Помощник -готвач І. Описание на длъжносттаДата19.11.2018
Размер47.5 Kb.
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
ПОМОЩНИК -ГОТВАЧ

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата,която извършва изпълнителят на длъжността:

 • Участва във всички операции по първична обработка на продуктите за ястия в “топла” и “студена” кухня.


Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:

 • почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуци,размразява месо и риба и извършва първична обработка на субпродукти;

 • следи за спазване на технологичните режими за първична обработка на продукти;

 • организира и участва в производството на собствена готварска продукция;

 • спазва утвърдената технология за производството на готварска продукция и рецептите за състава,количеството и качеството на влаганите продукти;

 • извършва хигиенизиране на помещенията в кухненския бокс,хладилните и складови помещения,машините ,съоръженията и посудата;

 • поддържа добро хигиенно ниво на работното си място;

 • информира за нередности главния готвач;

 • уведомява незабавно главния готвач в случай на отсъствие от работа поради заболяване;

 • не напуска работното си място до пристигане на колегата си от следващата смяна;

 • изпълнява и други конкретно възложени задачи,присъщи за изпълняваните от него задължения;


ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


 • подчиненост – в ежедневната работа е подчинена на главния готвач;

 • връзки във фирмата –готвач,работници в кухнята,домакин,сервитьори;

 • връзки с други- контактува с доставчици във връзка с изпълняваната работа при спазване на установени правила;

 • получава задачи от главния готвач и отчита извършената работа пред него;


ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Отговорност за опазване имуществото и активите на фирмата:


 • отговорност за опазване на повереното му имущество;

 • отговорност при нанесени вреди поради неправилна първична обработка и съхранение на продукти;

 • носенето и опазването на униформеното облекло;


По безопасност и охрана на труда:


 • служителят е длъжен да спазва утвърдените във фирмата правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност,хигиенно-санитарните изисквания при работа с храни;


По опазване здравето и работоспособността на другите:

 • не допуска до кухнята външни лица;

 • постоянно използва работното облекло и лични предпазни средства в кухнята;

 • следи за стриктното спазване на санитарно- хигиенните изисквания за произ-водство на храни,като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти;

 • не се явява на работното си място по време на боледуване;

 • познава схемите за евакуация при спешни и аварийни ситуации и оказва необхо-димото съдействие кухненския персонал;


По опазване на фирмената тайна и поверителната информация

 • при изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпрост-ранява информация от личен характер,която би могла да накърни личното достойнство на ръководител,служител или клиент на комплекса;

 • служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя,като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения,както и да пази доброто име на работодателя;

 • длъжен е да не разпространява сведения,факти и информация,определени като фирмена или търговска тайна;


По резултатите от трудовата дейност служителят носи отговорност:

 • качество на извършваната работа;

 • спазване на трудовата дисциплина;

 • спазване на технологичния режим при приготвяне на ястията;

 • спазване изискванията при съхранение и първична обработка на продукти;

 • правилната и безопасна употреба на почистващи препарати;ІV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд

 • няма

Режим на труд и почивка

 • осем часов работен ден с двусменен режим на работа, с 30 минути почивка от 12,00 ч. до 12,30ч.и 18,00 до 18,30 за втората смяна;


Работно и униформено облекло,лични предпазни средства

 • задължителна е употребата на работно облекло,съгласно санитарно-хигиените изисквания –престилка,панталон,обувки,шапка в бял цвят,които употребява само на работното си място;


Битови придобивки

 • периодични медицински прегледи;

 • транспортно обслужване;

 • отстъпки при ползване услуги в Хотелския комплекс;V.СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
Повременно заплащане: Основна заплата плюс допълнително възнаграждение за прослужено време по 0,6 % на година трудов стаж.
VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА


 • Вид и равнище на образование – средно образование или свидетелство за професионална квалификация -специалност “пом.готвач”

 • трудов опит и умения – професионален опит не по – малко от една година; Комуникативност и умение за работа в екип и с клиенти

 • основни нормативни документи

  • КТ;

  • Закон за храните;

  • Закон за здравето;

  • други нормативни актове,относно производството на храни;

  • нормативни актове по безопасност на труда;

  • правилник за вътрешния трудов ред;

  • правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията,произтичащи от нормативни и структурни промени.

Изготвил:…………….. Утвърдил:……………………

Запознат:…………………………………………Дата:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница