С т а н о в и щ е на Камарата на строителите в БългарияДата21.01.2018
Размер56.9 Kb.

С Т А Н О В И Щ Е

на Камарата на строителите в България

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

По представения проект на Наредба за управление на строителните отпадъци Камарата на строителите в България изразява следното становище:

Наредбата за управление на строителните отпадъци е разработена на основание на чл. 43 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците от 9.07.2012 г. С нея се въвеждат задължения както за възложитея на строителния обект, така също и за изпълнителя на строежа или разрушаването на сграда по отношение управление на строителните отпадъци, генериращи се при тази дейност.

Съгласно предложения проект на Нареба за управление на строителните отпадъци, възложителите на строително-монтажни работи, строителството или разрушаването на строежи, са длъжни да разработят план за управление на строителните отпадъци и да осигурят селективното разделяне на строителните отпадъци. Целта е тяхното последващо рециклиране и материално оползотворяване, с оглед осигуряване на възможността за рециклиране на 70% от количеството образувани строителни отпадъци до 2020 г.

За постигане на въведените в законодателството изисквания за оползотворяване и рециклиране на строителните отпадъци в Наредбата са регламентирани следните изисквания: • Селективно деконструиране на сгради с отделяне на основните компоненти;

 • Разделяне на отпадъците по материали по време на извършване на строителните и

ремонтни дейности;

 • Рециклиране на отпадъци от ремонт, керамика, асфалт и др. посредством инсталации за натрошаване и фракциониране;

 • Осигуряване на рециклирането или оползотворяването на металите, хартията,

пластмасата, дървесината и стъклото и др.;

 • Изготвяне на план за управление на строителните отпадъци от възложителя на

строителството или разрушаването;

 • Влагане на рециклирани строителни материали или на третирани строителни

отпадъци за материално оползотворяване в строежите, финансирани с публични средства;

Във връзка с това нашите общи бележки се изразяват в следното: 1. Въвеждането на задължение за селективно разделяне на отпадъците при извършване на строителните и ремонтните дейности ще повиши разходите и затрудни работата при изпълнение на строителни обекти. Понастоящем строителите в оперативен порядък, съблюдавайки екологическите изисквания, се освобождават от строителните отпадъци (СО). В приетия план за управление на СО при СМД ще са предвидени дейности за оползотворяване на строителните отпадъци по време на строежа. В този план може да е заложено сключване на договори с лицензирани фирми за подпомагане селектирането и транспортиране на строителните отпадъци до рециклиращите площадки. Това обаче може да се направи и от строителните фирми, в зависимост от условията на обекта.

Нашите изводи и препоръка е да се изпълнява приетия план за третиране на СО чрез средствата в оперативен ред и чрез икономически лостове.

 1. Съгласно чл. 7 от наредбата са приети ниски норми за строежи за задължително третиране на строителните отпадъци. За залагане в плана за управление на отпадъците следва да се предвидят по-реалистични нива. При 100 м2 за разрушителни операции и 300 м2 за строежи ще се сепарират малко отпадъци, икономически неизгодни за самостоятелно транспортиране, рециклиране или депониране.

 2. Поради това, че до настоящия момент в България не е имало нормативен документ,

който да регламентира управлението на строителните отпадъци, не е изградена и необходимата техническа инфраструктура за третиране на такъв вид отпадъци, вкл. съоръжения и площадки за сортиране и раздробяване на отпадъците.

Предлагаме чл. 11 да се преработи, защото не може да се установят тези високи проценти и теглото на отделните части на отпадъците. Как ще се осъществява оперативен контрол при извършването на сепарирането като задължение по наредбата и как ще се доказват частите от смесените отпадъци. 1. Като се отчете ниското начално ниво в България на практиката за рециклиране на

строителни отпадъци считаме, че въвеждането на условия в тръжните документи по обществени поръчки за вкючване на рециклирани строителни материали за нецелесъобразно. Все още не е разработен пазар за обработени строителните отпадъци, а тяхното залагане като тръжно условие може да повлияе на откритостта и обективността на обществените поръчки. Поради това предлагаме в чл. 13 ал 3 да се замени императивния характер с възможен или препоръчителен като думите „задължително включват” с израза „могат да включват”.

 1. Камара на строителите ще се придържа и настоява към баланс на стойността за

рекултивиране на депа за строителни отпадъци, въз основа на който ще се определя финансовата вноска, банкова гаранция и цена за депониране на отделните видове СО. Като се прогнозира и отчита продължителния период на експлоатация, управляващите депото трябва да налагат реалистични цени на депониране.

 1. Предложение на строителния сектор е да се създаде и прилага софтуер за управление

на плановете за третиране на строителните отпадъци, в който могат да се включат регистри на лица, получили лиценз за работа с отпадъци и всички необходими отчетни документи.

КОНКРЕТНИ БЕЛЕЖКИ 1. Необходимо е в чл. 5 т. 1 и т.2, респ. приложение 2 и приложение 3 да се обединят, поради взаимно покриване на съдържанието им и представлява излишно попълване на документи.

 2. Считаме, че т. 3 и т. 4 в чл. 5, съответно приложение 4 и приложение 5 следва да се

прецизират и обединят, тъй като се дублират по съдржание. Използването на строителни отпадъци в обратни насипи също представлява оползотворяване на СО. Други прогнози при сегашните условия на неразвит сектор на рециклиране е невъзможно да се направят.

 1. Предлагаме в чл. 6 т. 1 да се добави текста „преминало обучение за третиране на ОС”, с оглед запознаване на лицата с основни познания за работа по третирането на отпадъците.

 2. Чл. 9 ал. 2 от наредбата следва да отпадне. Всичко това се попълва в Транспортния

дневник и попълва в Отчета. Ако се извършва проверка ще се проверяват тези докумменти. Трябва да се премахне дублиране на дейност и на документи, както и да се премахне книжна бюрокрация. Да се редактира основно Приложение № 6, при което данните за фирми и оператори и номерата на Разрешенията по ЗУО за съответните фирми оператори да се попълват еднократно, извън табличната форма.

 1. Да се предвиди възможност за оползотворяване на СО съгласно чл.7 ал.3 в обратни

насипи, без да се налага “разнасянето” на отпадъците до специално определени площадки и обратно. При това СО трябва да бъдат разделени по видове т.е. броят на отделните курсове зависи от видовете СО, при което ще се налага да се извършват разходи за транспорт с полупразни или частично запълнени камиони. Предложението е оползотворяването на СО в обратни насипи на място на образуването им да се извършва и директно.

 1. Предлагаме да се премахне изискването на чл. 16 ал. 1 т. 2 от проекта на наредбата.

Според това изискване е необходимо изпълнителя на обратни насипи, при който се влагат строителни отпадъци да притежава разрешително за дейности с отпадъци. В случай, че използването на строителни отпадъци за тази цел е включено в одобрения план за управление на строителните отпадъци и използването им е заложено в инвестиционния проект за строежа, това изискване ще представлява известна административна пречка пред всички строителни фирми , желаещи да изпълняват обратни насипи.

 1. Строителните материали, произведени от рециклирани отпадъци имат свои

технически досиета и отговарят на Закона за техническите изисквания към продуктите и посочената от Вас НСИСОПСП. Контролът за тяхното изпълнение се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически контрол и МРРБ, поради което чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от наредбата следва да отпаднат.

 1. В определението по & 1 т. 6 за „Опорзотворяване в обратен насип” е използвано

„подходящи отпадъци” като винаги може да се оспори твърдение за това дали отпадъците са подходящи или не.

 1. Приложение 9 се нуждае от известни технически корекции, като напр. чл. 37 от ЗУО,

пояснение на „несъответстващи продукти” в т. 8, номериране на т.№10 и други. Остава открит въпросът дали с това приложение ще се регламентира дейността на площадките за рециклиране на строителни отпадъци.

Горните бележки са систематизирани от получените становища от професионалните кръгове.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница