Община вълчи дол договор №03/223/00227 от 10. 04. 2013гДата02.06.2018
Размер123.38 Kb.
ТипПрограмаПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 -2013 г.
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Договор № 03/223/00227 от 10.04.2013г.ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


Д О Г О В О Р

_____ /________ 2013 г.

  1. Община ВЪЛЧИ ДОЛ,

с адрес гр. ...................., пл. „..................” №, ........... ..........., ..... ид.№ BG ……………………......., представлявана от ......................, ЕГН ......................, в качеството си на Кмет на община Вълчи дол и .............................................., ЕГН.........................., главен счетоводител в община Вълчи дол, от една страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

И


  1. …………………………………………………………………………......................................,

със седалище и адрес на управление …………………....…......................................, с ЕИК …...............…., представлявано от ....................................................……… в качеството му на .........................................................., ЕГН……..........…........…., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Залесяване и поддържане на 80,11 дка горска култура в неземеделски земи общинска собственост на четири имота с обща площ 87,005 дка, от която годна за залесяване 80,11дка, както следва:

  • Землище гр. Вълчи дол ЕКАТТЕ 12574, имот с №000133, категория VI, НТП- унищожена орна земя от промишлени предприятия, с площ 10,732 дка, намиращ се в местността„Средни боища”;

  • Землище гр. Вълчи дол ЕКАТТЕ 12574, имот с №058001,категория IV НТП- унищожена орна земя от промишлени предприятия, с площ 20.003 дка, намиращ се в местността „Бешпунар”;

  • Землището на с.Звънец, община Вълчи дол ЕКАТТЕ 30555, имот с №14062, категория IV, НКТ- нива, с площ 37,376 дка, намиращ се в местността „Рибен Гръб”;

  • Землището на с.Брестак, община Вълчи дол ЕКАТТЕ 06416, имот с №000229, категория VI, НТП- изоставена територия за трайни насаждения, обща площ на имота е 18,894 от която лесопригодната площ възлиза на 12 дка, намиращ се в местността „Меше Кенар”


ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. Стойността на поръчката е ………………………………../словом/ лева без ДДС, …………………./словом/ лева с ДДС, съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя, съставляваща неразделна част от настоящия договор.
Чл.3 (1) Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение.
(2) Плащанията по смисъла на този договор се извършват по единични цени съгласно предложената и приета оферта.
(3) Извършените видове работи се разплащат въз основа на приемо-предавателен протокол съставен между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, инвеститорски контрол и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и посочените по-долу в договора условия.
(4) Възложителят извършва плащането по следната схема съобразена с НАРЕДБА № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г, както следва:

1. За разходите извършени по създаване на горски култури съгл. чл. 31, ал. 2 от НАРЕДБА № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се изплащат :

а) за целия договор:

- аванс в размер на 30 % от стойността на настоящият договор без ДДС или .................../словом/ лева без ДДС, до 20 (двадесет) работни дни от сключване на

настоящия договор , но при осигурено авансово плащане от страна на Държавен фонд «Земеделие»;

б)окончателно плащане ще се извърши след извършване на цялата инвестиция , в 40 дневен срок от приключване на работата и подписване на необходимите документи / 1. Карнет за проведена инвентаризация на създадената култура 2. Приемателно – предавателен протокол (по образец ), документ издаден от ДГС/ДЛС, че културата е заведена в регистъра на новосъздадените горски култури / но при осигурено окончателно плащане от страна на Държавен фонд «Земеделие»;

2.Разходите по попълване и отглеждане на новосъздадените горски култури съгл. чл. 31, ал. 3 от НАРЕДБА № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г се изплащат в 40 дневен срок извършването им, но при осигурено плащане от страна на Държавен фонд «Земеделие».


(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да посочва във всички издадени фактури и следният текст: по договор № 03/223/00227 от 10.04.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от ПРСР, подкрепена от ЕЗФРСР”.
(6) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път, по следната банкова сметка на Изпълнителя:
Банка ..................................

BIC код..............................

IBAN ..................................

ІII. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.4. (1) Настоящият договор влиза в сила след датата на получаване на уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка, което не може да бъде по рано от датата на одобрение на проведената тръжна процедура и договора от страна на Държавен фонд „Земеделие”.
(2) Срокът на изпълнение е: …………………..в /календарни дни,но не по-късно от……./от влизането му в сила.
(3) Срокът на дейностите по почвоподготовка, залесяване, включително временно съхранение на фиданките, първо и второ отглеждане на културите е не по-късно от 15 август 2015 година.Срокът по изпълнени на дейностите по попълване са съгласно технологичния план.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изготвя поетапно изрична писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която ще определя срока за стартиране и срока за приключване на отделните дейности. Образеца на заявката е неразделна част от настоящия договор. Копие от заявката ще се изпраща и на инвеститорският контрол определен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.5 Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, свързани с изпълнението на залесителната дейност.

2. Да следи за качеството и изпълнението на поставените задачи.

3. Да приема с приемателно-предавателен протокол извършената по договора дейност на база изричните писмени заявки в съответствие с чл.4, ал.4 и при завършване на обекта, в случай че същата е изпълнена качествено и в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. При констатиране на пропуски и отклонения по изпълнението на дейностите (операциите) и от изискванията заложени в документацията на обектите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен протокол в два екземпляра в присъствието на регистрирания лесовъд на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като вписва необходимите разпореждания.

5. Да изисква отстраняване в срок на допуснати при изпълнение на дейността недостатъци от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. Да оказва пълно съдействие за осъществяване предмета на договора.

2. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изрични писмени заявки в съответствие с чл.4, ал.4.

3.Да предоставя изискваната от него информация и документация, както и всяка друга касаеща своевременното изпълнение на договора.

4. Да приема и присъства чрез представител (представители) на всички срещи, организирани по инициатива на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на настоящия договор.

5. Да заплаща договореното възнаграждение при условията на договора и в посочения в него срок.

6. Да не възлага задачите, поставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на този договор, на други лица.

7. Да изпраща копие от заявката по чл.4, ал.4 на инвеститорският контрол определен от него.


Чл.6 Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права:

1. Да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за своевременно и качествено изпълнение на възложената работа.

2. Да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената залесителна дейност.

3. Да получава възнаграждение според условията и сроковете, подписани в настоящия договор.


(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения:

1. Да изпълни с грижата на добър стопанин възложената му залесителна дейност, при спазване на действащата нормативна уредба и съгласно изискванията на този договор, заложени в технологичния план и други документи към договора, както и правилата за техническа и противопожарна безопасност.

2. При необходимост от промени в технологичния план за изпълнение на дейността да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване на промените.

3. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, препятстващи или затрудняващи изпълнението на възложените дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причинените му вреди ако не изпълни задължението си за НЕЗАБАВНО УВЕДОМЯВАНЕ.

4. Да съдейства при извършване на проверка по хода на изпълнение на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Да изпълнява всички законосъобразни и целесъобразни указания дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хода на работата и отразени в констативни протоколи и приемателно-предавателни протоколи за своя сметка.

6. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност при злополука с наети от него работници.

7. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд, който да ръководи изпълнението на дейностите по настоящия договор, да предава работата и да подписва приемателно-предавателните протоколи за извършена работа.

8. Да не предоставя по какъвто и да е начин извършването на възложената ЛКД в обекта, предмет на настоящия договор, на трети лица.

9. Спрямо климатичните условия и обема на работа да проведе дейностите по отглеждането на създадените култури в най-подходящото време от съответният сезон.

10. Да осигури достъп до помещенията си и всички останали обекти и документи, свързани с изпълнението на настоящият договор на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Държавен фонд «Земеделие», Министерство на земеделието и храните, Сметната палата на Република България, Европейската комисия, Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите за срок от 5 /пет/ години след сключването на настоящия договор.

11. Да съдейства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за издаването на документ от ДГС/ДЛС, че културата е заведена в регистъра на новосъздадените горски култури.

12. Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за издаването на протокол, удостоверяващ всяко извършено отглеждане, издаден от ДГС/ДЛС.

13. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на графика съгласно заявката по чл.4, ал.4.

14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да се позове на незнание или непознаване на теренните условия на имотите предмет на договора, поради което да иска изменение на същия.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резултатите от своята работа с приемателно-предавателен протокол.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок от 10 (десет) календарни дни следва:

а) Да приеме разработките.

б) Да изисква отстраняване в срок на допуснати недостатъци. В този случай работата се предава по условията на чл.7.

Чл.9. В случаите на чл.8, буква „б”. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено се мотивира.

Чл.10. Изпълнителят се задължава в срок от :…………../години/да гарантира, че прихванатия посадъчен материал е поне 80%.VІ. Гаранция за добро изпълнение
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три процента/ от общата цена по договора, в размер на ……………………………/…………………../ лева без ДДС. Гаранцията се освобождава в срок от 6 /шест/ месец след приключване на дейностите по залесяване, предмет на настоящият договор.
Чл.11. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвои част от гаранцията за изпълнение, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 14-дневен срок да я попълни до пълния й размер. Неспазването на това задължение е основание за разтрогване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІІ. Непреодолима сила
Чл.12 (1) По смисъла на този договор „непреодолима сила” са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, изпълнение на свое задължение в резултата на настъпило събитие, което може да бъде определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непреодолима сила, издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието й с други релевантни документи и доказателства.

(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(8) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал.7, в петдневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(9) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал.7, не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 /пет/ дни.

(10) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал.8 страната, която е дала известието по ал.7, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(11) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила някое свое задължение, произтичащо от договора, и което е пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от непреодолимата сила.


VІІІ. Спиране на изпълнението
Чл.13 (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.

(4) Ако спирането на изпълнението продължи повече от 30 /тридесет/ дни, то страните имат право да прекратят договора.
ІХ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 14 В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил част от работата и последващо изпълнение е невъзможно, поради независещи от страните причини, договорът се прекратява с двустранен протокол. В двустранния протокол се определят извършените работи и се договаря дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение.
Чл.15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , в резултат на които възникват:

1.Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора.
Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорените си задължения.
Чл.17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предаде в договорения срок извършеното залесяване, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от размера на договореното възнаграждение. Общият размер на неустойката се приспада при заплащане на възнаграждението.
Чл.18. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изплати дължимото възнаграждение в договорения срок, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

а) при изтичане на договорения срок;

б) по взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение;

в) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

г) при системно некачествено, лошо или ненавременно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай гаранцията по чл.10 се задържа, а авансът по чл.3, ал.4, буква „а”се връща.

д) при липса на финансиране;е) едностранно с едномесечно предизвестие.
ХI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.20. За неуредени от настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните разпоредби, предвидени от действуващото българско материално и процесуално законодателство.

Чл.21. Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор е лицето: ……………………………….………………………………….

Чл.22. Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор е лицето:…………………………………………………………………

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и един за Държавен фонд „Земеделие”.


ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните приложения.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНАВЪЛЧИ ДОЛ: УПРАВИТЕЛ:

(...............................)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

от

Каталог: docs -> 2013 -> obshtestveni porachki -> 25.06.2013
2013 -> Заповед рд – 09 – 68 02. 10. 2013 г. Относно
2013 -> Информационните технологии и съобщенията изпълнителна агенция
2013 -> Списък на участниците
obshtestveni porachki -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за откриване на процедурата
obshtestveni porachki -> Вълчи дол Област Варна общинска администрация
obshtestveni porachki -> Програма за развитие на сектор „Рибарство" 2007 -2013", финансиранa от Европейския фонд за рибарство и Република България. ", както следва
obshtestveni porachki -> Община вълчи дол договор №03/322/00633 от 28. 06. 2011 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница