Приложение №2 към чл. 6 Информация за преценяване на необходимостта от овосДата12.03.2017
Размер285.43 Kb.
Приложение № 2

към чл. 6


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя;

Григор Петров Григоров, гр. Бургас, ул. Апостол Карамитев №10, ет.3, офис 9, български гражданин(Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
2. Пълен пощенски адрес гр. Бургас, ул. Апостол Карамитев №10, ет.3, офис 9

3. Телефон, факс и e-mail; 088 411 86 854. Лице за контакти; Татяна Анастасова,
II. Характеристики на инвестиционното предложение:

  • Резюме на предложението

Изготвеният ПУП (Подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) за изграждане на 2 вилни сгради и трафопост в ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021, местност „Айва дере”, землище на с. Росен, община Созопол, предвижда, урегулиране на територията и обособяване на 3 урегулирани поземлени имота (УПИ) – УПИ I-20 и УПИ III-21 с отреждане „за вилни сгради” и УПИ II-20 с отреждане „за трафопост”.

Достъпът от с. Росен до новообразуваните имоти се предвижда да бъде от улица с ширина 9 м. В УПИ I-20 и УПИ III-21 се предвижда свободно застрояване, при спазване на следните градоустройствени показатели:

плътност на застрояване до 15%

кинт до 0,4

Н ≤ 7м

Озеленяване – мин. 50%В имотите за които е изготвен ПУП-ПРЗ се предвижда реализиране на инвестиционно предложение – ново строителство на вилни сгради, трафопост и улица с положена в нея инфраструктура, водоснабдяване, канализация и електроснабдителна мрежа.

Водоснабдяването и електроснабдяването на имота ще се осъществи посредством връзки към преминаващите по ул. „Митко Палаузов” водопровод и електропреносната мрежа.

В с. Росен е изградена частично битовофекална канализация. До пълното ѝ изграждане до района в който се намират двата имота битовофекалните води ще се събират във водоплътен резервоар отвеждани по направление към най-близката ПСОВ.


  • Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Необходимостта от реализирането на инвестиционното предложение е регламентирано от наличието на недвижима собственост на възложителя, в съседство на населено място и изготвено Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ за проект за изграждане на 2 вилни сгради и трафопост в ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021, местност „Айва дере”, землище на с. Росен, община Созопол. Изготвянето на ПУП-ПРЗ е регламентирано с:

Наредба №8 /2001г за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;

Наредба №7/2003г за ПНУОВТУЗ;

Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда;

Норми за проектиране и изпълнение на канализационни системи;

Норми за проектиране и изпълнение на водоснабдителни системи;

Наредба №16/09.06.2004 за сервитутите на енергийните обекти;

Наредба №8/99г за разполагане на техническите съоръжения в населени места;

Наредба №9/94г за ВиК проводи.

Становище на БТК АД гр. Бургас за съгласуване на ПУП- ПП.

Протокол № 27/17.04.2013 г на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД КЕЦ Приморско


  • Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Изготвеният ПУП (Подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) за изграждане на 2 вилни сгради и трафопост в ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021, местност „Айва дере”, землище на с. Росен, община Созопол, е във връзка с ОУП на Община Созопол, съгласно който прилежащите на регулацията на с. Росен земеделски земи са с режим допускащ смяната на предназначението им при реализиране на строителство с параметри за зона Ов.

Алтернатива на местоположението;

По отношение на местоположението на територията в която се предвижда реализиране на инвестиционно предложение липсват алтернативи.

Възложителят не разполага с друг собствен имот в съседство с територия с изградена инфраструктура и режим допускащ смяната на предназначението на земята, подходящ за подобно инвестиционно предложение.

Възможни са алтернативи за разположение на сградите и трансформатора в трите новообособени УПИ, които ще бъдат разгледани при изготвянето на техническия проект.Алтернатива на строителните параметри;

В изготвения ПУП са определени строителни параметри, съгласно допустимите с Наредба №7 за ПНУОВТУЗ за зона Ов и ОУП на община Созопол.

плътност на застрояване до 15%

кинт до 0,4

Н ≤ 7м

Озеленяване – мин. 50%В случая при изготвянето на техническия проект е възможно изгрждането на сгради с параметри под допустимите.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.;

ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021 са разположени в североизточната част на с. Росен в местността „Айва дере”.

координати (по възможност в WGS1984) /съгласно приложената скица/.


Точка №

Координати

X(m)

Y(m)

1

4697414,97

670344,56

2

4697392,33

670390,53

3

4697388,49

670398,33

4

4697360,08

670455,98

5

4697351,98

670472,44

6

4697323,55

670448,47

7

4697312,70

670437,39

8

4697372,70

670315,62

9

4697422,20

670329,88

При предвидените допустими параметри на застрояване ще остане достатъчно площ за временни дейности, разполагане на фургон за строителите, съхраняване на строителните материали, депо за повърхностния земен слой и временнa площадкa за депониране на строителните отпадъци до изнасянето им на депо и др.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Изготвеният ПУП (Подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) за изграждане на 2 вилни сгради и трафопост в ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021, местност „Айва дере”, землище на с. Росен, община Созопол, предвижда, урегулиране на територията и обособяване на 3 урегулирани поземлени имота (УПИ) – УПИ I-20 и УПИ III-21 с отреждане „за вилни сгради” и УПИ II-20 с отреждане „за трафопост и застрояване при следните градоустройствени показатели:

плътност на застрояване до 15%

кинт до 0,4

Н ≤ 7м

Озеленяване – мин. 50%


Основните процеси в имота ще бъдат свързани със строителството и функционалното използване на сградите и помещенията в тях. След одобряването на проекта и издаването на строително разрешение ще се пристъпи към ограждане и пристъпване към строителните дейности.

По време на строителството ще се извършват следните основни процеси::

Подготовка на строителната площадка;

Земни работи –включват изкопни работи за траншеи за фундиране, полагане на инженерни комуникации и озеленяване;

Укрепването на изкопите;

Изготвяне на кофраж;

Армиране;

Подаване, полагане и уплътняване на бетонната смес.

Втвърдяване на бетона;

Декофриране;

Зидария на стени;

Монтаж на инженерните инсталации (ОВК, ВиК, Електро инсталации и комуникационни кабелни мрежи)

Монтаж на скеле;

Полагане на мазилки, настилки и облицовки;

Полагане на топло и хидро изолации.

Извършване на бояджийски работи;

Демонтаж на скелето;

Почистване на обекта от строителни отпадъци;

Озеленяване;

Приемане и въвеждане в експлоатация;

След приключването на строителството ще започне озеленяването и функционирането на сградите по предвиденото им предназначение задоволяване на потребностите от отдих и възстановяване на жизнените сили и здравето на обитателите им, като процесите ще бъдат диференцирани пространствено в различните им части.

Инвестиционното предложение е за вилно строителство и изграждане на трансформатор и не може да бъде класифицирано като „предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал” или „предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал” поради което генериране на опасни вещества от Приложение №3 на ЗООС не се очаква.


7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За пешеходен и транспортен достъп ще се използва улица с ширина 9 м, която е продължение на ул Митко Палаузов в с. Росен.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Програмата за дейностите включва следните етапи:

Изготвяне на задание за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с допустимите градоустройствени показатели.

Комплектоване и съгласуване на цялата документация, необходима за извършване на процедурата по промяна на статута на земята от земеделска земя в земя за строителство.

Изготвяне и съгласуване на работните проекти и издаване на строително разрешение.

Строителни дейности; Реален е срокът за осъществяване на основните строителни дейности до 9 месеца, като програмата за дейностите ще бъде направена в работното проектиране, при следните етапи:

изкопни дейности

груби строителни дейности

външни и вътрешни довършителни дейности

свързване със съществуващата инженерна инфраструктура

въвеждане в експлоатация

Срокът за експлоатация е лимитиран от срока за годност на монолитното строителство.9. Предлагани методи за строителство.

Ще се използват традиционни методи на строителство за изграждане на монолитни конструкции с използване на бетон, хоросан и тухли, съобразно изготвения технически проект.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството използваните природни ресурси ще бъдат вода и инертни материали, а при експлоатацията ще се използва питейна вода, електроенергия, слънчева енергия и изкопаеми горива за отопление.

Потреблението на електроенергия ще се осъществява чрез връзки към електропреносната мрежа в с. Росен, като мястото за присъединяване ще бъде съгласувано с електроразпределителното дружество при изготвянето на техническия проект.

Водоснабдяването ще се осигури от преминаващия по ул. „Митко Палаузов”, водопровод и не се налага осигуряване на нови източници на питейна вода.

Съгласно действащите водоснабдителни норми определени в Наредба №4/29.09. 2005г за живущите в сградите q макс. д. за един живущ е 200л/д. Общото необходимо денонощно количество за битейно-битови нужди за сградите ще бъде до 1,6 куб.м/д..

.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

По време на строителството се очакват да се формират следните видове отпадъци:

строителни – в процеса на изграждане на обекта;

17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

17 01 01 бетон

17 01 02 тухли

17 01 03 керемиди,фаянсови и керамични изделия

17 02 01 дървесни материали

смесени-битови – след влизане на обекта в експлоатация.

20 01 01 хартия и картон

20 01 02 стъкло

20 03 01 смесени битови отпадъци

20 02 01 биоразградими отпадъци

15 01 0 01 хартиени и пластмасови опаковки

15 01 02 пластмасови опаковкиПрогнозни количества:

17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 –до 800 куб м

17 01 01 неизползван бетон,

17 01 02 парчета от тухли,

15 01 0 01 хартиени и пластмасови опаковки и 15 01 02 пластмасови опаковки от разопаковане на оборудване до 1 куб. м.

Начин на третиране:

Отпадък с код 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03* - ще се генерира при изкопни дейности и за подравняване. Количествата ще бъдат използвани съобразно изготвения предхождащ строителното разрешение план за управление на строителните отпадъци

Предвижда се отпадъците от новото строителството да бъдат извозени на депо за строителни отпадъци, посочено от Община Созопол или повторно използвани за насипване след преработката им, а изкопаните земни маси ще бъдат депонирани на място определено от същата община, като направленията за извозване ще бъдат определени с издаването на разрешението за строеж и протокола за откриване на строителна площадка.

Металните отпадъци ще бъдат предадени на фирма притежаваща лиценз за оползотворяване на отпадъци от метали.

Пластмасовите и хартиените отпадъци ще се събират разделно и предават за рециклиране.

Битовите отпадъци ще се събират в съдове за смет, предоставени от фирмата по сметосъбиране, обслужваща района.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано със значими отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

Предвидени са следните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Строителната площадка да бъде оградена с цел недопускане на разпиляване на строителни отпадъци и опаковки от строителни материали и оборудване.

Да не се допуска директно заустване на битовофекални води във водоприемници.

При установяване на запрашаване по време на изкопните дейности да се извършва оросяване.

По време на изкопните дейности да не се допуска излизане от строителната площадка на автомобили със замърсени с кал гуми.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Инвестиционното предложение ще се реализира на площадка с връзки към техническата инфраструктура в с. Росен, поради което не се предвиждат други свързани с инвестиционното предложение дейности.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са проведени процедури за издаване на разрешителни и съгласуване с Община Созопол, РИОСВ - Бургас, РЗИ Бургас, ЕВН България Електроразпределение АД Бургас и ВиК ООД Бургас.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Предлаганото строителство и реализирането на инвестиционното намерение не водят до замърсяване и дискомфорт на околната среда.

По време на строителството и при експлоатацията на съоръженията не се предвиждат дейности, при които да се отделят емисии на замърсители в околната среда с концентрации над допустимите;

Не се засягат чувствителни, уязвими, санитарноохранителни зони и др.;

Предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на отпадъчните води и отпадъците при съхранението на строителните материали, инструменти и машини.

Дейностите от строителството свързани с шум от земекопни и транспортни машини ще бъдат краткотрайни и локализирани в рамките на строителната площадка.

В случай на установяване на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България те ще бъдат преустановявани, на основание съществуващото природозащитно законодателство.
16. Риск от аварии и инциденти.

Реализирането на инвестиционното намерение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

Неразделна част от техническия проект е част Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, в който са набелязани мерки за предотвратяване на инцидентите при изкопните дейности, работата с машини и за противопожарна охрана.

По време на изкопните и строителните дейности заетите с тях работници ще се допускат на работа след провеждане на встъпителния и периодичните инструктажи и вписването в книгата за инструктажите. В района на обекта ще се допускат а само лица с необходимото работно облекло и предпазни средства.

Предвижда се строителната площадка да бъде оградена и по време на строежа да бъде назначена охрана с цел недопускане навлизане на хора извън работното време и предотвратяване на нещастни случаи и инциденти.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Предвидените за реализирането на инвестиционното предложение имоти се намират в местност „Айва дере”, землище на с. Росен, североизточно от уличната регулация на селото съобразно представените по-горе координати.

Същите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но са разположени в периферията на ЗЗ „Бакърлъка” чиято западна граница се явява с. Росен и път III-992 Бургас- Росен – Ясна поляна.

Най-близката защитена територия по смисъла на ЗЗТ е:Защитена местност „Мурватска река”- с площ 72,87 ха в землищата на с Росен и с Веселие. Предмет на опазването е находище на хагерово лале (Tulipa hagerii L.), както и други защитени растителни и животински видове, като: червена съсънка, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, жаба - дървесница;”.

Защитената местност е разположена на около 3 км на юг от ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Предвидените за реализирането на инвестиционното предложение имоти са разположени на територия която съгласно предвижданията на ОУП на Община Созопол, е предвидена за устройствена зона Ов.

В настоящия момент съседните имоти на север и изток са селскостопански земи с начи на трайно ползване изоставени орни земи, пасища и бивша територия по §4, а на юг и запад застроени имоти в границите на населеното място. Реализирането на инвестиционното предложение не е в противоречие с начин на ползване на съседните и най-близките имоти и реализирането на бъдещи инвестиционни предложения в тях.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Съгласно ОУП на община Созопол двата имота са разположен на територия с режим допускащ смяна на предназначението на земята и предвидена за устройствена зона Ов.4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В Република България чувствителните зони са определени със Заповед № РД-970/28.07.2003 г на Министъра на околната среда и водите, като за Черноморския район за басейново управление са както следва:

Черно море, от границата при с. Дуранкулак до границата при с. Резово;

Всички водни обекти във водосбора на Черно море.

Уязвимите зони са определени със Заповед № РД-795/10.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите съгласно Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр.87/ 2000г.). Уязвимите зони са обявени в съответствие с изискванията на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. В съседство с ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021 няма учредени санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021 са разположени в периферията на ЗЗ BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите чиято западна граница се явява с. Росен и път III-992 Бургас- Росен – Ясна поляна.

На територията на имота и в съседство с него няма регистрирани обекти на културно изторическото наследство.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на с. Росен, община Созопол се оценява като добро. На територията на с. Росен няма изградени промишлени предприятия и не се развиват дейности, замърсяващи компонентите на околната среда. Предназначението на сградите, които се предвижда да бъдат изградени в ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021 е като вилни с цел задоволяване на основни човешки потребности не свързано с невъзвратима загуба на природни ресурси поради което качеството и регенеративната им способност ще се запазят.


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Алтернатива на местоположението;

По отношение на местоположението на територията в която се предвижда реализиране на инвестиционно предложение липсват алтернативи.

В случая алтернативите са лимитирани от предвижданията на ОУП на община Созопол, според който ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021 са разположени на територия предвидена за устройствена зона ОВ с режим допускащ смяната на предназначението на земеделските земи в границите ѝ.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

Въздействия върху околната среда се очакват по време на строителството. Същите ще бъдат с обхват в границите на собствеността и с продължителност до приключване на строителните дейности.
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват въздействия върху хората и човешкото здраве. То е свързано със задоволяването на основни човешки потребности, труд, хранене, почивка и възстановяване на силите, поради което не е свързано с рискове за човешкото здраве и местоположението му не е в противоречие на Закона за здравето (ДВ бр.70/2004г., изм. и доп.бр.102/2006г.).

Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с промени на земеползването, като земеделската земя каквато е имота ще бъде преотредена в урбанизирана територия съгласно предвижданията по ОУП на община Созопол.

В настоящия момент двата имота съществуват под формата на материални активи носещи полза на малък брой собственици в очакване за повишаване на стойността им в случай на покачване на цените на недвижимите имоти.

С реализирането на инвестиционното предложение броят и стойността на материалните активи в двата имота многократно ще се увеличат, тъй като към тях ще се прибавят и сгради и съоръжения.

Реализирането на инвестиционното предложение е благоприятно от икономически аспект тъй като води до увеличаване на материалните активи, стойността им и броя на притежателите им.

Въздействие върху качеството на въздуха.

Може да се очакват промени в качеството на атмосферния въздух в района единствено при строителните дейности и по-точно по време на изкопните и насипищни дейности и грубото строителство.От строителните машини

При използване на среден багер с производителност 50 куб м/час или по-голяма изкопните работи при предвидения обем следва да приключат в срок до 3 дни.

Предвиждат се изкопни работи максимално до кота -2,60 и в кратък срок, при което изкопаните земни маси ще бъдат с голяма влажност без да се наблюдават наднормени стойности на ФПЧ.

Не се предвиждат взривни дейности и други такива, водещи до значително запрашаване и отделяне на ФПЧ. При максимално използване на строителна механизация при едновременна работа на 1 хидравличен багер, задвижван от дизелов мотор и 5 самосвала с обем на коша до 10 куб м, чрез използването на модула за изчисляване на емисиите Emissions от програмния продукт „Трафик оракул“, могат да се очакват следните емисии по време на строителните дейности.

Замърсител мг/м3

Сажди 0,0008

Азотни окиси 0,0010

ЛОС 0,00056

СО 0,00310

ПАН 2,8x10-7

Разпространение на замърсителите, емитирани с отработените газове на строителните машини: При използване на модула „Diffusion“ от програмния продукт „Трафик оракул“ и приемане за неблагоприятна за разсейване атмосфера в района и резултатите за очакваните емисии от горната таблица, са изчислени очакваните концентрации на замърсителите в приземния слой на атмосферата при строителни дейности. Разсейването на емитираните замърсители е апроксимирано като площен източник. Резултатите са представени в следващата текст таблица:

Концентрация

NOX

μg/m3ЛОС

μg/m3СО

μg/m3Тв. ч-ци

μg/m3ПДК

200

5(бензен)

10

0,15

Очаквана

16

0,56

3

1,4x10-6

При тази строителна механизация максимално еднократната концентрация на азотни окиси в района на строителния обект ще бъде в рамките на 16 μg/m3, при средночасова норма от 200μg/m3 и средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 40 μg/m3. С отдалечаването от строителния обект очакваните концентрации значително ще намаляват и ще бъдат до 3μg/m3 на 100 м от обекта.

Разсейването на останалите емитирани замърсители на въздуха, също ще доведе до много по-ниски от допустимите концентрации (за СО ще бъде 3μg/m3, при норма 10μg/m3) Тези емисии няма да доведат до промяна на качеството на въздуха в района, тъй като са с малка мощабност и за кратък период (1 ден по време на изкопните работи).

От строителните дейности на строителната площадка.

По данни от различни дейности очакваните емисии на прах и ФПЧ10 ще бъдат от порядъка на представените по-долу в таблицата:
Източник

Общ прах

ФПЧ10

г/м2с

г/м2с

ЕАОС

0,000005

0.00000022

ЕРА

0,000084

0,00000004

За определянето на разпространението на твърди частици е приложена компютърната програма за изчисляване имисиите от площни източници „Screening procedures for Estimating the Air Quality Impact of Stationary Sources, Revised“ EPA-450/R-92-019.


От движението на МПС
Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с увеличаването на броя на преминаващите през с. Росен автомобили. По тези причини с реализирането на инвестиционното предложение промяна на измерените концентрации поради движение на автомобилите в района не се очаква.

Източници на организирани емиси

С реализирането на инвестиционното предложение не се предвиждат горивни инсталации, организирани източници на емисии. За отопление и топла вода за битови нужди са предвидени електронагревателни уреди, климатици или печки на твърдо гориво. Не се очакват емисии от монтираните в сградите климатици поради екологичните норми наложени от българското законодателство на производителите и вносителите на климатична техника, а броят на отоплителните тела на твърдо гориво не е в състояние да превиши средногодишните норми за опазване на човешкото здраве.Изградените сгради и съоръжения няма да бъдат значими източници на емисии на контаминенти на атмосферния въздух и въздействието може да бъде оценено като незначително.

Води


Липсата на поток непречистени отпадъчни води, директно заустван в природен водоприемник не предполага негативно въздействие върху качеството на повърхностните и подземни води в района.

Съгласно действащите водоснабдителни норми определени в Наредба №4/29.09. 2005г за живущите в сградата q макс. д. за един живущ е 200л/д. Общото необходимо денонощно количество за битейно-битови нужди за сградите ще бъде до 1,6 куб.м/д..

Типът отпадъчни води ще бъде битово фекални.

От санитарните възли се очаква формиране на битово-фекални води с максимални концентрации на основните замърсители в тях представени в таблицата по-долу.
БПК5 220мг О2

Неразтворени вещества 265мг/л

Общ азот 44мг/л

Общ фосфор 9,9 мг/л

Битово фекалните отпадъчни води до изграждането на канализационната мрежа и ПСОВ ще бъдат събирани във водоплътен резервоар и периодически извозвани по направление, което ще бъде съгласувано с експлоатационното дружество.

Почви и земни недра;

При изкопните дейности ще бъде отстранен повърхностния почвен слой, който ще бъде събран и повторно използван, без да се засягат други територи в които почвите подлежат на опазване по силата на закон.

С реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат извършени изкопни работи максимално до кота -2,60 поради което въздействия засягащи земните недра не се очакват.

Ландшафт;

Инвестиционното предложение ще се реализира на територия, която е урбанизирана в значителна степен с вече построени в съседство сгради. Реализирането на инвестиционното намерение е свързано с изкопни земни работи при строителството на сградите, но съществени промени в структурата на ландшафта не се очакват.

Ландшафтът ше се запази като антропогенен, възникнал вследствие на коренното преобразуване на природната среда в резултат на стопанското усвояване (производствени дейности, складове, курортно, жилищно строителство и градоустройство, търговия и транспортно строителство). Този тип ландшафти се характеризират с почти напълно изчерпан потенциал за самовъзстановяване в случай на нови антропогенни въздействия, а емкостта им се оценява като силно ограничена.

Всички дейности ще се осъществят изцяло в съседство с вече построени сгради и съоръжения, поради което въздействия върху природни обекти не се очакват.

С реализирането на инвестиционното предложение ще бъде застроена територия, с напреднала степен на урбанизиране без да се засягат местообитания и находища на видове предмет на опазване от Закона за биологичното разнообразие.

Биологично разнообразие;

По време на строителството ще бъде засегната територия с напреднала степен на урбанизация, без да се засягат местообитания и находища на видове предмет на опазване от Закона за биологичното разнообразие. Ще бъде застроена територия, без дървесна растителност или друг вид подлежаща на опазване, съгласно българското природозащитно законодателство. След приключване на строителните дейности незастроените площи ще бъдат озеленени.

Тъй катодвата имота са в съседство с урбанизирана територия, а съседните имоти са ниви районът около тях се обитава от приспособени към урбанизираните площи животински видове, предимно птици и безгръбначни, пеперуди (Lepidoptera), главно молци, а от бозайниците най-разпространени са домашната мишка, обикновената полевка, сивия плъх и черния плъх. Същите обитават предимно открити площи, мази, тавани и сутерени, а при достатъчно високи температури, през нощта в откритите площи ловуват няколко вида прилепи.

За района са характерни предимно прелитащите по миграционния път Виа Понтика и зимуващите в Черно море птици, постоянни и временни обитатели. Като място за търсене на храна в района по-често се срещат полско врабче (Paser montanus), домашно врабче (Paser domesticus), качулата чучулига (Galerida krsistata), бялата стърчиопашка (Motacilla alba), селската лястовица (Hirundo rustica), градската лястовица (Delichon urbica), щиглец (Carduelis carduelis) гугутка (Streptopelia decaocto) сврака (Pica pica), домашен гълъб (Columba livia domestica) и други по рядко или за по-кратък период. В района на имота, където вече е реализирано строителство не са регистрирани находища на защитени растителни видове, подлежащи на опазване съгласно чл. 40 от ЗБР и местообитания на видове подлежащи на опазване. Най-близките до имота находища попадат на защитени територии, определени по реда на ЗЗТ.

Тъй като строителството ще се извърши на територия с напреднала степен на урбнизация, обитавана от приспособени синантропни видове очакваните въздействия спрямо тях ще бъдат незначителни, без да бъдат засягани други видове подлежащи на опазване съгласно ЗБР и местообитанията им.

Защитени територии по смисъла на ЗЗТ;

Най-близката защитена територия по смисъла на ЗЗТ е Защитена местност „Мурватска река”- с площ 72,87 ха в землищата на с Росен и с Веселие. Предмет на опазването ѝ е находище на хагерово лале (Tulipa hagerii L.), както и други защитени растителни и животински видове, като: червена съсънка, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка, жаба - дървесница;”.

Защитената местност е разположена на около 3 км на юг от ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021.

Според общинския план за развитие на община Созопол общият брой на населението в общината е 13471 души, от които на с. Росен 1471 жители (ГРАО 2005г). Анализът показва, че процеси на антропогенизиране на неурбанизирани райони и потоци от естествени и антропогенни вещества към тях не се наблюдават. Реализирането на инвестиционното предложение не е в състояние да предизвика промени в процесите и потоците на вещества с антропогенен произход.

Недвижимо културно наследство;

На територията на имота или в съседство не са регистрирани обекти на културно историческото наследство. В случай на разкриване на обекти предмет на културно наследство по време на изкопните работи възложителят ще се съобрази с българското законодателство. Въздействието се оценява като незначително и в границите на собствеността.

Отпадъци;

Отпадъците от новото строителството ще бъдат извозени на депо за строителни отпадъци, посочено от Община Созопол или повторно използвани за насипване след преработката им, а изкопаните земни маси ще бъдат депонирани на място определено от същата община, като направленията за извозване ще бъдат определени с издаването на разрешението за строеж и протокола за откриване на строителна площадка.

Металните отпадъци ще бъдат предадени на фирма притежаваща лиценз за оползотворяване на отпадъци от метали.

Пластмасовите и хартиените отпадъци ще се събират разделно и предават за рециклиране.

Битовите отпадъци ще се събират в съдове за смет, предоставени от фирмата по сметосъбиране, обслужваща района.

Излязлото от употреба електронно оборудване ще се предава на фирма лицензирана за събиране и оползотворяване на излязло от строя електрическо и електронно оборудване.

Поради наличието на изградена и надеждно функционираща организация за събиране, депониране и оползотворяване на отпадъците на територията на община Созопол негативни въздействия от генерирането на отпадъци в околната среда няма да има.

Шум и вибрации

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортните машини по време на строителството. За изкопни и дейности ще бъдат използвани среден багер и до 5 самосвала с обем на коша до 8 куб м в продължителност до 3 дни. Очакваното въздействие се определя като краткотрайно и периодично. По опитни данни източниците на шум и шумовите нива при строителството на една сграда са до 75 dB. Съгласно Приложение 3 на Наредба№6 /26.06.2006г за показателите за шум в околната среда на 50м от строителния обект намалението ᐎL на шумовото ниво ще бъде с 43 dB. При източник на шум с шумово ниво 75 dB след отчитане на намалението ᐎL, което е 43 dB шумовото ниво ще бъде за източника на шума 32 dB, което е под еквивалентното 55 dB за градска среда през деня и в границите на допустимото в най близките сгради в района. В случая основно определящо в района остава въздействието от шума от автомобилния трафик по пътя III-992 Бургас- Росен – Ясна поляна, който е сред основните източници на шум в района.

Не се предвиждат производствени дейности и монтаж на източници на шум, вибрации и радиация и всички дейности ще бъдат съобразени с изискванията на утвърдените норми за шум.

Тъй като реализирането на инвестеционото предложение не е част от агропроект и не е свързано със земеделски дейности появата на генно модифицирани организми е изключена.


2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

ПИ № 63029.125.20 и 63029.125.021 в които се предвижда реализиране на инвестиционното предложение са разположени в периферията на ЗЗ BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите чиято западна граница се явява с. Росен и път III-992 Бургас- Росен – Ясна поляна.

Въздействията от реализирането на инвестиционното предложение са с локален обхват и ограничени в границите на двата имота. Сградите и съоръженията ще бъдат разположени на разстояние от обитания на чувствителни видове птици, предмет на опазване в защитената зона, многократно по-голямо от обхвата на въздействията, които ще възникнат при реализирането на инвестиционното предложение. Ключовите елементи на защитената зона, природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в нея няма да бъдат засегнати.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Инвестиционното предложение ще се реализира на територия, която съгласно ОУП на община Созопол е с режим допускащ смяна на предназначението на земята и предвидена за устройствена зона Ов.

По време на строителството се очакват преки въздействия изразяващи се в генериране на шум, ауспухови газове и прах в границите на допустимите съгласно българското законодателство. По продължителност въздействията ще бъдат ограничени в срока на строителните дейности. Очакваните въздействия върху компонентите на околната среда се характеризират като незначителни.

Строителството в двата имота ще се извърши с цел изграждане на вилни сгради и трансформатор поради което въздействията от експлоатацията на сградите и съоръженията в имота могат да бъдат класифицирани като незначителни и постоянни в границите на експлоатационния им срок.


4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

По време на строителството въздействията ще бъдат с обхват в границите на с. Росен с население 1471 жители (ГРАО 2005г). По време на експлоатацията въздействията от дейностите ще бъдат ограничени в обема на сградите и откритата част на двата имота.


5. Вероятност на поява на въздействието.

При спазване на установените със съществуващата нормативна уредба изисквания по време на строителството и експлоатацията за допустимост на дейностите вероятност за поява на въздействия над допустимите не съществува. Вероятността от отрицателни възддействия поради аварии и инциденти е ограничена, тъй като не се предвиждат производствени дейности.


6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

По време на строителството въздействията ще бъдат с продължителност в границите на срока за завършване и с повторяемост през деня. Въздействията от строителството и експлоатацията могат да бъдат класифицирани като обратими, поради възможността за разрушаване на построените сгради след изтичане на експлоатационния им срок и бъде установено, че вече са опасни.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Тъй като в двата имота е предвидено изграждане на вилни сгради съобразно предвижданията на ОУП на община Созопол и допустимите градоустройствени показатели не е необходимо включването на специални мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Такива е необходимо да се включат единствено по време на строителството, като голяма част от мерките са включени в изготвения план за безопастност и охрана на труда.

Предлага се:

Строителната площадка да бъде оградена с цел недопускане на разпиляване на строителни отпадъци и опаковки от строителни материали и оборудване.

При установяване на запрашаване по време на изкопните дейности да се извършва оросяване.

По време на изкопните дейности да не се допуска излизане на автомобили със замърсени с кал гуми от строителната площадка.

Генерираните в сградите строителни отпадъци да се изнасят в пастмасови, хартиени чували, закрити съдове или ръкав за строителни отпадъци.


8. Трансграничен характер на въздействията.

Въздействията от реализирането на инвестиционното предложение се характеризират като локални, в рамките на собствеността без да имат трансграничен характер.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде с незначителни въздействия върху компонентите на околната среда в района. Няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа и увредени местообитанията на видове с консервационен статус и подлежащи на опазване съгласно българското природозащитно законодателство.
Възложител: ................................

/Г Григоров/
Каталог: images -> stories -> Doc -> NURIOSV -> 2017
2017 -> Приложение №2 към чл. 6
NURIOSV -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
2017 -> Информация за преценяване на необходимостта от овос от Антония Петрова Стойчева
2017 -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение Изграждане на сгради за отдих и курорт в пи 67800. 53. 130, местност"Мапи", землище гр. Созопол, Община Созопол с възложител: "фортуна-04"оод
2017 -> Директора на риосв на ваш изх. № Пд-757(4), 11-07-2017г
2017 -> Информация за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
2017 -> Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница