Обучение за членове на семейства с психично болни лица за реагиране в различните стадии на заболяването и ремисията на болесттаДата27.09.2017
Размер50.25 Kb.
Обучение за членове на семейства с психично болни лица за реагиране в различните стадии на заболяването и ремисията на болестта
Лектори: д-р Дончо Донев, д-р Минчо Минчев


24 - 25.03.2017 г., БИЗНЕС ИНКУБАТОР, гр. Бургас 8000, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28


ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Данни за участника:
Име, презиме и фамилия: .....................................................................................................................................................

Тел: / GSM: .......... Факс: / ...........


E-mail: ...........
Начин за регистриране:
 Изпратете този формуляр по Е-МЕЙЛ на адрес:m.velcheva@burgas.bg

КОНЦЕПЦИЯ

(учебен план)

за организация и провеждане на обучение
Представяне на системата от социални услуги в общността”
Лектори: д-р Дончо Донев, д-р Минчо Минчев


24 - 25.03.2017 г., БИЗНЕС ИНКУБАТОР, град Бургас 8000, ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28


Ден първи


Продължи-телност

Съдържание и тип на сесията

Обучителни методи

9:00-10:30

Първа сесия (теория)

Запознаване на водещите и участниците

Въвеждане правила за работа

Представяне целите на обучението, обучителната програма и методите
Презентация

Дискусия


10:30-11:00

Кафе пауза
11:00-12:30

Втора сесия (теория)

Диагноза, болест, лечение – Какво знаем за болестта от диагнозата до възстановяването?

- Психосоциални аспекти на психичното разстройство

- Психоаналитична концепция за психичното страдание

- Шизофрения – видове и протичане

- Депресивни състояния

- Натрапливи мисли и ритуално поведение

- Опсесивно-компулсивно разстройство


Лекция

Презентация12:30-13:30

Обедна почивка
13:30-15:00

Трета сесия (тренинг)

Семейството като група за подкрепа на потребители с психични разстройства

Социално-психологичен тренинг за формиране на поведенчески модели, насочени към решаване на проблеми и оказване на подкрепа.
Демонстрация

Тренинг

Ролеви игри15:00-15:30

Кафе пауза
15:30-17:00

Четвърта сесия (теория)

Стратегии за редуциране на кризите

- Техники за наблюдение и идентифициране на сресогените в социалното обкръжение

- Когнитивно-поведенчески подход при редефиниране на ситуацията

- Релаксативни техники, автогенен тренингЛекция


Презентация


Ден втори


9:00-10:30

Пета сесия (теория)

Идентифициране на ранни предупреждаващи признаци за болестта. Планиране на ранни интервенции и самопомощ.

- Дебютиращи психично разсройство

- Рецидивиращо психично разстройство

Презентация

Дискусия


10:30-11:00

Кафе пауза
11:00-12:30

Шеста сесия (теория)

Справяне с кризи

- Криза при дбют или обостряне на психично разстройство – психични функции и механизми.

- Редефиниране на ситуацията

- Техники за краткосрочна кризисна интервенция (вербални и невербални послания)

- Овладяване на агресивни поведенчески изяви при пациенти в криза

- Дебрифингът като средство за идентификация на стресогените, предизвикващи криза.
Презентация

Лекция


12:30-13:30

Обедна почивка
13:30-15:00

Седма сесия (практическо упражнение)

Комуникативни умения за подобряване на семейните отношения. Оказване на подходяща подкрепа на потребителя.

- Техники за емоционална вентилация

- Болестта като стресоген


Работа в малки групи

Решаване на казуси

Структурирано упражнение


15:00-15:30

Кафе пауза
15:30-17:00

Осма сесия (теория)

Информация за различни служби за търсене на помощ.

- Социални услуги за хора с психични разстройства на територията на Община Бургас

- Здравни услуги за хора с психични разстройства на територията на Община Бургас

- ЦСРИ – възможностите, които предоставя за хора с психични разстройства и техните семейства

- Ред за предоставяне на социални услуги в ЦСРИ

- Взаимодействие с мултидисциплинарния екип на ЦСРИ


Сертифициране на участницитеТози документ е създаден в рамките на проект „Развиване на нови услуги в Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства на територията на община Бургас“, изпълняван с финансовата подкрепа на Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния ОператорБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница