Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през учебната 2014/2015Г. І. Материална базастраница1/7
Дата25.07.2016
Размер1.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание

на деца и ученици със специални образователни потребности

3400 Монтана, ул. Неофит Бозвели 22 А, тел.: 096/306 219, факс: 096/306219

e-mail rcpiovdusop_mont@abv.bg; http://www.rc-montana.com/

ДОКЛАД – АНАЛИЗ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015Г.
І. МАТЕРИАЛНА БАЗА
С оглед осигуряване на дейностите по планиране, организиране и реализиране на качествен образователно-възпитателен и рехабилитационен процес е необходимо материално-техническо осигуряване в съответствие с новите изисквания на Европейската общност.

Ресурсен център – Монтана разполага с шест помещения в Административната сграда – Дирекция, Учителска стая, Деловодство, Логопедичен и Психологичен кабинет, Сензо – моторна зала и Клуб по интереси. Същият е оборудван с учебно – технически средства, дидактически материали и пособия, Монтесори материали, тест на Векслер, мултимедийни дискове, компютърни конфигурации, лаптопи, многофункционални устройства, Брайлова машина, шило и брайлова плочка за децата с нарушено зрение, говоряща програма „Гергана”, брайлови геометрични прибори, материали за развитие на тактилността на децата, дървени играчки „Дидактик”, бели бастуни за ориентиране и мобилност на децата с нарушено зрение, FM системи за децата с нарушен слух и др.

На територията на област Монтана интегрираното обучение се осъществява в 21 детски градини, 38 общообразователни училища. В 13 от общообразователните училища все още няма ресурсни кабинети за ресурсните учители и учителите на деца с езиково-говорни нарушения, а същите ползват свободни класни стаи, методични кабинети или учителската стая. В детските градини се използват методични кабинети. Това създава допълнителна трудност или неудобство на преподавателския състав при организацията за работа. В две детски градини има изградени ресурсни кабинети. В останалите общообразователни училища на територията на област Монтана са създадени и оборудвани ресурсни кабинети с компютърни конфигурации, копирни устройства, преносими компютри и дидактични материали.

В 9 от общообразователните училища и 1 детска градина в областта е осигурена достъпна архитектурна среда – рампа и адаптиран санитарен възел.

- ЦДГ №11 “Изгрев”- гр.Монтана;


 • 7 СОУ „ Проф.д-р Асен Златаров”- гр.Монтана;

 • 8 СОУ „Отец Паисий”- гр.Монтана;

 • 4 ОУ „Иван Вазов”- гр.Монтана;

 • 2 ОУ „Христо Смирненски”- гр.Берковица;

 • ОУ „Отец Паисий” -с.Г. Дамяново;

 • 5 СОУ „Христо Ботев”- гр.Монтана;

 • ОУ „Петър Парчевич”- гр. Чипровци

По проект „Включващо обучение”:

 • ОУ „Д-р Петър Берон” – гр.Монтана;

 • СОУ „Иван Вазов”- гр.Вършец

Липсата на достъпна архитектурна среда в някои детски градини и училища затруднява достъпа на децата и учениците с двигателни увреждания до класните стаи./ Таблица за материално-техническата база Приложение №1/.

ІІ. КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ


 1. КАДРИ

Ресурсен център – Монтана реализира своята дейност чрез екип от високо квалифицирани специалисти в областта на специалната педагогика и психология, които със задълбочения си творчески опит и усета към нововъведенията ще спомогнат за успешна социална интеграция на децата и учениците със специални образователни потребности в съвременното гражданско общество.

1.1.Осъществени правомощия на директора като работодател в обслужващото звено - отличия и наказания
Национални отличия на педагогическите специалисти през учебната 2014/2015г:
На 24.06.2015 г. Старши учител, ресурсен Диана Йорданова, получи специалната награда на издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000” във Втория международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищни дейности – за устойчиво качествено обучение и възпитание на децата и учениците – 2015”. Наградата е дадена за работата на Образователен клуб „Опознай ме”.  1. Анализ на осигуреността с учителски кадри

Ресурсен център – Монтана реализира своята дейност чрез екип от висококвалифицирани специалисти в областта на специалната педагогика и психология, които със задълбочения си творчески опит и усета към нововъведенията ще спомогнат за успешна социална интеграция на децата и учениците със специални образователни потребности в съвременното гражданско общество.

Съгласно Списък-Образец 1А утвърдената численост на персонала за учебната 2014/2015 е 40 щатни бройки. Екипът се състои от категория персонал с педагогически функции -  Директор; Помощник – директор; 1 главен учител, ресурсен; 15 старши учители; 8 ресурсни учители; 3 младши учители, ресурсни; 3 старши учители на деца с езиково-говорни нарушения; 1 старши учител, слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух; 3 психолози и непедагогически персонал - 1 главен счетоводител, 1 касиер – домакин- технически изпълнител, 1 шофьор, 1 чистач по ПМС 66 в Административен център Монтана. /Таблица за кадрова осигуреност - Приложение № 2 , Приложение № 3 и Приложение № 4 /.
ІІІ. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В РЕСУРСНИЯ ЦЕНТЪР РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕЗИКОВО-ГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ; СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ; УЧИТЕЛ НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ И ПСИХОЛОЗИ
1. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ


1. 1. Образователно – възпитателен и рехабилитационен процес

С оглед осигуряване на ритмичност при оценяване на учениците със СОП през учебната година знанията и уменията на същите се оценяваха от учителите в съответствие с разработените индивидуални образователни програми. В процес на работа същите са оценявани качествено и количествено със съответния символ „*” , резултати постигнати по индивидуалните образователни програми, което стимулира учениците за качествена и ефективна работа. По останалите учебни предмети, по които не се подпомагат ресурсно, учениците са получили количествени оценки, съобразени с показаното ниво на усвояване на учебното съдържание по учебните предмети. За отбелязване е, че има ученици със СОП, които са покрили ДОИ и в края на учебната година са получили количествени оценки. По – голяма част от учениците със СОП имат постигнати резултати от обучението по индивидуалните програми, но все още не са покрили ДОИ за учебно съдържание за съответния клас, етап и степен на образование, поради което са оценени с качествени оценки в края на учебната година. Поставените в индивидуалната образователна програма цели и задачи в голяма степен са постигнати. Всяка промяна, отнасяща се до равнището на усвоените знания, умения и компетенции, когнитивно развитие и психични процеси на учениците се отразява в оценъчната скала на индивидуалната образователна програма.

Учебният материал се поднасяше по достъпен за учениците начин, свързан с интересите им и с практиката. Чрез многократни повторения, нагледни методи и средства и практически упражнения се усвояваха набелязаните теми от учебното съдържание. На базата на усвоените знания и умения постепенно се подаваха нови знания, съобразени с общообразователната програма, с възможностите на детето, психичните и емоционалните му особености. Забелязва се прогресивно развитие на учениците.

Овладяването на знания е сложен процес. Използването на беседата в подготвителна група бе един от основните методи на работа, чрез които се формира у децата умение да общуват с литературна творба /приказки, стихотворения/ и да вникват в съдържанието й. Чрез беседите вниманието им се насочваше към откриване и осъзнаване на същественото в изучаваните явления. Правилното ръководене на беседите осигуряваше емоционално, интелектуално и морално развитие на децата, както и формиране на правилно отношение към действителността. Децата свикваха да участват в съвместна дейност, да се изслушват едно друго, да проявяват интерес към изказванията на връстниците си, непринудено да изказват свое собствено мнение, да уважават чуждото мнение. Участието в беседата ги правеше по- разговорливи, по-общителни както в занятията, така и в бита. Дори срамежливите деца в процеса на беседата се освобождаваха от притеснението си и се активизираха. Чрез участието на децата в беседата се получаваше и обратна информация – доколко и как са вникнали в художественото произведение /приказка, стихотворение/.

Разширеният кръг от представи и елементарни понятия за плодове, зеленчуци, домашни и диви животни, за труда на хората, както и по-сигурните умения за разнообразна дейност обогатяваха възможностите за интегриране на математическите знания с останалите видове знания. С овладяване на броенето и измерването се разширяваха възможностите за приложение на математическите умения в повече и по-разнообразни случаи. Децата измерваха разстояния, определяха броя и последователността на дните в седмицата, етажа на който живеят и други.

За създаване на интерес към учебната дейност ресурсните учители използваха интерактивни методи на работа - методи за създаване на нова, творческа и интересна среда и организация на работа:


 • Методи за обмяна на дейности;

 • Методи за провокиране на мислене;

 • Методи за създаване на краен продукт, творчество;

 • Методи за рефлексивна дейност;

 • Интегративни методи (интерактивни игри);

Освен широко практикуваните методи на обучение в педагогическата практика, ресурсните учители – Д. Алексиева, Виолета Цветанова и Иванка Иванова използваха и различни методи на преподаване, които развиват социални умения у учениците със СОП:

 • Обучение в група

 • Метод на Елиът Арънсън

 • Беседа

 • Визуализиране

 • Обсъждане

 • Ролеви игри

 • Симулационни игри

 • Мозъчна атака

 • Дискусия

 • Провеждане на дебат

 • Задаване на въпроси

 • Мултимедийно обучение

Вниманието на децата/учениците със СОП се развива в цялата система на учебно – възпитателната работа – в училище и извън него. Провокирането на интерес към ученето и другите дейности създава условия за активна самостоятелна дейност. Ученикът трябва да повярва, че може да бъде внимателен, да се възпитава в чувство на отговорност за завършване на започнатата работа, каквито и усилия да са необходими за това. Възпитава се наблюдателността у детето/ученика.

Разнообразието по време на часовете за индивидуална и групова работа в ресурсния кабинет допринасяше за привличане и поддържане вниманието на учениците със специални образователни потребности. Съдържанието на учебните програми, както и ефективните методи и форми на работа на учителите в общообразователното училище съвместно с ресурсните учители съдействаха за активизиране на самостоятелното мислене на учениците и усвояване на по - широк социален опит. Успоредно с това се осъществяваше непосредствено приложение на знанията и уменията в учебни, житейски и реални практически условия. По този начин се постигна адаптация на учебното съдържание, както в зависимост от конкретната ситуация, така и по отношение на индивидуалните особености на всеки ученик. Вниманието на родителите и учителите бе изцяло насочено към оптимално развитие на потенциалните и индивидуални възможности на всеки ученик.

Съвместните усилия на специалистите бяха насочени към въвеждане на информационните технологии в обучението по общообразователните дисциплини чрез разработване на презентации, тестове, уроци с игрови елементи с оглед внедряване на интерактивни методи на преподаване и учене.

Новите знания се прилагаха в съответствие с познавателните и възрастовите възможности на учениците. Осъществена бе непосредствена връзка с миналия опит и знания. Учебното съдържание бе достъпно и в същото време водеше до разширяване на представите за предметите или явленията. Учебният материал се усвояваше върху широка нагледна основа, на базата на много и разнообразни нагледни средства. Чрез наблюденията в парка, посещението в градската библиотека и художествената галерия, децата натрупваха широк сетивен опит. Събираха различни природни материали, които използваха за разнообразна практическа дейност в уроците. Учебното съдържание бе структурирано от учителите и се овладяваше в съответствие със схващането за единната и цялостна същност на предметите и явленията.

На основание чл.26 ал.2 т.7,8,9 от Наредба №1/23.01.2009г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, обн. ДВ, бр.11 от 10.02.2009г. е проследена динамиката в развитието на учениците и са изготвени писмени доклади за резултатите от обучението и възпитанието до Директора на училището и/или детската градина и до Директора на Ресурсния център. Същите са приложени в личните дела на учениците. Екипите за подпомагане обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП в училищата и детските градини са изготвили писмени Доклад - анализи за резултатите от интегрираното обучение в края на І учебен срок и края на учебната година, които са изпратени до Председателя на ЕКПО към РИО и до Директора на Ресурсния център.

Усилията на преподавателите бяха насочени и към разработване на дидактични материали за подпомагане на обучението и възпитанието на учениците със СОП, както и материали за популяризиране на интегрираното обучение сред обществеността.По график сензо-моторната зала в Ресурсен център – Монтана се посещаваше от деца и ученици със СОП под ръководството на ресурсни учители, логопеди, психолози, ст. учител слухово-речеви рехабилитатор на деца с увреден слух и ст. учител на деца с нарушено зрение от гр.Монтана, гр.Лом и гр. Берковица .  1. Съвместни дейности и инициативи с учители от общообразователните училища


Проведени съвместни дейности и инициативи с общообразователните учители във всички училища на територията на област Монтана: • Тържествено откриване на учебната 2014/ 2015 година;

 • Изложби на предмети, изработени по време на летните училища;

 • Отбелязване Денят на народните будители;

 • Отбелязване Денят на толерантността;

 • Световен ден на възпоменаване на жертвите на ПТП;

 • Коледни тържества;


Лом:
І ОУ „НИКОЛА ПЪРВАНОВ” – Лом


 • Честване на Хелоуин;

 • Отбелязване Денят на толерантността;

 • Никулденска рибна фиеста” – съвместна инициатива на всички ресурсни учители на територията на гр. Лом;

 • Клуб „Партньори” – Лом продължи своята дейност и през тази учебна година, като се работи по иновативна проектна методика на тема: „Детето и река Дунав”;

 • м. февруари – участие на ДСОП в тържество за Левски;

 • м. февруари – „Не на тормоза в училище”;

 • По случай 3-ти март клуб „Партньори” организира дискусия с ученици по повод националния празник на България и бе изработено табло „Свободата в образи и дати”;

 • м. март-Ден на благотворителността – събиране на дрехи за социално слаби ученици;

 • В седмицата на отворените врати, организирана от РЦ – Монтана, клуб „Партньори” гр. Лом проведе обучителен тренинг на тема:

Насърчаване на диалога и повишаване на осведомеността относно уврежданията” ;

 • м. април- Кулинарен базар – изложба на кулинарни изделия по случай Великден;

 • м. април – участие на ДСОП в организирани мероприятия, по случай Ден на Земята;

 • Участие в интерактивен тренинг за учители и родители, проведен в ОУ „Н.Първанов”гр. Лом;

 • м. май-Тържество по случай патронния празник на училището;

 • м. май – участие в конкурс „Морето е живот”;

 • Организиране на лятно училище на тема: „Перспективни форми на екологично възпитание и запознаване с историческото наследство” и провеждане на екскурзия до гр. Видин – крепостта Баба Вида.


ІІ ОУ „Константин Фотинов” – Лом


 • 15.09.2014г. – Откриване на новата учебна година;

 • 30.09.2014г. – Разходка до площада и градинката до него с цел наблюдение и събиране на есенни листа за апликация. Участват всички ученици със СОП;

 • 30.10.2014г – бал с маски по случай Хелоуин;

 • 30.10.2014г – ученици със СОП от ІІ ОУ „К. Фотинов” – Лом участваха в проектно обучение, съвместно с ученици със СОП от І ОУ „Н. Първанов” и ІV ОУ „Хр. Ботев” на тема „Детето и река Дунав”;

 • 14.11.2014г. - изработване на табло по случай Деня на толерантността;

 • 21.11.2014г. – тържество по случай Денят на Християнското семейство в Ресурсен център – Монтана и презентиране на летните училища;

 • 27.11.2014г.– откриване на Училище за родители към РЦПИОВДУСОП – Монтана и ІІ ОУ „К. Фотинов” – Лом с работна среща – тренинг на тема: „Координация между институциите, работещи с деца със СОП”;

 • 05.12.2014г. – съвместно мероприятие на всички ресурсни учители на територията на гр. Лом под мотото „Никулденска рибна фиеста”;

 • Арт – занималня „Пъстър свят” – провежда целогодишни извънкласни занимания с приложна дейност по повод различни празници:изработване на Коледна украса за ресурсния кабинет и викторина по случай Коледните и Новогодишни празници;

 • м. февруари – участие на ДСОП в тържество за Левски;

 • февруари – „Не на тормоза в училище”;

 • По случай 3-ти март клуб „Партньори” организира дискусия с ученици по повод националния празник на България и бе изработено табло „Свободата в образи и дати”;

 • В седмицата на отворените врати, организирана от РЦ – Монтана, клуб Партньори гр. Лом проведе обучителен тренинг на тема:

Насърчаване на диалога и повишаване на осведомеността относно уврежданията”;

 • 19.03.2015 г. Арт занималня – изработване на табло на тема: „В очакване на пролетта...”;

 • Участие в интерактивен тренинг за учители и родители, проведен в ОУ „Н.Първанов”гр. Лом;

 • м. април – участие на ДСОП в организирани мероприятия, по случай Ден на Земята;

 • м. май-Тържество по случай патронния празник на училището;

 • м. май – участие в конкурс „Морето е живот”;

 • Арт – занималня „Пъстър свят” – целогодишни извънкласни занимания с приложна дейност по повод различни празници;

 • Организиране на лятно училище на тема: „Перспективни форми на екологично възпитание и запознаване с историческото наследство” и провеждане на екскурзия до гр. Видин – крепостта Баба Вида.


ЦДГ №6 „В. Пишурка” – Лом


 • м.ноември – посещение на църква по случай Деня на Християнското семейство;

 • м. декември – участие в Никулденска изложба в ДГ;

 • м. декември – изработване на Новогодишни картички;

 • м. март 2015г. - изработване на мартеници;

 • м. март 2015г.-изработване на картички по случай Първа пролет;

 • м. април 2015г. - боядисване на яйца по случай Великден;

 • м. май 2015 г.- честване 50 годишен юбилей на ЦДГ №6.


ЦДГ №7 „Калинка” – Лом


 • м. ноември – открит урок във втора група на тема: „Зайковата зеленчукова градина”;

 • м. декември – участие в Никулденска рибна фиеста;

 • м. декември – изработване на Новогодишни картички;

 • м. декември – изработване на Новогодишна украса за занималнята;

 • участие на децата в културния живот на групата и детската градина;

 • м. декември 2014г. - изработване на картички за Нова година;

 • м. март 2015г. - изработване на мартеници;

 • м. март 2015г. - изработване на картички за 8 март;

 • м. март 2015г.-изработване на картички по случай Първа пролет;

 • м.март2015г.-седмица на отворените врати- кръгла маса с презентация на тема: „Ерготерапията- социализация на децата със СОП в детската градина чрез Лоди модела”;

 • м. април 2015г - боядисване на яйца по случай Великден;

 • м. май 2015г - концерт в читалище «Постоянство» – Лом.IV ОУ „Христо Ботев” Лом


 • През месец ноември ЕПОВ участва в заседание на методическото обединение към IV ОУ “Хр.Ботев” в семинар на тема : „Проблемните деца и начини да се справим с тях”;

 • През месец ноември деца със СОП бяха включени в инициативата „Деца четат за деца” - ученици от прогимназиален етап четат на ученици от начален етап;

 • През месец декември деца със СОП и техните учители се включиха в деня на традиционните Коледни ястия и традиции.


Клуб „Партньори” – Лом и тази учебна година продължава работа по Проектна иновативна методика на тема : Детето и река Дунав” бяха проведени следните мероприятия:

 • Месец октомври - „ Моят роден град” – посещение на брега на река Дунав, запознаване с родния град, изработване на табло с фотоси и табло на тема : „Есенни багри на Дунавския бряг”;

 • През месец ноември бе отбелязан Никулден с „ Никулденска рибна фиеста” – изложба , презентация и никулденски традиционни ястия;

 • По случай 3-ти март клуб „Партньори” организира дискусия с ученици по повод националния празник на България и бе изработено табло „Свободата в образи и дати”;

 • В седмицата на отворените врати, организирана от РЦ – Монтана, клуб Партньори гр. Лом проведе обучителен тренинг на тема:

Насърчаване на диалога и повишаване на осведомеността относно уврежданията”;

 • м. май – участие в конкурс „Морето е живот”;

 • Организиране на лятно училище на тема: „Перспективни форми на екологично възпитание и запознаване с историческото наследство” и провеждане на екскурзия до гр. Видин – крепостта Баба Вида.


СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци


 • 15.09.2014г. – Тържествено откриване на учебната година;

 • 26.09.2014г. – Международен ден на езиците;

 • 21.10.2014г. – Посещение на Брусарски манастир;

 • 30.10.2014г . – Отбелязване на Денят на будителите с презентация и рецитал;

 • 14.11.2014г. – Ден на толерантността;

 • 18.11.2014г. – Световен ден за възпоменаване на жертвите от ПТП;

 • 26.11.2014г . – „Сами на пътя” – безопасно движение и поведение на улицата;

 • 05.12.2014г – Участие в „Никулденска рибна фиеста”;

 • 23.12.2014г – Коледно тържество;

 • 14.01.2015г. – „Василица” – Ромската нова година – посещение в

общината и ромски къщи, празнична трапеза в училище;

 • 02.02.2015г.-Световен ден на влажните зони;

 • 19.02.2015г.-142 г.от обесването на Васил Левски;

 • 27.02.2015г.-В работилницата на Баба Марта;

 • 14.04.2015г.-Ден на ромите;

 • 22.04.2015г.-Ден на Земята-засаждане на цветя;

 • 08.05.2015г.-Участие в кампанията ,,Вярвам в теб.'';

 • 15.05.2015г.Ден на приятелството под мотото,,Различни,но щастливи заедно'' с послания за любов,приятелство,надежда и доброта;

 • 18.05.2015г.-Ден на ученическото самоуправление;

 • 21.05.2015г.-Ден на буквите в първи класс;

 • 26.05.2015г.-,,Духът на природата е в детските ръце''-поход до местността,,Хайдушкото кладенче'' край град Брусарци;

 • 29.05.2015г.-Турнир по футбол;

 • 02.06.2015г.-Тържествено отбелязване патронния празник на училището.


ОУ „П.К.Яворов” – с. Крива бара


 • Участие на учениците със СОП в организирано мероприятие по случай патронния празник;

 • Участие в „Никулденска рибна фиеста”;

 • Участие в Коледно тържество;

 • 01.03.2015г. – участие на учениците със СОП в изработването на картички и мартеници в изложбата организирана към ОУ „ П.К.Яворов” с. Крива бара по случай мартенските празници;

 • 02.03.2015г. – Тържество по случай Националния празник на България - 3 март;

 • 08.03.2015г. – Тържество и изложба на рисунки за празника на мама;

 • 18.03.2015г. – подготовка и участие на учениците със СОП в изложбата ;

 • „ Пролетни хартиени вълшебства” открита от ресурсния кабинет в гр. Лом към ЦДГ № 12 „ Звънче ”;

 • 28.03.2015 г. – Пролетно почистване на двора на училището;

 • 01.04.2015г.– участие на учениците със СОП в организирана

великденска изложба към ОУ „ П.К.Яворов” с. Крива бара;

 • 02.05.2015г. – Изложба на рисунки на ученици със СОП за 1 май – Деня на труда;

 • 12.05.2015г.– Мероприятия организирани по повод инициативата „Да почистим България за един ден”;

 • 19.05.2015г.– участие на учениците със СОП в изготвянето на табла с авторски рисунки по случай Деня на българската писменост към ОУ

„ П.К.Яворов” с. Крива бара и организирано тържество;

 • 20.05.2015 г. – участие на ученичката със СОП от VI клас в международен конкурс за рисунка „ Морето е живот” към град Бургас;

 • 29.05.2015г. – участие на учениците със СОП в тържеството за завършване на учебната година към ОУ „ П.К.Яворов” – с. Крива бара;

 • 20.05.2015 г. – участие на ученичката със СОП от VII клас в международен конкурс за рисунка „ Морето е живот” към град Бургас;

 • 01.06.2015г.– Тържество по повод „Деня на детето”;

 • 15.06.2015г. – Тържество по повод приключване на учебната година за учениците от прогимназиална степен.


ЦДГ №1 „Снежанка” – Лом


 • Ноември 2014г.- Участие на Станимир в Никулденска рибна фиеста ;

 • Декември 2014г. - Участие на Станимир от ЦДГ №1 „Снежанка" ; Лом в Коледно тържество ;

 • Участие на Станимир Василев от II гр. ЦДГ 1 „Снежанка” - Лом в изработване на мартеници за Общинска мартенска изложба – февруари – март 2015г;

 • Участие на Станимир Василев от II гр. на ЦДГ 1 „Снежанка” – Лом в тържество по случай 8-ми март – март 2015г.

 • Участие на Станимир Василев в празничен концерт на ЦДГ 1 „Снежанка” в НЧ „Постоянство - 1856г.” – Лом по случай 65 години от създаването на първата детска градина в Лом – 28 май 2015г.ЦДГ №12 „Звънче” – Лом


 • Участие на Камелия Младенова и Алекс Методиев в тържество за откриване на учебната 2014/2015 година;

 • Тиквено парти по случай Хелоуин с Хелоуински карнавал и кулинарно изложение „Тиквени изкушения" - съвместна инициатива с учители от ЦДГ 12 „Звънче" – Лом;

 • Ноември 2014г.- Участие на Камелия Младенова и Алекс Методиев от ЦДГ №12 „Звънче" - Лом в есенен празник - Никулденска рибна фиеста - участие на деца със СОП и ученици със СОП от ОУ „Христо Ботев" - с. Расово;

 • Декември 2014г. - Участие на Алекс Методиев от ЦДГ №12 „Звънче" - Лом в Работилницата на Дядо Коледа и Коледно тържество във II ОУ „Константин Фотинов" – Лом;

 • 16.12. 2014г. - Участие на Алекс Методиев в Коледен спектакъл на „Коледуване", съхранил духа на народните традиции и обичаи ;

 • Декември 2014г.Участие на деца със СОП от ЦДГ №12 „Звънче" -Лом в Коледно тържество;

 • Посещение на Андрей Ангелов от ЦДГ №12 „Звънче" - Лом в сензо-моторна зала в РЦПИОВДУСОП – Монтана;

 • Участие на Камелия Младенова от ПГ – 5г. и Алекс Методиев от ПГ – 6г. – ЦДГ 12 „Звънче” – Лом в изработване на мартеници за Общинска мартенска изложба – февруари – март 2015г.;

 • Участие на Алекс Методиев в открит урок за индивидуална работа по математика на тема ”Аз броя до 5” в седмицата на отворени врати, организирана от Ресурсен център Монтана, пред гости от РЦПИОВДУСОП – Монтана, от ЦДГ 12 „Звънче” – Лом и асистенти по програма „Шанс за работа” – 2015г. – март 2015г.;

 • Участие на Алекс Методиев в пролетно тържество на ПГ – 6г. ЦДГ 12 „Звънче” – Лом „Планета на децата” – март 2015г.;

 • Участие на Камелия Младенова от ПГ -5г. от ЦДГ 12 „Звънче” – Лом в тържество, посветено на 1-ви април – Международен ден на хумора и шегата – април 2015г.

 • Участие на Алекс Методиев и подготвителна група – 6г. в обучителен тренинг за деца на тема: „Превенция и редуциране на агресията в детската градина”, организиран от ЕПОВ към ЦДГ №12 „Звънче”- Лом и проведен от Антон Цифудин – психолог в РЦПИОВДУСОП - Монтана – май 2015г.

 • Участие на Алекс Методиев от ПГ /6г./ в открит урок по математика на главен учител Илияна Кирилова на тема: „Пътешествие в Африка” – май 2015г.

 • Участие на деца със СОП от ЦДГ 12 „Звънче” – Лом в тържество „Фолклорна плетеница” за 36 – я рожден ден на детската градина – 21 май 2015г.СОУ “Отец Паисий” – с. Медковец
Съвместно с учителите и педагогическия съветник на СОУ “Отец Паисий” – с. Медковец, по СИП „Ромски фолклор” и по проекти на „eTwinning”, „Амалипе” и „Коменски” се подготвиха и проведоха следните тържества и дейности СОУ “Отец Паисий”– с. Медковец:

  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница