Практикум по пра­ВО­пис (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния). По­ма­га­ло за за­доч­ни­ци, 36 с., Вт, 1983Дата24.10.2018
Размер116.84 Kb.
Доц. Кирил Цанков

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


(по раздели)

I. Учебници и учебни помагала:

1.1. ПРАК­ТИ­КУМ ПО ПРА­ВО­ПИС И ПУН­К­ТУ­А­ЦИЯ. ВТ, 1978 (в съ­ав­торство с ко­ле­ги­те от Ка­тед­ра­та) ­ 3 те­ми: "Греш­ки при вмя­та­не, из­па­да­не, пре­мя­тане и сък­ра­ще­ния на зву­ко­ве" (с.63­74); "Упот­ре­ба на ско­би" (с.161­167); "Упот­ре­ба на ка­вички" (с. 168­174).

1.2. ДА ГО­ВО­РИМ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. ВТ, 1980, 300 с. (в съ­ав­тор­с­т­во с Б. Бай­чев и М. Да­мя­но­ва) ­ учеб­ник за Лет­ния се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Тър­но­во.

1.3. ДА ГО­ВО­РИМ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. ВТ , 1983, 300 с., II изд. (в съ­ав­тор­с­т­во с Б. Бай­чев и М. Дамяно­ва) ­ учеб­ник за Лет­ния се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Тър­но­во, ч. I.

1.4. ДА ГО­ВО­РИМ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. ВТ, 1983, ч. II. Реч­ник-ин­декс, 100 с. (в съ­ав­тор­с­т­во с Б. Байчев и М. Да­мя­но­ва) ­ за Лет­ния се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­висти във В. Тър­но­во.

1.5. СЪВ­РЕ­МЕ­НЕН БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. I ЧАСТ. ФО­НЕ­МА­ТИЧ­НА ТРАН­С­К­РИП­ЦИЯ. ПРАКТИКУМ ПО ПРА­ВО­ПИС (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния). По­ма­га­ло за за­доч­ни­ци, 36 с., ВТ, 1983.

1.6. БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК ЗА ЧУЖ­ДЕС­Т­РАН­НИ БЪЛ­ГА­РИС­ТИ И СЛА­ВИСТИ. (в съ­ав­тор­с­т­во с Б. Бай­чев и М. Да­мя­но­ва) ­ учеб­ник за Лет­ния се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Тър­но­во. С., 1985, 256 с.

1.7. ПРОГ­РА­МИ­РА­НО ПО­МА­ГА­ЛО ПО КУЛ­ТУ­РА НА РЕЧ­ТА (по пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция). Ч. I. Пун­к­ту­а­ция ­ Прог­ра­ма за обу­ча­ва­ща ма­ши­на УНИ­ТУ­ТОР. АВЦ при ВТУ. Пър­ви­ят ек­зем­п­ляр е из­ра­бо­тен през 1986 г.

1.8. БЪЛ­ГАР­С­КА РЕЧ. Учеб­ник за прак­т. за­ня­тия по бъл­гар­с­ки език с напред­на­ли. Ле­тен се­ми­нар за чуж­дес­т­р. бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Търно­во. ВТ., 1988, 210 с.

1.9. СЪВ­РЕ­МЕ­НЕН БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. I ЧАСТ. ФО­НЕ­МА­ТИЧ­НА ТРАН­С­К­РИП­ЦИЯ. ПРАК­ТИ­КУМ ПО ПРА­ВО­ПИС (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния). По­ма­га­ло за за­доч­ни­ци, II издание ­ до­пъл­не­но и пре­ра­бо­те­но; 48 с., ВТ, 1989.

1.10. КОМ­ПЮ­ТЪР­НО ПО­МА­ГА­ЛО ПО КУЛ­ТУ­РА НА РЕЧ­ТА. ПУН­К­ТУ­А­ЦИЯ. ЧАСТ I. УПОТ­РЕ­БА НА ЗА­ПЕ­ТАЯ. ЧАСТ II. УПОТ­РЕ­БА НА ОС­ТА­НА­ЛИ­ТЕ ПРЕ­ПИ­НА­ТЕЛ­НИ ЗНАЦИ. ВТ, 1990 (Част от ма­те­ри­а­ла, вклю­чен в та­зи прог­ра­ма, е из­пол­з­ван в кн. "Препина­тел­ни­те зна­ци". ВТ, 1993 ­ вж. 2.2.).

1.11. ПО­МА­ГА­ЛО ПО ФО­НЕ­ТИ­КА С ПРАК­ТИ­КУМ ПО ПРА­ВО­ПИС (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­ражне­ния) ­ в съ­ав­тор­с­т­во с А. Пет­ко­ва и М. Или­е­ва). ВТ, 1991, 102 с.

1.12. БЪЛ­ГАР­С­КА РЕЧ. Учеб­ник за прак­ти­чес­ки­те за­ня­тия по бъл­гар­с­ки език с напред­на­ли. Ле­тен се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­га­рис­ти и сла­вис­ти във В. Търно­во. II раз­ши­ре­но и до­пъл­не­но из­да­ние. ВТ., 1992, 280 с.

1.13. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КА ФО­НЕ­ТИ­КА (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния) ­ в съавтор­с­т­во с А. Пет­ко­ва и М. Или­е­ва). ВТ, 1993, 110 с.

1.14. ПРЕ­ПИ­НА­ТЕЛ­НИ­ТЕ ЗНА­ЦИ. На­ръч­ник за уче­ни­ци, кан­ди­дат-сту­ден­ти, сту­ден­ти и за всич­ки, ко­и­то же­ла­ят да по­ви­шат ези­ко­ва­та си кул­ту­ра. ВТ, 1993, 104 с. (Вж. и 2.2.).

1.15. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 1994, 128 с. (ИК "Знак'94").

1.16. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КА ФО­НЕ­ТИ­КА (ТРАН­С­К­РИП­ЦИЯ) ВТ, 1994, 12 с.

1.17. БЪЛ­ГАР­С­КА РЕЧ (ВТУ. Меж­ду­на­ро­ден ле­тен се­ми­нар за чуж­дес­т­ран­ни бъл­гарис­ти и сла­вис­ти. Учеб­ник за прак­ти­чес­ки­те за­ня­тия по бъл­гар­с­ки език с напред­на­ли) III пре­ра­бо­те­но из­да­ние. ВТ., 1995, 304 с.

1.18. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. Вто­ро из­да­ние. ВТ, 1995 (до­пе­чат­ка: 1996), 128 с. (ИК "Знак'94").

1.19. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КА ФО­НЕ­ТИ­КА (За­да­чи и тек­с­то­ве за уп­раж­не­ния) ­ в съ­ав­тор­с­т­во с А. Пет­ко­ва, В. Бон­джо­ло­ва и М. Или­е­ва). Тре­то пре­ра­бо­те­но и допъл­не­но из­да­ние. ВТ, 1996, 88 с.

1.20. ИЗБРАНИ ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА. ВТ, 1997 (в съавторство с Ив. Харалампиев), 16 с.

1.21. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 1998, III издание, 128 с. (Изд. "Абагар"; там е посочено като II изд.).

1.22. ИЗБРАНИ ТЕСТОВЕ ЗА ПРОВЕРКА НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА. ВТ, 1998 (в съавторство с Ив. Харалампиев), II допълн. изд. 20 с.

1.23. БЪЛ­ГАР­С­КА РЕЧ (ВТУ. Меж­ду­на­ро­ден се­ми­нар по бъл­гарски език и култура. Учеб­ник за прак­ти­чес­ки за­ня­тия с напред­на­ли) ІV из­да­ние. ВТ., 1999, 272 с.

1.24. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 1999, IV издание, 128 с. (Изд. "Абагар"; там е посочено като III изд.).

1.25. ПРЕ­ПИ­НА­ТЕЛ­НИ­ТЕ ЗНА­ЦИ. На­ръч­ник за уче­ни­ци, кан­ди­дат-сту­ден­ти, сту­ден­ти и за всич­ки, ко­и­то же­ла­ят да по­ви­шат ези­ко­ва­та си кул­ту­ра (ІІ изд.). ВТ, 1999, 128 с. (Вж. и 2.2.).

1.26. Помагало по фонетика на съвременния български книжовен език (Комрат, 2001, 58 с. (в съавторство с Л. Домущи).

1.27. Морфология на съвременния български книжовен език. Комрат, 2001 (Лекции), 96 с.

1.28. Синтаксис на съвременния български книжовен език. Комрат, 2001 (Лекции), 68 с.,

1.29. БЪЛ­ГАР­С­КА РЕЧ. Учеб­ник за прак­ти­чес­ки за­ня­тия с напред­на­ли. V из­да­ние. ВТ., 2002, 272 с.

1.30. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. Учебник за 7. клас (в съавторство с Елена Рацеева и Надежда Кара). Кишинев, 2002 г., 320 с.


  1. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 2005, IV преработено и допълнено издание, издание, 168 с.

  2. ЕЗИ­КО­ВА КУЛ­ТУ­РА. Зна­ния за ези­ка. Пра­во­пис и пун­к­ту­а­ция. Уп­раж­не­ния и тесто­ве. ВТ, 2007, V преработено и допълнено издание, издание, 168 с.II. Отделни книги:

2.1. РЕ­ЧЕВ ЕТИ­КЕТ. С., 1988, 96 с.

2.2. ПРЕ­ПИ­НА­ТЕЛ­НИ­ТЕ ЗНА­ЦИ. На­ръч­ник за уче­ни­ци, кан­ди­дат-сту­ден­ти, сту­ден­ти и за всич­ки, ко­и­то же­ла­ят да по­ви­шат ези­ко­ва­та си кул­ту­ра. ВТ, 1993, 104 с.; II изд. 1999, 128 с.

2.3. СО­ЦИ­О­ЛИН­Г­ВИС­ТИ­КА И РЕ­ЧЕВ ЕТИ­КЕТ. ВТ, 1994, 76 с.; до­пе­чат­ка: 1996 (64 с.).

2.4. ГЛА­ГО­ЛИ И ГЛА­ГОЛ­НИ ФОР­МИ С ВЪЗ­В­РА­ТЕН ЕЛЕ­МЕНТ В СЪВ­РЕ­МЕН­НИЯ БЪЛ­ГАР­С­КИ КНИ­ЖО­ВЕН ЕЗИК. С., 1995, Уни­вер­си­тет­с­ко из­да­тел­с­т­во "Св. Кл. Ох­рид­с­ки" (из­ляз­ла през яну­а­ри 1997), 100 с.

2.5. НИ­КО­ЛАЙ КО­ВА­ЧЕВ ­ ДО­А­ЙЕН НА БЪЛ­ГАР­С­КА­ТА ОНО­МАС­ТИ­КА. (в съ­ав­тор­с­т­во с Т. Бал­кан­с­ки) ВТ, 1996, 32 с.

2.6. МЕСТНИТЕ ИМЕНА ОТ ДОСПАТСКОТО КРАИЩЕ. Ономастично изследване; съпоставително проучване с местните имена от Пещерско (В съавторство с Т. Балкански). ВТ, 2000, 224 с..

(Вж. и 1.8, 1.12, 1.14, 1.16, 1.17., 1.20, 1.24.).

2.7. Румънско-български речник / Dictionar roman-bulgar, ВТ, 2007, 656 с. (ISBN 978-954-8709-77-4).
III. Студии:

3.1. КА­ТЕ­ГО­РИ­Я­ТА ЗА­ЛОГ И ВЪЗ­В­РАТ­НИ­ТЕ ГЛА­ГО­ЛИ В СЪВ­РЕ­МЕННИЯ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК. ­ Тру­до­ве на ВТУ. Том ХVII, кн.2, с. 65­96, С., 1982.

(Вж. и 2.3.)

IV. Статии:

4.1. КЪМ СЕ­МАН­ТИ­КА­ТА НА ВЪЗ­В­РАТ­НИ­ТЕ ГЛА­ГО­ЛИ С КОМ­ПО­НЕНТ СА­МО- В СЪВ­РЕ­МЕН­НИЯ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК ­ Ас­пи­ран­т­с­ки сбор­ник, кн.IV, св.2. "Ези­козна­ние". ВТ, 1977, с.45­49.

4.2. КЪМ СЕ­МАН­ТИ­КА­ТА НА ЕД­НА ГРУ­ПА ВЪЗ­В­РАТ­НО-СРЕД­НИ ГЛА­ГО­ЛИ. ­ ЕЛ, кн.3, 1979, с.25­31.

4.3. ЛИСТ, ЛИС­ТО ­ ЛИС­ТИ, ЛИС­ТО­ВЕ, ЛИС­ТА ­ БЕ, кн. 4, 1979, С., 320­322.

4.4. АК­ЦЕН­Т­НА СХЕ­МА НА БЪЛ­ГАР­С­КИ­ТЕ ЛИЧ­НИ ИМЕ­НА. ­ ONOMA­STI­CA, ХХV, 1980, Krakow , с. 161­173.

4.5. СТА­ТИС­ТИ­ЧЕС­КИ НАБ­ЛЮ­ДЕ­НИЯ ВЪР­ХУ ЛИЧ­НИ­ТЕ ИМЕ­НА НА РО­ДЕ­НИ­ТЕ В ЕДИН МА­ЛЪК БЪЛ­ГАР­С­КИ ГРАД ПРУЗ ПОС­ЛЕД­НИ­ТЕ 80 ГО­ДИ­НИ. ­ ONOMASTICA, ХХVI, 1981, Krakow, с. 225­234.

4.6. КЪМ СЛО­ВО­ОБ­РА­ЗУ­ВА­ТЕЛ­НА­ТА И АК­ЦЕН­Т­НА ХА­РАК­ТЕ­РИС­ТИ­КА НА СЪ­ЩЕС­Т­ВИТЕЛ­НИ­ТЕ С НАС­ТАВ­КИ -ДЖИЯ, -ЧИЯ И -ЛИЯ В БЪЛ­ГАР­С­КИЯ ЕЗИК. ­ БЕ, кн.1, 1982, с.70­75.

4.7. ДИ­А­ТЕ­ЗИ И ЗА­ЛО­ЗИ В БЪЛ­ГАР­С­КИЯ ЕЗИК. ­ сб. На­у­ка и съв­ремен­ност. Ч. II. ВТ, 1983, с.317­328.

4.8. ЗА ПРА­ВО­ПИ­СА НА НЯ­КОИ ТРИ­КОМ­ПО­НЕН­Т­НИ СЛОЖ­НИ ДУ­МИ. ­ БЕ, кн.4, 1985, с. 397­400.

4.9. КЪМ СЛО­ВО­ОБ­РА­ЗУ­ВА­ТЕЛ­НА­ТА И СЕ­МАН­ТИЧ­НА­ТА ХА­РАК­ТЕ­РИС­ТИ­КА НА ВЪЗ­В­РАТ­НИТЕ ГЛА­ГО­ЛИ С ЕЛЕ­МЕНТ СИ. ­ Въп­ро­си на съв­ре­мен­на­та бъл­гар­с­ка лексико­ло­гия и лек­си­ког­ра­фия. С., БАН, 1986, с.134­141.

4.10. НА­ЦИ­О­НАЛ­НА И СО­ЦИ­АЛ­НА СПЕ­ЦИ­ФИ­КА НА РЕ­ЧЕ­ВИЯ ЕТИ­КЕТ. ­ Проб­ле­ми на со­циолин­г­вис­ти­ка­та. Т. III, с.117­128. С., 1988.

4.11. ГЛА­ГО­ЛИ С ФА­КУЛ­ТА­ТИВ­НА УПОТ­РЕ­БА НА ВЪЗ­В­РА­ТЕН ЕЛЕ­МЕНТ СЕ. ­ БЕ, кн.4, 1989, с.359­363.

4.12. ЗА ПА­ДЕЖ­НИ­ТЕ ФОР­МИ НА МЕС­ТО­И­МЕ­НИ­Я­ТА. ­ Сбор­ник тру­до­ве от юби­лей­на­та на­уч­на се­сия, пос­ве­те­на на 45-го­диш­ни­на­та на Съ­ю­за на уче­ни­те в Бъл­га­рия и 25-го­диш­ни­на­та на Ве­ли­ко­тър­нов­с­кия клон. ВТ, 1990, с.45­49.

4.13. ОБ­РА­ЗУ­ВА­НЕ НА ВЪЗ­В­РАТ­НИ ГЛА­ГО­ЛИ (Гла­го­ли с въз­в­ра­тен еле­мент СЕ). ­ БЕ, кн.6, 1992, с.471­478.

4.14. ЕД­НА ЕТИ­КЕТ­НА ФОР­МУ­ЛА В ЕЗИ­КА НА БА­НАТ­С­КИ­ТЕ БЪЛ­ГА­РИ. ­ Проб­ле­ми на со­циолин­г­вис­ти­ка­та. Ези­ко­ва­та си­ту­а­ци­я­та в мик­ро- и мак­ро­со­ци­ал­ни­те об­щ­ности. ВТ, 1993, с.158­160.

4.15. ВЪЗ­В­РАТ­НИ ГЛА­ГО­ЛИ, ВЪЗ­В­РАТ­НИ ФОР­МИ И ЗА­ЛОГ. ­ Пър­ви ко­лок­ви­ум по ези­козна­ние. Док­ла­ди и съ­об­ще­ния. ВТ, 1993, с.59­68.

4.16. РЕ­ЧЕ­ВИ­ЯТ ЕТИ­КЕТ КА­ТО ПРОБ­ЛЕМ НА СО­ЦИ­О­ЛИН­Г­ВИС­ТИ­КА­ТА. ­ сп. "Прог­лас", ВТ, ктн.3, 1994.

4.17. НЯ­КОИ НАБ­ЛЮ­ДЕ­НИЯ ВЪР­ХУ УПОТ­РЕ­БА­ТА НА СЛОЖ­НИ ДУ­МИ В ПО­Е­ЗИ­Я­ТА НА ХРИС­ТО СМИР­НЕН­С­КИ. ­ Майс­то­ри на бъл­гар­с­ко­то ху­до­жес­т­ве­но сло­во (10 кл.). С., 1995, с.299­304.

4.18. ФУН­К­ЦИ­О­НИ­РА­НЕ НА БЪЛ­ГАР­С­КИ­ТЕ ЕТИ­КЕТ­НИ ФОР­МУ­ЛИ. ­ Юбиле­ен сбор­ник "30 го­ди­ни Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки клон на Съ­ю­за на уче­ни­те в Бъл­гария". Кни­га I, ВТ, 1996, с. 88­92.

4.19. ИМЕ­ТО АБ­ДУ­ЛАХ В ИС­ТО­РИ­Я­ТА НА БЪЛ­ГАР­С­КА­ТА ИМЕН­НА СИС­ТЕ­МА. ­ Оно­мас­тично и ет­но­лин­г­вис­тич­но прос­т­ран­с­т­во на ези­ка. В чест на проф. Ни­ко­лай Ко­вачев. Том II. ВТ, 1996, с.95­100.

4.20. ЕТИКЕТНИТЕ ФОРМУЛИ КАТО РЕПЛИКИ В ДИАЛОГА. ­ Проблеми на социолингвистиката V. Езикът и социалните контакти. Материали от Петата международна конференция по социолингвистика. София, 14­16 септември 1995 г. С., 1996. с.109­112.

4.21. ПРЕД­С­ТА­ВЯ­НЕ НА ГЛА­ГОЛ­НА­ТА ЛЕК­СИ­КА В РЕЧ­НИ­ЦИ­ТЕ НА БЪЛ­ГАР­СКИЯ ЕЗИК. ­ в книгата "Лексикогра­фията ­ от­ра­же­ние на бъл­гар­с­кото слов­но бо­гат­с­т­во", ВТ, 1997 (декември), с. 37­46.

4.22. КНИЖОВНИ ВАРИАНТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. ­ в книгата "Българите извън България", ВТ, 1997 (декември), с. 25­29.


  1. ЛЕКСЕМИТЕ КОЛЕГА И КОЛЕЖКА КАТО ЕТИКЕТНИ ФОРМУЛИ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. – В кн. “Българистични проучвания 6, ВТ, 2000, с. 119-122.

4.24 РАЗГОВОРНА СИНОНИМИЯ В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ПУБЛИЦИСТИКА. – Проблеми на българската разговорна реч. Книга пета, ВТ, 2001, с. 260–266.

4.25. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН ЗА БЪЛГАРСКИЯ РЕЧЕВ ЕТИКЕТ. – В кн. “Изследвания по български език. ВТ, 2001, с. 82-86.

4.26. НУЖДАЕ ЛИ СЕ ОТ ПРОМЕНИ БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВОПИС? – В кн. “Проблеми на българския правопис и правоговор”. ВТ, 2001, с. 75-82.


    1. ЕЗИКОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА ПРОФ. РУСИН РУСИНОВ. — В кн. Езиковедски изследвания в памет на професор Русин Русинов (1930—1998). Национална наечна конференция — 70 години от рождението на проф. Русин Русинов. ВТ, 2001, с. 63—64.

4.28. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. – в кн. “Българският език в Молдова”.Комрат, 2002, с. 19-24.

4.29. ГАГАУЗИ, БЪЛГАРИ, МАКЕДОНЦИ. – В кн. Мошковские чтения, Етулия, 2002 г., с.67-73.

4.30. НАШЕСТВИЕТО НА ИМЕНАТА ПЛАМЕН И КАМЕН В БЪЛГАРСКАТА АНТРОПОНИМИЯ. — В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т.6, В. Търново, 2002, с.217-220.

4.31. ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО ВЪВ ФОНЕТИКАТА НА БЪЛГАРСКИЯ И НА РУМЪНСКИЯ ЕЗИК. – в кн. “Българският език в Молдова 3/4”. Комрат, 2004, с. 23-28.

4.32. Цанков, К. И., Домущу, Л. В. БОЛГАРСКАЯ ОБЩНОСТЬ В АТО “ГАГАУЗИЯ” И ЕЕ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ”. – В: Региональная научно-практическая конференция “Актуальные проблемы экономического и культурного развития АТО “Гагаузия”, 12 января 2004. Комрат, 2004, с. 20–23.

4.33. ТИПИЧНИ ГРЕШКИ И КОЛЕБАНИЯ ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА РУМЪНСКИ ИМЕНА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. — В: Научни изследвания в чест на проф. Д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. ВТ, 2005, с. 555—560.


V. Кандидатска (докторска) дисертация:

5.1. ВЪЗ­В­РАТ­НИ­ТЕ ГЛА­ГО­ЛИ В СЪВ­РЕ­МЕН­НИЯ БЪЛ­ГАР­С­КИ ЕЗИК (Сло­во­об­ра­зу­ва­не и се­ман­ти­ка) ­ за­щи­те­на на 17 юни 1993 г.

5.2. Ав­то­ре­фе­рат. ВТ, 1993, 36 с.
VI. Рецензии и обзори:

6.1. НО­ВА КНИ­ГА ЗА БЪЛ­ГАР­С­КА­ТА АК­ЦЕН­Т­НА СИС­ТЕ­МА (Ре­цен­зия за Д. Тил­ков, Т. Бо­я­джи­ев, Уда­ре­ни­е­то в бъл­гар­с­кия кни­жо­вен език. С., 1978) ­ БЕ, кн.4, 1979, с.352­354.

6.2. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КИ ПРА­ВО­ПИС И ПУН­К­ТУ­А­ЦИЯ, съст. Хр. Пър­вев и В. Радева. ­ БЕ, кн.2, 1981, с.162­163.

6.3. ПО­МА­ГА­ЛО ПО БЪЛ­ГАР­С­КА ФО­НЕ­ТИ­КА, съст. Хр. Пър­вев и В. Ра­де­ва. ­ БЕ, кн.2, 1981, с.163­164.

6.4. БРЕ­ГО­ВЕ­ТЕ НА СЛО­ВО­ТО (Бор­ба­та на в. "Бал­кан­с­ко зна­ме" за по-ви­со­ка ези­кова кул­ту­ра). ­ БЕ, кн.3, 1981, с.254­257.

6.5. СТ.Н.С. ТО­ДОР ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ БАЛ­КАН­С­КИ. ­ Със­то­я­ние и проб­ле­ми на бъл­гар­с­ка­та оно­мас­ти­ка. Том 3. Оно­мас­ти и оно­мас­тич­ни из­с­лед­ва­ния в Бъл­га­рия. ВТ, 1996, с.147­152.

6.6. ПРОФ. РУ­СИН РУ­СИ­НОВ КА­ТО АН­Т­РО­ПО­НИ­МИСТ. ­ Със­то­я­ние и проб­ле­ми на бъл­гарска­та оно­мас­ти­ка. Том 3. Оно­мас­ти и оно­мас­тич­ни из­с­лед­ва­ния в Бъл­га­рия. ВТ, 1996, с.219­222.

6.7. Radu Popescu, Todor Balkanski, Aromвnii din Rodopii Bulgariei şi graiul lor­ рецензия, сп. "Бълг. език", кн. 1/ 1996, с.115­ 116 (излязла през 1997).

6.8. БЪЛГАРСКАТА ФИЛОЛОГИЯ В КОМРАТСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ .– Български хоризонти, бр. 2/ 2002 г. (Кишинев), с.17-18.

6.9. БЪЛГАРСКАТА ФИЛОЛОГИЯ В КОМРАТСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ .– Алманах “Родолюбец”, бр. V, София, 2002 г., с.198-203.

6.9. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В КОМРАТСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ. – в кн. “Българският език в Молдова 2”. Комрат, 2003, с. 7-13.

6.10. ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В МОЛДОВА .– Български хоризонти, бр. 5/ 2004 г. (Кишинев), с.9.

6.11. 70 СТАТИИ ЗА 70-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ. — В: Проглас. Филологическо списание, кн.1, ВТ, 2006, с.208-216.

VII. Езикова култура:

7.1. Име­то на на­ша­та ро­ди­на. ­ Бъл­гар­с­ки жур­на­лист, кн.3, 1977, с.37­38.

7.2. На­ла­гат се ре­фор­ми, но об­мис­ле­ни. ­ От. фронт, бр.10115/ 27.VIII.1977.

7.3. За от­но­си­тел­ни­те при­ла­га­тел­ни от съ­щес­т­ви­тел­ни име­на (кра­ва, овца, ко­за и др.). ­ Со­ци­а­лис­ти­чес­ка тър­го­вия, бр.35 / 31. VIII. 1977.

7.4. Свър­ши­ха ли се име­на­та? ­ От. фронт, 23. VI. 1978.

7.5. Кръч­мар­с­ки пат­ри­о­ти­зъм. ­ Оте­чес­т­во, кн.ХХ, 25. Х. 1978.

7.6. За един неп­ра­ви­лен пре­вод на рус­кия из­раз от­пе­ча­тать фо­тог­рафии. ­ БЕ, кн.2, 1978, с. 156.

7.7. За­що Ду­нав мост? ­ БЕ, кн.6, 1978, с.156.

7.8. Сък­ра­ще­ни­я­та заг­ро­зя­ват род­ния език. ­ Нар. кул­ту­ра, 16. IV. 1979.

7.9. Не­нуж­ни над­пи­си. ­ От. фронт, 15.VI.1979.

7.10. Detska plostadka. ­ в. Бор­ба (ВТ), 24. ХI. 1979.

7.11. Ези­ко­ва­та кул­ту­ра на учи­те­ля. ­ Ан­те­ни, 14.ХI.1979.

7.12. Ези­ко­ва­та кри­ти­ка тряб­ва да бъ­де ком­пе­тен­т­на.­ БЕ, кн.6, 1979, с.523­524.

7.13. Ня­кол­ко ду­ми за сък­ра­ще­ни­я­та. ­ в. Бал­кан­с­ко зна­ме (Гб), бр.24, 22.II.1980.

7.14. Ука­за­ние, а не "ин­ди­ка­ция". ­ БЕ, кн.3, 1980.

7.15. Училище и езикова култура. ­ Учителско дело, 23.ХII. 1980.

7.16. Троянер трьопфхнер. ­ в. Антени, бр.530, 11.III.1981.

7.17. Що за инструмент е лесопилата? ­ БЕ, кн-1, 1981, с.70­71.

7.18. Не е модна дреха. ­ в. Антени, бр.31, 5.VIII.1981.

7.19. Студентски бисери. ­ в. Студенстска трибуна, 2.II.1982.

7.20. Една неправилна употреба на думата пивовар. ­ БЕ, 1982, кн.1, с.79.

7.21. За две не­под­хо­дя­щи упот­ре­би на гла­го­ла назнача­вам. ­ БЕ, 1982, кн.3, с.228­229.

7.22. Апокрифни полуфабрикати. ­ в. Антени, 11. VIII. 1982.

7.23. А защо не гоблен? ­ в. Нар. младеж, 8.VIII.1982.

7.24. Индикация. ­ в кн. "Главоболия с чуждите думи", С., 1983, с.31­32.

7.25. Как да го­во­рим на пуб­лич­но мяс­то. ­ Свет­лик (приложе­ние на в. "Бор­ба"), ВТ, 28. VII. 1984.

7.26. Дачиа или Дачия? ­ БЕ, 1989, кн.2, с. 175.

7.27. Отново за прилагателните на -ем, -им. ­ БЕ, кн.5, 1989, с.471­472.

7.28. Празнина в обръщенията. ­ сп. Младеж, кн.12, 1989, с.2.

7.29. "Социална класа" или просто класа. ­ БЕ, кн.3, 1990, с.236.

7.30. България ­ страна на президенти. ­ в. Добро утро (ВТ), 7.III.1994.

7.31. Аз съм твоят фен, скъпа. ­ в. Добро утро, 10. III. 1994.

7.32. Убиецът ­ пример за подражание. ­ в. Добро утро, 23.III.1994.

7.33. Шопингуваме ли, или пазаруваме? ­ в. Добро утро, 18. IV.1994.

7.34. Станахме вече и американци. ­ в. Добро утро, 20.VI.1994.

7.35. Език и политика. ­ в. Добро утро, 28. VI.1994.

7.36. Протестират ли протестантите. ­ в. Добро утро, 11. VII.1994.

7.37. Радиа, радия или радиостанции. ­ в. Добро утро, 12. VIII.1994.

7.38. Име­на­та на фир­ми­те ­ с бъл­гар­с­ки бук­ви или на българ­с­ки език. ­ в. Доб­ро ут­ро, 16. VIII.1994.

7.39. Езиковата култура на учителите. ­ в. Аз-Буки, бр.25, 4. VII.1995, с.10.Забележка. Автор съм и на 14 предавания от рубриката "Родна реч" на Радио София, програма "Хоризонт":

1. За една неподходяща употреба на думата гама. ­ 25. VII. 1978, 9.30 ч.

2. За при­ла­га­тел­ни­те, об­ра­зу­ва­ни от съ­щес­т­ви­тел­ни имена, на­зо­вав­ащи жи­вот­ни. ­ 22. Х. 1978

3. Ед­на из­лиш­на ду­ма в бъл­гар­с­кия език. ­ 16. II. 1979.

4. За ня­кои греш­ки при упот­ре­ба­та на въз­в­рат­ни­те гла­го­ли ­ 23. I. 1981 (I ч.).

4 А. За ня­кои греш­ки при упот­ре­ба­та на въз­в­рат­ни­те гла­го­ли ­ 30. I. 1981 (II ч.)

5. Во­дач, шофьор, ав­то­мо­би­лист ­ 19. III. 1982 (Ра­дио Со­фия, "Род­на реч).

6. Ня­кои слу­чаи на из­пус­ка­не на пред­ло­зи в имен­ни сло­во­съ­че­та­ния. ­ 28. V. 1982 (Радио Со­фия, "Род­на реч")..

7. Някои колебания при съгласуването ­18. VI. 1982 (Радио София, "Родна реч").

8. За речевия етикет ­ 9. VII. 1982 (Радио София, "Родна реч

9. Неправилна употреба на деепричастия ­ 22. Х. 1982 (Радио София, "Родна реч.

10. Някои грешки при членуването. ­ 23. I. 1983 (Радио София, "Родна реч").

11. За излишните думи. ­ 19. Х. 1984 (Радио София, "Родна реч").

12. Правилен ли е изразът "десетте месеца на годината"? ­ 16. ХII. 1988

13. Грешки при употребата на предлози ­ 13. I. 1989 (Програма "Хоризонт", 12 + 3).

14. За употребата на някои наречия (Радио София, "Хоризонт", 12 + 3) ­ 1. ХII. 1989.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница