSN 0861 - 0312
7. Към класификацията на обстоятелственото пояснение за време във френския и българския език”, Сп. Проглас, бр.1, В. Т-во: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1999.
8. Идеогенетични основи на адиективалната синтагма. Сб. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата, В. Т-во: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2000.
9. Ортографична интерференция на / J / във френски и испански език (в съавторство с Д. Контрерас), сб. Съвременно образование и чужд език, В. Т-во: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 84-88.
10. За някои звукоподражателни думи във френски, испански и български език (в съавторство с Д. Контрерас), сб. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Научна конференция в чест на международната година на езиците, В. Т-во:УИ „Св св. Кирил и Методий“ , 2003, с. 168-175, ISBN: 954 – 524 – 377 - 5
11. Произнасяне на абревиатурите във френски, испански и български език (в съавторство с Д. Контрерас). сб. La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques, В. Т-во: В. Т-во: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 91-97, ISBN: 954 – 524 – 468 - 2
12. За декодирането на някои поговорки във френски, испански и български език (в съавторство с Д. Контрерас) , La théorie opérative et les études littéraires et linguistiques, В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2005, сс. 97-105, ISBN: 954 – 524 – 468 – 2.
13. Случаи на фонетична интерференция при обучението по френски език. сб. Съвременно образование и чужд език. В. Търново: Изд. Астарта. 2007, с. 113-121. ISBN: 978 – 954 – 350 – 36 – 9
14. Le message publicitaire – réception, décodage, persuasion et adhésion, сб.Съвременно образование и чужд език, Велико Търново: “ Астарта”, 2008, с. 171-180. ISBN: 1313 - 4086
15. Réflexions sur l’acquisition de la compétence socioculturelle en langue étrangère. сб. 45 години Филологически факултет. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 17-26, ISBN: 978 – 954 – 524 – 673 – 9
16. Elision de quelques segments vocaliques dans la langue parlée spontanée française et bulgare, сб.Съвременно образование и чужд език, Велико Търново : “ Астарта”, 2009, сс. 22-35, ISBN: 978-954-350-084-0.

17. Réflexions sur le rôle de la loi du moindre effort articulatoire lors de la troncation des mots dans la langue spontanée française et bulgare. сб. Граматика и семантика, В. Т-во: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2010, сс. 129-141, ISBN 978-954-524-724-8


18. Réflexion sur l’élision des segments consonantiques [t-d-n]-[т-д-н] dans la langue spontanée française et bulgare. Трудове на Великотърновския университетСв. св. Кирил и Методий, кн. 1, т.31, В. Търново : УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2010, сс. 297-319, ISSN 0204-6369
19. Elision du segment consonantique [v] – [в] dans la langue orale spontanée française et bulgare. сб. Теория и практика на съвременното чуждоезиковото обучение. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2010, сс. 53-67, ISBN: 978-954-8387-87-3.
20. Elision des segments consonantiques bilabiaux [b-m] – [б-м] dans la langue orale spontanée française et bulgare. сб. Паисий Христоведна кариера в служба на словото, посветен на проф. дфн Паисий Христов, В. Търново : Изд. “Фабер”, 2011, с. 124-132, ISBN 978-954-400-472-9
21. Elision des segments consonantiques [l-r] – [л-р] dans la langue orale spontanée française et bulgare. Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2011, с. 82-101, ISBN 978-954-2968-18-4.
22. Réflexions sur l’élision des segments consonantiques palato-vélaires [K-G] [К-Г] dans la langue orale spontanée française et bulgare. Професор Върбан Вътов 70 години. Юбилеен сборник, В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 243-257, ISBN 978-954-524-810-8.
23. Changements phonétiques non normatifs de segments consonantiques dans la pratique orale de la langue française et bulgare, Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация, В. Търново: Изд. “ИВИС”, 2014, с. 263-270, ISBN 978-954-2968-77-1.
24. Дискурсни особености на устната спонтанна реч на фонетично ниво. Юбилеен сборник на НБУ, посветен на проф. дфн Мария Китова-Василева, София: Изд. на НБУ, 2015, сс. 207-221, ISBN 978-954-535-870-8.
25. Проява на ненормативна епентеза на преградните съгласни [t], [d] и [т], [д] в устната практика на френски и български език. Годишник на департамент „Романистика и германистика“- Том I, Юбилейно издание в чест на 70-годишнина на доц. д-р Анушка Леви, София: Изд. на НБУ, 2015, сс. 136-148, ISBN 978-954-535-758-892-0
26. Ненормативна епентеза на вокална и консонантна дължина в устната реч на френския и българския език. Годишник на департамент „Романистика и германистика“ – Том II, София: Изд. на НБУ, под печат
27. Прояви на ненормативна епентеза на глайдове в устната реч на френския и българския език. Юбилейния сборник по повод седемдесетгодишнината на доцент Михаил Грънчаров, ПУ„Паисий Хилендарски“, под печат
Преводи


  1. Тайните на Марсилия. Е. Зола. (в съавторство с А. Стоянова), С.:Тренев& Тренев, 1992, ISBN 954-06-0039-1, с. 328

2. Etats d’âme, Guéno Motchoukov (превод на поезия от български на френски език – 29 поеми). Изд. ПАН-ВТ,1999, с. 36, ISBN 954 9507 61-0


3. Nouvelles de Bulgarie, revue de nouvelles Brève № 58, Villelongue d’Aude: Ed. Atelier du Gué (превод на 13 новели от български на френски език, от които две в съавторство),1999, с. 116, ISBN 2 913589-04-9.
4. Изкупление (превод на разказ от френски на български). в-к Артфорум,бр.3 и бр.4, 1999
5. Едно българско изгнание (превод на интервю) с Юлия Кръстева от френски на български/. в-к Артфорум,бр.43, 2001
6. Канада и канадската франкофония (превод от френски на български). в-к Артфорум,бр.48, 2002
7. Падането” (превод на разказ на Жизел Прасино), in Алманах за литература и изкуство “Света гора” , бр. 5, ВТ, 2004, сс. 132-135. ISSN 1311 - 0209


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница