Пластичен проект 10 сантима, 1880 гстраница1/3
Дата22.07.2016
Размер364.05 Kb.
  1   2   3

№1.
Пластичен проект 10 сантима, 1880 г.

Описание на лицевата страна: В средата на монетното ядро, номинал и година на емисията, „10 сантим 1880“. Под годината, надпис „ESSAI“. Номиналът и годината, оградени от двете страни с венец. В дясната половина, венец от житни класове, лаврови клонки и рози, в лявата, от лаврови клонки, рози и житни класове. Венецът, привързан с панделка в долната си част. Под него, монограм „СМ“. До външния кант, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.

Описание на обратната страна: Машинно фрезована повърхност, до въшния кант насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.

Описание на гурта: гладък.

Монетен двор: Бирмингам, Великобритания.

Автор на художествения проект: неизвестен.Коментар: Пластичните проекти напълно отговарят на техническите параметри и иконография на пробния сантим от 1880 г.

Метал: стомана и калай

Диаметър:

на калаената заготовка: 30,2 мм

на стоманената щанца: 50 мм

Yielding project 10 centims, 1880


Obverse: At the centre of the coin core, the nominal

value and the year of issue: “10 сантим 1880”

(10 cen times 1880). “ESSAI” inscription under the

year of issue. The nominal value and the year of issue

are enclosed by wreaths on both sides. A wreath of wheat ears, laurels and roses to the right and laurels, roses and wheat

ears to the left. A ribbon bow at the bottom center

part of the wreath. Underneath, a monogram reading

“SM”. An incised circumference resembling a

knurled circle along the outer rim of the coin.
Reverse: Machine-milled surface, an incised circumference resembling a knurled circlealong the outer rim.

Edge: flat.

Minted in: Birmingham, UK.

Artistic design: unknown.Comment: The yielding projects have the same technical parameters and iconography as the pattern coin 1880 centime.

Metal: steel and tin

Diameter:

Of the tin billet: 30,2 mm

Of the steel stamp: 50 mm


№2.
Пластичен проект 10 сантима, 1880 г.

Описание на лицевата страна: Машинно фрезована повърхност, до въшния кант насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.

Описание на обратната страна: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма, висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над короната. Щитът, поддържан от два изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия. Лъвовете, стъпили върху две кръстосани дъбови клонки с жълъди. Под щита, върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки лента с трикольорен кант, надпис „Съединение-то прави сила-та“. Над герба, надпис „България“. До външния кант насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.

Описание на гурта: гладък.

Монетен двор: Бирмингам, Великобритания.

Автор на художествения проект: неизвестен.Коментар: Пластичните проекти напълно отговарят на техническите параметри и иконография на пробния сантим от 1880 г.

U


Yielding project 10 centims, 1880.

Obverse: Machine-milled surface, an incised circumference resembling a knurled circlealong the outer rim.


Reverse: Bulgaria’s coat of arms after 1880. A

crowned left-facing lion rampant on a shield-shaped

field. Above the shield there is a big, tall, filigree crown with five crosses and a separate cross forming the crown crest. The shield

is supported by two rampant lions (shield-supporters)

turned towards the shield from the right and

left heraldic sides. Apart from the shield, they also

hold two banners, ending in spear points. The lions

stand on two stylized oak twigs with acorns. Below the shield, over a white

band with a three-coloured edging put over the oak

twigs, a motto reading “СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ

СИЛА-ТА” (UNITY RENDERS POWER). “БЪЛГАРИЯ”

(BULGARIA) inscription overarching the coat of arms.

An incised circumference resembling a knurled circle

along the outer rim of the coin.


Edge: flat.

Minted in: Birmingham, UK.

Artistic design: unknown.

Comment: The yielding projects have the same technical parameters and iconography as the pattern coin 1880 centime.


№3.
Едностранно монетоподобно ядро 10 сантима, 1880 г.

Описание на лицевата страна: Щанцовани цифрите 5520/16/1879.

Описание на обратната страна: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма, висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над короната. Щитът, поддържан от два изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия. Лъвовете, стъпили върху две кръстосани дъбови клонки с жълъди. Под щита, върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки лента с трикольорен кант, надпис „Съединение-то прави сила-та“. Над герба, надпис „България“. До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.

Описание на гурта: гладък.

Монетен двор: Бирмингам, Великобритания.

Автор на художествения проект: неизвестен.Коментар: Едностранното ядро най-вероятно представлява технологична (предпроизводствена) проба на готов щемпел на сантимния образец от 1880 г. Обратната страна съответства на лицевата страна на пробния сантим от същата година. Свидетелство за това са цифрите, отпечатани една под друга на лицевата страна. Ако значението на първите две е неясно, то последната безспорно е годината на изработване – 1879 г. При силно увеличение се виждат отделни детайли от аверса на сантима, въпреки че надписът „10 сантим“ е изтрит изцяло. Следователно, както поръчката, така и щемпелите на първия сантим, са направени още през 1879 г., въпреки че за година на емитиране е отбелязана 1880 г.

Ако цифрата 16 означава пореден номер, може да се твърди, че този екземпляр е предпроизводствена проба.

Метал:


алуминиева сплав
Известен:
1 брой

One-sided coin-like core 10 centimes, 1880.

Obverse: The figures 5520/16/1879 stamped.


Reverse: Bulgaria’s coat of arms after 1880. A

crowned left-facing lion rampant on a shield-shaped

field. Above the shield there is a big, tall, filigree crown with five crosses and a separate cross forming the crown crest. The shield

is supported by two rampant lions (shield-supporters)

turned towards the shield from the right and

left heraldic sides. Apart from the shield, they also

hold two banners, ending in spear points. The lions

stand on two stylized oak twigs with acorns. Below the shield, over a white

band with a three-coloured edging put over the oak

twigs, a motto reading “СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ

СИЛА-ТА” (UNITY RENDERS POWER). “БЪЛГАРИЯ”

(BULGARIA) inscription overarching the coat of arms.

An incised circumference resembling a knurled circle

along the outer rim of the coin.

Edge: flat.

Minted in: Birmingham, UK.

Artistic design: unknown

Comment: The one-sided core most likely represents a technological (pre-production) test of the 1880 centime stamp. The reverse fits the obverse of the test centime form the same year. The figures stamped one under another on the obverse are evidence of that fact. If the meaning of the first two is vague, the last one undoubtedly represents the issue year – 1879. Separate details of the centime obverse are visible at a zoom, although the inscription “10 centime” is entirely erased. Therefore, both the purchase and the stamp of the first centime were made in 1879, in spite of the fact that the year issue inscription is 1880.
If the 16 figure means serial number, this copy could be defined as a pre-production sample.
Metal:

Aluminum alloy

Known:

1 copy


№4.
Образец на монета
10 сантима, 1880 г.

Описание на лицевата страна: В средата на монетното ядро, номинал и година на емисията, „10 сантим 1880“. Под годината, надпис „ESSAI“. Номиналът и годината, оградени от двете страни с венец. В дясната половина, венец от житни класове, лаврови клонки и рози, в лявата, от лаврови клонки, рози и житни класове. Венецът, привързан с панделка в долната си част. Под него, монограм „СМ“. До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.

Описание на обратната страна: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма, висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над короната. Щитът, поддържан от два изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия. Лъвовете, стъпили върху две кръстосани дъбови клонки с жълъди. Под щита, върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки лента с трикольорен кант, надпис „Съединение-то прави сила-та“. Над герба, надпис „България“. До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.

Описание на гурта: гладък.

Монетен двор: Бирмингам, Великобритания.

Автор на художествения проект: неизвестен.№4.
Pattern coin of
10 centimes, 1880

Obverse: At the centre of the coin core, the nominal value and the year of issue: “10 сантим 1880” (10 centimes 1880). “ESSAI” inscription under the year of issue. The nominal value and the year of issue are enclosed by a wreath of wheat ears, laurels and roses to the right and laurels, roses and wheat ears to the left. A ribbon bow at the bottom centre part of the wreath. Underneath, a monogram reading “SM”. An incised circumference resembling a knurled circle along the outer rim of the coin.

Reverse: Bulgaria’s coat of arms after 1880. A crowned left-facing lion rampant on a shield-shaped field. Above the shield, there is a big, tall, filigree crown with five crosses and a separate cross forming the crown crest. The shield is supported by two rampant lions (shield-supporters) turned towards the shield from the right and left heraldic sides. In addition to the shield, they hold two banners ending in spear points. The lions stand on two cross oak twigs with acorns. Below the shield, over a white band with a three-coloured edging put over the oak twigs, a motto reading “СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА” (UNITY RENDERS POWER). “БЪЛГАРИЯ” (BULGARIA) inscription overarching the coat of arms. An incised circumference resembling a knurled circle along the outer rim of the coin.

Edge: flat.

Minted in: Birmingham, UK.

Artistic design: unknown, initials only: SM.№5.
Образец на монета
10 сантима, 1887 г.

Описание на лицевата страна: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и година на емисията, „10 САНТИМ 1887“. Вляво от годината, наклонен надпис „ESSAI“, вдясно, наклонен монограм „АВ“. Номиналът и годината, оградени от двете страни с венец. В лявата половина, от лаврова клонка, а в дясната, от дъбова. Венецът, привързан с кръстосана панделка в долната си част. До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.

Описание на обратната страна: Българският държавен герб след 1880 г. Изправен коронован лъв наляво, на фона на поле във формата на щит. Над щита, голяма, висока ажурна корона, с пет апликирани кръста и отделно кръст, оформящ върха над короната. Щитът, поддържан от два изправени лъва (щитодържатели), обърнати към него отляво и отдясно. Освен щита, държат две знамена, завършващи с върхове на копия. Лъвовете, стъпили върху две кръстосани дъбови клонки с жълъди. Под щита, върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки лента с трикольорен кант, надпис „Съединение-то прави сила-та“. Над герба, надпис „България“. До външния кант на монетата, насечена окръжност, която наподобява зрънчест кръг.


№4.
Pattern coin of
10 centimes, 1887

Obverse: At the centre of the coin core, the nominal value and the year of issue in three lines: “10 САНТИМ 1887” (10 CENTIMES 1887). An inclined “ESSAI” inscription to the left and an inclined “AB” monogram to the right of the year of issue. The nominal value and the year of issue are enclosed by a wreath: a laurel to the right, and an oak twig to the left. A ribbon bow at the bottom centre part of the wreath. An incised circumference resembling a knurled circle along the outer rim of the coin.Reverse: Bulgaria’s coat of arms after 1880. A crowned left-facing lion rampant on a shield-shaped field. Above the shield, there is a big, tall, filigree crown with five crosses and a separate cross forming the crown crest. The shield is supported by two rampant lions (shield-supporters) turned towards the shield from the right and left heraldic sides. In addition to the shield, they hold two banners ending in spear points. The lions stand on two cross oak twigs with acorns. Below the shield, over a white band with a three-coloured edging put over the oak twigs, a motto reading “СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА” (UNITY RENDERS POWER). “БЪЛГАРИЯ” (BULGARIA) inscription overarching the coat of arms. An incised circumference resembling a knurled circle along the outer rim of the coin.(Всъщност надписите не са „наклонени” в смисъл на italic, са изписани под наклон, ако има разлика в смисъла в англ. текст. Затова ти слагам снимката)

Коментар: Отсечените в Бирмингам сантими са с по-високо качество и по-висок релеф на изображенията. При отсечените в Поаси се губи информация поради по-ниския релеф, но и при двата вида се забелязва фабрично сваляне на височината на канта. Монетните ядра са от две различни медни сплави. Тъй като са отсечени на малки ръчни преси, силата на удара е различна, което води до различна геометрия на ядрата. Дебелината на заготовките варира от 2 до 2,2 мм, като преобладава дебелина от 2,1 мм.

Засега се налага мнението, че са сечени сантими от медна сплав само през 1880 и 1887 г. Липсват непосредствени доказателства за тезата за емитиране на сантимна проба в периода между тези две години. Не се потвърждава и информацията за съществуването на сантим от сребърна сплав. Притежаваният от нас сребърен екземпляр на сантим от 1880 г. носи всички белези на съвременен фалшификат. Липсват точни данни за тиражите, макар че негласно сантимът от 1880 г. се приема за по-рядък и по-скъп.

Ежегодно по световните аукциони и борси се появяват все нови и нови екземпляри, включително и доказани фалшификати. Това поражда известно съмнение за ограничения брой и високата цена, а при някои реализирани проли – и за тяхната автентичност.

Comment: The centimes minted in Birmingham are of a higher quality and higher relief of the effigies. There is missing data on the coins minted in Poisy, due to the lower relief, but both types have factory lowering of the edging height. The coin cores are made of two different copper coinages. Due to the fact that they were minted on small manually-operated presses and the strike force was different this resulted in different geometry of the cores. The billets thickness varies between 2 and 2.2 mm, as the 2.1 mm thickness is most common.

It has been considered so far that copper coinage centimes were minted only in 1880 and 1887. There is no firsthand evidence of the thesis for issuing a centime sample in the period between those two years. The information about the existence of a silver coinage centime has not been confirmed, too. The 1880 silver centime copy in our possession has all the distinctive features of a contemporary counterfeit. There is no clear evidence about the issues, although the 1880 centime is tacitly considered as more valuable and rare.

More and more copies are presented at the world auctions and markets annually, including proven counterfeits. This arouses suspicion about the limited number and the high price, and also about their authenticity.№6.

Коментар: Монетата е придобила устойчива патина от меден окис.

Метал: мед

Тираж: неизвестен


Comment: The coin has steady copper oxide patina.

Metal: copper

Mintage: unknown


№8.
Монета образец на рестрайк
20 лева, 1912 г.

Описание на лицевата страна: Българският държавен герб. Изправен коронован лъв наляво, върху лъва, малък щит. Лъвът, разположен на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока ажурна корона с пет апликирани лилии, три цели и две фрагментирани, разделени от четири пешки, и отделно кръст, оформящ върха над самата короната. Щитът, ограден от двете страни. Вляво, лаврова клонка, върху нея цифрата „20“, вдясно, житни класове, върху тях надпис „ЛЕВА“. Вдясно от короната знак ®. Под герба, годината на емисията, „1912“ и надписа „МЕСИНГ“. В горната половина на монетата, надписи околовръст „ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ“, в долната, „22. СЕПТ. 1908“. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.

Описание на обратната страна: Българският държавен герб. Изправен коронован лъв наляво, върху лъва, малък щит. Лъвът, разположен на фона на поле във формата на щит. Над щита, висока ажурна корона с пет апликирани лилии, три цели и две фрагментирани, разделени от четири пешки, и отделно кръст, оформящ върха над самата короната. Щитът, ограден от двете страни. Вляво, лаврова клонка, върху нея цифрата „20“, вдясно, житни класове, върху тях надпис „ЛЕВА“. Под герба, годината на емисията, „1912“ и надписа „МЕСИНГ“. В горната половина на монетата, надписи околовръст „ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ“, в долната, „22. СЕПТ. 1908“. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.

Описание на гурта: гладък.

Монетен двор: София, България.

Автор на художествения проект: Рудолф Маршал.№8.
Restrike pattern coin
20 levs, 1912

Obverse: Bulgaria’s state coat of arms. A crowned left-facing lion rampant and a small shield above it. The lion is on a shield-shaped field. Above the shield, there is a tall filigree crown decorated with five lilies, three whole and two fragmented and a separate cross, forming the crown crest. The shield is flanked by the figure “20” on top of a laurel to the left, and by the inscription “ЛЕВА” (LEVS) on top of wheat ears to the right. On the right of the crown, inscribed the sign ®. Underneath the coat of arms, the year of issue “1912” and the “BRASS” legend. An inscription overarching the upper half of the coin, reading “ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ” (KINGDOM OF BULGARIA) and “22. СЕПТ. 1908” (22 SEPT. 1908) in the lower part. A knurled circle along the outer rim of the coin.

Reverse: Bulgaria’s state coat of arms. A crowned left-facing lion rampant and a small shield above it. The lion is on a shield-shaped field. Above the shield, there is a tall filigree crown decorated with five lilies three whole and two fragmented, divided by four pawns and a separate cross, forming the crown crest. The shield is flanked by the figure “20” on top of a laurel to the left, and by the inscription “ЛЕВА” (LEVS) on top of wheat ears to the right. Underneath the coat of arms, the year of issue “1912” ” and the “BRASS” legend. An inscription overarching the upper half of the coin, reading “ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ” (KINGDOM OF BULGARIA) and “22 • СЕПТ • 1908” (22 • SEPT • 1908) in the lower part. A knurled circle along the outer rim of the coin.

Edge: flat.

Minted in: Sofia, Bulgaria.

Artistic design: Rudolf Marschall.№10.
Монета образец на рестрайк
100 лв, 1912 г.

Описание на лицевата страна: като №9.

Описание на обратната страна: Бюст на царя, наляво, около него надпис „ФЕРДИНАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ“. Зад тила знак ®. Под бюста, надпис „R. MARSCHALL“. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.

Описание на гурта: гладък.

Монетен двор: София, България

Автор на художествения проект: Рудолф Маршал.Коментар: Знакът ® обикновено означава реплика или копие на официални изделия. Предполага се, че мостри от този тип са били произведени за протоколни нужди на българската държава. Част от екземплярите са били позлатени (вкл. горепосочените екземпляри). По косвени данни месингът е подготовка за отсичане на рестрайка и има същите белези.

№10.
Restrike pattern coin 100 levs, 1912

Obverse: dentical to No. 9.

Reverse: A left profile bust of the Tsar, surrounded by an inscription reading “ФЕРДИНАНДЪ I ЦАРЬ НА БЪЛГАРИТѢ” (FERDINAND I TSAR OF BULGARIA). Behind his nape the sign ®. Under the bust, an inscription “R. MARSCHALL“. A knurled circle along the outer rim of the coin.

Edge: flat.

Minted in: Sofia, Bulgaria.

Artistic design: Rudolf Marschall.Коментар: The ® sign generally means replica or copy of official articles. It is thought that such samples were produced in order to meet the official needs of the country. Part of the copies were gilded (incl. the aforementioned copies). According to secondary evidence, the brass was a billet for the restrike minting and has the same distinctive features.№11.
Пробна монета
50 стотинки, 1913 г.

Коментар: След сравнителен анализ на заснетите и увеличени монети установихме 13 основни разлики между двата образа на цар Фердинанд. Тук посочваме някои от по-съществените:

При състарения образ (матрицата от 1913 г.):

1. Плешивостта на главата е по-изразена.

2. Черепът е по-заострен и изпъкнал отзад.

3. Носът е по-издължен и „увиснал“.

4. Брадата е по-рехава и отпусната надолу.

5. Скулата е по-изпъкнала и торбичките под очите са по-изразени.

6. Вратът и мустаците са по-изтънели.

№11.
Test coin 50 stotinkas, 1913

Comment: After a comparative analysis of the photographed and zoomed coins, 13 basic differences between the two effigies of Tsar Ferdinand have been discovered. Hereafter some of the more distinctive are pointed out: On the looking – older effigy (the die from 1913):

1) The head boldness is more emphatic; 2) the skull is sharper and more domed in the back;

3) the nose is longer and “sagging”;

4) the beard is sparser and drooping downwards;

5) the cheek bones and the eye bags are more vivid;

6) the neck and the moustache are thinner.

№12.
Образец на монета
1 лев, 1923 г.

Описание на лицевата страна: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и година на емисията „1 ЛЕВЪ 1923“, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. Венецът, привързан с панделка в долната си част. Под панделката, буквата „Н“. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.Коментар: И при двата номинала липсва обозначението за образец. Те обаче съществено се различават от редовните разменни монети, особено по надписите. Както се вижда, при образците надписът „СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА“ е изписан с тирета преди членовете, докато при редовните тези тирета липсват. При образците под панделката на венеца под номинала е гравирана буквата „Н“, най-вероятно HEATON. Думата „ЛЕВЪ“ под цифрата „1“ има окончание „Ъ“, докато при редовната емисия то липсва. Алуминиевата сплав и при двата вида е крехка и неустойчива и лесно корозира. Твърде често това рязко влошава качеството и дори води до разпадане на съответния екземпляр, което прави още по-редки алуминиевите образци.


№12. Pattern coin 1 lev, 1923

Obverse: At the centre of the coin core, on three lines, the nominal value and the year of issue: “1 ЛЕВЪ 1923” (1 LEV 1923), enclosed by a wreath of wheat ears, laurels and roses. A ribbon bow at the bottom centre part of the wreath. Beneath the ribbon the letter “N”. A knurled circle along the outer rim of the coin.Comment: The sample marking on both nominal values is missing. However, they differ from the regular exchange coins significantly, particularly regarding their inscriptions. It is clearly visible that the “СЪЕДИНЕНИЕ-ТО ПРАВИ СИЛА-ТА” (UNITY RENDERS POWER) inscription has hyphens before the definite articles, whereas those are missing on the regulars. The letter “H”, probably standing for “HEATON”, is engraved beneath the wreath ribbon under the nominal value on the samples/pattern coins. The word „ЛЕВЪ“(“LEV”) beneath the figure “1” has „Ъ”suffix, whereas it is missing on the regular issue. The aluminum coinage of both copies is brittle and inconstant and easily corrodible. Very often this sharply lowers the quality of the copy and even leads to its decomposition, which makes the aluminum pattern coins even rarer.

№14.
Образец на монета
от 1 лев, 1925 г.
с мълниевидна начупена
линия под годината

Описание на лицевата страна: В средата на монетното ядро, в три реда, номинал и година на емисията „1 ЛЕВЪ 1925“, оградени от двете страни с венец от житни класове, лаврови клонки и рози. Над цифрата на номинала надписа „ESSAI“. Под годината на емисията – мълниевидна начупена линия, обозначаваща монетния двор в Поаси. Венецът, привързан с панделка в долната си част. До външния кант на монетата, зрънчест кръг.
№14.
Pattern coin
1 lev, 1925
with a thunderbolt mint mark under the year of issue

Obverse: At the centre of the coin core, on three lines, the nominal value and the year of issue: “1 ЛЕВЪ 1925” (1 LEV 1925), enclosed by a wreath of wheat ears, laurels and roses. Above the nominal value figure, there is an inscription „ESSAI“. Beneath the issue year – thunderbolt mint mark, labelling the Poisy mint. A ribbon bow at the bottom center part of the wreath. A knurled circle along the outer rim of the coin.


№16.

Описание на лицевата страна: Отляво, житен клас, вдясно, номиналът „2“, под него надпис „ЛЕВА“, изписан върху нагъната лента, отдолу годината на емисията „1950“.

Описание на обратната страна: В центъра, държавният герб на Народна република България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв, наляво. Фонът, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944“. Под него надпис „Н. Р. България“.
№16.

Obverse: An arched wheat ear to the left; the nominal value “2” to the right, an inscription “ЛЕВА” (LEVS) onto a wavy ribbon and the year of issue “1950” under it.

Reverse: The coat of arms of the People’s Republic of Bulgaria at the centre. In its middle, on an oval shield, a lion rampant facing left. The background, surrounded by wheat ears, whose central parts are wrapped in the national tricolour ribbon; a five-pointed star above the lion; below, where the wheat ears braid, a cogwheel and a ribbon with an inscription “9.IX.1944” on it. An inscription reading “Н. Р. БЪЛГАРИЯ” (PEOPLE’S REPUBLIC OF BULGARIA) along the outer rim.


Известни

5 броя


Known:

5 copies


№18.

Дебелина на гурта: 1,68 мм

Тираж: около 10


Edge thickness: 1.68 mm

Mintage: around 10№19.

Коментар: По експресна поръчка на българското правителство образците на монети от 2 и 5 лева, 1950 г. се изработват от три различни метални сплави в Ленинградския монетен двор. Те не влизат в серийно производство, тъй като се извършва парична реформа и обмен на парите, довели до намаляване на потребностите от нови монети (вж. П. Спиридонов. Пробна монета от 5 лв. Сп. „Нумизматична информация“, 1980, №4).


Comment: Coins with a nominal value of 2 and 5 levs, 1950 were made from three different metal coinages in the Leningrad mint to express order by the Bulgarian government. They were not produced serially, due to a financial reformation and money exchange, which led to decrease of the new coins demand. (see P. Spiridonov. 5 levs test coin. “Numismatic Information” magazine, 1980, , №4).№25.

Описание на обратната страна: В центъра, държавният герб на Народна република България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв, наляво. Фонът, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944“. Гербът, ограден от концентричен кръг. Околовръст, надпис „Народна република България“.

№27.

Коментар: За разлика от редовните разменни монети от 2 и 20 стотинки, при техните образци липсва вътрешният ограничителен кръг, който разделя герба от заобикалящия го надпис „Народна република България“.(Ето снимки: ляво – монетата образец, липсва линията между герба и надписа; дясно – редовна разменна монета, има кръг около герба)


Reverse: The coat of arms of the People’s Republic of Bulgaria at the centre. In its middle, on an oval shield, a lion rampant facing left. The background, surrounded by wheat ears, whose central parts are wrapped in the national tricolour ribbon; a five-pointed star above the lion; below, where the wheat ears braid, a cogwheel and a ribbon with an inscription “9.IX.1944” on it. The coat of arms is surrounded by a concentric knurled rim. An inscription reading “НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (PEOPLE’S REPUBLIC OF BULGARIA) along the outer rim.

Comment: Unlike the regular exchange 2 and 20 stotinkas coins, their pattern coins don’t have the inner confining circle, which separates the coat of arms from “НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (PEOPLE’S REPUBLIC OF BULGARIA) inscription.

№30.

Коментар: Монетни проби от тази емисия са отсечени от два вида монетни заготовки: медно-никелови (с диаметър 23 мм, тегло от 3,8 до 4,5 г и дебелина на заготовката от 1 до 1,3 мм) и алуминиеви (с диаметър 23 мм, тегло 0,938 и дебелина на заготовката 1 мм). Художественият проект е направен в София.

Тираж: около 10


Comment: This issue test coins were minted from two types of coinages: copper-nickel (23 mm- diameter, 3.8 to 4.5 g-weight and 1 to 1.3 mm billet thickness) and aluminum(23 mm- diameter, 0.938 g-weight and 1 mm billet thickness). The artistic design

№31.
Пробна монета 1 лев, 1960 г.

Описание на лицевата страна: В центъра, номиналът „1“, под него надпис „ЛЕВ“ и годината на емисията „1960“, а от двете страни лавров венец. Околовръст зрънчест кръг.

Описание на обратната страна: В центъра, държавният герб на Народна република България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв, наляво. Фонът, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944“. Гербът, ограден от концентричен кръг. Околовръст, надпис „Народна Република БЪЛГАРИЯ“ (няма звездички от двете страни на „БЪЛГАРИЯ“). Липсва зрънчест кръг между надписа и външния кант на монетното ядро.

Описание на гурта: гладък.

Монетен двор: София, България.

Автор на художествения проект: неизвестен.

Гравьор: Петко Михайлов.

Коментар: Художественият проект е изготвен в България, но поради липса на специализирани преси за отсичане на пробни предпроизводствени монети, както и поради липса на разработена методология за тестването им, са отсечени в Ленинград (Петербург) и там са проведени изпитанията.

Тираж: 2–3 броя от всеки грамажTest coin 1 lev, 1960

Obverse: In the centre, the nominal value of “1”, underneath there is an inscription, reading “LEV” („ЛЕВ“) and the issue year 1960, and on both sides laurel wreaths.

A knurled circle along the outer

rim of the coin.

Reverse:In the centre, the coat of arms of the People’s Republic of Bulgaria. In its middle, on an oval shield, a lion rampant facing left. The background, surrounded by wheat ears, whose central parts are wrapped in the national tricolour ribbon; a five-pointed star above the lion; below, where the wheat ears braid, a cogwheel and a tricolour ribbon with an inscription “9.IX.1944” on it. The coat of arms is surrounded by a concentric knurled rim. An inscription reading “НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (PEOPLE’S REPUBLIC OF BULGARIA) along the outer rim (no stars on both sides of the „БЪЛГАРИЯ“ – BULGARIA inscription.).

The knurled circle along the outer

rim of the coin is missing.

Edge: flat.

Minted in: Sofia, Bulgaria.

Artistic design: unknown.

Engraver: Petko Mihajlov


№34.
Пробна монета 1 лев, 1960 г.

Описание на лицевата страна: В центъра, номиналът „1“, под него надпис „ЛЕВ“ и годината на емисията „1960“, а от двете страни лавров венец. Околовръст зрънчест кръг.

Описание на обратната страна: В центъра, държавният герб на Народна република България. В средата, върху елипсовиден щит, изправен лъв, наляво. Фонът, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда, отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и лента, на която е изписано „9.ІХ.1944“. Гербът, ограден от концентричен кръг. Околовръст надпис „Народна Република * БЪЛГАРИЯ *“ (две звездички отделят БЪЛГАРИЯ в надписа). Зрънчест кръг между надписа и външния кант на монетното ядро

Описание на гурта: гладък.

Монетен двор: София, България.

Автор на художествения проект: неизвестен.

Гравьор: Петко Михайлов.

Тираж: 3–4 броя от всеки грамажTest coin 1 lev, 1960

Obverse: Obverse: In the centre, the nominal value of “1”, underneath there is an inscription, reading “LEV” („ЛЕВ“) and the issue year 1960, and on both sides laurel wreaths.

A knurled circle along the outer

rim of the coin.

Reverse: In the centre, the coat of arms of the People’s Republic of Bulgaria. In its middle, on an oval shield, a lion rampant facing left. The background, surrounded by wheat ears, whose central parts are wrapped in the national tricolour ribbon; a five-pointed star above the lion; below, where the wheat ears braid, a cogwheel and a tricolour ribbon with an inscription “9.IX.1944” on it. The coat of arms is surrounded by a concentric knurled rim. An inscription reading “НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (PEOPLE’S REPUBLIC OF BULGARIA) along the outer rim (there are two stars on both sides of the „БЪЛГАРИЯ“ – BULGARIA inscription.).

A knurled circle along the outer

rim of the coin.

Edge: flat.

Minted in: Sofia, Bulgaria.

Artistic design: unknown.

Engraver: Petko Mihajlov


№37.
Пробна монета 1 лев, 1960 г.

Описание на лицевата страна: В центъра, номиналът „1“, изобразен със силно стилизирана плътна цифра, под него надпис „ЛЕВ“ и годината на емисията „1960“, а от двете страни лавров венец.

Описание на обратната страна: като №31.


Test coin 1 lev, 1960

Obverse: In the centre, the nominal value of “1”, depicted as a very stylised thick ??? figure, underneath there is an inscription, reading “LEV” („ЛЕВ“) and the issue year 1960, and on both sides laurel wreaths.

A knurled circle along the outer

rim of the coin.

Reverse: identical to №31.


Коментар: Пробите са отсечени от монетни заготовки с различна метална сплав, размери и тегло. Целта е да се направят лабораторни проби на износоустойчивостта и антикорозионните свойства на метала при бъдеща продължителна циркулация на емисията преди нейното масово тиражиране. След това се анализират иконографията и оптималното съчетаване на размери и материал и се прави избор на конкретния монетен образец. Неслучайно за прототип на разменната монета от 1 лев, 1960 г. е избран медно-никеловият образец (№31) с диаметър 2,55 мм и тегло 5,112 г. Той се отличава не само със своята устойчивост на износване и корозия, но и със своята елегантна и по-хармонична композиция на реверса. Правилно е големият брой монетни образци на редовната разменна емисия от 1 стотинка – 1 лев в периода 1950–1960 г. да се определят като технологични проби, обслужващи преди всичко началния избор на еталона за последващото серийно производство.


Comment: The test coins are minted from various alloys, size and weight billets. The aim is to provide laboratory tests of the metal wearing quality and anticorrosive properties, at future continuous circulation of the issue before its mass production. Then the iconography and the optimum size and material combination are analysed and selection of the concrete coin pattern is made. It is not an accident that the copper-nickel pattern coin (№31) with a diameter 2.55 mm and weight 5.112 g was selected as a prototype of the exchange 1 lev, 1960 coin. It is distinguished not only for its wearing and anticorrosive qualities but also for its more elegant and harmonious reverse composition. The numerous pattern coins of the regular 1 stotinka- 1 lev exchange issue (1950-1960) should be considered as technological tests, related mostly to the initial sample selection for subsequent serial production.

№39.

Описание на лицевата страна: В центъра, на два реда, номинал „2“ и надпис „ЛЕВА“. От двете страни на цифрата на номинала колони, съставени от четири квадратни елемента с мотиви в български средновековен стил, в центъра на всеки от тях, лъвове един срещу друг. Горе, надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, разположен в два реда. Околовръст, насечен кръг, съставен от правоъгълници.

Описание на обратната страна: Фигурата на Св. Климент Охридски в цял ръст, облечена с дълга епископска дреха с кръст в долната част. Дясната ръка, вдигната за благословия, а в лявата държи книга. От двете страни на фигурата, надписи в четири реда: вляво „КЛИМЕНТ 916“, вдясно „ОХРИДСКИ 1966“. Околовръст, насечен кръг, съставен от правоъгълници.

Коментар: От тази емисия в колекция „Н. Цветанов“ има монети в качество BUNC Proof.


№39.

Obverse: At the centre, on two lines the nominal value “2” and an inscription reading “ЛЕВА” (LEVS). The nominal value is flanked by columns composed of four square Bulgarian medieval style elements; lions facing each other at the centre of each column. A two-line inscription “НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (PEOPLE’S REPUBLIC OF BULGARIA) above. Along the outer rim, interrupted circle, formed of rectangles.

Reverse: St. Kliment Ohridski at full length, dressed in a long episcopal garment with a cross in its lower part. His right hand is lifted up for a blessing and there is a book in his left hand. His figure is flanked by four-line inscriptions: “КЛИМЕНТ 916” (KLIMENT 916) to the left, “ОХРИДСКИ 1966” (OHRIDSKI 1966) to the right Along the outer rim, interrupted circle, formed of rectangles.

Comment: There are BUNC Proof coins from this issue in “N. Tsvetanov” collection.


№40.

Описание на лицевата страна: В центъра, на два реда, номинал „2“ и надпис „ЛЕВА“, около тях лавров венец, привързан в средата с панделка. Отдолу, годината на емисията „1969“. Околовръст, надпис „НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“.Коментар: От тази емисия в колекция „Н. Цветанов“ има монети в качество BUNC Proof.

№40.

Obverse: At the centre, on two lines the nominal value “2“and an inscription reading “ЛЕВА” (LEVS), enclosed by a laurel wreath bond by a ribbon in the middle. The year of issue “1969” below. An inscription “НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” (PEOPLE’S REPUBLIC OF BULGARIA) along the outer rim.Comment: There are BUNC Proof coins from this issue in “N. Tsvetanov” collection.

№41.
Вдясно от числото на номинала и лавровата клонка, вертикален надпис „ОБРАЗЕЦ“.

Образец на възпоменателна монетаOn the right of the nominal value figure, vertical legend “SAMPLE” („ОБРАЗЕЦ“)

№43.

Проба І на възпоменателна монета

Описание на лицевата страна: В горната част, държавният герб на Народна република България; в средата, изправен лъв, обграден от двете страни с житни класове, обвити по средата с национална трикольорна лента; над лъва, петолъчна звезда; отдолу, където се преплитат класовете, зъбчато колело и трикольорна лента с изписани годините на основаването на българската държава „681“ и на победата на социалистическата революция в България „1944“. Гербът рамкиран от кант в полукръг с факли от двете му страни. Между тях числото на номинала „10“. Вдясно между факлата и канта, вертикален надпис „ПРОБА І“. Околовръст, кант от снежинки и надпис „•1984• НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ •ЛЕВА•“.


№43.

Проба І на възпоменателна монета

Obverse: In the upper half, the coat of arms of the People’s Republic of Bulgaria. In its middle, a lion rampant surrounded by wheat ears, whose central parts are wrapped in the national tricolour ribbon; a five-pointed star above the lion; below, where the wheat ears braid, a cogwheel and a tricolour ribbon with the years of the establishment of Bulgaria “681” and the Socialist Revolution “1944” on it. The coat of arms is framed by a semi-circle edging, with torches on both ends and the nominal value “10” in between. On the right between the torch and the edging, there is a vertical legend “SAMPLE I” („ПРОБА І“. ). A rim of snowflakes and in inscription “•1984• НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ •ЛЕВА•” (1984 PEOPLE’S REPUBLIC OF BULGARIA LEVS) along the outer rim.


№44.
Описание на лицевата страна: Като №43, с разликата във вертикалния надпис „ПРОБА ІІ“ вдясно от числото на номинала, между факлата и канта.


Obverse: Identical to 43, except for the vertical legend “SAMPLE II” („ПРОБА ІI“) on the right of the nominal value, between the torch and the edging.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница