Отправя покана до неограничен брой кандидатиДата15.04.2017
Размер30.23 Kb.
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка със Заповеди № РД-17-1053/22.12.2009 г. и РД-17-10/11.01.2010 г. на Министъра на здравеопазванетоМинистерство на здравеопазването

ОТПРАВЯ ПОКАНА

ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ:
За участие при условията на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от 3 (три) оферти в избора на изпълнител за абонаментна поддръжка на системи и съоръжения на Министерство на здравеопазването, включваща следните позиции:

1.1. Извършване на абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на базов софтуер Географски информационни системи (ГИС) база данни (версия 9.2) на МЗ, находящ се в сградата на МЗ, с адрес: гр. София, пл.”Св.Неделя” №5 /Приложение № 1/.

1.2. Извършване на абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на програмния продукт InfoServ Dial Messenger (Система за оповестяване на служителите на МЗ и неговите структури), находящ се в сградата на МЗ, с адрес: гр. София, пл.”Св.Неделя” №5 /Приложение № 2/.

1.3. Извършване на абонаментно извънгаранционно сервизно поддържане на система за електронно отчитане на работното време на служителите с карти за достъп в сградите на МЗ с адреси: гр. София, пл.”Св.Неделя” №5, бул. “Александър Стамболийски” №39 /Приложение № 3/.

Всеки кандидат има право да представи само един вариант на оферта, за една, няколко или всички позиции, посочени по-горе.
Срок и място за изпълнение – до 31.12.2010 г.; Място на изпълнение – Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. ”Св. Неделя” №5 и бул. “Александър Стамболийски” №39.
Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане:

а) начин на образуване на предлаганата цена – предлаганата абонаментна цена следва да бъде формирана в лева и да включва всички разходи (труд, транспорт, застраховки и др.) по текущата месечна поддръжка на системите и съоръженията, с вкл. ДДС за всяка позиция поотделно.

б) начин на плащане – заплащането на месечния абонамент се извършва в български лева, ежемесечно, по банков път по сметка на изпълнителя, в срок до 10 (десет) дни след представяне на оригинална данъчна фактура на адрес пл. “Св. Неделя” №5, дирекция “АД” и двустранно подписан протокол за извършена задължителна ежемесечна профилактика.

в) всички дейности и вложени материали извън дейностите, описани в предмета на поръчката, се доказват с фактури и двустранно подписан протокол за вида и начина им на влагане.


Срок на валидност на офертите – не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подаването им.
Квалификационни изисквания към участниците – кандидатите следва да са български или чуждестранни юридически или физически лица, регистрирани като търговец по Търговския закон на Република България или по националното им законодателство. Кандидатите да притежават кадри с необходимата техническа подготовка за изпълнение на дейностите по поддръжката.
Офертите на участниците следва да съдържат заверено от участника копие на удостоверение за актуално съдебно състояние на участника; заверени копия на документи за регистрация – Булстат /ЕИК/, ДДС идент.№, в случаите, предвидени в закона; юридически сведения /Образец №1/; декларации по чл.47, ал.1 , ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки /Образец №2/; финансово предложение; техническо предложение; референции за добро партньорство от настоящата и/или предшестващата година - оригинал или заверено копие (за всички обособени позиции), като сервизните специалисти, изпълняващи дейностите по поз. 1.2. е необходимо да имат сертификат за работа с програмен продукт InfoServ Dial Messenger.
Критерий за оценка на офертите – най-ниската предложена цена за извършване на поддръжката.
Офертите се подават в запечатан плик, с отбелязани на него име и адрес на възложителя, предмет на обществената поръчка и адрес, тел., факс и е-mail на вносителя (а когато офертата е за самостоятелни позиции - за кои от тях се отнася), в деловодството на Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. “Св. Неделя” № 5 и се предоставят на длъжностните лица в стая № 211 за вписване в регистъра за обществени поръчки. След изтичане на крайния срок за подаване на оферти, дирекция “Преструктуриране и публично-частно партньорство” предоставя същите на упълномощената комисия за реализация.
Краен срок за подаване на офертите – до 17:00 часа на 12.01.2010г.
Документацията за участие е безплатна и се получава всеки работен ден от 9:30 часа в сградата на МЗ, гр. София, пл. „Св. Неделя” №5, мецанин, стая № 9, тел.: 9301 222. Лице за контакт: Григор Ценев.
Каталог: media -> filer public -> 2015
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
2015 -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
2015 -> Име на проекта Паралелка/Клас
2015 -> Наредба №39 от 13 септември 2007 Г. За принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
2015 -> Наредба №38 от 13 септември 2007 Г. За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
2015 -> Наредба №26 от 14 юни 2007 г за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница