Права на пътниците пътуващи със самолет формуляр на европейския съюз за внасяне на жалбаДата24.09.2016
Размер70.56 Kb.


ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ ПЪТУВАЩИ СЪС САМОЛЕТ

ФОРМУЛЯР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ВНАСЯНЕ НА ЖАЛБА

Този формуляр може да бъде използван за подаване на жалба до авиокомпании/или компетентен орган по прилагане и контрол на Регламент 261/2004 на държава-членка (за България- ГД ГВА)This form can be used for lodging a complaint with an airline and/or the competent enforcement body of a Member State (for Bulgaria- DG CAA)

Обезщетения и/или съдействие на пътници в случай, че им е отказан достъп на борда на самолета, анулиране или продължително закъснение на полета, съгласно Регламент на (ЕК) 261/2004

Compensation and/or assistance to passengers in case of denied boarding, cancellation or long delay of flight under Regulation [EC] 261/2004
И Н С Т Р У К Ц И И

1/ За да се улесни разследването по вашата жалба от компетентния орган по прилагане и контрол (за България - ГД ГВА) в страна-членка, където е станало събитието, моля изпратете вашата жалба най-напред до опериращия въздушен превозвач.


2/ В случай, че авиокомпанията не е успяла да ви отговори в срок от 6 седмици или вие не сте удовлетворени от нейния отговор, моля попълнете и върнете обратно този формуляр на компетентния орган по прилагане и контрол на Регламент 261/2004 в страната-членка , където е станало събитието.

ГД ГВА е националния компетентния орган по прилагане и контрол на Регламент 261/2004. ГД ГВА разглежда постъпили жалби от граждани, контролира изпълнението на Регламента от страна на авиокомпаниите, сътрудничи и обменя информация със съответните компетентни органи в държавите-членки на ЕС. ГД ГВА не изплаща обезщетения.

Освен жалби до авиокомпании и компетентни органи по приложение на Регламент 261/2004, гражданите могат да предявяват своите претенции и в съда.
3/ В случай, че събитието е станало извън Европейския Съюз, вие можете да се свържете с компетентния орган в страната–членка, която е дестинация на полета.
4/ Този формуляр за жалба е предназначен да се използва само в случаите , когато е отказан достъп на борда на самолета, анулиране или продължително закъснение на полета..
5/ За всяка друга жалба или други видове събития при полет т.е. предявяване претенции за багаж или издаване на билети, Европейския Център на Потребителя в която и да е страна-членка на Европейския Съюз, може да бъде потърсен за получаване на съвет (http://ec.europe.eu/consumers/redress/ecc_network/webcenters_en.htm)
6/ Моля попълнете формуляра с главни печатни букви.

INSTRUCTIONS

1/ In order to facilitate the investigation of your complaint by the competent enforcement body ( in the Member State where the

incident took place), please send your complaint to the operating carrier at first stage.

2/ In case where the airline has failed to provide you with a replay within a period of 6 week or, if you are not satisfied with the

replay given to you by the airline, please fill in and return this form to the enforcement body in the Member State where the incident took place.

3/ If the incident took place outside the EU, you may contact the enforcement body in the Member State of flight destination.

4/ This complaint form is to be used only for cases concerned with a denied boarding incident, a cancellation, or long delay of a flight

5/ For any other complaint concerning other types of flight incidents i.e. baggage claims or ticketing issues, the European

Consumer Centres in any Member State of the EU can be contacted for further advice

(http://ec.europe.eu/consumers/redress/ecc_network/webcenters_en.htm)

6/ Please fill in the form in the form in block capital letters.


Жалбата е подадена /предявена от :Complaint submitted by:

Презиме/Фамилно име:      
Surnam:

Име:      
Name

Адрес :      
Address:

Град, Пощенски код:      
City, postcode

Страна:      
Country

Е- поща:      
E-mail

Жалба срещу Complaint against:

Авиокомпания:      
Airline

Номер на полет:      
Flight number

Летище на излитане:      
Airport of departure

Летище на пристигане:      
Airport of arrival

Места на свръзки /ако има такива/:      
Connecting points (if any)

Дата на полета:      
Date of flight

Време на излитане по разписание:      
Scheduled time of departure:

Актуално време на излитане:      
Actual time of departure

Време на пристигане:      
Scheduled time of arrival

Актуално време на пристигане      
Actual time of arrival

Летище/а –където е станало събитието      
Airport/-s where the incident/-s occurred:

Отбележи правилно и попълни следващия раздел Delete as appropriate and fill in the following section

Вид жалба/ събитиеType of complaint/ incident:

Отказ от качване на самолета
Denied boarding

Закъснение
Delay
Времетраене       часове
Duration hours

Анулиране на полет
Flight cancellation

Понижение на класа
Downgrading

Информирала ли ви е авиокомпанията за правата на пътниците?Did the airline provide you with information on air passenger rights?
 ДА  НЕ
Yes No

Оказано ли ви е съдействие

Did you receive assistance?
 ДА НЕ
Yes No

Храна
Meals

Закуски
Refreshments

Хотел
Hotel

Трансфер между хотела и летището
Transfer between hotel and airport

Комуникационни услуги/тел/факс/е-поща
Communication facilities (tel/ fax/ e-mail)

Други:      
Other.
Продължихте ли пътуването си?
Were you rerouted?

ДА след       часа
Yes after hours
С коя авиокомпания .      
with which airline.
В коя част/и на полета/ от /към/чрез?
on which flight segments (from/to/via)?      .
 НЕ
No

Изплатиха ли ви парите?


Were you refunded?

ДА  пълната цена на билета
Yes for the whole ticket price
част от цената на билета
part of ticket price

НЕ
No

Получихте ли финансова компенсация?


Did you receive a financial compensation?
 ДА Сумата       в Евро
Yes Amount ,
 НЕ
No

В случай на анулиране полета


In case of a flight cancellation:

Кога бяхте информирани за анулирането?


When were you informed about the cancellation?
 На летището
at the airport
 1 седмица преди излитането
1 week before the departure of the flight
 2 седмици преди излитането
2 weeks before the departure of the flight
 Повече от 2 седмици преди излитането
More than 2 weeks before the departure of the flight

Каква беше причината за анулирането на полета ? / ако ви е известна/


What was the reason of the flight cancellation? (if known)      

В случай на отказ да бъдете качени на самолета


In case of denied boarding:

Авиокомпанията е поискала доброволно отказване от местата
The airline asked for volunteers to surrender their seats

Вие доброволно сте се отказали от мястото си
You gave up your seat voluntarily

Отказано ви е било да се качите на самолета въпреки желанието ви
You were denied boarding against your will

Вече сте подали жалба до


A complaint has already been lodged with:
 Авиокомпанията
the airline
 До правозащитен орган на потребителя :      
a consumer protection body.
 Друга частна или обществена институция       .
other private or public institution:
Поискана е компенсация от страна на пътника
Redress sought by the passenger:

Финансова компенсация
Financial compensation

Възстановяване на разноските при липса на съдействие
Reimbursement of expenses in lack of assistance

Други      
Other.

Допълнителни обяснения или забележки Additional explanations or remarks:     

Списък на допълнително приложените документи:

/Приложение на потвърдения билет/резервация, копия от квитанции за допълнителни разходи, ако търсите обезщетение за тях , отговор от страна на авиокомпанията и/или потребителски орган/ или друг орган за подаване на жалба , който е разгледал тази жалба и т.н
List of supporting documents:
(
Enclosures of confirmed ticket/ reservation, receipt copies of additional expenses if claiming reimbursement of extra costs, airline reply and/or reply from a consumer body/or other complaint body that has reviewed this complaint, etc.)


  1.      

  2.      

  3.      

  4.      

  5.      

Моля да подпишете и изпратите вашия формуляр за жалба на авиокомпанията и/или до ГД ГВА ! Препоръчва се този формуляр да бъде изпратен чрез препоръчана поща/ да се запази копие Please sign and send your complaint form to the airline and/or to the competent national enforcement body! It is recommended that this form be sent by registered mail (a copy should be kept).

Попълнен на/място/Done at (place)      

На дата On (date)       Подпис Signature:

Списък от посочените право раздаващи органи и повече информация за правата на пътниците от ЕС могат да се намерят на следната уеб страница A list of designated enforcement bodies and more information about EU passenger rights can be found at the following webpage:www.apr.europa.eu


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница