Съгласувани на втората среща на СтранитеДата27.09.2016
Размер229.44 Kb.


Изменения към Монреалския Протокол,

Съгласувани на втората среща на Страните


(Лондон, 27 – 29 юни 1990)
(Източник: Приложение ІІ към доклада на втората среща на Страните)
Член 1: Изменения
А. Уводни параграфи
1. Шести уводен параграф на Протокола да се замени със следния:

Са твърдо решени да опазят озоновия слой, предприемайки превантивни мерки за обективен контрол над веществата, чиито емисии в световен мащаб го разрушават, с крайна цел пълното им премахване на базата на прогреса в науката, отчитайки съображенията от технически и икономически характер и стимулиране развитието на развиващите се страни,
2. Седми уводен параграф да се замени със следния:
Осъзнавайки, че са необходими специални преференции, за да се посрещнат нуждите на развиващите се страни, включително отпускането на допълнителни финансови ресурси и достъп до съответните технологии, като се има предвид, че размера на необходимите средства е предвидим и че тяхното целево използване може да доведе до значителен напредък в разрешаването на научно установения проблем на озоновото разрушаване с всичките му вредни последствия,


 1. Девети уводен параграф да се замени със следния:


Вземайки под внимание голямото значение от поощряването на международното сътрудничество в научно-изследователската дейност и трансфера на алтернативни технологии за контрол и намаляване на емисиите на озоноразрушаващите вещества, съобразявайки се най-вече с нуждите на развиващите се страни,

Б. Член 1: Дефиниции

1. Параграф 4 на Член 1 от Протокола да се замени със следния параграф:

 1. “Контролирано вещество” означава вещество фигуриращо в списъка на Приложение А или Приложение В към настоящия Протокол, независимо дали е в чист вид или смес. Изомерите на тези вещества също са включени, освен ако в съответното Приложение не е посочено друго, но се изключват вещества или смеси, които влизат в състава на готови продукти, освен ако не са контейнери за превозване и съхраняване на същото вещество.

2. Параграф 5 на Член 1 от Протокола да се замени със следния параграф:
 1. “Производство” означава количеството произведени контролирани вещества, минус количеството унищожени по технологии, подлежащи на одобрение от Страните и минус количеството, използвано безостатъчно като суровина за производството на други химикали. Количеството рециклирано и повторно употребено вещество не може да се счита за “производство”.
 1. Следващия параграф да се добави към Член 1 на Протокола:
 1. “Преходно вещество” означава вещество от Приложение С1 на Протокола, независимо дали е в чист вид или смес. Изомерите на тези вещества също са включени, освен ако в Приложение С1 не е посочено друго, но се изключват вещества или смеси, които влизат в състава на готови продукти, освен ако не са контейнери за превозване и съхраняване на същото вещество.


В. Член 2, параграф 5
Параграф 5 на Член 2 от Протокола да се замени със следния параграф:
5. Всяка една от Страните има правото за един или повече отчетни периода да прехвърли на друга Страна каквато и да е част от производственото си ниво, изчислено съгласно посочените в Член 2А до Член 2Д условия, стига общото производствено ниво на заинтересуваните Страни да не надхвърли лимита за дадената група вещества, определен по силата на горните членове. Секретариата трябва да бъде уведомяван от всяка от заинтересуваните страна за такъв трансфер, като се посочват условията и за какъв период ще е валиден.
Г. Член 2, параграф 6
Пред думите “контролирани вещества” в параграф 6 на Член 2 от самото начало да се вмъкнат следните думи:
Приложение А или Приложение В
Д. Член 2, параграф 8 (а)
След думите “настоящия Член”, навсякъде където се срещат в параграф 8 (а) на Член 2 от Протокола да се прибавят думите:
и Приложения от 2А до 2Е
Е. Член 2, параграф 9 (а) (i)
След “Приложение А” в параграф 9 (а) (i) на Член 2 от Протокола да се прибавят думите:
и/или Приложение В
Ж. Член 2, параграф 9 (а) (ii)
Следните думи да се премахнат от параграф 9 (а) (ii) на Член 2 от Протокола:
от нивата за 1986г
З. Член 2, параграф 9 (в)
Да се изтрият следните думи от параграф 9 (в) на Член 2 от Протокола:
представляващо най-малко петдесет процента от общото потребление на Страните
и да се заменят със:
представляващо болшинство от присъствалите и гласували Страни по Член 5 и болшинство от присъствали и гласували Страни, които не са по същия Член.
И. Член 2, параграф 10 (б)
Параграф 10 (б) на Член 2 от Протокола да се изтрие, а параграф 10 (а) на Член 2 да стане параграф 10.
Й. Член 2, параграф 11
След думите “настоящия Член”, навсякъде, където се срещат в параграф 11 на Член 2 от Протокола да се добавят следните думи:
и Приложения от 2А до 2Е
К. Член 2В: Други напълно халогенирани CFCs (фреони)
Следните параграфи да се прибавят към Протокола като Член 2В :

Член 2В: Други напълно халогенирани фреони

1. Всяка Страна да обезпечи за започващия на 1 януари 1993г. дванадесет месечен период и на всеки дванадесет месеца насетне, изчислените нива на потребление на контролираните вещества от Група І на Приложение В годишно да не надхвърлят осемдесет процента от изчислените за 1989г. нива на потребление. Всяка Страна, произвеждаща едно или повече от тези вещества, поема ангажимента изчислените нива на производство за същите периоди годишно да не надхвърлят осемдесет процента от изчисленото за 1989г. производствено ниво. С оглед задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на Член 5 е допустимо изчисленото ниво на производство да надхвърли този лимит с до десет процента спрямо изчисленото за 1989г. ниво на производство.


2. Всяка Страна да обезпечи за започващия на 1 януари 1997г. дванадесет месечен период и на всеки дванадесет месеца насетне, изчислените нива на потребление на контролираните вещества от Група І на Приложение В годишно да не надхвърлят петнадесет процента от изчисленото за 1989г. ниво на потребление. Всяка Страна, произвеждаща едно или повече от тези вещества, поема ангажимента изчислените нива на производство за същите периоди да не надхвърлят годишно петнадесет процента от изчисленото за 1989г. производствено ниво. С оглед задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на Член 5 е допустимо изчисленото ниво на производство да надхвърли този лимит с до десет процента спрямо изчисленото за 1989г. ниво на производство.
3. Всяка Страна да обезпечи за започващия на 1 януари 2000г. дванадесет месечен период и на всеки дванадесет месеца насетне, изчислените нива на потребление на контролираните вещества от Група І на Приложение В да не надхвърлят нула. Всяка Страна, произвеждаща едно или повече от тези вещества, поема ангажимента изчислените нива на производство за същите периоди да не надхвърля нула. С оглед задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на Член 5 е допустимо изчисленото ниво на производство да надхвърли този лимит с до петнадесет процента спрямо изчисленото за 1989г. ниво на производство.
Л. Член 2Г: Тетрахлорметан
Следващите параграфи да се прибавят към Протокола като Член 2Г:
Член 2Г: Тетрахлорметан
1. Всяка Страна да обезпечи за започващия на 1 януари 1995г. дванадесет месечен период изчислените нива на потребление на контролираните вещества от Група ІІ на Приложение В годишно да не надхвърлят петнадесет процента от изчисленото за 1989г. ниво на потребление. Всяка Страна, произвеждаща това вещество, поема ангажимента изчисленото производствено ниво на веществото за същия период да не надхвърля годишно петнадесет процента от изчисленото за 1989г. производствено ниво. С оглед задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на Член 5 е допустимо изчисленото ниво на производство да надхвърли този лимит с до десет процента спрямо изчисленото за 1989г. ниво на производство.
2. Всяка Страна да обезпечи за започващия на 1 януари 2000г. дванадесет месечен период и на всеки дванадесет месеца насетне, изчисленото ниво на потребление на контролираното вещество в Група ІІ на Приложение В да не надхвърля нула. Всяка Страна, произвеждаща това вещество, поема ангажимента изчисленото ниво на производство за същите периоди да не е по-голямо от нула. С оглед задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на Член 5 е допустимо изчисленото ниво на производство да надхвърли този лимит с до петнадесет процента спрямо изчисленото за 1989г. ниво на производство.

М. Член 2Д: 1, 1, 1- Трихлороетан (Метилхлороформ)

Следващите параграфи да се прибавят към Протокола като Член 2Д:Член 2Д: 1, 1, 1- Трихлороетан (Метилхлороформ)

1. Всяка Страна да обезпечи за започващия на 1 януари 1993г. дванадесет месечен период и на всеки дванадесет месеца насетне, изчисленото ниво на потребление на контролираното вещество от Група ІІІ на Приложение В годишно да не надхвърля изчисленото за 1989г. ниво на потребление. Всяка Страна, произвеждаща това вещество, поема ангажимента изчисленото ниво на производство за същите периоди годишно да не надхвърля изчисленото за 1989г. производствено ниво. С оглед задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на Член 5 е допустимо изчисленото ниво на производство да надхвърли този лимит с до десет процента спрямо изчисленото за 1989г. ниво на производство.


2. Всяка Страна да обезпечи за започващия на 1 януари 1995г. дванадесет месечен период и на всеки дванадесет месеца насетне, изчисленото ниво на потребление на контролираното вещество от Група ІІІ на Приложение В годишно да не надхвърля седемдесет процента от изчисленото за 1989г. ниво на потребление. Всяка Страна, произвеждаща това вещество, поема ангажимента изчисленото ниво на производство за същите периоди годишно да не надхвърля седемдесет процента от изчисленото за 1989г. производствено ниво. С оглед задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на Член 5 е допустимо изчисленото ниво на производство да надхвърли този лимит с до десет процента спрямо изчисленото за 1989г. ниво на производство.
3. Всяка Страна да обезпечи за започващия на 1 януари 2000г. дванадесет месечен период и на всеки дванадесет месеца насетне, изчисленото ниво на потребление на контролираното вещество от Група ІІІ на Приложение В да не надхвърля тридесет процента от изчисленото за 1989г. ниво на потребление. Всяка Страна, произвеждаща това вещество поема ангажимента изчислената производствена норма за същите периоди годишно да не надхвърля тридесет процента от изчисленото за 1989г- ниво на производство. С оглед задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на Член 5 е допустимо изчисленото ниво на производство да надхвърли този лимит с до десет процента спрямо изчисленото за 1989г. ниво на производство.
4. Всяка Страна да обезпечи за започващия на 1 януари 2005г. дванадесет месечен период и на всеки дванадесет месеца насетне, изчисленото ниво на потребление на контролираното вещество от Група ІІІ на Приложение В да не е по-голямо от нула. Всяка Страна, произвеждаща това вещество поема ангажимента изчислената производствена норма за същите периоди годишно да не надхвърля нула. С оглед задоволяване основните вътрешни нужди на Страните по параграф 1 на Член 5 е допустимо изчисленото ниво на производство да надхвърли този лимит с до петдесет процента изчисленото за 1989г. ниво на производство.
5. През 1992г. Страните ще преценят възможностите за един по-ускорен ограничителен график от дадения в настоящия Член.
Н. Член 3: Изчисляване на контролните нива


 1. След “Членове 2” на Член 3 от Протокола да се добави следното:

, 2А до 2Д,
 1. Следните думи да се добавят след “Приложение А” навсякъде, където се появява в текста на Член 3 на Протокола:

или Приложение B


О. Член 4: Контрол върху търговията със държави, които не са Страни по Протокола


 1. Следващите параграфи да заменят параграфи от 1 до 5 на Член 4:
 1. От 1 януари 1990г., всяка Страна да забрани вноса на контролираните вещества от Приложение А от всички държави, които не са Страни по Протокола.

1 bis В едногодишен срок от датата на влизане в сила на настоящия Протокол, всяка Страна да забрани вноса на контролираните вещества от Приложение В от всички държави, които не са Страни по Протокола.
 1. От 1 януари 1993г., всяка Страна да забрани износа на контролираните вещества от Приложение А от всички държави, които не са Страни по Протокола.

2 bis С начална дата една година от влизането в сила на настоящия Протокол, всяка Страна да забрани износа на контролираните вещества от Приложение В от всички държави, които не са Страни по Протокола.
 1. До 1 януари 1992г., съгласно посочените в Член 10 на Конвенцията процедури, Страните да изготвят списък на производствата, съдържащи контролирани вещества от Приложение А, под формата на приложение. Страните, които не са имали възражения по него, в съответствие с горните процедури ще забранят вноса на тези продукти от държави, които не са Страни по настоящия Протокол в срок от една година от влизане в сила на приложението.

3 bis В три годишен срок от влизането в сила на настоящия Протокол, Страните, следвайки процедурите в Член 10 на Конвенцията ще изготвят, под формата на Приложение списък с производствата, съдържащи контролирани вещества от Приложение В. Страните, които не са имали възражения по него, в съответствие с горните процедури ще забранят или ограничат вноса на тези продукти от държави, които не са Страни по настоящия Протокол в срок от една година от влизане в сила на приложението.
 1. До 1 януари 1994г. Страните ще определят ефекта от наложената забрана или ограничение върху вноса от държави, които не са Страни по Протокола на продукти, произведени със, но несъдържащи контролирани вещества от Приложение А. Ако се установи, че ефекта е добър, спазвайки процедурите в Член 10 на Конвенцията, Страните ще изготвят подробен списък на тези продукти, под формата на приложение. Страните, които не са имали възражения по приложението, в съответствие с горните процедури, ще забранят вноса на тези продукти от държави, които не са Страни по настоящия Протокол в срок от една година от влизане в сила на приложението.

4 bis

В пет годишен срок от влизането на Протокола в сила, Страните ще определят ефекта от наложената забрана или ограничение върху вноса от държави, които не са Страни по Протокола на продукти, произведени със, но несъдържащи контролирани вещества от Приложение В. Ако се установи, че ефекта е добър, спазвайки процедурите в Член 10 на Конвенцията, Страните ще изготвят подробен списък на тези продукти, под формата на приложение. Страните, които не са имали възражения по приложението, в съответствие с горните процедури, ще забранят вноса на тези продукти от държави, които не са Страни по настоящия Протокол в срок от една година от влизане в сила на приложението.


5. Всяка Страна ще се стреми, в границите на практически възможното да ограничава износа на технологии за производството и употребата на контролирани вещества за всяка държава, която не е Страна по настоящия Протокол.
2. Следващия параграф да замести параграф 8 на Член 4 към Протокола:
8. Независимо от условията на настоящия Член, осъществяването на внос, разгледано в параграфи 1, 1 bis, 3, 3 bis, 4 и 4 bis може да бъде разрешено от и за всяка държава, която не е Страна по настоящия Протокол, ако на своя среща Страните установят, че тази държава се придържа изцяло към Член 2, Член 2А до 2Е и този Член на Протокола и е предоставила данни, според изискванията на Член 7, които го потвърждават.


 1. Следващия параграф да се добави към Член 4 на Протокола под номер 9:
 1. За целите на този Член, смисъла на термина “държава, която не е Страна по настоящия Протокол” да включва, по отношение на определено контролирано вещество, държавна или регионална организация за икономическа интеграция, която не се е съгласила да се обвърже с наложените за това вещество контролните мерки.


П. Член 5: Специалното положение на развиващите се страни
Член 5 на Протокола да бъде заменен със следния:


 1. Всяка Страна, която спада в категорията на развиващите се държави и чието годишно изчислено равнище на потребление на контролираните вещества от Приложение А е под 0.3 килограма на глава от населението към датата на влизане в сила на настоящия Протокол за нея, или по което и да е време до 1 януари 1999г. ще има правото, с оглед посрещане на основните си вътрешни нужди да отложи прилагането на контролните мерки, посочени в Член 2А до 2Д с десет години.
 1. Страните по параграф 1 на настоящия Член, обаче, не трябва да надхвърлят изчисленото годишно равнище за употреба нито на контролираните вещества от Приложение А от 0.3 килограма на глава от населението, нито изчисленото годишно равнище на потребление от 0.2 килограма на глава от населението на контролираните вещества от Приложение В. 1. При прилагането на контролните мерки посочени в Членове 2А до 2Д, Страните по параграф 1 на настоящия Член ще имат правото да използват:

(а) за контролираните вещества от Приложение А или средната стойност на изчислените годишни равнища на потребление за периода 1995 до 1997г. включително, или изчисленото годишно ниво на потребление от 0.3 килограма на глава от населението, която от двете стойности е по-ниска, като база за определяне степента на придържане към контролните мерки;


(б) за контролираните вещества от Приложение В, или средната стойност на изчислените годишни равнища на потребление за периода 1998 до 2000г. включително, или изчисленото годишно ниво на потребление от 0.2 килограма на глава от населението, която от двете стойности е по-ниска, като база за определяне степента на придържане към контролните мерки;


 1. Ако дадена Страна по параграф 1 на настоящия Член изпадне в положение да не може да си осигури достатъчно количество контролирани вещества по което и да е време през периода, когато контролните мерки по Членове 2А до 2Д не са станали задължителни за нея, може да уведоми за това Секретариата. Секретариата ще разпрати копие на уведомителното писмо до Страните, които ще обсъдят положението на своята следваща среща и ще решат какви действия да предприемат.
 1. Развитието на възможностите за изпълнение на задълженията на Страните по параграф 1 на настоящия Член за придържане към посочените в Член 2А до 2Д контролни мерки и тяхното прилагане от същите тези Страни, ще зависи от ефективното изпълнение на финансовото сътрудничество, предвидено в Член 10 и от трансфера на технологии, предвиден в Член 10А.
 1. Всяка Страна по параграф 1 на настоящия Член, може по всяко време да уведоми писменно Секретариата, че независимо от всички положени усилия, не е в състояние да спази някое от или всички поети задължения по Член 2А до 2Д, поради недостатъчно изпълнение на Член 10 и 10А. Секретариата ще разпрати копие на уведомителното писмо до Страните, които ще обсъдят положението на своята следваща среща, отделяйки нужното внимание на Член 5 и ще решат какви подходящи действия да предприемат.
 1. В периода между разпращането на уведомителните писма и следващата среща на Страните, на която да се реши какви подходящи действия, съгласно предходния параграф 6 да бъдат предприети, или за по-дълъг период, ако така решат Страните на срещата, наказателните процедури, отнесени към Член 8 няма да се прилагат спрямо уведомяващата Страна.
 1. На среща на Страните, която да се проведе не по-късно от 1995г. ще бъде направен преглед на ситуацията за Страните по параграф 1 на настоящия Член, включително на ефективността от финансовото сътрудничество и трансфера на технологии за тях и да гласуват такива корекции, каквито сметнат за необходими относно графика на приложимите за тези Страни контролни мерки.
 1. Решенията на Страните, отнесени към параграфи 4, 6 и 7 на настоящия Член, ще се взимат в съответствие със същите процедури, които се прилагат при вземането на решения по Член 10.


Р. Член 6: Анализ и оценка на контролните мерки
След “Член 2” в Член 6 на Протокола да се прибавят следните думи:
Членове 2А до 2Д и положението относно производството, вноса и износа на преходните вещества от Група І на Приложение С1.
С. Член 7: Докладване на данни
1. Член 7 на Протокола да се замени със следния:


 1. Всяка Страна трябва да предостави на Секретариата в срок от три месеца от приемането и за Страна статистически данни за производството, вноса и износа за всяко едно от контролираните вещества в Приложение А за годината 1986, или в случай, че не разполага с действителните данни, възможно най-точна калкулация.
 1. Всяка Страна да предостави на секретариата данни за произведените, внесени и изнесени количества на всяко едно от контролираните вещества от Приложение В и на всяко едно от преходните вещества в Група І на Приложение В за годината 1989, или в случай, че не разполага с действителните данни, възможно най-точните изчисления.
 1. Всяка Страна да представи статистически данни на Секретариата за годишното си производство (така, както е формулирано в параграф 5 на Член 1) и, отделно,
 • количествата, използвани за суровини,
 • количествата, унищожени по одобрени от Страните технологии,
 • вноса и износа съответно за страни по Протокола и не-страни по Протокола,

за всяко едно от контролираните вещества, фигуриращи в списъка на Приложения А и В, както и на преходните вещества в Група І на Приложение С1 за годината, в която условията отнасящи се до веществата от Приложение В са влезли в сила за дадената Страна и за всяка година насетне.


4. Изискванията в параграфи 1, 2 и 3 на този Член относно предоставянето на статистически данни за вноса и износа на страните по параграф 8 (а) на Член 2 ще се считат за изпълнени, ако съответната регионална организация за икономическо интегриране представи данните за вноса и износа осъществен между организацията и държавите, които не членуват в нея.
Т. Член 9: Изследователска дейност, развитие, обществена осведоменост и обмен на информация
Параграф 1 (а) на Член 9 на Протокола да се замени със следния:
(а) Най-подходящите технологии за херметично съхраняване, регенериране, рециклиране или унищожаване на контролираните и преходни вещества и съответно намаляване на емисиите им;
У. Член 10: Финансов механизъм
Член 10 на Протокола да се замени със следния:


 1. Страните ще уточнят механизма за осъществяване на финансово и техническо сътрудничество, включващ и трансфера на технологии за страните по параграф 1 на член 5 на протокола, за да бъдат подпомогнати в придържането им към посочените в членове 2А до 2Д контролни мерки. Този механизъм е в допълнение към другите финансови трансфери за Страните по този член, като целта е да се неутрализира предвиденото нарастване на цените, оказвайки помощ в стремежа им да се придържат към контролните мерки на Протокола. На среща на страните ще се изготви примерен списък на отделните категории ценово нарастване.
 1. Описания в параграф 1 механизъм предполага участието на многостранен фонд. Могат да бъдат включени и други форми за многостранно, регионално и двустранно сътрудничество.
 1. Многостранния фонд ще:

(а) поема съгласуваното покачване на цените, под формата на безвъзмездни помощи или на концесионна основа, по усмотрение и съгласно определените от Страните критерии.


(б) финансира дейността на клиринговата къща с цел да:


 1. подпомогне страните по параграф 1 на член 5, посредством извършени специално за дадената страна проучвания и друга техническа помощ да определят сферите, в които им е необходима такава;
 1. улесни техническата взаимопомощ в набелязаните сфери;
 1. разпространява по силата на член 9 информация и съответните материали, провежда семинари, курсове за обучение и други сходни дейности за развиващите се страни; и
 1. оказва съдействие и наблюдава дейността на другите многостранни, регионални и двустранни организации;

(в) Финансира административното обслужване на многостранния фонд и оперативните разходи.
 1. Страните ръководят дейността на многостранния фонд и решават каква да бъде дялостната му политика.

5. Страните ще излъчат изпълнителен комитет, който да следи изпълнението на отделните задачи и административна дейност, да предначертава ръководните принципи, включително изразходването на средствата, с цел ефективност на многостранния фонд. Изпълнителния комитет ще изпълнява възложените в рамките на неговите компетенции задачи и отговорности, с помощта и в сътрудничество с Международната банка за възстановяване и развитие (Световна Банка), екологичната програма на Обединените Нации, програмата за развитие на Обединените Нации и други подходящи агенции, в зависимост от областите на тяхната компетентност. Членовете на изпълнителния комитет ще се назначават от балансирано представени страни по член 5 и страни, които не са по този член.


6. Многостранния фонд ще се финансира от страни, които не са по параграф 1 на член 5 в конвертируема валута или, при определени обстоятелства в стоки и/или в националната им валута, по оценъчната скала на OОН. Ще се насърчават постъпления и от други Страни. На база двустранно и в особени случаи, след съгласуване със Страните, регионално сътрудничество може да се включи за участие в многостранния фонд в рамките на някакъв процент, при условие, че се спазва следния минимум:
(а) Стриктно се спазват условията на Протокола;
(б) Предоставя допълнителни ресурси, и;
(в) Поема съгласуваното ценово нарастване.
7. Страните ще решават размера на програмния бюджет на многостранния фонд за всеки фискален период и процентното дялово участие на отделните страни.
8. Средствата от многостранния фонд ще се изразходват в координация със Страната получател.
9. Решенията на Страните по този член да се приемат, по възможност с консенсус. Ако всички възможности за постигане на такъв бъдат безрезултатно изчерпани, решенията ще се приемат с две трети мнозинство на присъствалите и гласували страни, представители на болшинството Страни по член 5 и болшинство присъствали и гласували Страни, които не са по член 5.
10. Настоящия финансов механизъм няма да е в ущърб и за сметка на бъдещи екологични проекти.
Ф. Член 10А: Трансфер на технологии
Към Протокола да се добави следния Член, под номер Член 10А:
Член 10А: Трансфер на технологии
Всяка Страна да предприеме за подпомаганите от финансовия механизъм програми осигуряването на:
(а) Най-добрите и екологично безопасни заместители и съответните технологии бързо да станат достояние на страните по параграф 1 на Протокола; и
(б) Описания в подпараграф (а) трансфер да се извършва при най-благоприятните условия.
Х. Член 11: Срещи на Страните
Параграф 4(ж) на Член 11 от Протокола да се замени със следния:
(ж) Анализира, по силата на Член 6, контролните мерки и положението относно преходните вещества;
Ц. Член 17: Присъединяване на Страни след влизане на Протокола в сила
Следните думи да се добавят след “както и по” в Член 17:
Членове от 2А до 2Д, и

Ч. Член 19: Оттегляне
Всяка Страна може да се оттегли от Протокола, след изпращане на писменно уведомление до Деловодството по всяко време след изтичане на четири годишния период от датата, на която е поела отговорностите по параграф 1 на Член 2А. Оттеглянето става действително една година след получаване на уведомлението в деловодството, или на такава по-късна дата, каквато изришно е упомената в писмото за напускане.
Ш. Приложения


Приложение В: Контролирани вещества


Група

Вещество

Озоноразрушаващ

потенциал *

Група ІCF3CI

(CFC-13)

1.0

CF2CI5

(CFC-111)

1.0

C2F2CI4

(CFC-112)

1.0

C3FCI7

(CFC-211)

1.0

C3F2CI6

(CFC-212)

1.0

C3F3CL5

(CFC-213)

1.0

C3F4CL4

(CFC-214)

1.0

C3F5CL3

(CFC-215)

1.0

C3F6CL2

(CFC-216)

1.0

C3F7CL

(CFC-217)

1.0


Група ІІCCI4

Тетрахлорметан

1.1


Група ІІIC2H3CI3*

1,1,1-трихлороетан*

0.1
(метилхлороформ)* Тази формула не е валидна за 1,1,2-трихлороетан.Приложение С1: Преходни вещества


Група

ВеществоГрупа І
CHFCL2

(HCFC-21)

CHF2CL2

(HCFC-22)

CH2FCL

(HCFC-31)

C2HFCL4

(HCFC-121)

C2HF2CL3

(HCFC-122)

C2HF3CL2

(HCFC-123)

C2HF4CL

(HCFC-124)

C2H2FCL3

(HCFC-131)

C2H2F2CL2

(HCFC-132)

C2H2F3CL

(HCFC-133)

C2H3FCL2

(HCFC-141)

C2H3F2CL

(HCFC-142)

C2H4FCL

(HCFC-151)

C3HFCL6

(HCFC-221)

C3HF2CL5

(HCFC-222)

C3HF3CL4

(HCFC-223)

C3HF4CL3

(HCFC-224)

C3HF5CL2

(HCFC-225)

C3HF6CL

(HCFC-226)

C3H2FCL5

(HCFC-231)

C3H2F2CL4

(HCFC-232)

C3H2F3CL3

(HCFC-233)

C3H2F4CL2

(HCFC-234)

C3H2F5CL

(HCFC-235)

C3H3FCL4

(HCFC-241)

C3H3F2CL3

(HCFC-242)

C3H3F3CL2

(HCFC-243)

C3H3F4CL

(HCFC-244)

C3H4FCL3

(HCFC-251)

C3H4F2CL2

(HCFC-252)

C3H4F3CL

(HCFC-253)

C3H5FCL2

(HCFC-261)

C3H5F2CL

(HCFC-262)

C3H6FCL

(HCFC-271)

Член 2: Влизане в сила


 1. Настоящата Поправка влиза в сила на 1 януари 1992г. при условие, че най-малко двадесет документа за ратифициране, приемане и одобрение на Поправката са били депозирани от държавни или регионални организации за икономическо интегриране, страни по Монреалския Протокол за Озоноразрушаващите вещества. В случай, че тези условия не са били изпълнени към тази дата, Протокола влиза в сила на деветнадесетия ден от датата на която условията бъдат изпълнени.
 1. Съобразно параграф 1, документ, депозиран от регионална организация за икономическо интегриране няма да се счита за допълнителна към документите, депозирани от Страни, членки на такава организация.
 1. След влизането на Поправката в сила, в съответствие с параграф 1, за всяка държавна или регионална организация за икономическо интегриране тя ще влиза в сила на деветнадесетия ден от датата на депозиране на нейния документ за ратифициране, приемане или одобрение .

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница