Оу „свети свети кирил и методий” С. МораваДата30.04.2017
Размер32.12 Kb.
ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. МОРАВА

ЗАПОВЕД


№.197/19.04.2016 г.

На основание чл.147,ал.1,т.1 от ППЗПН, чл.44, ал.2, т.3 от ЗНП и във връзка с чл.67 и 68 и от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов и Решение 177/31.03.2016 год., откривам процедура за отдаване под наем на недвижим имот- земеделска земя собственост на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с Морава чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от пет стопански години-2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,2019/2020 и 2020/2021 .1.Обект на търга е земеделска земя собственост на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Морава : землище, имот, начин на трайно ползване, площ, начална цена и размер на депозита е както следва:землище

имот номер

местност

НТП

дка

цена 15/16

начална цена

размер на депозита

МОРАВА

080025

БАРНЕВИЦА

нива

7,066

50,00

353.30

70.66

МОРАВА

015031

САЗЕОЛУ

нива

14,974

50,00

748.70

149.74

МОРАВА

017018

САЗЕОЛУ

нива

13.412

50,00

670.60

134.12


2. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица.Участниците в търговете могат да участват с ценово предложение за конкретен имот или за всички имоти в съответното землище

3. Място и срок за получаване на документите за участие в търга. Тръжната документация се закупува от „Св.св.Кирил и Методий” с Морава, ул.”3-ти март” № 8, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа на деня предхождащ търга. Таксата за закупуване на тръжните документи е в размер на 50 лева без ДДС за землище.

4. Депозитът за участие е в размера посочен в колона 8 на приложението и се заплаща в канцеларията на училището или по банков път по сметката на училището. Банка ЦКБ

IBAN: BG 34CECB979031G3543700 BIC: CECBBGSF5. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Краен срок за приемане на тръжните документи до 16,30 часа на предхождащия търга работен ден, след заплащане на таксата за тях и определения депозит, в срок от 15 календарни дни, считано от датата на публикацията на заповедта на интернет страницата на с. Морава.

6. Информация за имота, обект на търга се получават от директора и на интернет страницата на училището.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга, след предварителна заявка.

8. Търгът ще се проведе на 05.05.2016 година от 10.30 часа в сградата на адрес : гр.Свищов, ул.“Димитър Анев“ № 2А, стая № 9.

9. При липса на кандидати за участие в търга повторен търг ще се проведе при същите условия на 12.05.2016 година от 10.30 часа на същият адрес.

10. Предложението за тръжната цена да се представи в запечатан, непрозрачен плик, в деня на търга пред комисията по провеждането му.

11. Утвърждавам тръжната документация:

  • тръжни условия

  • заявление-оферта образец № 4,4.1,4.2

  • декларации- образци

  • договор-проект

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и комисията, за сведение и изпълнение. Заповедта, с изключение на състава на комисията, да се публикува на интернет адреса на училището и да се постави на видно място в сградата на училището.

ДИРЕКТОР: Ат. Василева


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница