П р а в и л а з а и з г р а ж д а н е и ф у н к ц и о н и р а н е н а с и с т е м а з а ф и н а н с о в о у п р а в л е н и е и к о н т р о л гр. Благоевград май 2017 гДата15.08.2018
Размер88.58 Kb.

РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - БЛАГОЕВГРАДП Р А В И Л АЗ А И З Г Р А Ж Д А Н Е И
Ф У Н К Ц И О Н И Р А Н Е Н А С И С Т Е М А
З А Ф И Н А Н С О В О
У П Р А В Л Е Н И Е И К О Н Т Р О Л

гр. Благоевград
май 2017 г.
ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тези правила имат за цел:
/1/ Да създадат условия за целесъобразно и законосъобразно разходване на средствата и осигуряване на надеждна информация с оглед поемане на отговорност и вземане на правилни управленски решения, постигане на прозрачност на процесите, снижаване на разходите.
/2/. Да регламентират цялостния процес по осигуряване на разумна увереност, че целите на Районна колегия на Български лекарски съюз Благоевград се постигат чрез:

 • Съответствие със законодателството - ЗСОЛЛДМ, Устава на БЛС, Устава на РК на БЛС Благоевград, Правилник за организация и работа на Националния регистър на БЛС, вътрешните правила и договори;

 • Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация: регистриране и комуникация на финансовата и нефинансовата информация;

 • Икономичност, Ефективност и Ефикасност на дейностите;Чл. 2. Настоящите правила се прилагат в административната дейност на Районна колегия на Български лекарски съюз Благоевград.
Чл. 3. Финансовото управление и контрол в Районна колегия на Български лекарски съюз Благоевград се осъществява при спазване на принципите:

 • Законосъобразност;

 • Добро финансово управление;

 • Прозрачност;

 • Своевременност;

 • Икономичност;

 • Конфиденциалност.


Чл.4. Финансирането и набиране на средства на Районната колегия на Български лекарски съюз Благоевград се осъществява от:

 • членски внос;

 • постъпления от административни услуги;

 • наложени глоби по реда на ЗСОЛЛДМ;

 • осъществяване и участие в проекти и програми;

 • дарения от физически и юридически лица;

 • завещания и други.

/1/Съгласно Устава определеният от РК на БЛС членския внос е 8 /осем/ лева, като от тази сума отчислението за органите на национално равнище е 3 /три/ лева за УС на БЛС, а 1, 50 лв. остават в съответното териториално дружество.

/2/Таксата за административни услуги /издаване на удостоверение/ е определена в размер на 5 /пет/ лева , а за членове на други районни колегии по чл.34 /7/ - 96 /деветдесет и шест/ лева. Изискването е тези средствата, като стопанска дейност на РК на БЛС да се използват за нестопански дейности за постигане на целите на колегията и нейните функции, определени в чл. 4 от Устава на РК на БЛС Благоевград. Издаването на удостоверения може да става и от електронния регистър без такси, като за тази възможност се уведомяват всички териториални дружества и членове.

/3/ Съгласно чл.41 от Устава на БЛС лекарите пенсионери без допълнителни доходи, безработните лекари и тези с трайна нетрудоспособност могат да бъдат освобождавани от членски внос по решение на управителния съвет на съответната районна колегия, като се заличават от регистъра.

/4/ Заличените от регистъра възстановяват членството си след заплащане на всички дължими суми до момента на заличаване от регистъра.

/5/ При повторно вписване в регистъра на лице, заличено поради условията на Чл.22. ал./1/ т.4 от Устава на РК, освен дължимия членски внос се заплаща и такса от 50лв. за вписването в националния регистър. Половината от тази сума се превежда на национално ниво, половината остава в Районната колегия Благоевград.

/6/ Преди заличаване на основание Чл.22. ал./1/ т.4 от Устава на РК, Председателят на УС на РК изпраща чрез писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на лекаря покана за изпълнение в 14-дневен срок от получаването на задължението за членски внос. Поканата се изпраща на посочения от лицето адрес по смисъла на чл.34, ал.2 от Устава на БЛС. Поканата се поставя и на видно място в сградата на Районната колегия. Сред изтичане на 14-дневния срок, лицето се заличава от регистъра по решение на УС на Районната колегия. /чл. 37 ал.2 от Устава на БЛС/Чл. 5

/1/ Административният секретар организира събирането на членския внос и предоставя информация за събираемостта му на Председателя на УС и Главния секретар в края на всяко тримесечие./2/ Отчисленията на национално ниво за УС на БЛС се превеждат само за членовете на РК, заплатили своя членски внос.

ГЛАВА ВТОРА

КОНТРОЛНА СРЕДАРаздел І

Лична почтеност и професионална етика
Чл. 6. При осъществяване на дейността си служителите /технически секретар, счетоводител и външни експерти на граждански договори/ в Районна колегия на Български лекарски съюз Благоевград, се ръководят от личната си почтеност и професионална етика.

Раздел ІІ

Управленски подход и стил на работа

Чл. 7. /1/ Управленската функция по отношение на административната дейност в Районна колегия на Български лекарски съюз Благоевград се извършва от Председателя на УС и Главния секретар на принципа на йерархична подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка.

/2/ В рамките на оперативната дейност, организация, изпълнение, отчитане или контрол на определен процес се прилага принципът на координация.

Раздел III

Управление на човешките ресурси
Чл.8 Задълженията, отговорностите и конкретните линии на докладване на отделен служител се определят от длъжностната му характеристика в случай на трудов договор, а при граждански договори - правоотношенията се уреждат по смисъла на Закона за задълженията и клаузите на самия договор.

Чл. 9. Индивидуалната основна месечна заплата на служител на трудов договор, нейното увеличение и допълнителните възнаграждения се определят в съответствие с Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС 4 / 17.01.2007 г и др. нормативна база.

Чл.10. Конкретните изисквания за компетентност, необходима за административната длъжност в РК на БЛС Благоевград, са определени в съответната длъжностна характеристика на административния секретар.
ГЛАВА ТРЕТА

КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 11. Контролните дейности са превантивни, разкриващи и коригиращи.

/1/. Превантивни - дейностите, които пречат да възникнат нежелани събития и въведените мерки за избягване на проблеми преди тяхното настъпване.

/2/. Разкриващи - контролни дейности, с които се установяват възникнали нежелани събития и се сигнализира за тях.

/3/. Коригиращи – контролните дейности, с които се цели поправяне на настъпилите нежелани събития.
Процедури за разрешаване, одобряване и оторизиране
Чл. 12. Решението за извършване на определено действие, свързано с административна дейност, процес или процедура в Районна колегия на Български лекарски съюз Благоевград се взема от Председателя на УС, като материално отговорно лице, а по време на отсъствието му, той се замества от Заместник-председател на УС, след заповед на Председателя., съгласно чл.10 от Устава на РК на БЛС.

Чл. 13. Утвърждаването на транзакции, данни или документи се извършва след съгласуване от Председателя на УС.
Система на двоен подпис и предварителен контрол
Чл. 14. Поемането на всяко финансово задължение и извършването на какъвто и да е разход се осъществяват след полагането на подписи от Председателя на УС и счетоводителя, като попълнената бланка по електронен път се изпраща и до мейла на Главния секретар. В края на всеки месец се изготвя месечен отчет за приходите и разходите.

Чл. 15. Полагането на подписи се извършва върху всеки писмен документ, свързан с поемане на задължение или извършване на разход, независимо от размера му, като документът се датира.

Чл. 16. При възникване на необходимост от извършване на разход, административния секретар изготвя доклад до Председателя на УС, който трябва да съдържа ясни аргументи за необходимостта от извършване на разхода.

/1/ След одобряване на разхода Административният секретар представя на Председателя на УС платежните документи за изплащане на сумите.

/2/ Счетоводителят следи за правилното попълване на реквизитите по всички представени счетоводни документи, в т.ч. и на разходните касови ордери.

/3/ Докладът /Заявката за поемане на разход, първичните счетоводни документи, протокол за приемане на работата, платежното нареждане и др. се съхраняват в архива на Районната колегия.


Правила за водене на касова книга и достъп до активи
Чл. 17 /1/Административният секретар води касова книга, в която се отразяват всички постъпления - приходите от членски внос, таксите от административни услуги, както и направените разходи, платени на ръка.

/2/ Наличността в касата не може да надхвърля сумата от 1000 лв., а в края на всеки месец се занулява.

/3/ Изнасянето на материални активи извън сградата на Районна колегия на Български лекарски съюз Благоевград се извършва само със знанието и разрешението на Председателя на УС.
Командироване в страната и чужбина
Чл. 18. Командироването на членове на РК на БЛС и служители се извършва съгласно наредбата за командировките в страната и в чужбина.

Чл. 19 /1/ Командироването на членове на РК на БЛС и служители се извършва след подписана от Председателя на УС заповед за командировка:

/2/ заповедта за командировка се изготвя от Административния секретар
Чл. 20 Изплащането на разходите за командировка се извършва по следния ред:

 1. /1/ Административният секретар изготвя Заявка за поемане на разход (приложение), която включва приблизителната стойност на необходимите средства за дневни, пътни (само за пътуващите без осигуряване на служебен превоз) и квартирни.

 2. /2/ При изплащане на разходите за командировка, командированият изготвя доклад за извършената задача /ведно със заповедта за командировка/ и предава на административния секретар за изготвяне на разходен касов ордер или платежно нареждане. Административният секретар ги представа за одобряване от Председателя на УС и счетоводителя. При одобряване на ордера, заповедта за командировка и заявката за извършване на разход за командировка, административния секретар информира командирования лекар или служител да получи одобрените средства.


Ред за изплащане на хонорарни възнаграждения по сключени договори
Чл. 21. При реализиране дейността на Районната колегия, когато е необходимо наемането на външни експерти, това се осъществява чрез сключване на граждански договори, изготвени от счетоводителя и съгласувани от Председателя на УС.

Чл. 22. Възнаграждението по сключения граждански договор се изплаща след подписването на приемателен протокол с Председателя на УС за извършената работа и в съответствие с клаузите по договора.

Чл. 23. Изплащането на възнагражденията е придружено със сметка за изплатени суми, изготвена от счетоводителя и се удържат задължителните осигурителни вноски и ДДФЛ съгласно КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ.

Чл. 24. Административният секретар води регистър на сключените граждански и всички др. договори, по които е страна Районната колегия.

Чл. 25. За всеки граждански договор се съставя досие, което се съхранява в счетоводството на Районната колегия на БЛС Благоевград. Досието съдържа доклад, протокола за приемане на работата, копие от сметката за изплатени суми и др.
Процедури при инвентаризация

Чл. 26. За установяване на всички изменения в активите и пасивите на Районната колегия на БЛС Благоевград се прилага способът инвентаризация.

Чл. 27 Председателят на УС издава Заповед за назначаване на комисия за провеждане на инвентаризацията, подготвена от Административния секретар веднъж годишно към 31 декември.

Чл. 28 Комисията изготвя инвентаризационен опис и описва активите и пасивите на колегията, в т.ч. и задбалансово заведените.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ И АРХИВ
Информация
Чл. 27. Информационните потоци в организацията се координират от административния секретар чрез електронна поща, публикации на официалната интернет страница на РК на БЛС и др.

Чл. 28. Целта на информационните потоци е предоставената информация да бъде своевременна, уместна, актуална, точна и вярна.

Чл. 29. Цялата документация на РК на БЛС се съхранява и се поддържа като архив от административния секретар.

Настоящите правила са приети на основание чл. 11, от Устава на РК на БЛС Благоевград, на заседание на Управителния съвет , проведено на 03.05.2017 г., гр. Благоевград.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница