Предоставена на 2015 гДата26.09.2018
Размер67 Kb.
Описание на финансовите инструменти и рисковете, свързани с тях

АВС Финанс АД инвестиционен посредник- , бул.Т.Александров 141 ет.9, София

лицензиран от Комисията за финансов надзор

Предоставена на __________________ 2015 г.

____________________________________________________________________________

Непрофесионални клиенти и потенциални непрофесионални клиенти

Инвестиционният посредник АВС Финанс АД (“Посредник”) Ви предоставя тази информация съгласно чл. 10 от Наредба № 38 от 25..07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници на Комисията за финансов надзор (”Комисията”). Целта на тази информация е да опише финансовите инструменти, по отношение на които Посредникът може да Ви предостави инвестиционни услуги съобразно своя лиценз и съгласно договор с Вас за предоставяне на такива услуги. Информацията разкрива и рисковете свързани с инвестирането в такива финансови инструменти.ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСКОВЕ

Информацията по-долу описва видовете финансови инструменти, според техните характеристики, както и рисковете, специфични за всеки вид финансов инструмент. Вашата информираност за рисковете, свързани с инвестирането в един или друг вид финансов инструмент ще Ви помогне да вземете по-добре информирано решение дали да инвестирате в него и при какви условия. При вземането на това решение трябва да сте наясно с характеристиките на финансовия инструмент и какъв риск би Ви донесло инвестирането в него. Трябва също да съобразяване решението си със специфичното Ви финансово състояние и готоностто Ви да поемате финансов риск. Отделните видове финансови инструменти носят различна степен и характер на риск и когато вземате решение дали да инвестирате в даден вид финансов инструмент, трябва да имате предвид изложеното в този документ.

Този документ не би могъл да разкрие цялата информация за всички характеристики и рискове, които носи инвестирането във финансови инструменти. Той е предназначен да Ви даде основна информация за тези характеристики и рискове. Трябва да се информирате допълнително за специфични характеристики и рискове на всеки вид финансов инструмент, в който обмисляте да направите инвестиция, в допълнение на дадената в този документ обща информация. Служителят на Посредника, с който имате контакт ще приеме всеки Ваш въпрос относно споменатите характеристики и рискове на финансови инструменти. В отговор на въпроса, Посредникът може да Ви представи писмена консултация, ако посочите, че желаете да я получите в писмена форма.

Моля също така, имайте предвид, че информацията по-долу взема предвид финансови инструменти на българския капиталов пазар. В съответствие с Политиката за изпълнение на нареждания на клиенти на Посредника (информация за която също сме длъжни да ви предоставим) Посредникът изпълнява нареждания на клиенти на регулиран пазар в България – Българската фондова борса, а извън регулиран пазар – съгласно описаните в Политиката за изпълнение на нареждания условия (“Места за изпълнение”). Всички характеристики на финансови инструменти, изложени по-долу, се основават на приложимото българско право.1. ЦЕННИ КНИЖА

Налични и безналични ценни книжа

Ценните книжа са прехвърлими права, които могат да бъдат търгувани на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти. Те съществуват в налична или безналична форма. Безналичните ценни книжа са прехвърлими права, регистрирани по сметки в Централния депозитар, а за държавните ценни книжа – регистрирани по сметки в Българската народна банка или в поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни институции, извършващи такива дейности. Наличните ценни книжа съществуват като документи, материализиращи прехвърлими права.

На регулирания пазар в България, Българска фондова борса, се допускат за търговия само безналични ценни книжа, регистрирани в Централнен депозитар АД.

Дялови, недялови и дългови ценни книжа

Характеристики: Дяловите ценни книжа са акциите в дружества и други ценни книжа еквивалентни на акциите в дружествата, както и други видове ценни книжа, които дват право на придобиване на акции и еквивалентни на тях ценни книжа посредством конвертирането им или упражняването на правата по тях, при условие че ценните книжа от този вид са издадени от емитента на базовите ценни книжа или от юридическо лице, принадлежащо към групата на този емитент. Извън така описаните дялови ценни книжа, всички други ценни книжа са недялови, освен ако попадат в категорията на дълговите ценни книжа, описани по-долу.

Дълговите ценни книжа изразяват прехвърлими вземания за предварително определен или определяем доход срещу емитента на ценните книжа, възникнали вследствие на предоставени му в заем парични средства или други имуществени права. Те могат да изразяват и други права (различни от вземания за предварително определен или определяем доход срещу емитента им), ако това не противоречи на закон. Облигациите са вид дългови ценни книжа. Депозитарните разписки, издадени за дългови ценни книжа, са сами по себе си дългови ценни икнижа.Рискове: Инвестирането в дялови ценни книжа (от които най-разпространената форма са акциите) означава, че придобивате част от капитала на дружеството, което ги издава (придобивате качеството на акционер в дружеството или на съдружник, ако дружествто е различно от акционерно дружество) и подлагате инвестицията си директно на риска от икономическото развитие на емитента. Ще имате право (наред с други неимуществени права в качеството Ви на акционер) на дивидент, ако е налице годишна печалба, и до размера, в която бъде решено печалбата да се разпредели като дивидент, както и на ликвидационен дял от имуществото на емитента при негова ликвидация. Инвестицията в дялови ценни книжа Ви дава също възмжност да спечелите от продажбата на книжата на цена по-висока от цената на придобиване (капиталова печалба). От друга страна, като притежател на дългови ценни книжа (най-често срещаната от които е облигацията), означава, че сте в положението на кредитор на емитента. Като кредитор, имате право на периодични лихвени плащания от емитента, съгласно условията на облигационния заем, както и на връщане от емитента на главницата при настъпване на нейния падеж.

В общия случай, притежаването на дялови ценни книжа Ви излага на повече риск, отколкото, притежаването на дългови ценни книжа, тъй като доходът (дивидент) по дяловите ценни книжа е пряко свързан и зависи само от печалбата на емитента. Другият вид доход, който дяловите ценни книжа могат да донесат на притежателя си - капиталовата печалба (т. е. печалбата от продажба на ценните книжа на по-висока цена от цената на придобиване) също е свързан с оценката на пазара за икономическото състояние и по специално потенциала за печалба на емитента и така този доход също е свързан с потенциалната печалба на емитента. В случай на несъстоятелност на емитента, вземането Ви за възстановянане на инвестицията Ви в емитента, ще бъде в зависимост от изплащането от страна на емитента на дължимите суми на неговите кредитори.

При притежаване на дългови ценни книжа, от друга страна, рискът да не се получи доход е налице само при финансови затруднения на емитента. Също така, при несъстоятелност на емитента, притежателите на дългови ценни книжа получават вземанията си преди да бъдат изплатени ливидационните дялове на притежателите на акции (и съответно плащанията по правата на държателите на други дялови ценни книжа в същия емитент, според характеристиките на такива ценни книжа).

При всички гореизброени видове ценни книжа съществува ликвиден риск – рискът закупените от Вас ценни книжа да не могат да се продадат в желан от Вас момент на друг инвеститор на печалба.Варанти

Характеристики: Варант е ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.

Рискове: Варантът следва посоката на изменение на цената на ценната книга, за записването на която дава право. Изменението на неговата цена обаче не е в една и съща пропорция с изменението на ценната книга, за която се отнася. Възможно е много по-голямо изменение в цената на варанта в срявнение с цената на ценната книга. Така, варантите са изложени на сравнително по-големи амплитуди в цената.

От особена важност е да се подчертае частта от дефиницията на варанта, която казва, че варантът е право за записване, което важи за определен срок. Ако пропуснете да упражните правото си по варанта в срока определен в него, инвестицията Ви в тази ценна книга губи изцяло стойността си.Права

Характеристики: Права са ценни книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество. По същността си, правата предлагат идентичен вид право с това на варанта, но дефиницията на права е по-тясна - само за записване на акции при увеличаване на капитала и само когато емитентът е публично дружество.

Рискове: Правата също трябва да бъдат упражнени в определен срок, в зависимост от условията на емисията акции. Затова, инвестицията Ви в права също може да изгуби изцяло стойността си, ако срокът бъде изпуснат.

2. ИНСТРУМЕНТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕННИ КНИЖА

Инструменти на паричния пазар

Характеристики: Инструменти на паричния пазар са инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар, като краткосрочни държавни ценни книжа (съкровищни бонове), депозитни сертификати и търговски ценни книжа, с изключение на платежните инструменти. Пазарът на инструменти на паричния пазар е като цяло с по-висока степен на ликвидност. Това прави ликвидният риск (споменат по-горе по отношение на дяловите, недяловите и дълговите ценни книжа) по-нисък.

Рискове: Тъй като цената на инструментите на паричния пазар се променя в положителна или отрицателна посока, има риск Вашата инвестиция в такива инструменти да загуби част или цялата си стойност.

Дялове на предприятия за колективно инвестиране

Характеристики: Предприятията за колективно инвестиране, действащи на българския капиталов пазар, са инвестиционни дружества и договорни фондове. Дяловете на предприятията за колективно инвестиране се търгуват само на Българската фондова борса. Тези финансови инструменти дават възможност на инвеститора да инвестира в диверсифициран портфейл от финанови инструменти (портфейла, притежаван и управляван от споменатото дружество или фонд) купувайки акция или дял в едно дружество, съответно фонд.

Рискове: Цената на дяловете на предприятията за колективно инвестиране се променя според условията на регулирания пазар – Българска фондови борса, където тези финансови инструменти се търгуват. Инвестицията в тези финансови инструменти може да намали или напълно да изгуби стойността си.

Опции, фючърси, суапове, форуърдни договори и други деривативни договори

Деривативните финансови инструменти (опции, фючърси, суапове и форуърдни договори) са инструменти, общото между които е, че са свързани с друг актив (като този друг актив може да е и друг финансов инструмент от изброените по-горе) или с финансов показател. Доходът от деривативен финансов инструмент зависи от движението на цената на актива или на стойността на финансовия показател, с които деривативът е свързан.

Деривативът позволява получаванто на доход в голяма пропорция спрямо инвестицията за придобиването му – зависимост известна като “ливъридж”, както е обяснено по-долу. Големият потенциал за доходност, обаче носи и риск от загуба в същата голяма пропорция, както и печалбата. Поради това, за разлика от финансовите инструменти като дялови, недялови и дългови ценни книжа, където рискът се свежда до намаляване или изгубвне на стойността на първоначалната инвестиция, при инвестирането в дериватив, Ви можете да изгубите вложеното и в допълнение на това за Вас да възникнат задължения и отговорности, като по този начин общата Ви загуба надхвърли стойнотта на първоначално вложеното. Това прави деривативите високо рискови инструменти, които по начало не са подходящи за непрофесионални инвеститори с оглед на тяхното финансово състояние и други обстоятелства, свързани с възможностите им за поемане на финансов риск.

Ливъридж е понятие, изразяващо пропорцията на възможната печалба спрямо направената инвестиция. Така, инвестирането на 10 единици, донесли доход от 100 единици (съотношение 1/10) се характеризира с по-нисък ливъридж от инвестиция на 2 единици при получен същия размер доход – 100 (съотношение 1/50). Очевидно, инвестицията с по-висок ливъридж е по-желана, защото носи по-голям потенциал за печалба, обаче по-високият ливъридж винаги носи по-висок риск. Обяснените по-долу характеристики и рискове на деривативните финансови инструменти дават илюстрация на тази зависимост.

Моля имайте предвид, че описаните по-долу финансови инструменти не се търгуват на организиран пазар в Бългания (допълнителна причина за суаповете да не се търгуват на регулиран пазар, е че тези сделки не се сключват в стандартизирана форма). Политиката на Посредника за изпълнение на нареждания, в частта относно мястото на изпълнение посочва ограниченията, при които Посредникът изпълнява нареждания извън организирания пазар в Бългания – Българската фондова борса. Поради тези причини, възможностите Ви за достъп до такива финансови инструменти чрез договор с Посредника за предоставяне на инвестиционни услуги са на практика силно ограничени.

(а) Опции

Характеристика: Опцията е деривативен финансов инструмент, представляващ договор между страната която предлага опционната сделка и страната, която купува опцията. Купувачът на опцията придобива правото, но не и задължението, да купи или продаде ценни книжа или друг финансов актив на на определена в договора цена през определен срок или на определена дата.

Рискове: Купуването на опция е по-малко рисково от предлагането й. Това е така, защото купувачът има право, но не и задължението да упражни опцията. Ако опцията дава право за закупуване на определени ценни книжа в определен срок от сключването на договора и цената на тези книжа падне (спрямо цената им, посочена в договора), купувачът на опцията може просто да не упражни опцията и с изтичането на срока, опционният договор ще се прекрати. В резултат, купувачът ще е изгубил инвестицията си в опционния договор. При обратно развитие на цената на ценните книжа – ако цената им се повиши през срока за упражняване на опцията, купувачът има интерес да упражни опцията като купи ценните книжа на предварително определената в договора цена (по-ниска от пазарната към момента на упражняване на опцията). Така, купувачът печели от разликата между цената на която би могъл да продаде на пазара закупените ценни книжа и цената на която е купил (чрез упражнавяне на опцията) същите ценни книжа от другата страна по опционния договор.

За разлика от купувача, който може да не упражни опцията ако пазарната цена на ценните книжа през периода на опцията се движат в нежелана от него посока, другата страна по опционния договор трябва да изпълни задълженията си, ако опцията бъде упражнена. Тъй като евентуалната загуба за предложителя на опцията зависи от това дали и с колко пазарната цена на ценните книжа ще се покачи (при опция за продажба на ценни книжа от предложителя) или падне (при опция за покупка на ценни книжа от предложителя) спрямо определената в договора цена, размерът на загубата за предложителя при неблагоприятно за него развитие на цената е неограничен.(б) Фючърси

Характеристика: Фючърсните договори предвижат едната страна да продаде на другата определени активи (като акции, облигации и др. финансови активи или стоки и др. нефинансови активи) на определена бъдеща дата на предварително договорена цена. Печалбата или загубата по фючърсния договор зависят от пазарната цена на актива при прехвърлянето му на определената дата спрямо предварително посочената в договора цена на актива.

Рискове: Фючърсите носят висока степен на риск. За страната по фючърсния договор, за която движенито на цената на финансовия актив, за който се отнася фючърса, е в негативна посока, загубата може да надхвърли първоначалната инвестиция. Така например, за страната, която ще продаде актива на определената дата, движението в негативна посока на цената на свързания с фючърса актив е нагоре.

Фючърсите са финансови инструменти, предлагащи висок ливъридж. Размера на инвестицията, за да се поеме позиция да се достави или получи доставка на актив по фючърсен договор обикновено е по-малка от цената на самия актив. Това дава възможност за големи печалби върху направената инвестиция, но по същия начин може да доведе и до загуби надхвърлящи първоначалната инвестиция.Както бе посочено по-горе, служителят на Посредника, с когото имате контакт, е на разположение да получи от Вас допълнителни въпроси (ако имате такива) относно видовете финансови инструменти и рисковете, свързани с тях. Винаги можете да отправите Вашите въпроси и към ..................................., на

Тел. ...................

e-mail: ………………………………..


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница