Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Тутракан за периода 2014-2020 годинастраница1/3
Дата19.01.2018
Размер0.73 Mb.
  1   2   3

ОБЩИНА ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636


е-mail: tutrakan@b-trust.org

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2014-2020 Г.


Одобрил:

Кмет - д-р Димитър Стефанов
2016 Г.
гр. Тутракан

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Въведение ........................................................................................................................................ 5II. Информация за Община Тутракан .......................................................................................... ..7
1.Географско положение……...…………………………………………………...……..…..7
2.Демографски и социално-икономически характеристики на Община Тутракан……8
3. Икономическо развитие на Община Тутракан……………………………………………...10
4.Екологична характеристика………………………………………………………………….….12
ІІІ. Управление на отпадъците………………………………….…………………………………13
1.Съществуващо състояние……………………………..…………...…………….………13
2.Битови отпадъци……………………………………………………………………….………...13
3. Строителни отпадъци…………………………………………………………………..……….21
4. Система за разделно събиране на територията на Община Тутракан………..……23
5.Планиране на кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки…………………………………………………………………………………………..……….…26
6. Подкрепа на Община Тутракан при участие в кампанията „Да изчистим България, инициирана от БТВ…………………………………………………………………………………..………...28
ІV. Основни мерки и задачи за периода на действие на програмата ……………………….30
V. План за действие на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Тутракан за периода 2014-2020 година…………………………33
VІ. Мониторинг, контрол и оценка……………………………………………………………….38
VІІ. Използвана литература……………………………………………………………………….40АБА

Автомобилни батерии и акумулатори

АДФИ

Агенция за държавна финансова инспекция

АСЕКОБ

Асоциация на еколозите на общините в България

ГД

Главна дирекция

ДАМТН

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ДКЕВР

Държавна комисия по енергийно и водно регулиране

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЗМДТ

Закон за местните данъци и такси

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ЗУТ

Закон за устройството на територията

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИБА

Индустриално батерии и акумулатори

ИТ

Информационни технологии

ИУГ

Излезли от употреба гуми

ИУЕЕО

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

ИУМПС

МЕ


МЗХ

МИ


Излезли от употреба моторни превозни средства

Министерство на енергетиката

Министерство на земеделието и храните

Министерство на икономикатаМОСВ

МОН


Министерство на околната среда и водите

Министерство на образованието и наукатаМРО

МРРБ


Масово разпространени отпадъци

Министерство на регионалното развитите и благоустройствотоМС

Министерски съвет

МСП

МТИТС


МТСП

Малки и средни предприятия

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаМинистерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


НППОО

Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци

НПУДО

Национален план за управление на дейностите по отпадъците

НПУО

Национален план за управление на отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

НУАБА

Негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори

НУИБА

Негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори

НУПБА

Негодни за употреба портативни батерии и акумулатори

ОПОС

Оперативна програма "Околна среда"

ОПУО

Общинска програма за управление на отпадъците

ОСР

Отпадъци от строителство и разрушаване

ОУП

Общ устройствен план

ПБА

Портативни батерии и акумулатори

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ПИП

Прединвестиционни проучвания

ПО

Предотвратяване на отпадъците

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУП

Подробен устройствен план

ПХБ

Полихлорирани бифенили

ПХТ

Полихлорирани терфенили

РДО

Рамкова директива за отпадъците

РИОСВ

Регионални инспекции по опазване на околната среда и водите

РСМ

Рециклирани строителни материали

РСУО

Регионално сдружение за управление на отпадъците

СЕС

Съд на Европейския съюз

ТБО

Такса битови отпадъци

УОЗ

Устойчиви органични замърсители
Общинската програма за управление на отпадъците (ОПУО) има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.

ОПУО се основава на следните основни принципи:

“Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е възможно.

“Разширена отговорност на производителя” и “замърсителят плаща” – лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.

“Превантивност” – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.

“Близост” и “самодостатъчност” – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване, като отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат третирани в рамките на Съюза.

„Участие на обществеността“ – съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост имат възможност да участват в разработването на плановете и програмите за управление на отпадъците, както и на програмите за предотвратяване на отпадъците и имат достъп до тях след разработването им.


Програмата за управление на отпадъците на Община Тутракан (ОПУО) е разработена в съответствие с изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Същата е съобразена с Националния план за управление на отпадъците на Република България (НПУО). Програмата цели екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Тутракан и определя мерки за прилагане на йерархията в тази дейности.
Общинската програма за управление на отпадъците (ОПУО) ще осъществи ефективно използване на отпадъците като ресурс и устойчиво развитие чрез предотвратяване на образуването им, доколкото е възможно. Успешното изпълнение на програмата ще доведе до предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве и намаляване използването на първични природни ресурси.

Програмата подпомага местната власт за концентрация на ограничените ресурси към приоритетни за финансиране проекти в сферата на управление на отпадъците от национални и европейски източници на финансиране.ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА ТУТРАКАН
1. Географско положение и климат:
Община Тутракан се намира в североизточната част на Дунавската хълмиста равнина. Нейната територия е приблизително 440 кв. км.. Съседни на община Тутракан са: на изток – община Главиница, на юг и югозапад – общините Завет и Кубрат, а на запад – община Сливо поле. На север община Тутракан граничи с р. Дунав, на срещуположният бряг на която е разположен румънския град Олтеница – сравнително голям и важен промишлен и транспортен възел. От устието на р. Арджеш, вливаща се в р. Дунав, започва плавателния канал достигащ до румънската столица Букурещ. В тези граници Тутракан и околността му имат следното географско положение: 26°50’ източна дължина и 44°10’ северна ширина.

Градът е разположен на терен, който в западна посока е нисък, а на самия бряг на Дунава достига височина до 4 м. На изток от Тутракан започва високата и равнинна част на Добруджанското плато, което има средна надморска височина 140 м, надморската височина на брега достига до 28 м.

Речната тераса на общината е част от добруджанската равнина, която е характерна с льосовия си строеж и дълбоките и сухи долини, ориентирани към р. Дунав.
Климатът на общината е умерено – континентален. Ветровете са предимно североизточни и северозападни. Температурите се характеризират с твърде голяма амплитуда. През зимата достигат до минус 32 0С, а през лятото – до плюс 40 0С. Валежите са малко по ниски като количество от средните за страната. Чести са случаите на градушки през лятото и на късни застудявания през пролетта.

Релефът е хълмисто– равнинен и през територията преминават 42 км. път ІІ клас, 24 км. път ІІІ клас, 60км. път ІV клас, като в рамките на общината липсват пътища І клас.


Температурни стойности, характерни за Община Тутракан

параметър

стойност

средна годишна температура

11,8 0С

средна лятна температура

23,7 0С

средна зимна температура

-1,8 0С

средно годишно количество валежи

540 мм/м2


Общата територия, заета от общината възлиза на 448 км2., които се разпределят, както следва:

вид

площ/км2.

Процент

Обработваема земя

328

73,2 %

Гори

78

17,4 %

Водни площи /язовири/

24

5,4 %

Пътища и урбанизация

18

4,0 %

ОБЩО:

448 км2.

100 %


Градовете, разположени в близост до общинският център – гр. Тутракан, са следните:

град

разстояние/км.

Силистра

62

Русе

58

Варна

250

Добрич

200

София

350

Кълъраш /Румъния/

80

Констанца /Румъния/

140

Букурещ /Румъния/

120

Олтеница /Румъния/

10


2. Демографски и социално-икономически характеристики на Община Тутракан

  • Територия: 448 km²

Съгласна данни на НСИ общата територия на Община Тутракан е в размер на 448345 дка, от които земеделската земя е 327898 дка, в т.ч.  обработваема 289242 дка и поливна 62783 дка, а горската възлиза на 78541 дка. Експлоатацията на останалата територия е свързана с транспорта и инфраструктурата, добив на полезни изкопаеми водни течения и водни площи.


  • Население: 15 229 души жители ( 15.03.2015 г.)
  • Средна гъстота на населението: 34,6 души / km² (15.03.2015 г.)

Население в град Тутракан: 9 030 души, представляващо приблизително 59,29 % от общото население на Общината.


  • Административна област: Силистра


  • Населени места на територията на община Тутракан: 15 на брой, от които един град и 14 села: гр. Тутракан, с. Антимово, с. Белица, с. Бреница, с. Враненци, с. Дубавец, с. Нова Черна, с. Пожарево, с. Преславци, с. Старо село, с. Сяново, с. Търновци, с. Цар Самуил, с. Цраев Дол, с. Шуменци.3. Икономическо развитие на Община Тутракан

Структуроопределящи отрасли за местната икономика са селското стопанство и търговията, като водещо значение има селското стопанство. Неговата структура на производство и специализация определят характера на цялата територия и облика на населените места.Земеделието е застъпено във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. През последните години, отрасълът е основен източник на доходи за населението.


Земеделски кооперации в община Тутракан


ЗК “Хр. Ботев – 92” – гр. Тутракан


Отглеждане на зърнени култури и овощни насаждения

ЗК “Дунав”-с. Дунавец

Отглеждане на зърнени култури

ЗК “Царев дол” – с. Търновци


Отглеждане на зърнени култури

ЗК “Прогрес” – с. Варненци


Отглеждане на зърнени култури

ЗК “Изгрев – 92” – с. Белица


Отглеждане на зърнени културиНай-голям относителен дял в местната икономика имат предприятията, работещи вобластта на търговията.Според предмета на дейност предприятията са следните:


Наименование на фирмата производител

Адрес / населено място, улица, номер/

Дейност

ЕООД “Паунов” – Камен Борисов Паунов

гр. Тутракан, ул. “Силистра” 12

хлебопроизводство

ЗК “Хр. Ботев” – Недка Маринова Йорданова

гр. Тутракан, ул. Ана Вентура” 66

хлебопроизводство

ЕТ “ Дунавски залез” Исмаил Кашчилар

гр. Тутракан,ул. “Трансмариска” 109 а

производство на хляб, закуски, сладкарски изделия, боза

ПК “Самопомощ”

с. Нова Черна, общ. Тутракан

хлебопроизводство


ПК “Борец”

с. Цар Самуил, общ. Тутракан

хлебопроизводство

ЗК “Изгрев”- Петра Пенчева

с. Белица,      общ. Тутракан

хлебопроизводство

ЕТ “Методиеви”-Запрянка и Димитър Методиеви

гр. Тутракан, ул. “Трансмариска”35

производство на хляб и закуски

ООД “Едрина” – Николай Николов

гр. Тутракан, ул. “Силистра”

кланица и колбасарница

Булдекс” – ООД – Димо Денчев

с. Белица

пр-во бяло саламурено сирене и др. млечни продукти

Трансмариска-69” – АД  изп.директор Дочко Дочев

гр. Тутракан, ул. “Силистра” -51

шивашки цех - конфекция

ЕТ “Мил-Стеф-90” – Стефка Козарева

гр. Тутракан, ул. “Искър” 11

шивашки цех-конфекция, бутик

ЕТ “Леопард” – Кремена Стилиянова

гр. Тутракан, ул. “Ана Вентура” 66

шивашки цех - конфекция

Тутраканска гора”-ООД –
управител Георги Стойков

гр. Тутракан, ул.”Д.Благоев” 7

дърводобив и обработка на дървесина

Лодкостроител - К” –ООД –управител Венцислав Николов Якимов

гр. Тутракан, ул. “Крайбрежна” 78

пр-во на малотонажни плавателни съдове и ремонт на същите, производство но технически изделия и изделия за бита

Ейч Ес Ел” – ООД – Русе управител Светлана Стефанова

гр. Тутракан, ул. “Ана Вентура”3

пр-во на  уреди за бита

ЕТ “Ник – Пластик” – Валя Петрова

гр. Тутракан, ул. “Ана Вентура” 15

пр-во на пластмасови изделия; с.с. дейност

Златна Тракия” – ЕООД , управител Иван Ангелов Георгиев

гр. Тутракан, ул. “Ана Вентура” 15

транспортна дейност – товаро-разтоварна, търговия със с.с.продукция

Марин Гюнев

гр. Тутракан, ул. “Никола Обретенов”

дърводелска работилница

Тодор Кръстев

гр. Тутракан, ул. “Вежен” 7

дърводелска работилница

Тодор В. Тодоров

гр. Тутракан, ул. “Ал. Константинов”9

дърводелска работилница

ЕТ “Дар”- Димитър Владев

гр. Тутракан, ул. “Родина” - 6

дърводелска работилница

Амон –РА”-ООД – Николай Николов

гр. Тутракан – борова гора

отглеждане на патици

ЕТ “Дълбокови” – Нело Добрев Дълбоков

гр. Тутракан, ул. “Боровец” 1

отглеждане на патици

ТАТ” –ООД – Пламен Николов Николов

гр. Тутракан, ул. “Беласица” 8

обществен превоз на пътници

Държавно лесничейство

гр.Тутракан

Охрана на ДРФ

Общественото обслужване на населението е добре осигурено с разнообразни магазини, офиси и ателиета за услуги. В много от селата търговските обекти са “смесени”, т.е. предлагат всичко. Всички населени места разполагат със заведения за обществено хранене. Ремонтът на различни електроуреди, шивашките и фризьорски услуги се извършват от частни лица.


4.Екологична характеристика
Географските и икономогеографските фактори са благоприятствали за запазването на чиста околна среда в община Тутракан. На територията на общината няма големи промишлени предприятия, които да замърсяват почвата, въздуха и водите. Това добро състояние на екологичната обстановка в общината отчасти се дължи и на икономическите промени настъпили в индустрията и селското стопанство в региона.

Факторите, влияещи върху екологичните качества на околната среда в община Тутракан са: автотранспорт, обществено-битови отоплителни източници и промишлени дейности, които на този етап са по-незначителни. Елементи на въздействие върху човешкото здраве са газовете, съдържащи серни и азотни окиси, оловни и серно-кисели аерозоли, прах, малки метални частици; отпадъчните промишлени води, съдържащи масла, разтворители, нефтопродукти, ароматични вещества; твърдите битови отпадъци; транспортните шумови нива. Те въздействат токсично на кръвоносната, кръвотворната и дихателната система.

По качеството на атмосферния въздух община Тутракан се характеризира с нисък потенциал на замърсяване – няма установено превишаване на ПДК, климатичните условия не благоприятстват задържане и събиране на атмосферни замърсители в приземния въздушен слой. Качеството на питейните води е задоволително, повърхностните води отговарят на нормите за съответната категория. Основните проблеми за нормално водоснабдяване в района произтичат от състоянието на водопроводната мрежа, която е технически амортизирана с висока степен на аварийност и големи загуби на вода, което налага реконструкция и/или подмяна на водопроводните мрежи. Източник на замърсяване на повърхностните и подпочвени води е и използването на торове и препарати за растителна защита в земеделието .

Един от основните екологични проблеми на общината е свързан с отпадъците. Той включва наличието на нерегламентирани сметища. Ниските приходи от такса “Битови отпадъци”, които не покриват разходите по услугите, свързани с битовите отпадъци. Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, но и ограничават използваемостта на земята, създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторната употреба води до съхранение на природни ресурси.

Ето защо управлението им е сложен и многообхватен процес, изискващ интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база, и не на последно място висока обществена отговорност.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница