Препис! З а п о в е дДата19.07.2018
Размер36.92 Kb.

Препис!
З А П О В Е Д

№ 3-01-82..........


гр.Търговище..21 01.2010г.
д-р Красимир Мирев – кмет на община Търговище
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §52 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.


У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
1. Формули за разпределение на средствата за делегираните държавни дейности във Функция “Образование” както следва:

1.1. Дейност 3-01-322 Общообразователни училища


СФ = 90% (БУх ЕPCобу + БУх ЕPCи + БУх ЕPCио +БУ х ЕРСсо +БУх ДМБ +БУх ДУРП) +0.5% УOTГ + 0.9% УHБE.+ 0.1% ГСРЗ + 1%ДО + 2% УГЕ + 2% РЗПУ + 0,5%ООЦ + 3% Р
СФ - средства по формула

БУ - брой ученици

ЕРС - единен разходен стандарт / обу –общообразователни у-ща,

и-изкуства, ио – индивидуално обучение, со- самостоятелна

форма на обучение/

ДМБ -добавка за материална база

ДУРП -добавка за уч.на ресурсно подпомагане

УОТГ - ученици в училища отоплявани на течно гориво

УНБЕ - ученици невладеещи бълг.език в училища с над 70% такива

ученици


ГСРЗ -групи по сексуално и репродуктивно здраве/Общ.програма/

ДО - двусменен режим на обучение

УГЕ - ученици гимназиален етап

РЗПУ - разгъната застроена площ на училището

ООЦ - отдалеченост от общински център повече от 25 км.


Р - резерв

1.2. Дейност 3-01-318 Полудневна подготовка в училище за деца на 6 години


СФ = 97 % БД х ЕРС + 3 % Р
СФ -средства по формулата

БД -брой деца

ЕРС -единен разходен стандарт

Р -резерв

2. Правила за условията и реда за разпределение на средствата по допълнителните компоненти на формулата.


Конкретните стойности на отделните компоненти за разпределението на средствата са както следва:

2.1. Общообразователни училища:


СФ = 0,90 ( БУх 1261 + БУх 2146 + БУх 2475 + БУх 291 + БУх 23 + БУх194 ) + 103.83хБУОТГ + 48.536 х БУНБЕ + 425.7 хБГСРЗ +22,208 х БУДО + 151,53 х БУГЕ + 1.805 х РЗПУ + 17028 х УООЦ + 0,03 ( БУ х 1261 + БУх 2146 + БУ х 2475 + БУ х 291 +БУх 23 + БУх194 )

БУОТГ - брой учиници отоплявани с течно гориво

БУНБЕ - брой ученици невладеещи български език в училища с над 70 %

такива ученициБГСРЗ -брой групи по сексуално и репродуктивно здраве/СРЗ/

БУДО - брой ученици на двусменно обучение

БУГЕ - брой ученици в гимназиален етап

РЗПУ -разгъната застроена площ на училището

УООЦ - училища отдалечени от общинския център на повече от 25 км.
- добавка за горивна технология в размер на 103.83 лв. на, ученик за училища чиято сграда се отоплява на течно гориво.

- добавка за ученик невладеещ български език в размер на 48.536 лв. за училища с повече от 70% такива ученици;

- добавка за група по СРЗ в размер на 425.7 лв. .

- добавка за ученик в размер на 22,208 лв. за училища на двусменен режим;

- добавка за училище в размер на 151.53 лв. на ученик в гимназиален етап на обучение.

- добавка за разгъната площ в размер на 1.805 лв. на кв.м от разгъната застроена площ на училището.

- добавка за училище намиращо се в населено място отстоящо от общинския център на повече от 25 км. в размер на 17028 лв.
2.2. От бюджета на всички училища и обслужващи звена във Функция “Образование” се заделя 3 % резерв.

3.Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някой от другите компоненти на формулата .3.1. Получените допълнителни средства за 2010 година от централния бюджет се разпределят пропорционално на броя на децата и учениците.

3.2. Корекция на средствата по формулите, които получава всяко едно училище и обслужващо звено за промяна в броя на децата или учениците ще се извърши един път в началото на учебната година, считано от 01.10.2010г.

3.3. При промяна на ЕРС средствата на училищата и обслужващите звена се преизчисляват по формулите.

4.Правила за изразходване на резерва.
Средствата от резерва остават на разпореждане на ПРБК и се изразходват:
4.1. За корекция на разликата от средствата формирана от различния брой деца и ученици в ЗДБРБ за 2010 г. и информационната система на МОН “Админ М”, считано от 01.01.2010г.

4.2. За ликвидиране последствията от крупни аварии и регистрирани

природни бедствия, след експертни оценки от общинска администрация.

4.3. За други нерегламентирани разходи.4.4. Остатъкът от резерва към 15 ноември се разпределя между училищата и обслужващите звена порпорционално на броя на учениците.
Контролът по настоящата заповед възлагам на г-жа Д.Петкова – зам.-кмет
Препис от настоящата Заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение

Д-Р КРАСИМИР МИРЕВ /п/


Кмет на община Търговище


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница