Регламент (ЕО) №1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането (clp) на вещества и смесистраница1/228
Дата25.08.2016
Размер13.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   228http://echa.europa.eu

Ръководство за прилагане на критериите на Регламент CLPНасоки към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането (CLP) на вещества и смеси


Версия 2.0

м. април 2012 г.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящият документ съдържа указания относно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP). Въпреки това, напомняме на потребителите, че текстът на Регламента CLP е единственият автентичен нормативен акт и информацията в настоящия документ не представлява юридически съвет. Европейската агенция по химикали не носи отговорност за съдържанието на настоящия документ.ECHA референтен номер: ECHA-12-G-06-EN

Дата: 04/2012

Език: EN

© Европейска агенция по химикали, 2012 г.

Заглавна страница © Европейска агенция по химикали

Възпроизвеждането се разрешава, при условие че източникът се посочи по следния начин: „Източник: Европейска агенция по химикали, http://echa.europa.eu/” и се уведоми писмено информационния отдел на агенцията (publications@echa.europa.eu).

Ако имате въпроси или коментари по настоящия документ, моля, изпращайте ги (с посочване на референтния документ, датата на издаване и/или страницата на документа, за който се отнася коментара), като използвате бланката за искане на информация относно Ръководството. Бланката за искане на информация може да се намери в интернет страницата на агенцията за получаване на насоки или директно чрез следния линк:

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/FeedbackGuidance.aspx

Европейска агенция по химикали

Пощенски адрес: PO Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland

Адрес за посещения: Annankatu 18, 00120 Helsinki, Finland


ИСТОРИЯ НА ДОКУМЕНТА

Версия

Коментари

Дата

Не е налично

Първо издание

м. август 2009 г.

Не е налично

Моля, обърнете внимание, че промените между версията, публикувана през м. август 2009 г., и версията, публикувана през м. април 2011 г., не са записани в историята на настоящия документ.

м. април 2011 г.

Версия 2

Преразглеждане на Ръководството в частта, свързана с разделите за критериите за околната среда и Приложенията след 2-та Адаптация към технически прогрес към Регламента CLP (Регламент (ЕС) № 286/2011 на Комисията). Секретариатът на Европейската агенция по химикали (ECHA) е ревизирал Част 4 Опасности за околната среда и Приложенията на Ръководството, отнасящи се до ревизираните критерии за дългосрочна опасност за водната среда за вещества и смеси, и е добавил нова Част 5 Допълнителни опасности, отнасящи се до клас на опасност „Опасно за озоновия слой”. Също така, в съответните Части и Приложения са включени редица примери, за да се илюстрират извършените промени. В допълнение към това са направени редица редакционни корекции в Част 1 - Общи принципи за класификация и етикетиране.

Актуализацията включва следното:

Преразглеждане на Част 1 чрез отстраняване и изменение на информация, която не е актуална, и чрез преструктуриране на текста с цел отразяване на актуализацията на Ръководството.

Актуализиране на всички зелени полета в Част 4, засегнати от 2-та Адаптация към технически прогрес. Тъй като в правния текст на CLP са използвани запетаи, вместо точки, зелените полета вече показват и запетаите при обозначаването на цифри, по-малки от 1.

Преразглеждане на Част 4, чрез осигуряване на насоки относно прилагането на новите дългосрочни критерии за опасности за водната среда за вещества и смеси.

Раздел 4.1.3 Класификация на вещества, опасни за водната среда, и Раздел 4.1.4 Класификация на смеси, опасни за водната среда, са съществено преработени, напр. чрез добавяне на нови препратки, както и нови/преразгледани примери за илюстриране на съответните теми в Част 4.

Добавена е нова Част 5 – Допълнителни опасности (моля, обърнете внимание, че Част 5: Етикетиране е изключена от Ръководството в предишните незаписани версии и е заменена от нови Насоки относно етикетирането и опаковането в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, публикуван през м. април 2011 г.).

Повечето от подразделите на раздел I.3 в Приложение I – Токсичност за водната среда са преразгледани.

В Приложение II Бързо разграждане е променена терминологията.

По-голямата част от Приложение IV – Метали и неорганични метални съединения е съществено променена и преработена и в под-раздел IV.7 са добавени нови примери.м. април 2012 г.


ПРЕДГОВОР

Настоящият документ представлява Ръководство за прилагане на критериите на Регламента CLP. Той е цялостен технически и научен документ за прилагането на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP), който постепенно заменя Директива 67/548/ЕИО за опасните вещества (DSD) и Директива 1999/45/ЕО за опасните препарати (DPD). Регламентът CLP се основава на Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали (GHS) и въвежда разпоредбите на GHS в рамките на ЕС. Целта на настоящия документ е да осигури подробни указания за прилагането на критериите в CLP за физическите опасности и за опасностите за човешкото здраве и околната среда. Ръководството е разработено, за да се подпомогнат преди всичко производителите или вносителите, които прилагат критериите за класифициране и етикетиране, и също така включва и практически примери. То се приема и като насоки за класифицирането и етикетирането, предназначени за компетентните органи на държавите-членки (MS CA), службите на Комисията и Европейската агенция по химикали (ECHA).

В някои раздели, като например тези относно канцерогенността, мутагенността и репродуктивната токсичност, Ръководството включва до голяма степен научни съвети за това как да се интерпретират различни данни, използвани за класификация. Тези допълнителни насоки се основават на натрупания в ЕС опит в областта на прилагането на критериите за класифициране в съответствие с Директива 67/548/ЕИО и са изготвени за експерти в съответните области.

Настоящият документ с насоки е разработен като Проект за прилагане на Регламента REACH (RIP 3.6) в Института по здравеопазване и защита на потребителите (IHCP) към Съвместния изследователски център в Испра със съдействието на работни групи, състоящи се от експерти в областта на класифицирането и етикетирането от държавите-членки на ЕС и от отрасъла. Проектът стартира през м. септември 2007 г. и до пролетта на 2009 г. са проведени срещи и непрекъснати дискусии от различните работни групи за обсъждане и разработване на текста на насоките. Накрая всички текстове са консолидирани и редактирани в Института по здравеопазване и защита на потребителите (IHCP). Проектът за прилагане на Регламента REACH RIP 3.6 е финансово подкрепен с административна договореност с Генерална Дирекция „Предприятия и промишленост”. Ръководството е предадено на ECHA през лятото на 2009 г.При предаването е станало ясно, че е необходима допълнителна работа по отношение на разделите, съдържащи насоки за рисковете за човешкото здраве (напр. по отношение на определянето на специфичните пределни концентрации (СПК)9, дългосрочните опасности за водната среда и етикетирането и опаковането. В допълнение към това е била извършена допълнителна проектна работа в тясно сътрудничество с европейските експерти, за да се вземат предвид някои аспекти на насоките10 след 2-та Адаптация към технически прогрес (ATP) на Регламента CLP (Регламент (ЕС) № 286/2011 на Комисията11). По отношение на етикетирането и опаковането е бил изготвен нов самостоятелен документ с насоки („Ръководство за етикетиране и опаковане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008”), който гарантира заличаването на Част 5 и Приложение V от Ръководството за прилагане на критериите в Регламента CLP. Ръководството за етикетиране и опаковане в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 е публикувано на интернет страницата на Агенцията (ECHA) за указания: http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   228


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница