Приложения, Образци на документиДата19.07.2018
Размер236.41 Kb.

Приложения, Образци на документи

ОБРАЗЕЦ № 1


ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”


от ………......................................................................................................................................

[наименование на участника]

регистрирано [данни за регистрацията на участника] ..............................................................

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […]УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.

Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея „Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Предлагана цена, при спазване на изискванията на възложителя

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия (текстът не се отнася за участници специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания или еквивалентен регистър на държава - членка на Европейски съюз и/или техни обединения).

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък - Образец №1А.


Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


Образец № 1а


Списък на документите съдържащи се в офертата

на _____________________________________________________________________(посочете наименованието на участника)

със седалище и адрес на управление гр. _________________, ул. “___________________ __________________” № ______, ЕИК (БУЛСТАТ) ______________ - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”
по ред

Наименование на документа

Вид и количество на документите

/оригинал или заверено копие/

на страницата в офертата

1.Дата: Подпис и печат: ……………………

/име, длъжност/
ОБРАЗЕЦ № 2


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника

_________________________________________________________________________2. Данни за участника:

________________________________________(Посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

3. Данни за лицата, които представляват участника:

_________________________________________________________________________

/трите имена и в какво качество представлява участника /

_________________________________________________________________________

/трите имена и в какво качество представлява участника /

(Посочване на законния/те представител/и на участника)

4. Адрес на участника

________________________________________________________________________ /град, код, улица № /

телефон: _________________ мобилен телефон:________________

факс: _________________

E-mail: ______________________________________________
5. Банкова сметка на участника

Име на обслужваща банка:_______________________________

IBAN сметка: ___________________________

BIC код: ________________________________

титуляр на сметката: _________________________________________________________

Приложение: Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.


Дата

________/ _________ / ______

Подпис на лицето, представляващо участника

__________________________

Печат на участника (ако е приложимо)

__________________________

ОБРАЗЕЦ № 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от , в качеството ми на _________________________ (посочете в какво качество представлява участника) на (посочете наименованието на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване1;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

6. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

7. Не съм осъждан/а с влязла сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчка.

8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

9. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 –7 са:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

/посочват се от декларатора, когато е приложимо/.

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 - 7 са:

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

/посочват се от декларатора, когато е приложимо/.
Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис)

ОБРАЗЕЦ № 4Д Е К Л А Р А Ц И Я

за подизпълнители
Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на от , в качеството ми на _________________________ (посочете в какво качество представлява участника) на (посочете наименованието на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Че при изпълнението на обществена поръчката с предмет: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”

няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител (и).

( относимото се подчертава )2. Ще ползвам следните подизпълнители:

Подизпълнител № 1: .………............................................................. ЕИК/ЕГН .........…………

( наименование на подизпълнителя )ще изпълнява следните видове дейности ( посочват се видовете дейности от предмета на обществената поръчка ):

..............…………………………..............................................................................…………

със съответстващ дял ............. % от стойността на обществената поръчка.

Подизпълнител № 2: .………............................................................. ЕИК/ЕГН .........…………

( наименование на подизпълнителя )ще изпълнява следните видове дейности ( посочват се видовете дейности от предмета на обществената поръчка ):

..............…………………………...........................................................…………

със съответстващ дял ............. % от стойността на обществената поръчка.
3. Ще нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител /посочените подизпълнители/ като за свои действия, бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата

________/ _________ / ______

Подпис на лицето, представляващо участника

__________________________

Печат на участника (ако е приложимо)

__________________________

Забележка:

Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, при условията на чл.45а от ЗОП.

В срок до 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл.45а, ал.2 от ЗОП.

ОБРАЗЕЦ № 4А
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

л.к. № ...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:................................................................................................., в качеството си на ..............................................................................................., ЕИК (БУЛСТАТ) ............................., със седалище и адрес на управление ..............................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице ........................................................ (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ........................................................................................................ (наименование на участника) в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”

2. Запознати сме с предмета на горепосочената обществена поръчка и поставените от Възложителя изисквания за изпълнението й.

3. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: .................................................

................................................................................................................................................................(посочват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

4. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.


Дата:..............2015 г. Подпис и печат:.........................

/име, длъжност/Образец № 5


Техническо Предложение

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”от ………......................................................................................................................................, [наименование на участника], представлявано от ............................. [трите имена] в качеството на .............................................. [длъжност, или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […..], със седалище и адрес на управление […..................], адрес за кореспонденция: […........................]

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”Ще изпълним обществената поръчка в съответствие с Техническите спецификации и изискванията на Възложителя.
1.Техническа параметри


Показател сългасно Техническа спецификация

Мерна единица

Предложение

Размерът на мин.90% от материала след смилане през сито Ø 40

[mm]
Капацитет

[t/h]
Максимална височина на захранване

[mm]
Захранващ отвор

[mm]
Размери

[mm]
Oбем на режеща камера

[m3]
Mаксимален впускателен отвор

[mm]
Дебелина на покритието на металните части

[µ]
Режеща система

Дължина на ротора

[mm]
Роторни ножове

брой
Размери на ножа

[mm]
Диаметър на ротора

[mm]
Kонтра ножове

[брой]
Скрепери

[брой]
Двигателен механиъм

Вид двигателен механизъмМощност на двигателен механизъм

[kW]
Скорост на ротора

[rpm]
Волтаж

[V/Hz]
Хидравлична вътрешна подемна система

[kW]
Oбезопасителен съединител

[брой]
Eкран

Касетка на сито (хидр.)

[брой]
Размери на плоскостите на ситата (модули): 2

[mm]

2. Обхват на доставка – Участникът следва да представи пълно описание на техническите параметри на :

 • Шредер

 • Табло за управление с модул за свързване на управлението към външна съществуваща автоматизирана система –

 • Всички необходими електрически и сигнални кабели, изискващи се от главното табло на сградата до доставеното оборудване

 • Вентилационен капак върху режещата камера

 • Микровълнов предавател/ приемник (VEGA сензори) за измерване пълнещото ниво на БСМ

 • Комплект резервни части и бързоизносващи се детайли, включващ минимум комплект режещи зъби и сито Ø 50

 • Двигателен механизъм с едностъпкова рамкова предавка

 • Честотен преобразувател за осъществяване на електрическото захранване на главните двигатели

Ще предоставим следните съпътстващи услуги: • Инсталиране в сградата за производство на RDF

 • Внедряване в технологичния план на МБТ-завода

 • Пускане в експлоатация

 • Обучение на персонала

Захранващият конвейер е с максимален капацитет от .......... т/ч и номинален капацитет спрямо шредера – ......... т/ч. Работния процес към шредера е периодичен ще се зарежда номинален поток или няма да се зарежда никакъв материал. Разполага с определения буфер,режещата камера на шредера е с обем ...........m3.

3. Инсталация

Инсталацията обхваща всички компоненти на съоражението, включително и провеждането на тестове за доказване на нормалната работоспособност на шредера.

Шредерът ще бъде инсталиран при съществуваща и работеща технологична среда, без оказване на модификации на транспортното оборудване, сградата или другите инсталации. Захранващите и разтоварващи конвейери са монтирани и тяхното разположение е посочено в геометричния чертеж (приложение 1).

Електрическата кутия на шредера ще бъде инсталирана в електротехническото помещение на сградата. Захранването на електрическият пулт ще се извършва чрез главното електрическо табло на сградата, което е разположено отново в опоменатото помещение. Дължината на силовия кабел, необходим за осъществяване на електрозахранване от главното табло на сградата до таблото на шредера е ..... м. Дължината на трасето за окабеляване със силов и оперативен кабел, за електрозахранване от таблото на шредера до самия шредер е около ...... м.4. Обучение

Обучението ще бъде проведено с пълният обхават консумативи за доставка, както и с цялата инсталирана система

Обучението ще се реализира с необходимото качество и по начин, гарантиращ, че обучаваните ще могат да обучат други потребители и сами ще могат да работят с доставеното съоръжение

Обучението ще се осъществява на български език или на чужд език с осигурен превод на български.

Представяме като част от своята оферта работна програма за провеждане на изискваното обучение.

Срокът за провеждане на обучението за работа със стационарния вторичен шредер ще бъде в рамките .......календарни дни от пускането на оборудването в експлоатация.


5. План-график

Подробен план-график, включващ: • Инсталиране

 • Проверка на доставения и инсталиран шредер

 • Тестване и приемане (Въвеждане в експлоатация)

 • Обучение

6. Гаранционен срок

Гаранция на доставеното оборудване е ................. месеца /минимален срок 24 месеца/ от пуска на оборудването в експлоатация, или .............. работни часа / минимален срок 4000 часа/

Дата

________/ _________ / ______

Подпис на лицето, представляващо участника

__________________________

Печат на участника (ако е приложимо)

__________________________

ОБРАЗЕЦ №6


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”от ………...................................................................................................................................... [наименование на участника]

представлявано от .............................[трите имена] в качеството на ..............................................[длъжност, или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […..], със седалище и адрес на управление […..................], адрес за кореспонденция: […........................]Общата цена е ……………………. лв., (словом…………………………………………лв.) без ДДС и ……………………. лв. (словом ……………………лв.) с начислен ДДС.

В цената за изпълнение на поръчката се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват съгласно техническата спецификация на Възложителя.


Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорената доставка, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора и техническата спецификация

Плащането се извършва както следва:

- 90 % от общата стойност на договора след подписването на приемателно – предавателен протокол между Изпълнителя и определения представител на Възложителя за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и представена от Изпълнителя оригинална фактура в срок до 30 /тридесет работни дни/

- 10 % от общата стойност на договора след подписването на приемателно – предавателен протокол между Изпълнителя и определения представител на Възложителя за извършено обучение на персонала и представена от Изпълнителя оригинална фактура в срок до 30 /тридесет работни дни/


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________


Срокът на валидност на предложението е 120 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.


Дата

________/ _________ / ______

Подпис на лицето, представляващо участника

__________________________

Печат на участника (ако е приложимо)

__________________________


ОБРАЗЕЦ №7
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издадена на ____ от , в качеството ми на ____________________ (посочете в какво качество представлява участника) на (посочете наименованието на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци”ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен Участник ………………………………………/изписва се името/ наименованието на участника/ не е свързано лице* по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие** по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

………………………………………………..

(подпис, печат)
ПОЯСНЕНИЯ

по декларацията:

Дефиниции:

*Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.**Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или

г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.


ОБРАЗЕЦ № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в Проекта на договор

Долуподписаният/ата .....................................................................................................................(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на .................................. от......................................., адрес: ................................................., в качеството си на ........................................................................ на ...............................................................................,(участник)

ЕИК (ЕИК по БУЛСТАТ)............................., със седалище и адрес на управление .................. ..............................................................................................................


ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник в откритата процедура приема условията за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонал на нов стационарен вторичен едновалов шредер за нуждите на завода за механично-биологично третиране на отпадъци” заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
Дата:..............2015 г. Подпис и печат:.........................

/име, длъжност/ОБРАЗЕЦ № 9
Списък на извършените доставки по чл. 51, ал.1, т. 1 ЗОП
СПИСЪК
на извършените доставки по чл. 51, ал.1, т. 1 ЗОП с предмет, сходен или еднакъв с предмета на обществената поръчка, през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата

Доставка

Дата/период на изпълнение

Стойност

/лева без ДДС/

Възложител

Данни за контакт на възложителя

(лице, адрес, телефон,факс, e-mail)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
В случай на необходимост, добавете редове.
Като доказателство за доброто изпълнение на посочените доставки, прилагаме:
..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Забележка: Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.

Дата: . . . . . . . . . . . . . . . . . г. ДЕКЛАРАТОР: . . . . . . . . . . . .

(дата на подписване) (подпис)

1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница