Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикетаДата18.08.2017
Размер111.61 Kb.
ОПАСНО !

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета.

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,

спазвайте инструкцията за употреба !

Сигнална дума :Опасно


СУМИ АЛФА 5 ЕК
ИнсектицидФункция: Суми Алфа 5 ЕК е инсектицид със стомашно и контактно действие с бърз начален ефект и добро последействие. Активното вещество – есфенвалерат има по-добре изразено стомашно действие. При попадане в организма на насекомите чрез храната, при контакт, или чрез вдишване продуктът преминава в кръвта и чрез нея достига нервната система. Там инхибира активността на ацетилхолинестеразата, нарушава обмяната на йони и предизвиква нервна възбуда и смърт. Продуктът притежава също репелентно (отблъскващо) и атифидантно (подтискащо апетита) действие.

Суми Алфа 5 ЕК е инсектицид със широк спектър на действие за борба с листогризещи и смучещи насекомни неприятели в овощарството, зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, тютюнопроизвод ството и др.


ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ :

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

Parc d’Affaires de Crécy 2, Rue Claude Chappe

69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or ; Франция

Тел: +33 (0) 478 64 32 60; e-mail: sds@sumitomo-chem.frРЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: от МЗХ с Удостоверение № 0157/01.08.2012г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповеди № РД 098-869/19.12.2003 на Министъра на земеделието и горите и № РД 11-987/30.07.2012г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 50 g/l есфенвалерат.

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : ( IUPAC )

(S)-алфа-циано-3 феноксибензил (S)-2-(4-хлорфенил)-3 метилбутиратХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : Синтетичен пиретроид.

вИД НА формулацияТА:Емулсионен концентрат

КОФОРМУЛАНТИ: ароматни хидрокарбони, C8 4-хлоро-a-(1-метилетил)бензеноцетна киселина, [S-(R*,R*)]-циано-(3-феноксифенил)метил

АНТИДОТ : Специфичен антидот липсва. Може да се приложи Атропин.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да не се съхранява при температура под 0 °C. Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита.

Срок на годност : При правилно съхранение – най-малко 3 години.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.Разрешена употреба на препарата: Суми Алфа 5 ЕК е одобрен в Р. България за борба срещу:

култура

неприятел

доза/конц.

каран

 

 

 

срок

овощни

ябълков плодов червей, източен плодов червей

 

 

 

кръгло миниращ молец, червена пъпкозавивачка

 

 

 

малка зимна педомерка,сива пъпкозавивачка

0,02%

14

 

анарзия по кайсия, черна сливова плодова оса,

 

 

 

сливов плодов червей

 

 

 

крушова листна бълха

0,03%

14

Пипер.оранж.

зелена прасковена листна въшка

0,02%

14

Пипер на открито

зелена прасковена листна въшка

20 ml/dca

14

Краст.-оранж.

памукова листна въшка

0,02%

14

Хризантема

листни въшки

0,02%

14

Лозя

шарен гроздов молец

0,025%

14

Люцерна за семе

грахова листна въшка, петниста листна въшка,

 

 

 

ларви на педомерки, люцернов листояд (възрастно)

 

 

 

люцернов листов хоботник(ларви), пъпкова галица,

20 ml/dca

14

 

(възрастно), цветова галица (възрастно),

 

 

 

маков листояд,

 

 

 Пасища

ливадна пеперуда - гъсеници II и III възраст

25 ml/dca

14

 

ливадна пеперуда - гъсеници IV и V възраст

30 ml/dca

14

Рапица

Рапичен цветояд

20 - 30 ml/dca

35

Картофи

колорадски бръмбар

15 ml/dca

14

Житни

вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица

25 ml/dca

14

Захарно цвекло

цвеклови бълхи

25 ml/dca

14

Зеле

зелева нощенка, зелев молец

25 ml/dca

14

Грах

грахов зърнояд

25 ml/dca

14

Захарно цвекло

зелева нощенка,

40 ml/dca

14

Пасища

италиански скакалец, марокански скакалец

40 ml/dca

14

Тютюн

тютюнев трипс

50 ml/dca

14

 

зелена прасковена листна въшка

80 ml/dca

14


ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: В резервоара на пръскачката се налива ½ част от необходимото количество вода. Прибавя се измереното количество препарат и при непрекъснато разбъркване се долива останалата част от водата

СМЕСИМОСТ : Суми Алфа 5ЕК е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди без силно алкалните. Въпреки това поради използването на различни повърхностно активни вещества (прилепители), емулгатори и разтворители при формулацията на пестицидите, не трябва да се прави резервоарна смес преди да се потвърди, че компонентите в нея са физически съвместими, биологичният ефект се запазва и няма фитотоксичност при конкретните условия на ползване.
ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПАРАТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ : При употреба в регистрираните дози няма установени вредни последствия за следващите култури.

Карантинен Срок: 35 дни за рапица и 14 дни за останалите.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Високите температури и ниската атмосферна влажност намаляват биологичното действие на препарата.. Употреба според регистрацията.

ПРИЛОЖЕНИЕ : Най-добър ефект се постига при третиране по сигнал от пунктовете за прогноза, а ако няма такива то при първа поява на неприятелите, с конвенционална техника за пръскане (Примерен обем на р-ра: 20 – 50 л/дка).

  • За рапицата от фенофаза „начало на формиране на страничните разклонения: видимо първото разклонение“ до фаза – бутонизация „видими първите венчелистчета, цветните пъпки още затворени“ (ВВСН 21-59). Интервал между третиранията: 14 дни


Категория на употреба: НЕПРОФЕСИОНАЛНА
ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

- Да не се яде, пие или пуши по време на работа.

- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.

- Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.СЛЕД РАБОТА: основно измиване с вода и сапун и изпиране на работното облекло.
РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

H226 Запалими течност и пари.

H302 + H332 Вреден при поглъщане или при вдишване

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или многократна експозиция.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

EUH 401: За избягване на рискове за човешкото здраве и околната среда, да се спазват указанията за употреба.
екотоксичност: Токсичен за риби. При пряк контакт опасен за пчелите. Да не се замърсяват водоеми и водоизточници. Тази смес не съдържа вещества считани за устойчиви, биоакумулиращи и токсични (PBT).

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

Защита:


P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P261 Избягвайте вдишване на дим или изпарения.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.

Действие:

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. При спешни случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33 - “Клиника по Токсикология“

P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P331 НЕ предизвиквайте повръщане.

Изхвърляне на отпадъци:

P501 Съдържанието /съдът да се обезврежда в съответствие с местните разпоредби.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка.(Да не се

почиства оборудването, с което се прилага ПРЗ, близо до повърхностни води./ Да се

избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища)


МЕРКИ При ИНЦИДЕНТНО разливане на опаковка: Ограничете разливането с всички възможни средства. Проветрете помещението. Попийте разлетия продукт с инертен материал (пръст, пясък) и го изгребете. Не използвайте дървени стърготини или други горящи материали. Съберете в добре затварящи се съдове и потърсете съдействие на специалист за последващо унищожаване. Да не се допуска проникване на продукта или разтвор от него в канализацията или водни потоци. В случай че това е неизбежно, да се уведомят незабавно компетентните власти.

Противопожарни мерки: Запалим. Да се гаси с пяна устойчива на алкохол и сух химикал. Да НЕ се ползва силна водна струя. Носете автономен дихателен апарат. Не позволявайте оттичане в отходни системи или водоизточници. Остатъците от пожара да се съхраняват отделно в затворени съдове и да се унищожат съгласно националните изискванията.

Унищожаване на празните опаковки: Съдържанието на опаковката да се използва изцяло по предназначение. Изплакнете трикратно. Празните опаковки са за еднократна употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.) Унищожавайте остатъците в съответствие с местното законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА НА Р. БЪЛГАРИЯ:

АГРОДИМЕКС ООД, ул. Сан Стефано 40, 4300 Добрич, тел. (058) 601 715

Представителство за страната: 1124, София, ж.к. Явоpов бл.2 aп.5, тел. (02) 943 47 61
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница