Славимира атанасова драгановаДата22.08.2016
Размер75.3 Kb.


Публикации на

ст. н. с. ІІ ст. СЛАВИМИРА АТАНАСОВА ДРАГАНОВА


І. Научни публикации по темата на дисертацията


 1. ДРАГАНОВА, С., 1988. Ензимна синтеза при ентомопатогенни гъби от род Beauveria Vuill. Биотехнология и биотехника, 4, 37 – 40

 2. ДРАГАНОВА, С., 1988. Екзоцелуларна хидролазна ензимна активност на щамове ентомопатогенни гъби от род Beauveria Vuill. във връзка с тяхната вирулентност. Автореферат на кандидатска дисертация, Костинброд, 31 с.

 3. ДРАГАНОВА, С., 1988. Влияние комплекса ферментов на вирулентности штаммов энтомопатогенных грибов рода Beauveria . В: Сб. материалов І болгаро – советского симпозиума с международным участием по микробиальным пестицидам, 24 – 26. 10. 1988, Пловдив, с. 54

 4. ДРАГАНОВА, С., 1990. Вирулентност на щамове ентомопатогенни гъби от род Beauveria Vuill. Биотехнология и биотехника, 1, 22 – 25

ІІ. Научни статии и доклади, несвързани с дисертацията
 1. РАЙКОВА, Г., С. ДРАГАНОВА, Е. ВИДЕНОВА, 1984. Изпитване действието на щамове ентомопатогенни гъби (Fungi imperfecti). В: Б. Ботев (редактор), “Проблеми на биологичната борба с вредителите в селското и горското стопанство”, (сб. от доклади на ІІІ национална научна конференция по биологична борба с вредителите по растенията, София, 25 – 30. 10. 1982), Изд. на БАН, 2, 189 – 194

 2. ДРАГАНОВА, С., В. БАЛАБАНОВ, 1984. Някои биологични свойства на ентомопатогенни гъби от Fungi imperfecti. В: Б. Ботев (редактор), “Проблеми на биологичната борба с вредителите в селското и горското стопанство”, (сб. от доклади на ІІІ национална научна конференция по биологична борба с вредителите по растенията, София, 25 – 30. 10. 1982), Изд. на БАН, 2, 195 – 207

 3. ДРАГАНОВА, С., 1985. Екзоцелуларна протеазна активност на щамове ентомопатогенни гъби от род Beauveria Vuill. във връзка с тяхната патогенност. В: Сб. материали от ХІІІ преглед на ТНТМ, (Градска научно – практическа конференция “Интензификацията на селскостопанското производство – младежки дълг и отговорност”, София, 31. 05. – 01. 06. 1984), ЦНТИИ към ССА, 53 – 58

 4. DRAGANOVA, S., E. STANEVA, 1990. Methods for screening strains of entomopathogenic fungi of Beauveria Vuill. genus by their virulence. J. Comtes rendus de l’Academie bulgare des sciences, 43, 8, 93 – 95 Impact factor 0.082

 5. ДРАГАНОВА, С., 1991. Проучвания върху инсектицидната активност на гъбния препарат бовицид. В: Г. Цанков (редактор), Сб. материали от І . национална конференция по ентомология, (София, 28. – 30. 10. 1991), изд. от СУБ, 194 – 199

 6. ДРАГАНОВА, С., Г. ТРЕНЧЕВ, 1993. Високовирулентен щам на гъбата B. bassiana (Bals.) Vuill. по ларвите на Agrilus ribesi Schaff. (Buprestidae, Coleoptera). В: Г. Цанков (редактор), Сб. доклади от ІІ национална научна конференция по ентомология, (София, 25 – 27. 10. 1993), изд. PSSA, 241 – 245.

 7. ДРАГАНОВА, С., 1995. Видове ентомопатогенни гъби у нас – екологични основания за избор като биоагенти. В: “Екология и земеделие” (сб. от доклади от теоретична конференция, София, 15 – 16. 03. 1993), Изд. “Аля”, 214 – 216.

 8. ДРАГАНОВА, С., 1995. Характеристика на щам 48М на B. bassiana (Bals.) Vuill. – основа на микоинсектицида бовицид. Acta Entomologica Bulgarica, v. 1, № 1, 60 – 64.

 9. ЛЕЧЕВА, И., С. ДРАГАНОВА, 1995. Вирулентност на щам 257 B. bassiana (Bals.) Vuill. спрямо гъсеници на Erannis bajaria Schiff. (Geometridae, Lepidoptera). В: Т. Цветковска (редактор), “Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика” (сб. от доклади от Юбилейна научна сесия на ВСИ, Пловдив, 21. 10. 1995), Академ. издат. на ВСИ, т. 3, 1, 41 – 45.

 10. ДРАГАНОВА, С., 1995. Дълбочинни култури на щам – продуцента на микоинсектицида бовицид при различни хранителни среди. В : Н. Генчев (редактор), “Съвременна растителна защита” (сб. от доклади от Юбилейна научна сесия на ИЗР, София, 26. – 27. 10. 1995), Изд. на PSSA, 281 – 284.

 11. ДРАГАНОВА, С., И. ЛЕЧЕВА, 1995. Щам на B. bassiana (Bals.) Vuill. изолиран от Erannis bajaria Schiff. (Geometridae, Lepidoptera) – основни характеристики. В: Н. Генчев (редактор), “Съвременна растителна защита” (сб. от доклади от Юбилейна научна сесия на ИЗР, София, 26. – 27. 10. 1995), Изд. на PSSA, 355 – 358.

 12. ДРАГАНОВА, С., Р. ТОМОВ, 1997. Естествени и индуцирани микози в зимуващото поколение на Phyllonorhycter blancardella F. (Gracillariidae, Lepidoptera). Acta Entomologica Bulgarica, v. 3, № 1 – 2, 88 – 91.

 13. ДРАГАНОВА, С., 1997. Вирулентност на клонове на щам на Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. спрямо имагото на Acanthoscelides obtectus Say (Bruchidae, Coleoptera) и имагото на Leptinotarsa decemlineata Say (Chrysomelidae, Coleoptera). Acta Entomologica Bulgarica, v. 3, № 3 – 4, 61 – 64.

 14. DRAGANOVA, S., 1997. Utilization of carbon sources by the strains of Beauveria Vuill. genus (Moniliales, Deuteromycetes). Bulg. J. Agric. Sci., 3, 557 – 562.

 15. LECHEVA, I., S. DRAGANOVA, 1998. Virulence of strain 257 of Beauveria bassiana to different hosts. Plant Science, 35, № 4, 318 – 321.

 16. DRAGANOVA, S., 1998. Virulence of blastospores and conidia of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. against Galleria mellonella L. (Galleridae, Lepidoptera) and Leptinotarsa decemlineata Say (Chrysomelidae, Coleoptera). Bulg. J. Agric. Sci., 4, 287 – 292.

 17. DRAGANOVA, S., R. TOMOV, 1998. Virulence of a strain of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (Hyphomycetes, Deuteromycotina) against larvae of Leucoptera malifoliella Costa (Lyonetiidae, Lepidoptera). Bulg. J. Agric. Sci., 4, 435 – 439.

 18. VELITCHKOVA – KOJUHAROVA, M., S. DRAGANOVA, 1998. Effect of different pathogens used separately and in combinations to Agrotis exclamationis L. (Noctuidae, Lepidoptera). Acta Entomologica Bulgarica, v. 4, № 1, 49 – 51.

 19. VALCHEVA, R., S. DRAGANOVA, 1998. Virulence of Beauveria bassiana and Verticillium lecanii strains against the aphid Myzus persicae. Acta Entomologica Bulgarica, v. 4, № 1, 52 – 55.

 20. DRAGANOVA, S., 1999. Naturally occurrence of entomopathogenic Deuteromycotina in Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci., 5, 577 – 583.

 21. ДРАГАНОВА, С., Р. ТОМОВ, 2000. Изпитване действието на Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (Hyphomycetes, Deuteromycotina) спрямо Leucoptera malifoliella Costa (Lepidoptera, Lyonetiidae) при полски условия. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Book 1 – Zoology, vol. 92, 163 – 166.

 22. ДРАГАНОВА, С., 2000. Естествено разпространени ентомопатогенни гъби от разредите Entomophthorales (Zygomycotina) и Clavicipitales (Ascomycotina). Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology, Book 1 – Zoology, vol. 92, 167 – 170.

 23. DRAGANOVA, S., R. TOMOV, 2000. Fungal pathogens on Cameraria ohridella Deschka et Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae) in Bulgaria. Plant Sci., 37, 316 – 318.

 24. DRAGANOVA, S., N. BALEVSKI, 2000. Mycosis in larvae of Galleria mellonella L. (Pyralidae, Lepidoptera) larvae, parasitized by Habrobracon hebetor Say. (Braconidae, Hymenoptera). Acta Entomologica Bulgarica, vol. 6, No 1, 2, 29 – 33.

 25. STANEVA, E., S. DRAGANOVA, 2000. Virulence of entomopathogenic fungi strains from Hyphomycetes (Deuteromycotina) to imago of Callosobruchus maculatus F. (Bruchidae, Coleoptera). Acta Entomologica Bulgarica, vol. 6, No 1, 2, 46 – 51.

 26. BALEVSKI, N., S. DRAGANOVA, 2000. Influence of mycosis caused by Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. to Galleria mellonella L. (Pyralidae, Lepidoptera) larvae upon ectoparasitoid Habrobracon hebetor Say. (Braconidae, Hymenoptera). Acta Entomologica Bulgarica, vol. 6, No 1, 2, 52 – 56.

 27. DRAGANOVA, S., R. TOMOV, 2000. Entomopathogenic fungi on leafmining moths in orchard ecosystems in Bulgaria. J. Balkan Ecology, vol. 3, No 3, 77 – 80.

 28. DRAGANOVA, S., 2000. Aged sensibility of Leptinotarsa decemlineata Say (Chrysomelidae, Coleoptera) to strains of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. Bulg. J. Agric. Sci., 6: 553 – 559.

 29. DRAGANOVA, S., G. TRENCHEV, R. TOMOV, 2001. Entomophthoroses on some aphids (Homoptera: Aphididae) observed in Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci., 7, 121 – 127.

 30. DRAGANOVA, S., S. SIMOVA, 2001. Entomopathogenic fungi on Aphis pomi De Geer (Homoptera: Aphididae) and Tetranychus urticae K. (Acarina: Tetranychoidea) in orchards untreated with pesticides. Bulg. J. Agric. Sci., 7: 595 – 599.

 31. ДРАГАНОВА, С., И. ЛЕЧЕВА, М. ВЕЛИЧКОВА – КОЖУХАРОВА, 2001. Ентомопатогенни гъби и вируси по педомерки (Lepidoptera: Geometridae) в сливова агроценоза, нетретирана с пестициди. Acta Entomologica Bulgarica, 7, 3 – 4, 26 – 30.

 32. ДРАГАНОВА, С., 2001. Гъбен патоген по Pholcus phalangioides (Fuesslin) (Arachnida: Pholcidae). Acta Entomologica Bulgarica, 7, 3 – 4, 31 – 35.

 33. DRAGANOVA, S., I. LECHEVA, 2002. Discrimination between Beauveria bassiana strains isolated from Agriopis bajaria (Lepidoptera: Geometridae). Bulg. J. Agric. Sci., 8: 43 – 48.

 34. SIMOVA, S., S. DRAGANOVA, 2003. Virulence of isolates of entomopathogenic fungi to Tetranychus urticae K. (Tetranychidae, Acarina). Plant Science, 40, 87 – 90.

 35. DRAGANOVA, S., I. LECHEVA, 2004. Entomophthorosis on the grasshopper Calliptamus italicus L. (Orthoptera: Acrididae). Acta Entomologica Bulgarica, 10, 1, 5 – 8.

 36. DRAGANOVA, S., 2004. Biological agents established in natural populations of Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lepidoptera: Gracillariidae) and virulence of a strain of Beauveria bassiana to pupae of the pest. Acta Entomologica Bulgarica, 10, 1, 9 – 14.

 37. DRAGANOVA, S., 2004. New record of a fungal pathogen on white peach scale Pseudaulacaspis pentagona (Targ. – Tozz.) (Homoptera: Diaspididae) in Bulgaria. Bulg. J. Agric. Sci., 10: 453 – 455.

 38. BALEVSKI, N., S. SIMOVA, S. DRAGANOVA, M. KOJUHAROVA, 2004. Parasitoids, predators and pathogens on the phytophagous pests of plum agrocoenoses in Bulgaria. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 7, 2: 188 – 200.

 39. БАЛЕВСКИ, Н., С. СИМОВА, С. ДРАГАНОВА, М. КОЖУХАРОВА, А. АТАНАСОВ, 2004. Биоразнообразие на полезните членестоноги и патогени в биоценозата на ябълката в България. В: Научна конференция с международно участие, “Стара Загора 2004”, 3 – 4 юни 2004 г., т. 2, ч. 2, 340 – 346.

 40. VELICHKOVA-KOJUHAROVA, M., N. VELCHEVA, S. DRAGANOVA, 2005. Diseases on Lepidoptera pests in an orchard untreated with pesticides. Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, 10eme session scientifique, Sofia’03, Partie II, Tome 96, livre 4, 243 – 247.

 41. BALEVSKI, N., S. SIMOVA, S. DRAGANOVA, M. KOJUHAROVA, 2005. Annotated list of beneficial arthropods and entomopathogenic viruses, fungi and protozoa in apple biocoenoses in Bulgaria. In: The 1st National Scientific Conference of Ecology, Sofia, November 4th – 5th, 2004, 375 – 383.

 42. BALEVSKI, N., S. SIMOVA, M. KOJUHAROVA, S. DRAGANOVA, 2005. Biodiversity of the beneficial organisms (entomopathogens, predators and parasitoids) on seed orchard biocoenoses in Bulgaria. Jubilee Scientific Conference “State-of-the art and problems of agricultural science and education”, Agricultural University, Plovdiv, Scientific Works, vol. L, book 6, 87 – 94.

 43. SIMOVA, S., S. DRAGANOVA, 2005. Lethal effect of blastospores of entomopathogenic fungi (Deuteromycotina) isolates to Tetranychus urticae K. (Acarina: Tetranychoidea). Yearbook for Plant Protection, vol. XVI, Skopje, 47 – 54.

 44. NIKOLOV, P., BALEVSKI, N., S. SIMOVA, M. KOJUHAROVA, S. DRAGANOVA, MILANOVA, S., STEFCHEVA, M., Karadjova, J., 2005. Biocontrol in Bulgaria. Proceeding of articles, 1st Congress of Plant Protection “Environmental concern and food security”, Ohrid, 28.11. – 2.12.2005, 213 – 216.

 45. DRAGANOVA S., M. KOJUHAROVA, 2005. Entomopathogens on phytophagous pests in orchards in Bulgaria. Information Bulletin, EPRS IOBS, 35, 133 – 143.

 46. DRAGANOVA, S., E. MARKOVA, 2006. Bioassays with isolates of entomopathogenic fungi against Ephestia kuhniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae). Bulg. J. Agric. Sci., 12: 637 – 643.

 47. DRAGANOVA, S., D. GEORGIEVA, E. MARKOVA, 2006. Bioassays with isolates of entomopathogenic fungi against Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae). In: “Science in Globalization in 21 c.”, International Science Conference, Stara Zagora, June 1 – 2, 2006, vol. 1, 252 – 256.

 48. Драганова, С., 2006. Ентомофторози в популации на листни въшки (Homoptera: Aphididae) – неприятели по житни и етерично-маслени култури. Растениевъдни науки, 43, 361 – 364.

 49. BALEVSKI, N., S. SIMOVA, S. DRAGANOVA, 2006. Beneficial organisms (entomopathogens, predators and parasitoids) on the phytophagous pests of peach biocoenoses in Bulgaria. International Conference “Balkan Economic Reconstruction and Ecology – 2006”, BalkanireCo’06, Sofia, June 21st – 23rd, 2006, Ecology & Industry, v. 8, No 1-2, 189 – 191.

 50. DRAGANOVA, S., S. SIMOVA. 2007. Lethal effect of blastospores and conidia of isolates of entomopathogenic fungi (Deuteromycotina) to Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in the field. Yearbook for Plant Protection, vol. 18, Skopje, 62 – 65.

 51. DRAGANOVA, S., D. takov, d. doychev, 2007. Bioassays with isolates of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. and Paecilomyces farinosus (Holm.) Brown & Smith against Ips sexdentatus Boerner and Ips acuminatus Gyll. (Coleoptera: Scolytidae). Plant Science, 44, №1, 24 – 28

 52. BALEVSKI, N., S. SIMOVA, M. KOJUHAROVA, S. DRAGANOVA, N. ATANASOV, 2007. Development, achievements and perspectives of biological and integrated pest control in Plant Protection Institute, Bulgaria. Plant Science, 44, N 3, 225 – 229.

 53. BALEVSKI, N., H. DRAGANOV, M. VELICHKOVA-KOJUHAROVA, S. DRAGANOVA, 2007. Beneficial organisms (entomopathogens and entomophagous) on pests in the biocoenoses of cabbage in Bulgaria. Plant Science, 44, N 3, 230 – 235.

 54. ДРАГАНОВА, С., ОБРЕТЕНЧЕВ, Д., ОБРЕТЕНЧЕВА, А., 2007. Вирулентност на изолати на ентомопатогенната гъба Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. спрямо три вида складови неприятели от разред Coleoptera. Acta Entomologica Bulgarica, 13, No 3, 4, 63 – 70.

 55. DRAGANOVA, S., E. STANEVA, D. GEORGIEVA, 2007. Bioassays with isolates of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. against adults of Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae). Acta Entomologica Bulgarica, 13, No 3, 4, 104 – 111.

 56. BALEVSKI, N., S. SIMOVA, S. DRAGANOVA, 2008. Biodiversity of beneficial organisms (entomopathogens, predators and parasitoids) in the biocoenoses of oil-bearing rose in Bulgaria. Plant Science, 45, 115 – 122.

 57. DRAGANOVA, S., E. STANEVA, 2008. Virulence of isolates of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuillemin to adults of Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Bruchidae). In: Integrated Protection of Stored Products, IOBC/wprs Bull., v. 40, 149 – 154.

 58. Draganova, S., Donkova, R., Georgieva, D., 2008. Impact of strains of entomopathogenic fungi on some main groups of soil microorganisms. J. Plant Protection Research, vol. 48, No. 2, 169 – 179.

 59. DRAGANOVA, S., 2008. Natural occurred mycoses on the grasshopper Dociostaurus maroccanus Thunbg. (Orthoptera: Acrididae) in Bulgaria. In: Proc. of International Conference “Contemporary state and development prospects of microbiology and biotechnology”, June 2-6, 2008, Minsk, Belarus, Vol. 2, 363 – 365.

 60. БАЛЕВСКИ, Н., С. СИМОВА, С. ДРАГАНОВА, 2009. Исследование комплекса биоагентов в связи с их сохранением при интегрированном производстве фруктов в Болгарии. Информационный бюллетень ВПРС МОББ, 39, 24 – 29.

 61. Draganova, S., Donkova, R., Georgieva, D., 2009. Antibacterial activity of strains of the entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin and Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. to some soil bacteria. Plant Protection, vol. 20, No 20, Skopje, 76 – 80.

 62. DRAGANOVA, S., F. Zidan, D. OBRETENCHEV, 2009. Bioassays with dry conidia of isolates of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. against Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae), In: Integrated Protection of Stored Products, IOBC/wprs Bull., in press

 63. DRAGANOVA, S., S. SIMOVA, 2009. Susceptibility of Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) to isolates of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana. Pesticides & Phytomedicine, 25 (1), 51 – 57.

 64. DRAGANOVA, S., D. Takov, D. Doychev, 2009. Naturally occurred entomopathogenic fungi on three bark beetle species (Coleoptera: Curculionidae) in Bulgaria. Pesticides & Phytomedicine, 25 (1), 59 – 63.

ІІІ. Доклади, изнесени на конференции и симпозиуми (резюмета)
 1. ЕНЧЕВА, Л., С. ДРАГАНОВА, 1981. Проучвания върху активните субстанции, продуцирани от паразитната гъба Aphanocladium album Gams. В : Сб. резюмета на научните доклади (ХІ републикански симпозиум на младите научни работници и специалисти от селското стопанство и хранителната промишленост, Казанлък, 09. – 11. 12. 1981), изд. от НЦНТИ при НАПС, с. 14

 2. ДРАГАНОВА, С., Е. СТАНЕВА, 1988. Методика скрининга штаммов грибов рода Beauveria по их вирулентности для имаго фасолевой зерновки (Acanthoscelides obtectus Say). В: Сб. материалов І болгаро – советского симпозиума с международным участием по микробиальным пестицидам, 24 – 26. 10. 1988, Пловдив, с. 55

 3. LECHEVA, I., S. DRAGANOVA, 1996. Virulence of strain 257 of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. to different hosts. In: Proceedings of XX International Congress of Entomology, August 25 – 31, 1996, Firenze, Italy, p. 692

 4. VALCHEVA, R., S. DRAGANOVA, 1997. Study of the lethal effect of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. to Myzus persicae Sulz. In: Abstracts of International Conference on Plant Protection, October 21 – 23, 1997, Varna, Bulgaria, p. 15

 5. VELITCHKOVA – KOZUHAROVA, M., S. DRAGANOVA, 1997. Effect of different pathogens used individually and in combinations to Agrotis exclamationis L. In: Abstracts of International Conference on Plant Protection, October 21 – 23, 1997, Varna, Bulgaria, p. 15

 6. DRAGANOVA, S., R. TOMOV, 1997. A Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. strain against caterpillars of Leucoptera malifoliella Costa (Lyonetiidae, Lepidoptera). In: Abstracts of International Conference on Plant Protection, October 21 – 23, 1997, Varna, Bulgaria, p. 15 – 16

 7. DRAGANOVA, S., 2002. Entomophthoroses in natural populations of aphids (Homoptera: Aphididae) – pests on cereals and oil-bearing crops. In: Program and abstracts of the Tenth congress of the Bulgarian microbiologists, Plovdiv, October 9th – 12th, 2002, 257 - 258.

 8. DRAGANOVA, S., S. SIMOVA, 2003. Virulence of blastospores of entomopathogenic fungi isolates to Tetranychus urticae K. (Acarina: Tetranychoidea). Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, 10eme session scientifique, Sofia’03, Partie II, Tome 96, livre 4, 249 – 253.

 9. ВЕЛИЧКОВА-КОЖУХАРОВА, М., С. ДРАГАНОВА, 2003. Вирусни и гъбни патогени при лабораторно отглеждани нощенки от род Agrotis (Lepidoptera: Noctuidae). Доклад на 7-ма Национална конференция по ентомология с международно участие, 29 – 30 септември 2003 г., София

 10. DRAGANOVA, S., S. SIMOVA, 2009. Investigation on the virulence of isolates of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana to Tetranychus urticae K. (Acarina, Tetranychoidea). Proc. VI Congress of Plant Protection and International Biological Pest Control Symposium, IOBC/eprs, 23rd - 27th Nov. 2009, Zlatibor, Serbia, Book 2, 163 – 164.

 11. DRAGANOVA, S., D. Takov, D. Doychev, 2009. Naturally occurred entomopathogenic fungi on three species of bark beetles from Scolytidae in Bulgaria. Proc. VI Congress of Plant Protection and International Biological Pest Control Symposium, IOBC/eprs, 23rd - 27th Nov. 2009, Zlatibor, Serbia, Book 2, 164 – 165.

 12. Takov, D., D. Doychev, A. Linde, S. DRAGANOVA, D. PILARSKA, 2010. Occurrence and prevalence of pathogens of bark beetles (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Bulgaria. In: Proc. of Scientific Conference “Biodiversity and Environment”24th – 25th June 2010, Sofia, 40 -41.

ІV. Научно–приложни постижения – патенти
 1. ДРАГАНОВА, С., Е. ВИДЕНОВА, 1989. Щам 48М от вида Beauveria bassiana, подходящ за производство на гъбен инсектицид. Патент за изобретение № 47966 от 08. 06. 1994 (Авторско свидетелство № 47966 от 04. 04. 1989), 5 с.

V. Методики и технологии
 1. ДРАГАНОВА, С., Е. СТАНЕВА, 1989. Методика за стандартизация и биооценка на гъбни препарати. (Протокол от съвещание на Международната работна група по стандартизация на методите за оценка на гъбни биопрепарати, Яблоне (Варшава), Полша)

 2. ДРАГАНОВА, С., 1990. Технология за производство на гъбен препарат за растителна защита “Бовицид”. (Протокол за приемане изпитанията по моделното внедряване на технологията; Технологичен регламент за производството на бовицид; Отраслова нормала за препарат за растителна защита бовицид)

 3. Станчева, Й., Боровинова, М., Андреев, Р., Калинова, Щ., Балевски, Н., Симова, С., Велчева, Н., Станева, Е., Драганова, С., Арнаудов, В., Колев, К., Стоев, А., Ранкова, З., Георгиева, М., 2008. Ръководство за интегрирано управление на вредителите при овощни култури, изд. МЗХ, 152 с.

VІ. Научно – популярни статии
 1. ВИДЕНОВА, Е., М. ВЕЛИЧКОВА – КОЖУХАРОВА, С. ДРАГАНОВА, 1994. Природата може да парира вредните видове и без тоталната намеса на химията. Растителна защита, 4, 15 – 16


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница