Приложение №7 към чл. 11, ал. 3 Информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария Информацията съдържа: име на оператора и име и адрес на предприятието и/или съоръжението



Дата09.09.2017
Размер185.53 Kb.

Приложение № 7

 


към чл. 11, ал. 3

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария


Информацията съдържа:

1. име на оператора и име и адрес на предприятието и/или съоръжението;



Складова база за препарати за растителна защита на фирма „ Ф+С-Агро „ ООД

Адрес : 7150 гр.Две Могили

Управител : Свилен Стефанов

 




2. Име и длъжност на лицето, изготвило информацията;

Нина Нгуен

Организатор товаро разтоварна и спедиторска дейност

 


3. Номер на разрешителното по чл. 104, ал. 1 ЗООС ;

76/2007

 




4. Кратко описание на предмета на дейност на предприятието;

Съхранение на прапарати за растителна защита и торове

 


5.Наименования на наличните опасни химични вещества съгласно
приложение № 3 към чл. 103 ЗООС и категорията им на опасност;

 Виж Приложение 1 и Приложение 2






6.Кратко описание на възможните сценарии на големи аварии и на
потенциалното им въздействие върху засегнатата общественост и околната среда;

Пожар в складово помещение

В случай на разлив и запалване на препаратите в склада се образува огън, който определя потенциална възможност за възникване на домино ефект за съседните складови помещения. Риск с летален изход съществува за работещите, намиращи се в радиус от 21 до 28 метра от склада.

Поражения с изгаряния от втора степен ще има за работещите в радиус от 36 метра, а болезнени усещания ще има в радиус от 50 метра. Тези последствия са ограничени в участъка от територията на базата, където се намират складовите помещения и при условие, че не настъпят вторични пожари. Не се очаква да бъдат засегнати съседни на базата обекти, както и да има директни последици за населението на град Две Могили, предвид северозападното местоположение на базата спрямо града. При добра организация на аварийно-спасителните работи и синхронизация с РСПАБ, пожари от този тип могат да бъдат локализирани и овладяни.

Усещане за дискомфорт и/или интоксикация са възможни за населението, живущо в североизточния край на град Две Могили, при югозападен вятър. При североизточен вятър ( другата посока на вятър, която преобладава за района) не следва да има засегнато население с

продуктите на горене.



Токсично замърсяване на атмосферата, респ. водите и почвите, от разсейващи се вещества

Реално живозастрашаващи токсични увреждания ще има само за работещите, които са в складовото помещение и то само в случаите на разлив на препарати , съдържащи карбофуран (силно токсичен). За тези извън него не се очакват такива, както не се предполага да се наблюдава неприятно усещане или дискомфорт от населението на град Две Могили.

При разлив или разсипване на значителни количества от други препарати извън складовите помещения, живозастрашаваща опасност за хората в базата и около нея не съществува. Независимо от атмосферните условия, в този случай съществува реална опасност от интоксикация за индивидите извън базата, основно намиращите се в североизточна посока – базата на Топливо и от части площадката за съхранение на метален скраб. Опасността не е със значим характер т.к. не се предполага интоксикираните индивиди да развиват необратими или други сериозни здравословни ефекти и симптоми, които могат да нарушат тяхната възможност за реакция. Освен дискомфорт и/или респираторни дразнения, не се очакват значими последствия за населението на град Две Могили.

Мерки за предотвратяване и ограничаване на евентуални аварии- защита от общи опасности



Вид опасност

Мерки за защита

Вид

Грешка на управлението

Човешка грешка

– умора

-незнание



- мениджмънт



Основни документи, регламентиращи безопасната експлоатация на складовите мощности са разработените и прилагани инструкции по безопасност и аварийния план. Същите се допълват със заповедите на ресорния управител.

ПМ

Изготвяните административни актове и провеждания контрол за тяхното изпълнение осигуряват безопасна експлоатация на обекта.

ПМ

Всяка година се разработва програма по осигураване на зравословни и безопасни условия на труд

ПМ

Управителят организира, координира и отговаря за цялостната дейност на базата, следи за стриктното спазване на трудовата дисциплина.

ПМ

За всяка длъжност от щатното разписание на дружеството е изработена длъжностна характеристика, в която са описани основните функции и задължения, отговорностите и правата на лицето, взаимовръзката му с другите длъжностни лица, изисквания ценз за заемане на длъжността. Със заповеди на управителя са определят лицата, отговорни по безопасността и противопожарна охрана.

ПМ

При постъпване на работа се провежда задълбочен инструктаж и изпит.

ПМ

Ежедневно се провежда инструктаж на персонала, включително и по мерките за безопасност и действията при евентуална аварийна ситуация.

ПМ

Преди постъпване на препаратите в базата, н-к склада инструктира работниците относно вида, количеството, мястото и начина на складиране на препарата; необходимите мерки за лична защита; предпазване при товаро-разтоварните дейности и ползването на мотокари.

ПМ

Организацията на работа е такава, че съществува пълна координация между отделните служители.

ПМ

Всички служители на базата се обучават за последствията от неправилно съхранение на препаратите, неправилното боравене със съпъстващото оборудване, опасностите при разливане и пожар.

ПМ

Всички служители на базата се обучават за действия при разлив на препарати. Целият състав е обучаван за работа с противогази и защитни маски.

МО

Провеждат се периодични и извънредни инструктажи.

ПМ

Задължително се работи с работно облекло.

ПМ

Всички аварийни ситуации се разглеждат и анализират от комисия, назначена със заповед на Управителя на базата. В резултат се разработват мероприятия по предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще.

ПМ

Организирани са пътища за евакуация на персонала от базата. Сигнализирани са.

МО

Токсичност и запалимост на веществата, съхранявани в складова база Две Могили

Съхраняване на токсичните и запалимите препарати разделно от другите и помежду им, в обособени складови участъци. Разделението е чрез огнеупорни стени и врати или в метални контейнери. Разделяне на препаратите в участъците по категория на употреба, по вид, по агрегатно състояние и пожароопасни свойства.

ПМ

Следене изправността на вентилационната система.

ПМ

В складовите помещения са поставени съдове /чували/ по 5 кг с абсорбиращи материали – хидратна вар, пясък, за попиване на разлети препарати. Отработеният абсорбиращ материал се събира и съхранява в обособени за целта контейнери

МО

Изградена колекторна система. Системата свързва всички складови помещения и завършва с три бетонови резервоара /вместо събирателна вана/. Системата служи в случай на авария /голям разлив/ да се събере количеството разлят препарат/препарати и да не се допусне изтичане в околната среда. В случай на пожар тя също поема водите от гасенето.

МО

Обозначаване на складовите помещения и участъци със съответните забранителни и предупредителни знаци.

ПМ

В складовата база има определени и обозначени места за съхранениена лични предпазни средства и неутрализиращи материали.

ПМ

На територията на базата има изграден водоем за противопожарни цели, както противопожарни табла и др.необходими средства

МО

Със заповед на управитела са посочени местата в базата, където пушенето е разрешено.

ПМ

В обекта е въведен строг пропускателен режим.

ПМ

Има СОТ система

ПМ

Осигурена е денонощна охрана.

ПМ

Основните възлови места са осветени.

ПМ

Обекта е ограден.

ПМ

Въздействие на автотранспорт

Въведен е строг пропускателен режим на всички автотранспортни средства.

ПМ

Източници на запалване

- електрични искри,

- гръмотевични бури

- тютюнопушене



Всички кабели, помпи и др. са с взривобезопасно изпълнение.

ПМ

Паленето на огън на територията на базата е забранено.Тютюнопушене се осъществява на определени места

ПМ

Инсталирани са гръмоотводи

ПМ

Сформиран е нещатен щаб за действие при пожар в базата

ПМ

Мерки за предотвратяване и ограничаване на евентуални аварии- Пожар в складов участък, в който се съхраняват запалими препарати

Причини

Мерки за защита

Вид

Неправилно подреждане и съхранение на препаратите

Инструкции за съхранение на препарати и за товаро-разтоварни и складови дейности

ПМ

Разделно съхранение на запалимите препарати от другите в складови участъци.

ПМ

Височина на която се подреждат препаратите не по-голяма от 1,5 м

ПМ

Обозначаване складовите участъци със съответните забранителни и предупредителни знаци.

ПМ

В складовата база има определени и обозначени места за съхранениена лични предпазни средства и неутрализиращи материали.

ПМ

На територията на базата има изграден водоем за противопожарни цели, както противопожарни табла и др.необходими средства

МО

Ежедневен оглед на складовите помещения и на съхраняваните в тях препарати

ПМ

Нарушена опаковъчна единица при доставка на препарати или при товаро-разтоварни дейности

Използване на лични предпазни средства при товаро-разтоварни дейности.

ПМ

Ежедневен инструктаж и при доставка на препарати

ПМ

Всички служители на базата се обучават за последствията от неправилно съхранение на препаратите, неправилното боравене със съпъстващото оборудване, опасностите при разливане и пожар.

ПМ

Всички служители на базата се обучават за действия при разлив на препарати. Целият състав е обучаван за работа с противогази и защитни маски.

МО

Оглед на опаковъчните единици преди пребирането и подреждането им в складовете

ПМ

Всички мотокари са оборудвани с пожарогасители

МО

Земетресение


Складовата база е проектирана и изпълнена съгласно нормативните изисквания за район с висока сейзмична характеристика

ПМ

Един път в годината задължително се прави оглед на помещенията. При необходимост се пристъпва към ремонт

ПМ

Авариен план за действие

МО

Ремонтни дейности

При извършване на ремонти и всякакви други дейности на територията на базата работата им се съгласува с постоянно работещите членове на персонала

ПМ

Ремонтът се извършва от фирма-подизпълнител, предварително информирана за опасностите в базата.

ПМ

Човешка грешка

Води се ежедневна справка за наличните в базата количества препарати.

ПМ

Ежедневно следене за вентилацията на помещенията и температурата в тях.

ПМ

При доставка на нов препарат се изисква предварително получаването на листа за безопасност. При доставката на препаратите се изисква цялата необходима съпътстваща документация.

ПМ

Ежедневно се провежда инструктаж на персонала, включително и по мерките за безопасност и действията при евентуална аварийна ситуация.

ПМ

Спазване на писмени инструкции от персонала

ПМ

При откриване на теч или нарушена опаковка незабавно се изолира същата в метални контейнери.

МО

Забранено е пушенето, използването на запалки, кибрит и други източници на запалване.




Злоумишлени действия

Обекта е ограден и осветен.

ПМ

Всички складове са свързани в СОТ система

ПМ

В складовите помещения се допускат лица, пряко ангажирани с този вид дейност, забранено е влизането на други лица.

ПМ

На вход се определя маршрута на транспортните средства.

ПМ

Пожар в близост

На територията на предприятието има изграден водоем за противопожарни цели,

МО

Обектът е осветен и ограден

МО

Сигнализиране на ПОК, н-к склада и управителя. Евакуация на персонала. Сформиране на аварийния екип.

МО

Използване на наличните пожарогасители и/или на басейна за противопожарни нужди. Задействие на плановете за действие при аварии и за ликвидиране на последиците от тях.

МО

Сформиран е нещатен щаб и постоянна обектова комисия, които осъществят мероприятията по ликвидиране на авариите

МО

Мерки за предотвратяване и ограничаване на евентуални аварии- Разлив и загазяване на района с токсични вещества

Причини

Мерки за защита

Вид

Неправилно подреждане и съхранение на препаратите

Инструкции за съхранение на препарати и за товаро-разтоварни и складови дейности

ПМ

Разделно съхранение на запалимите препарати от другите в складови участъци.

ПМ

Височина на която се подреждат препаратите не по-голяма от 2 м

ПМ

Обозначаване складовите участъци със съответните забранителни и предупредителни знаци.

ПМ

В складовата база има определени и обозначени места за съхранениена лични предпазни средства и неутрализиращи материали.

ПМ

Следене изправността на вентилационната система.

ПМ

Средства за ограничаване на последствията при локален разлив

В складовите помещения са поставени съдове /чували/ по 5 кг с абсорбиращи материали – хидратна вар, пясък, за попиване на разлети препарати. Отработеният абсорбиращ материал се събира и съхранява в обособени за целта контейнери



МО

Изградена колекторна система. Системата свързва всички складови помещения и завършва с три бетонови резервоара /вместо събирателна вана/. Системата служи в случай на авария /голям разлив/ да се събере количеството разлят препарат/препарати и да не се допусне изтичане в околната среда.

МО

Ежедневен оглед на складовите помещения и на съхраняваните в тях препарати

ПМ

Нарушена опаковъчна единица при доставка на препарати или при товаро-разтоварни дейности

Използване на лични предпазни средства при товаро-разтоварни дейности.

ПМ

Ежедневен инструктаж и при доставка на препарати

ПМ

Всички служители на базата се обучават за последствията от неправилно съхранение на препаратите, неправилното боравене със съпъстващото оборудване, опасностите при разливане и пожар.

ПМ

Всички служители на базата се обучават за действия при разлив на препарати. Целият състав е обучаван за работа с противогази и защитни маски.

МО

Оглед на опаковъчните единици преди пребирането и подреждането им в складовете

ПМ

Земетресение


Складовата база е проектирана и изпълнена съгласно нормативните изисквания за район с висока сейзмична характеристика

ПМ

Един път в годината задължително се прави оглед на помещенията. При необходимост се пристъпва към ремонт

ПМ

Авариен план за действие

МО

Човешка грешка

Води се ежедневна справка за наличните в базата количества препарати.

ПМ

Ежедневно следене за вентилацията на помещенията и температурата в тях.

ПМ

При доставка на нов препарат се изисква предварително получаването на листа за безопасност. При доставката на препаратите се изисква цялата необходима съпътстваща документация.

ПМ

Ежедневно се провежда инструктаж на персонала, включително и по мерките за безопасност и действията при евентуална аварийна ситуация.

ПМ

Спазване на писмени инструкции от персонала

ПМ

При откриване на теч или нарушена опаковка незабавно се изолира същата в метални контейнери.

МО

Забранено е пушенето, използването на запалки, кибрит и други източници на запалване.




Злоумишлени действия

Обекта е ограден и осветен.

ПМ

Всички складове са свързани в СОТ система

ПМ

В складовите помещения се допускат лица, пряко ангажирани с този вид дейност, забранено е влизането на други лица.

ПМ

На вход се определя маршрута на транспортните средства.

ПМ



7. Начина на оповестяване, алармиране и информиране на населението в
случай на голяма авария;

При авария операторът/работника или дежурната охрана съобщава на:



 • Началника на склада – председател на постоянната обектова комисия,

тел. 08141 2230; GSM 0889895258,

 • Ръководството на дружеството–082 823714; GSM 08870930703

 • Районна служба ПАБ, тел160 /при опасност от пожар или експлозия/,

 • БМП,тел.150 /при необходимост/,

 • Председателя на Постоянната обектова комисия за защита на населението

 • РИОСВ/ при необходимост/,

 • Гражданска защита /при опасност за населението/

Схемата на известяване на базата е показана по-долу:





8. Кратко описание на действията, които населението следва да
предприеме в случай на голяма авария;

 • При получаване на сигнал от органите на Гражданска защита, запазете самообладание и предайте за опасността на хората, около вас.

 • Ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците, вратите и отдушниците, закрепете към тях мокри одеала, завеси и др. При възможност, заемете горните етажи на сградата.

 • Пригответе си противогаза, а ако нямате – намокрете марлена превръзка, кърпа или хавлия,

 • Ако се намирате на открито, напуснете заразения район, като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.

 • Ако сте в превозно средство, затворете прозорците, продължете по най-късия път и излезте извън заразения район.

 • Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух. Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите дрехи. Препоръчително е на пострадалите да се даде топло мляко и минерална вода.

 • Пострадалите се изпращат в болнично заведение.

 • При излизане от заразения район, махнете и проветрете дрехите си, преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.

 • При завръщане по домовете и работните места /след отстраняване на аварията/ проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с влажна кърпа.

 • Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи.

 • Не извеждайте на паша животните в заразените райони.

9. Информация за начина на достъп до документите по чл. 10, ал. 1,
т. 2, 3 и 4 . – интернет страницата на дружеството на адрес: www.fs-agro.com


Каталог: downloads
downloads -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница