Пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, еик и ин по зддсДата08.12.2018
Размер99.49 Kb.

ОБРАЗЕЦ

_________________________________________________________________________________

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/


До

Столична община – район „Красно село“О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

Укрепване, ремонтно-възстановителни работи на стълбище към главен вход и прилежащата настилка около сградата, възстановяване на ограда и отводняване на двора откъм южната фасада в ДГ № 107 „Бон бон“, ул. „Григор Пърличев“ № 10

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на техническата спецификация (пълно описание на предмета на поръчката) за сумата посочена в ценовото предложение, което е неразделна част от офертата.

Декларирам, че съм:

- срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на оферти.

Нашата офертата съдържа:  1. Документи и информация

I.1. Информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за технически способности и квалификация):

I.1.1. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

I.1.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

I.1.3. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

I.1.4. Информационен лист, съдържащ данни за участника.

II. Техническо предложение  1. Ценово предложение


ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)


ОБРАЗЕЦ

__________________________________________________________________________________________

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/
Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Укрепване, ремонтно-възстановителни работи на стълбище към главен вход и прилежащата настилка около сградата, възстановяване на ограда и отводняване на двора откъм южната фасада в ДГ № 107 „Бон бон“, ул. „Григор Пърличев“ № 10
От…………………………………………………….. /наименование на участника/, с ЕИК …………………………………..със седалище и адрес на управление …………………………………………….., представлявано от ………………………………………….., в качеството му на………………………….
След като получихме и проучихме документацията за участие и Техническото спецификация, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение:

1. Работна програма - в съответствие с изискванията на техническата спецификация и методиката за оценка на офертите.
2. Срок за изпълнение: ……….. /словом: …………./календарни дни, считано от подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.
3. Неустойка при забавяне за всеки просрочен ден в (проценти)……….............%

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.


Приложения:


  1. Работна програма.

  2. Кратко описание /резюме/ за участника;

  3. Други документи, подлежащи на оценяване - по преценка на участника.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)
ОБРАЗЕЦ

__________________________________________________________________________________________

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ИН и ИН по ЗДДС/Ц Е Н О В А О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Укрепване, ремонтно-възстановителни работи на стълбище към главен вход и прилежащата настилка около сградата, възстановяване на ограда и отводняване на двора откъм южната фасада в ДГ № 107 „Бон бон“, ул. „Григор Пърличев“ № 10

От…………………………………………………….. /наименование на участника/, с ЕИК …………………………………..със седалище и адрес на управление …………………………………………….., представлявано от ………………………………………….., в качеството му на………………………….
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка, с предмет: Укрепване, ремонтно-възстановителни работи на стълбище към главен вход и прилежащата настилка около сградата, възстановяване на ограда и отводняване на двора откъм южната фасада в ДГ № 107 „Бон бон“, ул. „Григор Пърличев“ № 10
2. Общата стойност на възлаганата общестевна поръчка е:

……………………. (словом………………………………………….)лв. без ДДС и ………………………. (словом ……………………) лв. с начислен ДДС.

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в техничeското ни предложение за изпълнение на поръчката.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:

Укрепване, ремонтно-възстановителни работи на стълбище към главен вход и прилежащата настилка около сградата, възстановяване на ограда и отводняване на двора откъм южната фасада в ДГ № 107 „Бон бон“, ул. „Григор Пърличев“ № 10

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на

със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

от Участник обществена поръчка с предмет:

Укрепване, ремонтно-възстановителни работи на стълбище към главен вход и прилежащата настилка около сградата, възстановяване на ограда и отводняване на двора откъм южната фасада в ДГ № 107 „Бон бон“, ул. „Григор Пърличев“ № 10

Долуподписаният /-ната/ с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на от МВР, гр. , адрес: , представляващ в качеството си на със седалище и адресна управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № , ИН по ЗДДС №Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

( невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)


Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.ОБРАЗЕЦД Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 66, ал.1 от ЗОП

във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:Укрепване, ремонтно-възстановителни работи на стълбище към главен вход и прилежащата настилка около сградата, възстановяване на ограда и отводняване на двора откъм южната фасада в ДГ № 107 „Бон бон“, ул. „Григор Пърличев“ № 10

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър при съд по ф.д. № / г. ЕИК ____________ и ИН по ЗДДС _______________


Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

І.Видове работи от предмета на поръчката:……………………………………………………….. ..…….......................................................................................................…….………………………..

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)
ІІ. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………..…….. ..…….......................................................................................................…….………………………..

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)


ІІІ. Видове работи от предмета на поръчката:……………………………….…………………….. ..…….......................................................................................................…….………………………..

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)............................................. г Декларатор: .....................................
*Невярното се зачертава.
Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА


Наименование на Участника:

Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация

Седалище по регистрация:

Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата

Точен адрес за кореспонденция

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Лице за контакти

Посочете име, фамилия и длъжност

Телефонен номер

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес
Интернет адрес
Правен статус

Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.........

ИН/ЕИК
Банкови реквизити

Банка:

IBAN:

BIC:

Предмет на поръчката

Укрепване, ремонтно-възстановителни работи на стълбище към главен вход и прилежащата настилка около сградата, възстановяване на ограда и отводняване на двора откъм южната фасада в ДГ № 107 „Бон бон“, ул. „Григор Пърличев“ № 10

Номер на поръчката

Посочете номер на поръчката от Портала на обществени поръчки

Дата на изготвяне на офертата

Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 29 юни 2018 г.


До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница