Проф д-р Емил БотевДата03.02.2017
Размер49.26 Kb.Проф. д-р Емил Ботев

тел: +359 2 979 3356

e-mail: ebotev@geophys.bas.bg

Области на професионален интерес (ключови думи):

сеизмология, строеж на Земята, геодинамикаОбразование:

1974-1979 - Физически факултет на Софийски университет "Кл.Охридски", специалност Геофизика

1981-1985 – Докторска дисертация на тема "Строеж на литосферата в централната част на Балканите по сеизмични данни" в Института по Физика на Земята към Академията на науките на СССР в Москва

1999-2000 – Специализация на тема “Геодинамика на България” в Италия, Межд.Център по Теоритична Физика в Триест (Удине).Професионален опит:

2012 - - проф. в деп. “Сеизмология” към НИГГГ

2010 - 2012 - доц. д-р в деп. “Сеизмология” към НИГГГ

1994-2010 - ст.н.с. II ст. в сек. “Сеизмология” към ГФИ

1985-1994 - н.с. II - I ст. в сек. “Сеизмология” към ГФИ

1979-1985 - сеизмолог в сек. “Сеизмология” към ГФИАдминистративни и експертни позиции:

2011 - - член на Управителния съвет на Националния фонд за Научни изследвания (НФНИ) при МОMН

2007 - - ръководител на отдела по “Сеизмология” (НИГГГ)

2006 - - зам.председател на Бълг. Геоф. Дружество.

2003 - 2005 - член на Експертната комисия по Науки за Земята към (НФНИ) при МОН.

2002 - 2005 - зам.директор на ГФИ.

2001 - - член на Научния съвет на ЦЛВГ (НИГГГ).

1997 - - член на Научния съвет на ГФИ (НИГГГ).

1997 - 2009 - научен секретар на Експертния съвет по сеизмична опасност към Правителствената комисия за защита на населението от природни бедствия, аварии и катастрофи.

1997 - 2005 - ръководител на НОТССИ.


Основни научни теми в публикациите

Обработка и анализ на сеизмични данни от дълбочинно сеизмично сондиране, Скоростно моделиране на земната кора и горната мантия по сеизмични данни, Разпознаване и детекция на сеизмични вълни от взривни източници;

Изследване на сеизмичността на страната, Подготовка и анализ на данните за Каталога на земетресенията в България, Съставяне на Каталога на земетресенията в България, Изследване и унификация на каталозите в България и съседните страни за използване на различни методи за оценка на сеизмичен хазард на територията на страната и околните земи;

Изучаване на регионалното сеизмотектонско поле на България; Сеизмичен хазард на територията на страната и околните земи;

Геодезични и комплексни изследвания на сеизмотектониката и активните разломи в България;
Общо над 200 научни публикации в страната и чужбина

Основни научни проекти

Изследвания и дейности за повишаване сигурността на площадките на АЕЦ"Козлодуй" и АЕЦ"Белене"

Оценка на сеизмичния хазард на площадката на АЕЦ"Белене"

Микросеизмично райониране на Софийската котловина

Изследвания и дейности по инсталиране на локална сеизмична мрежа (ЛСМ) "Козлодуй"

Регистрация, обработка и интерпретация на сеизмологичната информация от Локална Сеизмична Мрежа (ЛСМ) в района на АЕЦ”Козлодуй”

Мониторинг на сеизмичността и анализ на сеизмичните процеси в сеизмоактивните зони на България и прилежащите земи

Комплексно изследване на съвременната геодинамика на Югозападна България

Геодезични изследвания на съвременната геодинамика в района южно от гр.София

Изучаване на сеизмотектонските прояви на земетресенията от 14 и 18 април 1928 г. в южна България

Изучаване на повърхностните разкъсвания от земетресението от 1904 г. Крупник, югозападна България

Физико-статистически изследвания и оценки на сеизмичните явления и вълновото поле.

Сеизмично райониране на Република България, съобразено с изискванията на Еврокод 8 ”Сеизмично осигуряване на строителни конструкции” и изработване на карти за сеизмичното райониране с отчитане на сеизмичния хазарт върху територията на страната.

Програма за мултидисциплинарно обучение на млади учени – път към управление на природния риск.

Project DACEA “Danube Cross-border System for Earthquakes Alert” – Cross Border Cooperation Program – Romania-Bulgaria.

Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlations - “BlackSeaHazNet”, FP7 MCA projectИзбрани публикации през последните години

E.Botev, R.Glavcheva, M.Matova, S.Dimitrova, I.Tzoncheva. Monitoring of Natural and Induced Seismicity of Provadia region (NEBulgaria). Report on the General Assemley 2006 of European Geosciences Union, Geophysical Researc Abstract, Vol.7, EGU05-A-06857, 2006, pp 1607-1610.

Botev E., D.Slejko, G.Bressan, P.Bragato, R.Glavcheva. On the geodynamics of Bulgarian lands through seismological data. Monograph in the Framework of CERGOP-2. Warszava 2006, pp 175-198.

Georgiev I., D. Dimitrov, l. Pashova, t. Belijashky, B. Alexandrov, S. Chanov, G. Nikolov, and E. Botev . Geodetic constraints on kinematics in SW Bulgaria. Journal of Geodesy, BAS, 2006, N17, pp 70- 84

Georgiev I., D. Dimitrov, l. Pashova, S. Chanov, G. Nikolov, and E. Botev . Kinematics and geodynamics of Kroupnik-Kresna seismogenic zone. Journal of Geodesy, BAS, 2006, N17,pp 85-97

Vassilev A., E.Botev, R. Hristova. Dvurechenskii Mud Volcano – age and temporal variable activity from earthquakes, tsunamis and geological samples. Proceedings of the National Conference with International Participation “Geosciences 2006” , Sofia 2006, pp 259-262

Foteva G., M. Ilieva, E. Botev. Seismic hazard assessment for Bulgarian territory based on the method of spatially- smoothed seismicity. Geophysical Journal, Vol. 28, 6, pp 105-113, 2006.

Pekevski L., R. Glavcheva, D. Hadzievski and E. Botev. On the seismic source regions in Macedonia-Bulgaria border area. Monograph on the Geodynamics of the Balkan Peninsula within the Framework of CERGOP-2. Warszawa 2006, pp 375-384


Foteva G. , E. Botev, M. Ilieva. On the seismological database for the seismic hazard assessment in the territory of Bulgaria and adjacent lands. Annuaire de L’Universite of Sofia “St.Kl.Ohridski”, faculte de Phisique, vol.99, 59-70, 2006

Foteva G., M. Ilieva, E. Botev. Spatially- smoothed seismicity modelling of seismic hazard in the Sofia area. Annuaire de L’Universite of Sofia “St.Kl.Ohridski”, faculte de Phisique, vol.99, 71-82, 2006


Botev E. , S. Cht. Mavrodiev, T. Mozgowa , L. Pekevski, T. Jimseladze. Geomagnetic-quake as imminent reliable earthquake’s precursor on the basis of Skopje, Sofia, Kiev and Lvov geomagnetic and earthquake monitoring- starting point for complex Balkan-Black sea network Proceedings of the III Conference with International Participation “Space, Ecology,Nanotechnology, Safety 2007”, Varna 27 – 29 June 2007, pp113-121

Dimitrov D., I. Georgiev, J-C. Ruegg, T. Camelbeek, E. Botev, 2008. Surface co-and post- seismic deformations in the Chirpan-Plovdiv EQ region by geodetic data. Geodesy ISSN 0324-1114, 19, Sofia, BAS, 76-84

Главчева Р., Е.Ботев. Върху ефективността и управлението на сеизмичния мониторинг при оповестяване на опасност от земетръсно въздействие. Конкурс на ЦИНСО-БАН «Научна поддръжка на трансформацията в сектора за сигурност – 2008», 6 ноември 2008, с.128-136

Botev E., D.Dimitrov, S.Shanov, I.Georgiev. Results from monitoring of the Krupnik seismogenic area in SW Bulgaria. Proc. 5th Congress of Balkan Geophysical Society — Belgrade, Serbia 10 – 16 May 2009, ISSN 978-90-73781-66-5,

Tzenov L. and E.Botev. On the Earthquake Hazard and the Management of the Seismic Risk. Information & Security. Zurih, 2009, pp 39-50.

Botev E., D.Dimitrov, S.Shanov, I.Georgiev. Results from monitoring of the Krupnik seismogenic area in SW Bulgaria. Proc. 5th Congress of Balkan Geophysical Society — Belgrade, Serbia 10 – 16 May 2009, ISSN 978-90-73781-66-5

Glavcheva R., E. Botev, M.Matova. 2009: Sofia Region and environs – seismogenic features. In: Catalogue of seismoforecasting research carried out in Azerbaijan territory in 2008. Republican Seismic Survey Center of Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, 227 – 231

B.Srebrov, E.Botev. Co-Seismic Geomagnetic Field Observations in GMO "Panagyurishte", Proceedings of the Sixth Scientific Conference with International Participants, “Space, Ecology, Nanotechnology, Safety ” – SENS 2010, Sofia, 2010, pp27-32.

Dimitrov D., Botev. E., I. Georgiev. The results from monitoring of the Krupnik seismogenic area in SW Bulgaria, Geologica Balcanica, v.39, 1-2, Sofia, 19th Congress of the CBGA, Tessaloniki, Greece, 23-26 September 2010, p.93-94, ISSN 034-0894.

Botev E., I.Georgiev, D.Dimitrov. On the Geodynamics of Eastern Balkans based on some seismic and GPS data. Proseedings of “Geonauki 2010”, Sofia 2010, pp150-152, ISSN 1313-2377Е

E.Botev, 2011. Monitoring of the Seismicity in Bulgaria. Proceedings of Workshop “ Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlations”, BlackSeaHazNet Series Volume 1, pp. 175- 183, Ohrid, Republic of Macedonia, 2011. ISBN: 978-9989-631-04-7.

E.Botev, I.Georgiev, D.Dimitrov, 2011. Geodynamic Status of Bulgaria (Central Balkans) on the Basis of Seismological and Geodetic Data. Proceedings of Workshop “ Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlations”, BlackSeaHazNet Series Volume 1, pp. 175- 183, Ohrid, Republic of Macedonia, 2011. ISBN: 978-9989-631-04-

B.Srebrov, E.Botev, 2011. Some Correlations between Geomagnetic Field Disturbances and Earthquakes in Bulgaria. Proceedings of Workshop “ Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change Correlations”, BlackSeaHazNet Series Volume 1, pp. 281- 286, Ohrid, Republic of Macedonia, 2011. ISBN: 978-9989-631-04-7.

I.Georgiev, D.Dimitrov, P.Briole, E.Botev, 2011. Velocity field in Bulgaria and Northern Greece from GPS campaigns spanning 1993 – 2008. Proceedings V.2 of 2nd INQUA-IGCP-567 International Workshop on Active Tectonics, Earthquake Geology, Archaeology and Engineering, Corinth, Greece, 54-56, 2011. ISBN: 978-960-466-093-3.

E.Botev, I.Georgiev, D.Dimitrov, V.Protopopova, 2011. Some geodynamic anomalies around the Monastery uplifts in Bulgaria. Proceedings of the 6th Congress of the Balkan Geophysical Society, 3rd – 6th October, 2011, Budapest, Hungary. ISBN 978-90-73834-16-

E.Botev, S.Simeonov, K.Hadjiyski, G.Varbanov, 2011. On the Seismic Vulnerability of Provadia area (NE Bulgaria). Proceedings of the 6th Congress of the Balkan Geophysical Society, 3rd – 6th October, 2011, Budapest, Hungary. ISBN 978-90-73834-16-3,

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница