Отговори на въпроси №85-86 получени в периода 29. 10. 2012 – 06. 11. 2012 г. И публикувани на 12. 11. 2012 гДата21.07.2018
Размер27.65 Kb.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-2.4.01 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ № 85-86

ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 29.10.2012 – 06.11.2012 г.

И ПУБЛИКУВАНИ НА 12.11.2012 г.
Въпрос № 85
Здравейте,
бихме желали да кандидатстваме по отворената процедура за БФП "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" по ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.
В тази връзка имаме следното питане:
Допустим кандидат ли е по процедурата обединение (клъстер в процес на създаване), което има свой основен предмет производството и търговията на пчелен мед?

В т.2.1.4 от Насоките за кандидатстване по процедурата е отбелязано, че са недопустими кандидати, "...които целят получаване на помощ в подкрепа на дейности свързани с преработка и търговия на селскостопански продукти..." (булет 13), същевременно обединението-кандидат попада според нас в следната хипотеза отразена на стр. 21 от същите насоки за кандидатстване, а именно "... с изключение на първата продажба от първичния производител на търговците или преработвателите, и всяка дейност за подготовка на продукта за първа продажба..."


При изготвяне на становището си следва да вземете под внимание обстоятелството, че обединението-кандидат освен производството на продукта, ще реализира и първата продажба на търговци и преработватели.
Благодарим предварително за своевременния и конкретен отговор на така поставения въпрос!

Виктор Радев
29.10.2012 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 85
Потенциалните кандидати по процедурата не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 и Регламент (ЕО) № 1998/2006. Един от тези режими включва помощ в подкрепа на дейности в първичното производство на селскостопански продукти. „Селскостопански продукт” означава продукт, посочен в Приложение I от Договора за създаване на ЕО (Приложение П към Насоките за кандидатстване).
Предвид гореизложеното и предвид факта, че пчелният мед попада в Приложение I от Договора за създаване на ЕО, обединение с предмет на дейност – производство на пчелен мед, ще се счита за недопустим кандидат по настоящата процедура.

Въпрос № 86
Здравейте,

Подготвяме проект, с който да кандидатстваме по грантова схема: "Подкрепа за развитието на клъстерите в България". Съгласно Насоките за кандидатстване, лицата, заети в административното тяло на клъстера трябва да са назначени на трудов договор. В нашия случай част от тези лица са адвокати, регистрирани по Закона за адвокатурата, който не допуска адвокати да работят по трудово правоотношение - т.е. за нас е невъзможно да работим по трудов, а само - по граждански договор. въпросът ни е: допустимо ли е за лицата, заети в административното тяло на клъстера, които са адвокати, да се сключат граждански, а не трудови договори?

Предварително благодаря за отговора!

поздрави,

Марина Белчева

www.legacorp.bg06.11.2012 г. (дата на постъпване на въпроса)
Отговор № 86

В Насоките за кандидатстване по процедурата изрично е посочено, че по Компонент 1 са допустими разходи за възнаграждения (включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонала на административното тяло на клъстера, изплатени единствено въз основа на трудов договор.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница