Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2014 гДата23.10.2018
Размер142.66 Kb.
ТипОтчет
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА

СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2014 г.
I. Актове за общинска собственост изготвени през 2014 г.

В община Чипровци към 31.12.2014г. са изготвени 32 акта за общинска собственост: Четири акта за поземлени имоти в землището на с. Железна, два акта за с.Митровци и 25 акта за гр.Чипровци.II. Проведени два публични търг за продажба на имоти частна общинска собственост:

1.Урегулиран поземлен имот VIII (осем), кв.45 (четиредесет и пет) в с.Мартиново, с площ от 3000 (три хиляди кв.м.) кв.м. Акт №287/02.07.2014г.за 8600 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор: 81390.503.908 с площ от 330 кв.м.,(акт №291/01.09.2014г.), находящ се в гр.Чипровци, ул.”Никола Вапцаров” за 1905,75 лева.
III.Проведени публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Чипровци.

Проведени са 7 публични търга за отдаване под наем на земеделски земи публична и частна общинска собственост в землищата на община Чипровци и са сключени договори за наем.IV. Отдадени под наем земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Чипровци:

1. Отдадени под наем маломерни имоти от общинския поземлен фонд с решение на общински съвет за временно ползване за срок от една стопанска година - 3613,283 дка.

2. Отдадени под наем общински земи, публична и частна общинска собственост с решения на общински съвет за временно ползване за срок от пет стопански години, след проведени публични търгове - 10 931, 835дка.

Приход от наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд – 79 333,60 лева.V. Отдадени под наем помещения общинска собственост на:

1. Лекарски кабинет с.Горна Ковачица – на д-р Лиляна Колова при месечен наем -10,70 лева;

2. Лекарски кабинет в с.Митровци – на д-р Юли Цветков – при месечен наем – 10,70 лева;

3. Лекарски кабинет в с.Челюстница - на д-р Юли Цветков – при месечен наем – 10,70 лева;

4. Лекарски кабинет в с.Железна - на д-р Юли Цветков – при месечен наем – 10,70 лева;

5. Стая №2 на втория етаж вляво в бившо училище с.Мартиново за ползване като лекарски кабинет – на д-р Калинка Благоева - при месечен наем – 10 лева. С Решение №419/19.05.2010 г. на Общински съвет Чипровци, договора за наем е удължен с четири години;

6. Лекарски кабинет в с.Превала – на д-р Диляна Никифорова – при месечен наем – 10.60 лева;

7. Зъболекарски кабинет в с.Превала – на д-р Живо Живов - при месечен наем – 10 лева; Проведен е публичен търг и е сключен нов договорза наем за срок от пет години;

8. Зъболекарски кабинет в Поликлиника Чипровци – на д-р Живо Живов - при месечен наем – 10 лева. Проведен е публичен търг и е сключен нов договорза наем за срок от пет години;

9. Зъболекарски кабинет в Поликлиника Чипровци – на д-р Виолета Макавеева - при месечен наем – 10 лева. Проведен е публичен търг и е сключен нов договорза наем за срок от пет години;

10. Заведение в Спортна зала гр.Чипровци – на ЕТ”Тина – Димитър Иванов – Калин Иванов” гр.Чипровци – при месечен наем – 105 лева;

11. Гостоприемница гр.Чипровци – ЕТ”Тина – Димитър Иванов – Калин Иванов” гр.Чипровци – при месечен наем – 501,96 лева;

12. Две стаи на първия етаж в Двуетажна сграда на ул.”Точо войвода”№2 – на “В и К “ООД гр.Монтана – при месечен наем – 66 лева;

13. Помещение на първия етаж в Двуетажна сграда в с.Бели мел - на Териториално поделение Български пощи – при месечен наем - 44,80 лева;

14. Помещения на първия етаж от ляво в Двуетажна сграда в гр.Чиипровци, ул.”Точо войвода” №8 - на ПП ГЕРБ за офис на партията – при месечен наем 45,00 лева

15. Част от покривно пространство на Културен дом в гр. Чипровци, и сключен договор за наем с „Мобилтел” ЕАД гр.София за пет години – при месечен наем от 300 лв. без ДДС..

За 2014 г. е начислен приход от наем в размер на 18 083,98 лева.

VI. Предоставени помещения общинска собственост за безвъзмездно ползване:

1. Помещение на партерния етаж, първото в дясно от входа на Общинска администрация - на Филиала на Бюрото по труда в гр.Чипровци;

2. Втория етаж и мазето на Сграда за производство и услуги в гр.Чипровци – на Гранично полицейско управление Чипровци. Сключен е договор, но помещенията още не са ремонтирани и не се използват;

3. Общинска служба “ Земеделие и гори “ – двете стаи с източно изложение в Сграда за производство и услуги гр.Чипровци – службата си направи ремонт и ползва базата;

4. Дирекция “ Социално подпомагане “ първите три стаи с южно изложение, има сключен договор с общината, направен е ремонт и се използва по предназначение;

5. Четвъртата стая с южно изложение е отдадена за безвъзмездно ползване за дейностите по проект: ”Трансграничен интегриран туристически бизнес център и работа в мрежа по Програма “Добросъседство” 2005 България – Сърбия, Устойчиво икономическо развитие, бюджетна линия:2005/017.01 /Grahts05SER03/04/002;

6. Три стаи на втория етаж, на Двуетажна сграда частна общинска собственост, находяща се в гр.Чипровци, ул.”Точо войвода” №2 на екипа работещ по проект №431-2-03-4 от 02.09.2009 г. Програма за развитие на селските райони „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Чипровци, Георги Дамяново, Чупрене и Берковица – с.Гаганица, с. Бистрилица, с.Черешовица, с. Лясковец и с. Котеновци”

7.Помещение на първия етаж в Двуетажна сграда в с.Превала - на Държавно горско стопанство Чипровци за канцелария на служителите на Горски участък Превала за срок от 5 години.

8. Двуетажна сграда УПИ II, пл.№154, кв.1 в с. Железна – на НЧ „Христо Ботев -1926 г. – с.Железна” за срок от 10 години.

9 Двуетажна сграда УПИXVI, пл.№435, кв.32 в с. Бели мел – на НЧ „ П. К. Яворов -1926 г.” за срок от 10 години.

10 Двуетажна сграда УПИ I, пл.127, кв.18 в с. Превала – на НЧ „ Иван Бобанов -1926 г.” за срок от 10 години.

11 Двуетажна сграда в е идентификатор 16239.501.216 в с. Горна Ковачица – на НЧ „ Бистър ум -1927 г.” за срок от 10 години.VII. Отдадено под наем оборудване за зъболекарски кабинет (стоматологичен стол) в гр.Чипровци – на ЕТ”АИППСП - д-р Павел Иванов” гр.София – при месечен наем – 10.30 лева;

VIII. Отдаден под наем терен:

1.Терен в с.Мартиново – на ЕТ”Катюша Петрова - 2012” с.Мартиново – при месечен наем - 35,20 лева;IX. Сгради общинска собственост:

1. гр. Чипровци - намират се следните сгради общинска собственост:

1.1. Комбинирана сграда и Ритуална зала

Комбинираната сграда се ползва като Общинска администрация. Ритуалната зала се използва по предназначение. Кухнята на приземния етаж се ползва за приготвяне на храната за клиентите на Домашен социален патронаж.Състоянието на сградата е добро.Общината кандидатства с проект за Енергийна ефективност.1.2. Поликлиника Чипровци

Три стаи от първия етаж се ползват от Центъра за спешна медицинска помощ. Отдадени под наем са два зъболекарски кабинета на втория етаж на д-р Господинова и д-р Живо Живов, има свободни още 5 стаи: две на първия етаж и три на втория. Състоянието на сградата е добро. Беше направен ремонт на фасадата и покрива на сградата по програма „Красива България”.1.3. Детска градина в гр. Чипровци.

На сградата е направен основен ремонт по проект за енергийна ефективност към Международен фонд „Козлодуй”. Детската градина е в много добро състояние и се ползва по предназначение. Терасите са останали в лошо състояние, тъй като техният ремонт не беше заложен в проекта. Има свободни помещения за които се търсят алтернативни варианти за използването им. В края на м.ноември 2014г. в детското заведение са приключени дейностите по проект „Детелина – нашата зелена детска градина”. С помощта на този проект е подобрено дворното пространство: създаден еко кът, затревена детска площадка, оформено е място за отдих и спорт с поставяне на детски пързалки и монтиране на пейки и детски столчета, обособена е зеленчукова градина, засадени са широколистни дървета и храстовидни растения.

Подпорната стена, която е изградена от южната страна на двора е започнала да се руши. При валежи водата от ливадите над детското заведение се изтича през подпорната стена направо в двора. Необходимо е изграждане на канал преди стената, който да събира и отвежда водата встрани към двете улици и свързване с канализацията. В западната част на двора оградната мрежа и циментовите колове са за подмяна.

1.4. Културен дом гр. Чипровци

Направен е ремонт през 2007 г. по програма „Красива България”. Частична подмяна дограма, боядисване фасадата, изкърпване каменна облицовка на стойност 43 278 лева. Особено важен проблем е вътрешният ремонт, такъв в сградата не е правен повече от 30 години. Опасни за живота и здравето на всички са падащите непрекъснато парчета мазилка от таваните, рушащите се стени и практически неизползваемите санитарни възли. Липсват необходимите противопожарни уреди и съоръжения, ВПК не са оборудвани с шлангове и струиници, липсват брави “ Антипаник “ на изходите.Всичко това е в разрез с разпоредбите на РСПАБ - гр.Монтана и РИОКОЗ – гр.Монтана, ако ремонтът не бъде започнат своевременно, сградата е заплашена от затваряне поради невъзможност да се спазят разпоредбите за безопасност на държавните органи. Подготвен е проект по Мярка 321 „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.1.5. Бензиностанция гр.Чипровци

Общината е съсобственик със “Петроком” ООД гр.София 49/100 и.ч. и има 51/100 и.ч. Стопанисваше се от “БКС – Чипровци” ЕООД гр.Чипровци, но след ликвидация на дружеството и неуспешни опити за продажба, обекта е затворен. Състоянието на сградата е сравнително добро.1.6. Сграда за производство и услуги (бившо ОУ“Димитър Филипов”)

Състоянието на сградата е незадоволително. Направен е ремонт на покрива. Фасадата се лющи. Дограмата е изкривена. В свободните стаи липсват контакти, крушки и брави на вратите. Липсват водосточните тръби, вследствие, на което пада мазилката и тухлите. 30% от стъклата на прозорците са счупени. Олющена е боята на цялата фасада.1.7. ОУ “ Петър Парчевич “ гр.Чипровци

Ползва се по предназначение, състоянието на сградата като цяло е добро. Подменена е дограмата на северната част на сградата и физкултурния салон. Необходима е подмяна на осветлението на сградата, ремонт на покрива и парната инсталация. Направен е текущ ремонт на козирката на училището. През изминалата година е направен ремонт и на ученическия стол, като са подменени фаянсови плочки и боядисани прозорци и стени. В санитарните възели са монтирани бойлерчета за топла вода и са освежени помещенията. Комплекса за извънкласни форми се нуждае изцяло от основен ремонт. Община Чипровци е кандидатствала по проект „Намаляване емисиите парникови газове чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Основно училище „Петър Парчевич” гр.Чипровци към Национален Екодоверителен фонд за саниране на сградата на училището.Проекта е одобрен и са осигурени 70 000 лева от МОН за съфинансирането му.1.8. Двуетажна сграда в гр.Чипровци, ул.”Точо войвода” №56 – в много лошо състояние, покрива тече.Беше предложена на търг но не

се явиха купувачи.1.9. Гараж за автомобили

Изпълнението на сглобяемата конструкция от панели е в добро състояние. Нарушена е покривната изолация и се забелязват видими следи от течове по тавана, на източната страна има счупени стъкла. Една от стаите е склад за сол за опесъчаване. В момента част от гаража се използва за склад на материали от продадения метален склад.

В двора на Гаража има следните автомобили:

1. Газ 53А (бордова) рег.№ М9761АН – в движение и се ползва.

2. УАЗ 452 – катафалка, рег.№ М6047АН – бензин, в движение и се използва;

3. ИФА V – 50L (фекалочистачка) рег.№ М6045АН, дизел - не е в движение и не се ползва в много лошо състояние, липсват два броя акумулатори и всички гуми са нагорели. Беше предложена на търг но никои не прояви интерес към нея.

4. УАЗ М8981 АК – в движение, състояние добро.

Общината разполага и с:

1.Автобус Ситроен Джъмпер рег.№ С1854НА-дизел в движение. Безвъзмездно получен от МОНМ и се използва за превоз на ученици;

2.”Фолксваген Пасат” рег.№ М0720АМ – бензин, в движение, в добро състояние;

3.ВАЗ 2107,рег.№ М3448 на газ, в движение – предоставен за безвъзмездно ползване на Полицейски участък Чипровци;

4.Автобус Отойл рег.№ СА0231НХ – 27 местен училищен автобус Безвъзмездно получен от МОНМ и се използва за превоз на ученици;

5.Шкода практик рег.№ СА7659НР – товарен автомобил, ползва се за доставка на храна за Домашен социален патронаж;

6.Шкода Октавия рег.№ СА4874НА - лек автомобил, използва се за осигуряване на общинска администрация;

7.BMW 525 рег.№ М 77 03 – лек автомобил, не се използва, беше предложен за продажба, но не се яви купувач.

8.Товарен автомобил фолксваген транспортер с рег.№М1373ВХ1.9. Спортна зала

Спортната зала е публична общинска собственост. Сградата е приета от Държавна приемателна комисия с протокол обр.16/01.06.1990 г.

През 2001г. е извършен ремонт на фасади и покрив по проект “Красива България” на стойност 56 000 лева. Сградата се стопанисва от общината.

Входното антре е отдадено под наем на ЕТ ”Тина – Димитър Иванов – Калин Иванов” гр.Чипровци и се ползва като заведение.

На южната страна е паднала мазилка. На северната страна – счупено едно стъкло, западна страна – паднала мазилка, има течове от покрива на ъгъла на западната и южната страна липсват стъкла на съблекалните. Вътре в Спортната зала липсва част от ел.инсталацията има счупени седалки. Отоплителното-вентилационно помещение е с паднала мазилка, течове от тавана, липсват водосточни тръби и е нарушена част от стената. Западната страна на ниската част - паднали тухли. Напълно разрушена е вентилационната и отоплителна система. Има изготвен проект за реконструкция и модернизация на сградата.

1.10. Имоти стопанисвани от Историческия музей:

1.10.1. Катеринината къща

В нея се помещава Етнографска експозиция. Сградата се нуждае от цялостен ремонт, покрив, дренаж и измазване. По време на дъждовете от тавана тече вода в почти всички зали. Има опасност дори от падане на една от стените, откъм ул.”Павлето”.1.10. 2. Експозиция на Исторически музей

Състоянието на сградата е задоволително. Спешна необходимост от проектно – проучвателни работи за установяване на слягането на почвите. Вътрешен ремонт и боядисване свързано с обновяването и актуализацията на експозицията. Поради слабите основи на сградата на старото училище в което се помещава експозицията, по стените са възникнали пукнатини, което представлява опасност за нея и посетителите, отвътре поради влажност мазилката се разрушава, паркетът е повреден в две от залите. Сградата се нуждае от спешни укрепителни работи и дренаж. Ремонтът на сградата е доста скъп, което не е по възможностите на музейния бюджет, подаден е в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и очакваме резултати.

Подпорната стена между административната сграда и експозицията поради подпочвените води е подала и напукана.

1.10.3. Пункова къща

Реставрирана е през 1988 г. В следствие на подпочвените води, които излизат под обекта всички стени на първия етаж са овлажнени. Височината на наклона е по - висока от нормалното и първия етаж се явява приземен. Сградата се разрушава от основите и трябва да се изгради нов дренаж от северната страна на къщата. Сградата се нуждае от основен ремонт на покрива.1.10.4. Административна сграда

И тук отново има проблем с отводняването, фондохранилищата, намиращи се в мазето, и втори етаж са влажни, което води до разрушаване на музейните предмети, съставляващи фонда на музея – тъкани, книги, ръкописи, снимки и други. Нуждае се от направа на дренаж от северната страна на сградата и вътрешен ремонт на фондохранилищата на първия етаж. Направен е ремонт на покрива .2. с. Мартиново - общинска собственост е сградата на бившото училище, където се помещава кметството. Сградата се състои от три етажа, от които един е приземен. На приземния етаж е направен Младежки клуб. На първия етаж една стая се ползва за Кметство, една е салон за събрания, една за лекарски кабинет и една стая за Читалище, която е със самостоятелен вход. На втория етаж една стая се използва като архив и има четири свободни стаи, които могат да бъдат отдадени под наем.

Състоянието на сградата е незадоволително. Стаята на Кметството и младежкия клуб са ремонтирани през 2004г., а в останалите не е правен такъв. Покрива е ремонтиран през 2005г. има нужда от ремонт на фасадата, подмяна на дограмата, ел.инсталацията и помещенията.


3. с.Железна - има три сгради общинска собственост. Едната е кметството, което е добро състояние след подмяна на дограмата и освежаване на фасадата. На първия етаж има клуб на пенсионера, тавана на които е напукан в следствие направен ремонт и свод на стаята от което е пострадала и стаята над него.На първия етаж се намира лекарския кабинет и две складови помещения , които са в добро състояние. На втория етаж се намира стаята на кмета в която е направен основен ремонт през 2008г. Пощенската станция е на същия етаж и се нужда от неотложен ремонт. Стая с архив, стая в която се намира електромера и сирената на кметството и две складови помещения които са в добро състояние. Сградата на училището и детската градина се нуждаят от ремонт на покрива, има счупени прозорци, паднала мазилка. Две от вратите на първия етаж периодично се разбиват от недобросъвестни граждани, което е предпоставка за кражби. Липсват части от печките и всички метални предмети. Третата сграда е Читалището, което е в ремонт. Спечелен е проект за основен ремонт на читалището по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони.

4. с. Превала - има 6 сгради общинска собственост. Сградата на училището не се ползва по предназначение, поради липса на ученици и стои затворена. Счупени са част от стъклата на прозорците, счупени врати, има течове от покрива. Сградата на ЦДГ е в относително добро състояние и не се ползва. Сградата на Здравна служба е в добро състояние, а лекарският и зъболекарският кабинети са отдадени под наем и се използват по предназначение, отдадена под наем е и стая на първия етаж. Кметството също е в добро състояние, приземния етаж (салон ) е здрав, но превърнат в склад.Сградата на читалището е в добро състояние, но се нуждае от ремонт на покрива. Ремонтирано е помещение и е открит младежки клуб. Има и сграда на бившо старо кметство с гараж, която е в много лошо състояние, беше предлагана два пъти на търг, но не се явиха купувачи.

5. с. Горна Лука – Кметство и павилион: Сградата на кметството е в добро състояние. Необходима е подмяна на 1/3 част от покрива на сградата, подмазване на капаците и частично измазване на сградата от вън и уплътняване прозорците. Павилиона е с площ от 64 кв.м. и се намира в м.”Врелото”. Направен е основен ремонт и е открит Младежки клуб в него и се ползва по предназначение.

6. с. Митровци - общинска собственост са: Сграда на бивша детска градина, Втория етаж от Двуетажна сградата в която се помещава кметството и еднофамилна жилищна сграда и младежки клуб. Сградата на бившата детска градина е в добро състояние, но трябва да се подменят улуците и пренаредят капаците на покрива. В една от стаите е открит Клуб на пенсионера които се използва рационално. Кметството е в сравнително добро състояние но покрива се нуждае от спешен ремонт. Еднофамилната жилищна сграда е с площ от 52 кв.м. и прилежащ терен от 509 кв.м е в добро състояние. Младежки клуб – едноетажна масивна сграда в центъра на селото с площ от 45 кв.м. направен основен ремонт и се използва по предназначение.

7. с. Бели мел - има четири сгради общинска собственост.

Бившото училище се ползва като кметство и читалищен салон, състоянието на сградата е добро. Необходимо е освежаване на стаите на кмета и техническия секретар. Детската градина е закрита но помещенията са в много добро състояние с изключение на покрива. Читалищния салон се нуждае от основен ремонт. Подпокривната конструкция на няколко места (общо около 40 кв.м.) е изгнила и отлепена. Необходимо е почистване на улуците на покрива и подмяна на изгнилите участъци от обшивката. Коридорите се нуждаят от освежаване. На първия етаж три стаи се ползват от НЧ „П.К.Яворов” те са ремонтирани в добро състояние. Направен е и ремонт на още една стая предназначена за детски и младежки дейности със средства от допълваща целева субсидия от ДБ за читалищата. На втория етаж се помещава кметството в две стаи, които се нуждаят от ремонт. Другата сграда е бившото старо кметство, покрива се нуждае от ремонт, както и стаите на приземния етаж, които са в лошо състояние. В момента те са свободни и могат да се предложат за отдаване под наем, ако се явят кандидати. Двуетажната сграда в центъра е частна общинска собственост. Покрива на сградата тече от години и разрушава както помещенията на втория етаж, така и тези на първия.Необходим е спешен ремонт. На първия етаж е отдадено под наем помещение на ТП „Български пощи”, което се стопанисва добре.

Друга сграда частна общинска собственост е „Миковата къща”, единствената сграда в с.Бели мел със запазена възрожденска архитектура. През 2006 г. е направен частичен ремонт на покрива и фасадата, които са в добро състояние. Вътрешните помещения също са добре запазени.

8. с. Челюстница - има само една сграда общинска собственост и това е кметството, което се ползва по предназначение и е в добро състояние. Направен бе основен ремонт на покрива. На втория етаж в кметството е открит пенсионерски клуб.

9. с. Горна Ковачица - има три сгради общинска собственост. Кметството е в добро състояние, но се нуждае от ремонт на покрива. Детската градина не функционира от 1992 г., не се поддържа и се руши, в лошо състояние е, нуждае се от спешен ремонт. Изготвен е проект за „Зелен детски комплекс” с.Горна Ковачица, община Чипровци и предстои кандидатстване по Оперативните програми. Сградата на Читалище „Бистър ум” е в много лошо състояние, необходим е ремонт на цялата сграда. Направен е текущ ремонт на салона.

10. с. Равна - общинска собственост е сградата на кметството, която е в добро състояние. На първия етаж е лекарския кабинет и склад за дърва.На втория етаж е кабинета на кмета и още две стаи.
X. Мерки за подобряване състоянието на обектите общинска собственост

Общинска администрация търси възможности за отдаване под наем на свободните помещения общинска собственост. Друг вариант е продажба на имоти и терени частна общинска собственост към които е проявен интерес. Въпреки кризата ние търсим потенциални купувачи и наематели. Единствената възможност за подобряване състоянието на сградите общинска собственост, освен прихода от наем и продажба е кандидатстването с проекти по „Красива България”, „Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет”, „Енергийна ефективност”, фонд „Козлодуй” и оперативните програми от Европейския съюз.

Изготвил:

Гл.експерт „ОС”:/инж.Димитрина Заркова/

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница