Отчет за дейността през 2016 Структура на капитала на дружествотоДата28.10.2018
Размер61.96 Kb.
ТипОтчет

ФАВОРИТ ХОЛД АД

Информация относно публичното дружество- към Годишен финансов отчет за дейността през 2016

1. Структура на капитала на дружествотоКапиталът на дружеството е 2 356 923 лева и е разпределен на 2 356 923 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.


 1. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Ценните книжа издадени от дружеството се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.Към 31/12/2016 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството:


Акционерно участие 5% и повече

ИМЕ

%

ЕУРАТЕК ООД

11,14

ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ

19.39 1. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.Няма въведена такава система за контрол.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма известни на дружеството споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или прехвърлянето на акции.


 1. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно действащия устав:


Надзорен съвет

МАНДАТ

Чл.39. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5( пет) години.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Наздорен съвет.Управителен съвет

МАНДАТ

Чл.48.(1) Холдингът се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5( пет) години.

(2) Членовете на първия Управителен съвет за срок от 3 (три) години.(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Наздорния съвет на нов Управителен съвет.

Изменения и допълнения в устава

Чл.29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по следните въпроси:

 1. Изменя и допълва Устава на Холдинга;

Чл.36. (3) (изм. – ОСА/25.06.2003 г., изм. - ОСА/10.06.2005 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции.За решенията по чл.29, т.1-4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал, а за решенията по чл.29, точки 5,8 и 9 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал. 1. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.


Правомощия на Надзорен съвет

Чл.41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1) Надзорният съвет има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

 1. Избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;

 2. Осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;

 3. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;

 4. Определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;

 5. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Холдинга.

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпънение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи.За целта той може да използва експерти.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.50.(1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват Холдинга. Овластените да представляват Холдинга се одобряват от Надзорния съвет.

Чл.53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Управителният съвет може да взема решения след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет за:

 1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;

 2. Покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;

 3. Съществена промяна в дейността на Холдинга;

 4. Съществени организационни промени;

 5. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;

 6. Създаване на клон и участие в дружество;

 7. Предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензи.

 8. Увеличаване на капитала на Холдинга;

 9. Издаване, придобиване и продажба на облигации. 1. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.


Няма съществени договори пораждащи действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.


 1. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане.


Няма споразумения между дружеството и управителните органи или служители за обезщетения при напускане или уволнения без правно основание, по причини свързани с търгово предлагане.

Управителен съвет на Фаворит Холд АД :


________________________ Даниел Ризов - Председател на УС


________________________ Христо Илиев- Зам.председател на УС

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница