Отчет за изпълнение на дейностите по предоставяне на социални услуги в Център за обществена подкрепа към сдружение «жанета»- разград за 2012 гДата14.01.2019
Размер150.5 Kb.
ТипОтчет
СДРУЖЕНИЕ „ЖАНЕТА”

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Разград 7200, бул. „ България” №4, тел.660283, e-mail: waieta@abv.bg


Отчет

за изпълнение на дейностите по предоставяне на социални услуги в Център за обществена подкрепа към сдружение «ЖАНЕТА»- Разград за 2012 г.

Центъра за обществена подкрепа – Разград е комплекс от дългосрочни социални услуги, предоставяни в общността по благосъстояние и закрила, в среда близка до семейната, на деца и семейства в риск, като се осигурява съдействие и се търсят възможности за децата да растат в семейна или близка до семейната среда. Основният фокус на работата е да се подкрепят и подпомогнат уязвими семейства на територията на община Разград в грижите за децата им, като се повиши капацитетът и развият уменията им за родителстване и по този начин се подпомогне предотвратяването на изоставяне на деца и настаняването им в специализирани институции. Освен това, усилията са насочени още към това да се подпомогне процесът на деинституционализация и интеграция на децата, настанени в специализирани институции, като се работи за реинтегрирането им в техните биологични/разширени семейства; настаняването им в приемни семейства; се улесни достъпът им до алтернативни социални услуги в общността. Капацитетът на Центъра е 45 места.
Услугите предоставяхме в направления: превенция, реинтеграция, директна работа с клиентите и повишаване чувствителността на местната общност по проблемите на децата и семейства.
І. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА
1.Подкрепа на деца – жертви на насилие и техните семейства

Цел: Предотвратяване на насилието над деца и предоставяне на подкрепа на деца и техните семейства за справяне с последствията от преживяно насилие и постигане на пълен житейски потенциал.

2. «Приемна грижа»

Цел: Да се създадат условия за устойчива промяна в живота на деца в социална изолация чрез оказване на помощ и подкрепа на семейства, които желаят и са подходящи да им осигурят временно закрила, грижа, помощ, подкрепа и дом, докато собствените им семейства се справят с проблемите.

3.Работа с деца в риск да отпаднат от образователната система

Цел: Основна цел на услугата е преодоляване на причините (етнически, социални, образователни, поведенчески), водещи до отпадането от училище чрез оказване на конкретна помощ и подкрепа на децата от рисковите групи, застрашени от отпадане.

4. Превенция на отклоняващото се поведение при децата и работа с деца с отклоняващо се поведение

Цел: Да се окаже помощ и подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, чиито проблеми са комплексни и обхващат цялото семейство. Традиционно тези деца са обект на санкции и наказания.

5. Обучение и подготовка на кандидат осиновители за процеса на осиновяване

Цел : Да се овладеят знания от кандидатите, които да им помогнат в отглеждането и възпитанието на осиновено дете

6. Повишаване информираността на населението за проблемите на децата и семействата

Цел: Повишаване на толерантността и подкрепа на институциите и децата в риск
ІІ. ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ
Постигането и поддържането на високо качество на социалните услуги е невъзможно без непрекъснато повишаване на знанията и уменията на екипа. Вярвайки, че човешкият фактор е решаващ за постигане на целите на услугите, ежегодно организацията организира и провежда обучения, създава възможности за участие на представители на сдружението в различни професионални срещи и събития, осигурява професионална подкрепа чрез регулярно провеждане на групови и индивидуални супервизии на екипа.
На ежегодно провежданата годишна атестация на изпълнението за 2012 г. сдружение „ЖАНЕТА”- Разград отчита, че преобладаващото ниво на изпълнение отговаря на изискванията на длъжностната характеристика. В повечето случаи служителите са показали изпълнение надвишаващо изискванията. Същевременно атестацията дава възможност да се преценят пропуските в работата на отделните услуги, да се анализират резултатите и на тяхна база да се изготви програмата за обучение и подкрепа на персонала за 2013 г.
Основната политика на доставчика по управлението на персонала и гарантиране на качеството на услугите през изминалата година беше насочена към оптимизирането на услугите и повишаване на качеството на работа. В изпълнение, на което извършвахме вътрешния контрол чрез изследване на следните дейности :


 1. Индивидуална и групова супервизия по случай - провежда се всеки месец;

 2. Интервизия за обсъждане на текущи случаи, нови случаи, както и възникнали трудности и възможности за повишаване ефективността на работата по конкретен случай

 3. Методическа подкрепа и контрол по изготвените оценки, планове и доклади.

 4. Ежеседмични графици на всеки член на екипа с предвидените през работната седмица срещи и дейности

 5. Водене на присъствена книга на потребителите на социални услуги.

 6. Контрол по ежемесечната отчетност на специалистите.

 7. Периодична проверка на работната документация/досиета на клиенти/ извършвана от директора.

 8. Повишаване квалификацията на служителите.

 9. Атестиране на трудовото изпълнение - веднъж годишно.Индивидуална и групова супервизия по случай
През 2012 г. в ЦОП са проведени 56 индивидуални и 4 групови супервизии на екипа от Дияна Жечева – психолог в КСУДС – Шумен. Супервизиите се извършени ежемесечно. За извършените супервизии са предоставени 12 бр. доклади. От докладите и обратната връзка на супервайзора става ясно , че експертите предлагат за супервизиране различни случаи от практиката при които срещат определени трудности и проблеми. Заключенията в голяма част от докладите са , че специалистите се справят много добре с работата, използват различни техники и похвати . Определени трудности срещат новоназначените служители с оглед малкият практически опит. Супервайзора предлага по- интензивна подкрепа и сътрудничество на новоназначени служители с такива с опит в пряката работа с потребителите, изготвянето на оценките и плановете за услуги.
Интервизия за обсъждане на текущи случаи, нови случаи, както и възникнали трудности и възможности за повишаване ефективността на работата по конкретен случай
Наложена е практика за вътрешно обсъждане на случаи между колеги веднъж седмично на екипни срещи да бъдат представени за обсъждане на случаи от практиката. Създаден е механизъм на обсъждане. Вносителят представя случая накратко. Останалите колеги имат възможност да задават въпроси и да предложат интервенции, допълнителни дейности и техники за работа.

Преценява се дали в случая да бъде включен допълнително друг експерт.


Методическа подкрепа и контрол по изготвените оценки, планове и доклади
Директора на ЦОП оказва ежедневен контрол и методическа подкрепа при изготвяне на следните задължителни документи :

Оценка на случая – всеки експерт при изготвяне на оценката уведомява директора. Той от своя страна прави преглед на документи и заедно с експерта обсъждат зоните, където има нужда от допълнителна информация, протективните фактори и зоните за подкрепа. През изминалата година затруднения при изготвяне на оценките срещат новоназначените 3 –ма служители. С тях подробно бяха обсъждани отделните раздели на формуляра за оценка. Включваха се и колеги с опит в изготвянето на този документ.

План за ползване на услугата – съгласува се с директора на ЦОП , както и с родителя. Преди да бъде прикрепен към досието планът се проверява и обсъжда.

Доклади – всеки един доклад, междинен или окончателен се съгласува от директора на ЦОП.


Ежеседмични графици на всеки член на екипа с предвидените през работната седмица срещи и дейности
Експертите изготвят ежеседмично график за предвидените срещи ,дейности, анкети, посещения на институции и други.

Директора проверява и съгласува графиците. Графиците са окачват в работните помещения за персонала.

Често графика е динамичен и не всяка дейност може да бъде предвидена в началото на работната седмица.
Водене на присъствена книга на потребителите на социални услуги.
В ЦОП има създадена присъствена книга , която се води периодично от определен отговорник . Указанията за водене на присъствената книга от страна на директора бяха – всеки специалист посрещнал и работил с потребител на услугите след приключване на работата да отбелязва в присъствената книга срещата, часа , престоя, потребителя.
Контрол по ежемесечната отчетност на специалистите
Продължава практиката всеки един специалист в края на месеца да изготвя обобщен доклад на своята дейност описващ брой случаи, обем на пряката работа с потребители, посещения на адреси,на институции, участие на екипни срещи, супервизия, обучения и др. Доклада се представя на директора на ЦОП , който събеседва индивидуално със всеки един служител. Доклада дава възможност на прекия ръководител да проследи натовареността и обема на работа.
Периодична проверка на работната документация/досиета на клиенти/ извършвана от директора
През 2012 г. бяха извършени две цялостни проверки на комплектоваността на досиетата на текущи и затворени случаи през м. февруари и м. август. Резултатите от проверките бяха описани индивидуално за всеки един случай в специално разработен материал. От направените проверки се изведоха следните изводи: С изключение на отделни случаи работната документация се води в пълен обем и се спазват датите и сроковете за изготвяне и прилагане на съответните документи . Със всеки един експерт след проверка на текущите случаи по които работи се провежда събеседване. Споделят се пропуските и се поставя срок за тяхното отстраняване.
Повишаване квалификацията на служителите
През 2012 г. служителите на ЦОП .Разград бяха включени в следните обучения и семинари:


Теми

Обучаващи организации

Време

Участници в обучението

Обучение в психодиагностика

Център «Спектра»

Цялата 2012 г.

Гергана Станчева

Даринка Кирилова

Полина Вълчева

Диана Йорданова
Стратегическо и административно управление на организации

Национална мрежа за децата

22-25 февруари 2012 г.

Ружена Павлова

Росен АрамовПредотвратяване на рисковете, пред децата, чиито родители са отишли да работят в чужбина.

Социални практики в общността и НМД

27 март 2012

Ружена Павлова

Интервюиране на деца

ИСДП - София

5-6 април 2012

Сашка Минчева

Гергана Станчева
Управление и насоки на водене на задължителна документация в ЦОП

Тренинг фактори - София

6-9 юни 2012

Росен Аврамов

Сключване , изменение и прекратяване на трудов договор

Академия Респонса

11 -13 юни 2012

Росен Аврамов

Позитивни подходи и физическа намеса за подкрепа на юноши с емоционални и поведенчески затруднения

Фондация «Партньори България»

26-27 юни 2012

Сашка Минчева

Гергана Станчева

Ружена Павлова Даринка Кирилова

Росен АрамовПсихотерапевтични методи в консултирането и социалната работа

Психотерапевтичен институт по социална екология на личността

1- 4 септември 2012

Даринка Кирилова

Практическа работа по изготвяне на формуляр за оценка на задачите от персонала.

Тренинг фактори - София

12 – 14 септември 2012

Росен Аврамов

Работа по случаи на домашно насилие

Фондация «Асоциация анимус»

31 октомври – 2 ноември 2012

Сашка Минчева

Гергана СтанчеваКак да се възползваме от Фейсбук и социалните мрежи

Национална мрежа за децата

16 ноември 2012

Ружена Павлова

„Водене на групова работа с родители” – Не на шамарите

ИСДП - София

19-20 ноември 2012

Целият екипОбмяна на опит:


 • На 17 октомври 2012 г. ЦОП – Разград бе посетен от екипа на ЦОП Две могили. Обменен бе опит при предоставяне на услугите , водене на работната документация, оборудване и обзавеждане на помещенията и др.ІІІ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД
През 2012 г. услугите на ЦОП са ползвали общо 114 деца и родители.
Центърът за обществена подкрепа продължи да реализира дейностите в различни направления: 1. Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции

През изминалата година е работено по 1 случай на превенция на изоставянето на дете, насочен от отдел „Закрила на детето”

Конкретни дейности, които се извършват по услугата:

Съветване по социални, правни въпроси, свързани с отглеждане и възпитание на детето, във връзка с намиране на работа, практически съвети за ежедневни дейности /всекидневна програма, семеен бюджет/;

Социално и професионално насочване – към други служби или структури;

Здравна просвета – хигиена, грижи за детето;

Подпомагане /с дрехи/и осигуряване на достъп до специализирани медицински услуги.


Трудности при предоставяне на услугата: Случаите на превенция на изоставянето се характеризират основно с липсата на условия и средства. Повишаване на мотивацията на родителите с консултиране по важни въпроси, касаещи отглеждането на детето не е достатъчен мотив за предотвратяване на изоставянето.


 1. Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институции

По тази услуга ЦОП работи по 1 случай през 2012 г.

Работата се състои основно Информиране, консултиране и оказване на подкрепа на семейството за осъзнаване на последиците от институционализацията върху развитието на детето, за опознаване на особеностите му.

Подкрепа и посредничество на семейството за разрешаване на въпроси, свързани с подобряване на битовите условия, намиране на работа, достъп до медицински услуги и др.

Работа за оценка и повишаване родителския капацитет - умения за полагане на грижи за детето, способност да се осигури безопасна и сигурна среда за детето


 1. Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства

През изминалия период е работено по общо 14 случая на деца претърпели насилие.

Основно услугата предлага : • Оценка на последствията от насилието върху психическото състояние и развитие на детето и ресурси за справяне с травмиращото събитие.

 • Изработване на индивидуална терапевтична програма за преодоляване на неблагоприятните последици върху личността на детето;

 • Съдействие на детето при медицинско констатиране на насилието

 • Подкрепа при административни и съдебни процедури

 • Оценка на нагласите на семейството към преживяното насилие и капацитета на родителите за справяне и съдействие;

 • Информиране;

 • Насочване

Показателното е, че голяма част от децата са насочени към ЦОП по друга причина – консултиране във връзка с поведенчески проблеми, превенция на противообществени прояви, но впоследствие се оказва, че са подложени на някаква форма на насилие.

Шест от тях са насилие в семейството, три в училище едно на улицата три в специализирана институция и едно на обществено място.

Работата обхваща както детето, така и неговите родители за справяне с проблема.  
Трудности :

Като основна трудност продължава да възпрепятства ранната интервенция е ненавременното уведомяване на компетентни органи и прикриване на случаи. Случаите на насилие в училище са ежедневие, но много малко от тях са докладвани. Недостатъчен е опитът и на педагогическия персонал в училищата относно разпознаване на всички форми на насилие сред децата.
 1. Социално- педагогическо и психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства.

Този вид услуги са ползвали, най- голям дял от общия брой потребители за 2012 г. Такъв вид консултиране са получили 35 деца. Дейностите включваха : педагогическо и психологическо консултиране , включване в програми за развитие на социални умения на децата - умения за общуване, самоконтрол, справяне с конфликти, извънкласни занимания и дейности- спортни занимания, педагогическа и психологическа подкрепа на родителите по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата, улесняване връзката между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията им, подкрепа при справяне с поведенческите прояви на детето.

Случаите са най разнообразни конфликти в семейството, развод на родителите, поведенчески проблеми- трудно поведение, с което родителите не могат да се справят , конфликти в училище, опити за самоубийства.

Трудности : Много често насочването за консултиране става много късно при възникване на по- тежък инцидент в семейството или училището. Родителите , педагозите в училище и специалисти от други институции за деца не отдават нужното внимание на назряващ конфликт. При такива случай се оказва, че само с консултиране не може да се въздейства в пълна степен за оправяне на проблема.


 1. Подкрепа и консултиране на семейства от общността.

Тази услуга са ползвали общо 14 семейства. При почти всички случаи на работа с деца със специфичен проблем се налага и активна работа с родителите. Тя се осъществява се основно чрез: информиране и насочване към адекватни услуги в общността, индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието на детето, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължения, свързани с детето, групова работа, обучения и тренинги, насочени към родители/лица, които полагат грижи за детето

На територията на ЦОП да се провеждат срещи между биологичен родител и дете настанено в приемно семейство под наблюдението на професионалисти;

Провеждане на срещи на родители и деца в процес на развод и/или в процедура на договаряне на режим на посещения при съдебни спорове за установяване кой от родителите да упражнява родителските права.
Трудности: Основната трудност , която произлиза от работата с родителите е че, голяма част от тях считат , че е необходимо да се работи само с детето. Не са склонни да съдействат, да участват в срещи, да бъдат консултирани и обучени в нови методи и техники за справяне с поведението. Желанието им е само детето да се промени без тяхно участие. Такива случаи често са обречени на неуспех.


 1. Услуги по превенция на рисково поведение на деца и младежи от общността

През 2012 г. специалистите от ЦОП са работили по 9 случая на деца с рисково поведение и противообществени прояви. Те са насочени основно от ОЗД, РПУ и Областна пробационна служба. Най често това са случаи на деца извършили кражби. Дейностите по услугата предоставяна на тези потребители -консултиране и подкрепа за тях и семействата им; извънкласни занимания и дейности,

в зависимост от техните интереси; образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им; образователни програми за опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация, информиране по въпросите на насилие и пренебрежение


Трудности при осъществяване на услугата

Броят на малолетните и непълнолетните нарушители в нашият град е традиционно висок. Час от децата идват при нас при рецидив- множество прояви и превантивната дейност е много затруднена. Друг проблем е, че на някои от извършителите родителите отсъстват, а те са оставени при хора с нисък възпитателен авторитет.
 1. Приемна грижа

През годината е работено общо с 30 семейства.

 • Кампания по набиране на приемни семейства:

През отчетния период бяха проведени 3 информационни срещи с общо 11 човека, проявили интерес към приемната грижа от Община Разград. Продължи разпространението на тематична брошура.

 • Обучения на кандидати за приемни семейства:

През изминалият период бяха проведени 2 обучения на кандидати за приемни семейства, като в тях взеха участие 10 души.

 • Проучване и оценяване на кандидати за приемни родители

През периода специалистите от ЦОП са извършили проучване и оценка на 3 семейства.

 • Наблюдение и подкрепа на приемни семейства, в които има настанено дете.

Общо 22 са приемните семейства, които получават наблюдение и подкрепа от специалистите на ЦОП. Много са трудностите, които приемните семейства срещат при обгрижване на приемно дете. Поведенчески проблеми, изоставане в развитието, медицински проблеми и др. През м. юли 2012 г. Организирахме съвместно с ОЗД - Разград летен лагер за част от децата, настанени в приемни семейства.
През м.май 2012г. Сдружение «ЖАНЕТА» сключи партньорско споразумение с Община Разград по проект « И аз имам семейство». С това партньорство се осигури работата на Екип по приемна грижа, състоящ се от двама човека. Този екип бе въведен в услугата от специалисти от ЦОП. На новите колеги се оказа методическа помощ, супервизия. Предоставени бяха документация и досиета на утвърдени приемни семейства. Специалистите от екипа бяха включени в пряката работа – посещение, наблюдение подкрепа и съдействие на приемни семейства. Подпомогнати бяха в двете проведени от тях обучения на нови кандидати за приемни семейства и в проучване на нови кандидати.
Трудности при работата по приемна грижа: Трудностите при отглеждане на дете, изведено от институция са много и през целия период на неговото отглеждане приемните семейства се нуждаят от постоянна професионална помощ и подкрепа. Много проблеми срещаме с образователни институции и детски градини. Голяма част от персонала в тях не е подготвен за преподаване и възпитание на деца с поведенчески и интелектуални трудности. Стремят се да махнат детето от градината и училището.


 1. Социални услуги в подкрепа на осиновяването, обучение на кандидат осиновители

Услугите в това направление касаят обучение на кандидат –осиновители. През 2012 г. бяха проведени 2 обучения, в които взеха участие 11 семейства на кандидат осиновители. Обученията спомогнаха на кандидатите да се запознаят със спецификата на изоставените деца, възможни трудности и проблеми и им дадоха знания по развитие и възпитание на децата като цяло.

IV . ОБЩЕСТВЕНИ КАМПАНИИ
Кампании за популяризиране на социалните услуги на ЦОП и представяне на дейностите на Центъра


 • Бяха изготвени рекламни материали /календари /, които бяха раздадени на партньори и представители на институции , работещи с деца
 • Изготвена бе брошура популяризираща предлаганите в ЦОП услуги за деца и семейства и специалистите работещи в центъра.
 • Продължи разпространението на брошура популяризираща приемната грижа в нашата община
 • Продължи популяризиране на услугите в ЦОП във всички училища в гр. Разград в началото на учебната 2011 - 2012 г. бяха разнесени писмени материали за обхвата на услугите и специалистите работещи в ЦОП.
 • През 2012 г. бе създаден сайт : www.janeta.bg в който се публикува информация за услугите, екипа, новини, отчети и анализи документи и формуляри и друга полезна информация. • Излезли са 9 публикации в местни и централни медии отразяващи работата на специалистите в ЦОП по различни случаи.


Основни партньори при реализирането на кампаниите бяха местните медии. Всяко от проведените събития беше представено чрез различни форми на медиино отразяване – репортажи, интервюта, статии и др.

Изготвил,Р. Аврамов – директор ЦОППоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница