Отчет за дейността на комисия за защита на конкуренциятастраница1/3
Дата16.06.2017
Размер410.99 Kb.
  1   2   3Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
К О М И С И Я З А З А Щ И Т А Н А К О Н К У Р Е Н Ц И Я Т А


ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
ЗА 2004 ГОДИНА

ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА


София, март 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


I. Въведение
II. Усъвършенстване на законодателството
III. Отчет за дейността
IV. Забранени споразумения, решения и съгласувана практика

1. Образувани производства

2. Постановени решения

3. Наложени имуществени санкции

4. Решение за групово освобождаване
V. Монополно и господстващо положение

1. Образувани производства

2. Постановени решения

3. Наложени имуществени санкции

4. Решение за групово освобождаване
VI. Концентрация на стопанска дейност

1. Образувани производства

2. Постановени решения

3. Икономически сектори, в които са осъществени концентрации на стопанска дейност

4. Наложени имуществени санкции
VII. Нелоялна конкуренция

1. Образувани производства

2. Постановени решения

3. Наложени имуществени санкции

4. Най-чести нарушения
VІІІ. Наложени глоби и имуществени санкции
ІХ. Дейност по процесуално представителство на Комисията пред Върховния административен съд
Х. Производства по изпълнение на влезли в сила решения
ХІ. Секторни анализи
ХІІ. Становища на Комисията
ХІІІ. Предложения на Комисията за отмяна на нормативни актове

ХІV. Обмен на информация и други форми на сътрудничество
ХV. Европейска интеграция
ХVІ. Международно сътрудничество
ХVІІ. Финансов отчет
ХVІІІ. Връзки с обществеността и информационно осигуряване на медиите
ХІХ. По-нататъшно подобряване на дейността на Комисията и приоритети за 2005 г.

 1. Подобряване на административния капацитет

 2. Приоритети за 2005 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ

Основната задача на Комисията за защита на конкуренцията е прилагайки разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията и Закона за държавните помощи да гарантира защитата и да създава условия за развитие на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност. Постигането на тези цели е възможно само чрез създаването и спазването на правила за поведение на всички субекти, имащи отношение към развитието на пазара. Това именно е причината, поради която законодателят е предвидил законът да се прилага не само спрямо физическите и юридическите лица, извършващи стопанска дейност, но и спрямо органите на изпълнителната власт и местно самоуправление, които с решенията си също биха могли да създадат условия за ограничаване или нарушаване на конкуренцията. Това е главното основание, поради което Комисията за защита на конкуренцията е създадена със Закона за защита на конкуренцията (Обн. ДВ. бр.52 от 8 Май 1998г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Септември 1998г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003 г.) като независим специализиран държавен орган.

В изпълнение на правомощията си Комисията приема решения, с които установява наличието или липсата на нарушения по ЗЗК, издава разрешения за концентрации на стопанска дейност, за индивидуални и групови освобождавания от забраната за споразумения и съгласувани практики, извършва секторни анализи, предлага на компетентните органи на изпълнителната власт и на местно самоуправление да отменят нормативни актове, издадени в нарушение на този закон. Разпоредбите на нормативни актове, които предстоят да бъдат приети по съответния ред също често са обект на анализ за съответствието им със ЗЗК и ЗДП, за което Комисията приема становища.

През 2003 г. беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията /ЗИДЗЗК/ (обн. в ДВ, бр.9 от 31.01.2003 г., в сила от 04.02.2003 г.), въвеждащ редица значими изменения и допълнения в уредбата на този вид отношения и дейността на Комисията. Бяха направени промени, най-значимите от които са намаляване състава на Комисията от 11 на 7 души, компетентността на Комисията се разширява с правомощието й да обжалва пред компетентния съд противоречащи на ЗЗК административни актове и решения. Отпадна задължението на предприятията за уведомяване, като им се предостави възможност сами да преценяват дали да уведомят Комисията за съществуването на споразумения, решения или съгласувани практики по чл.9, ал.1 и да искат освобождаване от забраната. Въведен бе институтът на “съвместно господстващо положение” на две или повече предприятия. Единствен критерий за възникване на задължение за предварително уведомяване на КЗК за предстояща концентрация, става размерът на общия оборот на участниците в концентрацията на съответния пазар на територията на страната - над 15 млн. лв. Отпадна критерият за общ пазарен дял. Изрично бе въведено правомощие на Комисията да отмени решението, с което е разрешила дадена концентрация в случаите, когато то се основава на невярна или непълна информация, получена от участниците в концентрацията, а също така и когато участниците нарушат изискванията, постановени в решението на комисията.Усъвършенства се редът за събиране на доказателства, с въвеждането на възможност за принудителното им събиране, чрез претърсване на помещения и превозни средства, изземване на копия от търговска кореспонденция, снемане на устни обяснения. За тези действия е необходимо разрешение на съдия от съответния окръжен съд.

Съдебният контрол от страна на Върховния административен съд се разпростря върху всички решения на Комисията, включително и върху решенията по чл. 13, ал. 5 и чл. 27, ал. 2 и 3 ЗЗК, като е предвидена възможност те да се обжалват не само от лицата, взели участие в производството пред Комисията, но и от други заинтересовани лица.

С направените изменения по Глава единадесета от ЗЗК е предвидена възможност за намаляване на имуществена санкция по чл. 59 за нарушение по чл. 9, когато предприятието доброволно представи в хода на разследването доказателство, което е от съществено значение за установяване на нарушението, и към момента на представяне на доказателството това предприятие е прекратило участието си в споразумението или съгласуваната практика. Въведена е и възможност за пълно освобождаване от административнонаказателна отговорност при нарушение по чл. 9, когато участващо в споразумение или съгласувана практика предприятие, преди останалите участници, представи доказателство, което по преценка на комисията представлява достатъчно основание за образуване на производство по чл. 36, ал. 1, т. 3. Освобождаването се допуска при условията, посочени в чл. 59б, ал. 2 ЗЗК.

ІІ. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Ефективното осъществяване на правомощието за принудително събиране на доказателства във връзка с производства по разследване на нарушения на забраните за картелни споразумения и злоупотреба с господстващо положение има решаваща роля за разкриване и предотвратяване на най-сериозните нарушения на конкуренцията. Лаконичната правна уредба в ЗЗК и необходимостта от гарантиране на законосъобразно реализиране на това важно правомощие, наложиха КЗК да разработи и приеме на 20.07.2004 г.специални Процедурни правила за извършване на претърсване, изземване и снемане на устни обяснения по смисъла на чл.41а от Закона за защита на конкуренцията. Те влязоха в сила от 01.09.2004 г. В периода между приемането им и въвеждането им в действие, КЗК проведе информационна капмания за тяхното популяризиране и разясняване. В тях е предвиден редът за извършване на действията по осъществяване на процедурата по чл.41а от ЗЗК. Подробно е уреден начинът на изземване на доказателства и снемане на устни обяснения, посочени са лицата, които могат да участват в претърсването, както и правата и задълженията на претърсваните лица.

В изпълнение на препоръката на ЕС за провеждане на по-възпираща санкционна политика за нарушения на разпоредбите на ЗЗК, на 27 април 2004 г. КЗК прие Методика за определяне размера на имуществените санкции и глоби по ЗЗК, която е хармонизирана с общностите правила в тази област. С нея комисията направи прозрачни критериите, от които изхожда при индивидуализация на наказанията. Сега вече във всяко решение за налагане на имуществени санкции и глоби по глава ХІ от ЗЗК, КЗК включва специален раздел, в който обосновава в съответствие с критериите по методиката конкретния размер на налаганата санкция. Посочени са случаите и са разработени критериите, при които Комисията ще освобождава участници в забранени споразумения от налагане на имуществена санкция или тяхното значително намаляване.

ІІІ. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Настоящият отчет е внесен в Народното събрание в изпълнение на изискванията на чл. 7а от Закона за Защита на конкуренцията. В него са отразени постигнатите резултати в институционалното развитие, основните констатации, изводи и оценки за работата на Комисията за защита на конкуренцията през отчетния период.

Изминалата 2004 г. е първата година от дейността на новия състав на Комисията за защита на конкуренцията, избран на 3 октомври 2003 г. от ХХХІХ-то Народно събрание. Приоритет в нейната работа беше усъвършенстването на практиката по приложението на Закона за защита на конкуренцията, провеждането на по-ефективна санкционна политика по отношение на нарушителите, застъпничество за свободната инициатива в стопанската дейност и разширяване на конкуренцията на съответните пазари, приключване на преговорите по глава 6 “Политика на конкуренцията”.

През 2004 г. Комисията за защита на конкуренцията /Комисията/ образува 363 производства, 240 от които по Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ и 123 по Закона за държавните помощи /ЗДП/.

От производствата по ЗЗК, 20 са образувани по реда на чл. 36, ал. 1, т. 3 (собствена инициатива), а 169 – по молба на заинтересувани лица с твърдения за извършени нарушения по закона или уведомления, свързани с искане за разрешаване на концентрация на стопанска дейност (чл. 24 от ЗЗК) или за освобождаване от забраната за картелни споразумения (чл. 9 от ЗЗК). В 55 случая КЗК е била сезирана с искане на становище по проект на нормативен акт или др.

Комисията постанови 336 решения, с 51 от които наложи имуществени санкции за извършени нарушения с общ размер 2 818 500 лева.ІV. ЗАБРАНЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, РЕШЕНИЯ И СЪГЛАСУВАНА ПРАКТИКА

 1. Образувани производства

През 2004 г. в Комисията са образувани 17 производства, които имат за предмет установяване наличието или липсата на нарушение по чл. 9 от ЗЗК, като 11 от тях са по писмена молба на лицата, чиито интереси са засегнати или застрашени от нарушението, а 6 са по собствена инициатива. Следва да се има предвид, че 12 от тях имат за цел установяване наличието или липсата на нарушение и по чл. 18 от ЗЗК и/или по чл.30 и следващите от ЗЗК.

В хода на производствата по две от преписките, образувани на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 ЗЗК, молителите са оттеглили претенциите си за извършено нарушение по чл. 9 ЗЗК. 1. Постановени решения

Комисията постанови 11 решения1, от които:

а/ 1 – на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, с което Комисията е установила извършено нарушение и нарушителя и е определила вида и размера на санкцията, предвидени в закона;

б/ 7 – на основание чл. 55, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗЗК, с които Комисията е установила, че не са извършени нарушения по закона или срокът по чл. 46 е изтекъл и е оставила молбите без уважение /по т. 4/, или е обявявила, че липсват основания за налагане на забраната по чл. 9 от ЗЗК;

в/ 2 – на основание чл. 55, ал. 1, т. 10 от ЗЗК, с които Комисията е прекратила производствата поради оттегляне на молбата или искането;

г/ 1 – на основание чл. 14 от ЗЗК, с което Комисията е приела решение за групово освобождаване от забраната по чл. 9, ал. 1 от ЗЗК.


 1. Наложени имуществени санкции

За извършени нарушения по чл. 9 ЗЗК, Комисията наложи 2 имуществени имуществени санкции, с общ размер 80 000 лева, съответно на:

 • „България 2002” АД Холдинг - за извършено нарушение по чл.9, ал. 1, т. 2, в размер на 40 000 лева и на

 • „Овергаз Холдинг” АД - за извършено нарушение по чл.9, ал. 1, т. 2, в размер на 40 000 лева.

Санкциите са наложени на горните две дружества с решение на КЗК № 28/2004 г. С него Комисията е установила наличието на споразумение, осъществено чрез сключване между „България 2002” АД Холдинг и „Овергаз Холдинг” АД писмен договор, чрез който се съгласува волята на двете предприятия с цел да се постигне ограничаване на конкуренцията на даден пазар. Съгласно предмета на договора, едната страна “България 2002” АД Холдинг - в ликвидация, се задължава да не извършва конкурентни действия на пазара на изграждане и развитие на локални газопреносни системи, както и инвестиции в общинските и градските инфраструктури за газификация на територията на Република България за срок от пет години. От своя страна “Овергаз Холдинг” АД се задължава да изплати определена сума като обезщетение за въздържането от конкурентни действия. т. е. налице е задължение за бездействие. Това е една типична клауза за не-конкурентност, която съгласно чл. 20а от ЗЗД има задължителен характер по силата на сключения договор. Налице е писмен, обвързващ страните договор, чийто единствен предмет е ограничаването на пазарното поведение на едно предприятие.

 1. Решение за групово освобождаване

Със свое решение № 221/2004 г. /обн. ДВ, бр. 80 от 14.09.2004 г./, прието на основание чл. 14 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията постановява, че забраната по чл. 9, ал. 1 от ЗЗК не се прилага по отношение на споразумения или съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства, когато те отговарят на определените в решението изисквания. Решението осигурява спазване принципите на Регламент № 1400/2002 г. на Европейската комисия и е напредък по отношение сближаване на българското законодателство с това, действащо в рамките на Европейския съюз.

Брой образувани производства и постановени решения по Глава трета “Забранени споразумения, решения и съгласувана практика” от ЗЗК за периода 2001-2004 година

През отчетния период се наблюдава тенденция към увеличаване броя както на образуваните производства, така и на постановените решения на КЗК.

Съществуващата разлика между посочените по-горе два показателя се дължи на периода на образуване на производствата, както и на съществуващата фактическа и правна сложност на проучванията. В много случаи установяването на нарушение по чл. 9 от ЗЗК изисква събирането и обработката на огромна по обем информация, включваща данни за поведението на стопански субекти, осъществено в рамките на няколко поредни години. Не без значение е и често срещаната трудност при събиране на необходимите за постановяване на решение доказателства, съответно необходимостта от допълнително технологично време за подготовка за извършване на действия по принудително събиране на доказателства от Комисията.

V. МОНОПОЛНО И ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ


 1. Образувани производства

През 2004 г. в Комисията са образувани общо 46 производства2, които имат за предмет установяване наличието или липсата на извършени нарушения по Глава четвърта “Монополно и господстващо положение” на ЗЗК. От тях 38 са по молба на заинтересовани лица, 6 по собствена инициатива и 2 по върнати решения на КЗК от ВАС за ново разглеждане и произнасяне от Комисията.

 1. Постановени решения

Комисията постанови 36 решения3, от които:

а/ 11 – на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, когато Комисията установява извършеното нарушение и нарушителя и определя вида и размера на санкцията, предвидени в закона4;

б/ 21 – на основание чл. 55, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗЗК, когато Комисията установява, че не е извършено нарушение по закона или срокът по чл. 46 е изтекъл и оставя молбата без уважение /по т. 4/, или обявява, че липсват основания за налагане на забраната по чл. 9 от ЗЗК;

в/ 4 – на основание чл. 55, ал. 1, т. 10 от ЗЗК, когато Комисията прекратява производството при оттегляне на молбата или искането, както и когато не е компетентна да се произнесе; 1. Наложени имуществени санкции

Общият размер на наложените санкции за нарушение на забраната по чл. 18 от ЗЗК е 529 000 лв.

 1. Комисията установи извършването на нарушения и наложи имуществени санкции за злоупотреба с господстващо и монополно положение в следните сектори на икономиката :

 • Телекомуникации

Наложена е имуществена санкция в размер на 100 000 лева на „Българска телекомуникационна компания ” ЕАД за извършено нарушение по чл. 18, т. 1 от ЗЗК, изразяващо се в налагане на цени на покупка или продажба или други нелоялни търговски условия, които нарушават конкуренцията на пазара на предоставяне на достъп до Интернет

 • Водоснабдяване

Наложена е имуществена санкция в размер на 10 000 лева на „Софийска вода” АД за извършено нарушение по чл. 18 от ЗЗК, изразяващо се в поставяне сключването на договор с потребители в зависимост от поемането от тях на допълнителни задължения, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение.

Наложена е имуществена санкция в размер на 5 000 лева на „Водоснабдяване и канализация” АД, Стара Загора за извършено нарушение по чл. 18 от ЗЗК, изразяващо се в прекъсване захранването с вода за битови нужди на етажна собственост в гр. Чирпан.

Наложена е имуществена санкция в размер на 6 000 лева на „В и К” ООД, Габрово за извършено нарушение по чл. 18, т. 1 от ЗЗК, изразяващо се в налагане на цени на потребители.

Наложена е имуществена санкция в размер на 50 000 лева на „В и К” ООД, гр. Кюстендил за извършено нарушение по чл. 18, т. 1 от ЗЗК., изразяващо се в налагане на цени на потребителите • Видеоразпространение

Наложена е имуществена санкция в размер на 210 000 лева на „Александра Груп Холдинг” АД, гр. София за извършени нарушения по чл. 18, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗЗК. В хода на проучването Комисията е установила, че възползвайки се от господстващото си положение на пазара, “Александра Груп Холдинг” АД е наложило на видеотеките сключването на договори, с клаузи, противоречащи на добросъвестната търговска практика, спазването на които е в състояние реално да увреди интересите както на потребителите, така и на конкурентите на дружеството. Такива са задължението на видеотеките да предоставят на “Александра Груп Холдинг” АД търговска и счетоводна информация, ползването на единен софтуер, забрана за осъществяване на допълнителна търговска дейност, без съгласието на ответното дружество, задължение за връщане на всички видеоносители, при прекратяване на договора с Александра и др.

 • Разпространение на музикални произведения

Наложена е имуществена санкция в размер на 10 000 лева на дружество за колективно управление правата на продуцентите на звукозаписи „ПРОФОН” за извършено нарушение по чл. 18, т. 1 и т. 3 от ЗЗК, изразяващо се в налагане на дружествата, извършващи дейност по разпространение на радиопрограми на нелоялни търговски условия, свързани с определяне базата на дължимото възнаграждение и прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на различните оператори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти.

 • Здравеопазване

Наложена е имуществена санкция в размер на 15 000 лева на Националната здравноосигурителна каса за извършено нарушение по чл. 18 и чл. 18, т. 2 от ЗЗК, чрез необосновано ограничаване действието на част от клаузите по договори, сключени между нея и търговците на глюкомери и тест-ленти за самоконтрол, предназначени за инсулинозависими и диабетно болни пациенти. Комисията е установила и действие, имащо за резултат увреждане на конкуренцията чрез ограничаване на търговията, извършено от НЗОК чрез приемане на решение за разпространение само на една марка глюкомери за определен период от време.

 • Погребални услуги

Наложена е имуществена санкция в размер на 8 000 лева на “Обреден дом” ЕООД, гр. Перник за извършено нарушение по чл. 18, т. 1 от ЗЗК, изразяващо се в налагане на нелоялно търговско условие чрез създаване на задължение за плащане на сума за услуга, която не фигурира в утвърдените от Общинския съвет цени за погребения и която включва разходи, които съгласно действащите нормативни актове се финансират от общините.

 • Обществени поръчки

Наложена е имуществена санкция в размер на:

- 5 000 лева на Минно –геоложки университет „св. Иван Рилски” гр. София;

- 5 000 лева на Технически университет, гр. София;

- 5 000 лева на Столична община- район „Красно село”

за извършено нарушение по чл. 18 от ЗЗК, осъществено от тях чрез поставяне на квалифицирани изисквания, имащи за резултат ограничаване на конкуренцията при обявени процедури по обществени поръчки.


 • Транспорт

Наложена е имуществена санкция в размер на 100 000 лева на „Параходство БМФ” ЕАД за извършени нарушения по чл. 18, т. 1 и т. 4 от ЗЗК, изразяващи се във включване на допълнителна такса към морското навло, едната част от която е в необоснован размер, а другата без да е пряко свързана с предмета на договора или неговото изпълнение се явява задължително условие за ползване услугите на дружеството. Установено е и едностранно налагане на потребителите на определено от “Параходство БМФ” ЕАД дружество, което единствено може да предоставя спедиторски услуги в рамките на пристанище Иличовск.

Брой образувани производства и постановени решения по Глава четвърта “Монополно и господстващо положение” от ЗЗК за периода 2001-2004 г.

Запазва се тенденцията от предходните години за увеличаване на производствата, имащи за цел установяване наличието или липсата на нарушения от страна на предприятия с монополно или господстващо положение.

През отчетния период се наблюдава рязко увеличение на броя образувани преписки и постановени решения на Комисията, като са извършвани проучвания в много различни сектори на икономиката. Голяма част от установените нарушения са извършени от предприятия, предлагащи на пазара различни видове услуги.

VІ. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ


 1. Образувани производства

През 2004 г. в Комисията са образувани 24 производства, от които 21 по искане за издаване на разрешение за осъществяване на концентрация по чл. 21, ал. 1 ЗЗК, 2 по собствена инициатива и 1 по писмена молба на заинтересовано лице.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница