Цанков, Кирил ЙовчевДата15.08.2018
Размер84.58 Kb.

Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
Цанков, Кирил Йовчев

Адрес
ул. Д. Найденов, № 34 б, гр. Велико Търново., 5003, България

Телефон
062 63-42-28; 088 713 61 42

ФаксE-mail
ktsancov@abv.bg
Националност
българинДата на раждане
7 септември 1949 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
1. от 2.ХІІ. 1976— преподавател по съвременен български език

2. 15. VІІІ.2000—15. VІ.2004 — преподавател по български език и литература

3. 1. ІХ. 1984— 30.VІ.1987 — лектор по български език и култура

4. 1.ІХ. 1975— 30.ХІ.1976 — преподавател по български език

5. 1.ХІ.1967— 15. ІХ. 1968 — шлосер

6. 1.VІІ.1967—30.Х.1967 — дърводелец• Име и адрес на работодателя
1.ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2

2. Комратски държавен университет — гр. Комрат, Република Молдова

3. Крайовски унивеститет — гр. Крайова, Румъния

4. Филиал на Института за чуждестранни студенти – гр. Сливен, Качулка

5. Машиностроителен завод “Вагрянка”, Павликени

6. Вагонен завод, гр. Дряново• Вид на дейността или сферата на работа
1—4. Образование

5—6. Машиностроене• Заемана длъжност
2000—2004: Ръководител на Катедрата по българска филология в Комратския университет, Република Молдова

1997—2000: Директор на Летния семинар по български език и култура при ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

1995­—1998: Заместник-декан на Филологическия факултет при ВТУ


• Основни дейности и отговорности
Преподаване на съвременен български езикОбразование и обучение
• Дати (от-до)
1970—1974

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Български език и литература

• Наименование на придобитата квалификация
1995: Доцент. 1993: Кандидат на науките (доктор по филология)

1975: Специалист по българска филология и преподавател в средни училища• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

Румънски, руски, полски

• Четене
румънски и руски : отлично, полски: добро, немски, английски: основно

• Писане
румънски и руски : добро, полски: основно

• Разговор
румънски и руски : добро, полски: основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.Умея да общувам с други хора, вкл. и от други националности.

Придобил съм тези умения в резултат на дългогодишната си практика като преподавател по български език на български и чуждестранни студенти и при общуването си с колеги от други университети в Русия, Украйна, Молдова, Румъния, Полша, Словакия, Хърватско и др. страни


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Изпълнявал съм ръководни функции (като ръководител на катедра, заместник-декан и директор на летен семинар). Справял съм се със задачите си. Уменията съм придобил в процеса на непосредствена работа.
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работя с компютър: програми “Пейджмейкър”, “Уърд”, “Фотошоп” и др.; набор на текст, страниране, редактиране, включване на илюстрации в текста, съставяне на таблици, диаграми и др.; общуване в интернет и използване на материали чрез интернет;

фотография; работа с кинокамера и с прожекционна техника.


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.Не
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Не
Свидетелство за управление на МПС
№ 212479389, категории В, М / 31.VІІ.1984
Допълнителна информация
———————————————Приложения———————————————

БИБЛИОГРАФИЯ

от 2000 г. насам

2000
116. МЕСТНИТЕ ИМЕНА ОТ ДОСПАТСКОТО КРАИЩЕ. Ономастично изследване; съпоставително проучване с местните имена от Пещерско (В съавторство с Т. Балкански). ВТ, 2000, 224 с. , ISBN 954-8709-38-4

117. ЛЕКСЕМИТЕ КОЛЕГА И КОЛЕЖКА КАТО ЕТИКЕТНИ ФОРМУЛИ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. – В кн. “Българистични проучвания, кн. 6, ВТ, 2000, с. 119-122. , ISBN 954-8709-51-12001


  1. Помагало по фонетика на съвременния български книжовен език (Комрат, 2001, 58 с. (в съавторство с Л. Домущи). (без ISBN).

  2. Разговорна синонимия в съвременната българска публицистика. – Проблеми на българската разговорна реч. Книга пета, ВТ, 2001, с. 260–266, ISBN 954-775-029-1

120. Морфология на съвременния български книжовен език. Комрат, 2001 (Лекции), 96 с. (без ISBN).

121. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН ЗА БЪЛГАРСКИЯ РЕЧЕВ ЕТИКЕТ. – В кн. “Изследвания по български език. ВТ, 2001, с. 82-86 , ISBN 954-524-201-9  1. НУЖДАЕ ЛИ СЕ ОТ ПРОМЕНИ БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВОПИС? – В кн. “Проблеми на българския правопис и правоговор”. ВТ, 2001, с. 75-82 , ISBN 954-524-283-3

  2. Синтаксис на съвременния български книжовен език. Комрат, 2001 (Лекции), 68 с. (без ISBN).

  3. Езиковите бележки на проф. Русин Русинов. — В кн. Езиковедски изследвания в памет на професор Русин Русинов (1930—1998). Национална наечна конференция — 70 години от рождението на проф. Русин Русинов. ВТ, 2001, с. 63—64 , ISBN 954-775-002-Х
2002
125. ÁÚË­ÃÀЭѭÊÀ ÐÅ×. Ó÷åá­íèê çà ïðàê­òè­÷åñ­êè çà­íÿ­òèÿ ñ íàïðåä­íà­ëè. V èç­äà­íèå. ÂÒ., 2002, 272 ñ. , ISBN 954-8709-41-4.

126. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. Учебник за 7. клас (в съавторство с Елена Рацеева и Надежда Кара). Кишинев, 2002 г., 320 с. , ISBN 9975-79-174-3.

127. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. – в кн. “Българският език в Молдова”. Комрат, 2002, с. 19-24, ISBN 954-8709-58-9.

128. ГАГАУЗИ, БЪЛГАРИ, МАКЕДОНЦИ. – В кн. Мошковские чтения, Етулия, 2002 г., с.67-73, ISBN

129. БЪЛГАРСКАТА ФИЛОЛОГИЯ В КОМРАТСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИ­ТЕТ. – Български хоризонти, бр. 2/ 2002 г. (Кишинев), с.17-18, ISBN 9956-9568-2-3.

130. БЪЛГАРСКАТА ФИЛОЛОГИЯ В КОМРАТСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИ­ТЕТ. – Алманах “Родолюбец”, бр. V, София, 2002 г., с.198-203, ISBN 954-775-124-7

131. НАШЕСТВИЕТО НА ИМЕНАТА ПЛАМЕН И КАМЕН В БЪЛГАРСКАТА АНТРОПОНИМИЯ. — В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т.6, В. Търново, 2002, с.217-220, ISBN 954-524-310-4.


2003
132. БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В КОМРАТСКИЯ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ. – в кн. “Българският език в Молдова 2”. Комрат, 2003, с. 7-13, ISBN 954-8709-59-7.

2004
133. ОБЩОТО И РАЗЛИЧНОТО ВЪВ ФОНЕТИКАТА НА БЪЛГАРСКИЯ И НА РУМЪНСКИЯ ЕЗИК. – в кн. “Българският език в Молдова 3/4”. Комрат, 2004, с. 23-28, ISBN 954-8709-61-8.

134. ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В МОЛДОВА .– Български хоризонти, бр. 5/ 2004 г. (Кишинев), с.9, ISBN 9956-9568-2-3.

135. Цанков, К. И., Домущу, Л. В. Болгарская общность в АТО “Гагаузия” и ее интеграция в обществе”. – В: Региональная научно-практическая конференция “Актуальные проблемы экономического и культурного развития АТО “Гагаузия”, 12 января 2004. Комрат, 2004, с. 20–23, ISBN липсва.

2005
136. ÅÇÈ­ÊέÂÀ ÊÓË­ÒÓ­ÐÀ. Çíà­íèÿ çà åçè­êà. Ïðà­âî­ïèñ è ïóí­ê­òó­à­öèÿ. Óï­ðàæ­íå­íèÿ è òåñòî­âå. ÂÒ, 2005. IV èçäàíèå (ďđĺđŕáîňĺíî č äîďúëíĺíî), 168 ñ. , ISBN 954-8709-63-5.

137. ТИПИЧНИ ГРЕШКИ И КОЛЕБАНИЯ ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА РУМЪНСКИ ИМЕНА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. — В:Научни изследвания в чест на проф. Д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. ВТ, 2005, с. 555—560, ISBN 954-524-485-2.

138. ПОМАГАЛО ПО ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК, ВТ, 2005, 76 с. (в съавторство с Ал Петкова, В. Бонджолова и М. Илиева), ISBN 954-524-480-1

2006
138. 70 СТАТИИ ЗА 70-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ. — В: Проглас. Филологическо списание, кн.1, ВТ, 2006, с.208-216, ISSN 0861 7902.
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница