Програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, чрез прилагането на Националната програма за контрол на качеството за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаванеДата17.09.2017
Размер72.74 Kb.
ТипПрограма
Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
(обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г., изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., доп., бр. 12 от 2000 г., изм. и доп., бр. 34 от 2001 г., изм., бр. 111 от 2001 г., изм. и доп., бр. 52 от 2004 г., изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 102 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 36 от 2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 10 от 2007 г., доп., бр. 41 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2008 г., изм. и доп., бр. 66 от 2008 г., изм., бр. 67 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 2009 г.)
§ 1. Създава се чл. 10а:

„Чл. 10а. Общите правила за сигурността в гражданското въздухоплаване се уреждат в Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/200”.


§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 2 се изменя така:

„(2) Условията и редът за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване се определят чрез мерки и процедури, подробно описани в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване”.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване се утвърждава от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” след съгласуване със съпредседателите на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване”.
§ 3. В чл. 16а, т. 5 се отменя.
§ 4. В чл. 16б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 след думите „ гражданското въздухоплаване” се поставя запетая и се добавя „включително и по изпълнението на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, чрез прилагането на Националната програма за контрол на качеството за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване”.

2. Точка 10 се отменя.

3. Точка 11 се изменя така:

„11. поддържа единна база данни и издава идентификационни карти на летателните екипажи и пропуски на лица, след като са преминали успешно цялостна проверка за надеждност, която се извършва от Държавна агенция „Национална сигурност”, както и на моторни превозни средства, за достъп до зоните за сигурност на гражданските летища за обществено ползване”.
§ 5. В чл. 16в се създава ал. 7:

„(7) Главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” издава удостоверения за експлоатационна годност на доставчика на аеронавигационно обслужване за използване на навигационните съоръжения за въздушна навигация, кацане и обзор, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.§ 6. В чл. 16г, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се отменя.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. разработва и предлага за утвърждаване от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” Националната програма за контрол на качеството за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване и Националната програма за обучение в областта на сигурността в гражданското въздухоплаване след съгласуване със съпредседателите на Съвета по сигурността в гражданското въздухоплаване”.

3. Създава се нова т. 2а:

„2а. разработва и поддържа план за действия при актове на незаконна намеса”.


§ 7. В чл. 16и се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се правят следните изменения:

а) В т. 8 след думите „Министерството на вътрешните работи” се поставя точка и запетая и текстът до края се заличава.

б) Точка 9 се изменя така:

„9. Агенция „Митници”.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) Съветът за сигурност на гражданското въздухоплаване се състои от представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Държавна агенция „Национална сигурност” и се ръководи от заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, генералния секретар на Министерството на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

(3) Функциите на Съвета за сигурност в гражданското въздухоплаване се определят в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване”.


§ 8. В чл. 16к се създават ал. 5 и 6:

„(5) Летищният оператор извършва:

1. проверка за сигурност на пътниците, започващи пътуване от летището, трансферните пътници и транзитните пътници, техните ръчни и регистрирани багажи;

2. проверка за сигурност на персонал, екипажи и моторни превозни средства за достъп до зоните за сигурност с ограничен достъп и критичните части;

3. проверка за сигурност на товари и поща;

4. проверка за сигурност на поща и материали на авиационните оператори;

5. проверка за сигурност на доставки на стоки, предназначени за полета и летището;

6. видео-наблюдение на зоните за сигурност с ограничен достъп, критичните части и други зони;

7. контрол на достъпа и издава временни пропуски на лица и моторни превозни средства.

(6) Доставчикът на аеронавигационно обслужване разработва, прилага и актуализира програма за сигурност за недопускане на актове на незаконна намеса в обслужваното въздушно пространство. Програмата се изготвя в съответствие с изискванията на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, на летищните програми за постигане на авиационна сигурност и се утвърждава от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.


§ 9. В чл. 16м, ал. 2 се изменя така:

„(2) Достъпът на физически лица до зоните за сигурност на гражданските летища, се осигурява след извършване на успешна цялостна проверка от Държавна агенция „Национална сигурност”, по критерии, посочени в Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване. Достъпът в граничната зона се съгласува и с органите на Главна дирекция „Гранична полиция”.


§ 10. Чл. 16н се отменя.
§ 11. В чл. 16о, ал. 4 се изменя така:

„(4) Критериите, на които трябва да отговарят служителите по сигурността на полетите и редът за тяхното назначаване се съобразяват с изискванията на Националната програма за сигурност в гражданското въздухоплаване”.


§ 12. В чл. 64, ал. 3 след думите „гарантиране безопасността” се добавя „и сигурността”.
§ 13. В чл. 64б се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) За изпълнението на полети със специално предназначение Авиоотряд 28 може да наема на мокър лизинг въздухоплавателни средства от авиационни оператори, които притежават свидетелство за авиационен оператор с разрешена дейност „превоз на пътници”.

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) При изпълнението на полети със специално предназначение и в случаите, когато Авиоотряд 28 извършва полети за нуждите на министерства и ведомства, заплащането се извършва от бюджета на съответните администрации, министерства или ведомства”.

3. Досегашните ал. 4 – 7 стават съответно ал. 5 – 8.


§ 14. В чл. 73, ал. 1, в края на изречението се поставя запетая и се добавя „както и такива, които са отказали проверка за сигурност, в т. ч. и на техните багажи”.
§ 15. В наименованието на Глава Х „Б” след думите „осигуряване на безопасността” се добавя „и сигурността на полетите”.

§ 16. В чл. 122в, ал. 1 след думите „по осигуряване безопасността” се добавя „и сигурността”.
§ 17. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 15 и 16:

„15. допусне да се използва навигационно съоръжение за въздушна навигация, кацане и обзор, без удостоверение за експлоатационна годност;

16. участва в управлението на въздушното движение и техническото осигуряване на системите за аеронавигационно обслужване, без да притежава свидетелство за правоспособност, или притежаваното от него свидетелство за правоспособност е невалидно, както и този, който разпореди или допусне това”.

2. В ал. 3:

а) В т. 5 след думите „нерегламентиран достъп на” се добавя „на лица или”;

б) Точка 6 се изменя така:

„6. летищен оператор, който допусне в зона за сигурност с ограничен достъп лица и пренасяни от тях вещи и предмети, без извършване на проверка за сигурност”;

в) Създават се т. 7-12:

„7. летищен оператор, оператор по наземно обслужване, доставчик на аеронавигационно обслужване и авиационен оператор, който в посочения срок не отстрани несъответствията в представения за одобряване пред Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” план за действия, с цел отстраняване на несъответствия, след извършени одити, инспекции и тестове;.

8. доставчик на обучение, който извършва своята дейност без свидетелство за авиационен учебен център, без утвърдени програми за обучение и използва преподаватели и инструктори, които не притежават съответно свидетелство, както и този, който разпореди или допусне това;

9. летищен оператор, авиационен оператор или доставчик на аеронавигационно обслужване, който възпрепятства проверка на компетентните органи по този закон или не изпълни тяхно разпореждане, свързано с осигуряване безопасността на полетите, както и този, който разпореди или допусне това;

10. авиационен оператор, който допусне неразрешено от доставчика на аеронавигационно обслужване излизане на полосата за излитане и кацане, както и този, който разпореди това;

11. авиационен оператор, който допусне неразрешено от доставчика на аеринавигационно обслужване навлизане в забранени, временно ограничени или опасни за полети зони, в контролираните райони или контролираните зони на летищата, както и този, който разпореди или допусне това;

12. доставчик на аеронавигационно обслужване, който не спазва сроковете или допусне отклонение при изпълнение на коригиращите действия, предписани при регулаторен одит по смисъла на Регламент № 1315/2007 на ЕК от 8.11.2007 година относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение, приети от Националния контролен орган, както и този, който разпореди или допусне това”.

3. В ал. 4:

а) В т. 1 думите „които не притежават необходимата квалификация или обучение” се заменят с „необходимото обучение”;

б) В т. 2 след думите „валиден пропуск” се добавя „или идентификационна карта”.


§ 18. В чл. 144 се създава т. 14:

„14. разпореди или допусне значима хардуерна и/или софтуерна промяна на системите за аеронавигационно обслужване, без разрешение от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.


§ 19. В Допълнителните разпоредби, § 3, т. 26 се изменя така:

„26. “Сигурност на въздухоплаването” е съвкупност от мерки, човешки и материални ресурси, предназначени да защитят гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса”.

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница