Списък на публикациите на доц д-р Щелияна Христова Калинова от 1999 до 2010 годДата16.05.2017
Размер58.06 Kb.
Списък

на публикациите на доц. д-р Щелияна Христова Калинова от 1999 до 2010 год.

Научни

 1. Желязков Ил, З. Златков. Щ.Калинова, 1999. Реакция на RR-хибриди царевица след третиране с хербицида Раундъп Биосила. Растениевъдни науки,36, 505-509

 2. Желязков И., Щ. Калинова, 2000. Влияние на глифозат върху добива и качеството на RR –хибриди царевица. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 3,4, (482 – 489)

 3. Калинова Щ., Ив.Жалнов, Ив.Янчев, 2000. Влияние на комбинираното действие на Стомп 33 ЕК и Мистрал 4 СК върху плевелите при царевицата. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 3, 6, (705 -712)

 4. Калинова Щ., Цв.Христева, 2001. Влияние на имазаквин върху Azotobacter chroococcum и върху някои почвени микроорганизми. Десети юбилеен международен симпозиум “Екология’ 2001”, електронно издание, Бургас, България

 5. Христева Цв., Щ. Калинова, С. Наумова, 2001. Влияние на някои хербициди и синтетични полимери върху почвената микрофлора. Десети юбилеен международен симпозиум “Екология’ 2001”, електронно издание, Бургас, България

 6. Калинова Щ., Цв. Христева, 2001. Проучване ефективността и селективността на хербицидни препарати на база ацетохлор при тютюн Виржиния 330. Влияние на ацетохлора върху добива и качеството на тютюна. Научни трудове на АУ – Пловдив, т. XLVI, кн. 1, с. 375-380

 7. Êàëèíîâà. Ù., 2001. Áèîëîãè÷íà åôåêòèâíîñò íà íÿêîè âåãåòàöèîííè õåðáèöèäи при тютюн Виржиния. Научни трудове на АУ, т. ХLVI, кн. 2

 8. Êàëèíîâà Øò., Â. Ñïàñîâ.,2001. Ðåçóëòàòè îä ïðèìåíàòà íà íåêîè õåðáèöèäè êàj òóòóíîò âèðöинèjа во Р. Бугариjа. Тутун, vol. 52, № 7 – 8, ñ. 223 – 230, 2002

 9. Калинова Шт., В.Спасов., 2002. Влиjание на хербицидите врз хемискиот состав на ориенталските тутуни. Тутун, vol. 52, №11 – 12, ñ. 328 – 332

 10. Желязков Ил., Щ. Калинова, 2002. Нови технологични решения за борба с плевелите при царевицата. Юбилейна научна конференция “100 години от рождението на акад. П. Попов”, Научни трудове, том. XLVII, кн. 1, стр. 253-258

 11. Христева Цв., Щ. Калинова, 2002. Влияние на някои хербициди на база ацетохлор върху почвената микрофлора. Сборник доклади от Втора балканска научна конференция “Качество и ефективност на производството, обработката и преработката на тютюна”, стр. 167-173, Пловдив

 12. Калинова Щ. , 2002. Проучване на нови хербициди при тютюна. Сборник доклади от Втора балканска научна конференция “Качество и ефективност на производството, обработката и преработката на тютюна”, стр. 191-201, Пловдив

 13. Stancheva A., I. Lecheva, S. Kalinova, 2003. Theoretical and practical bases of the control of Chondrilla juncea L. 12th International Symposium of Ecology, June, 2-6, Sunny beach Bulgaria. Scientific Publications Vol. II, Ecology, book 2

 14. Kalinova Sh., Ch. Yancheva, 2004. Studies on new technologies for biological recultivation in systems in dump. Journal of Environmental Protection and Ecology 5, No 1, 166-170

 15. Kalinova Sh., 2004. Efficiency of alternative systems for control of Orobanche ramoza L. in tobacco. Journal of Environmental Protection and Ecology 5, No 2, 292-296

 16. Zhelyazkov I., Z. Zlatev and Sh. Kalinova, 2004. Investigation of the Gliphosate Impact on the Leaf Gas Exchange and the Photosynthetic Pigments Content in Some Perennial Weeds. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 10, 439-446

 17. Ангелов Ил., Щ.Калинова, 2005. Изследване влиянието на някои хербициди върху добива и качеството на едролистен тютюн. Сборник научни трудове „60 години ИТТИ”, с. 244-250

 18. Nikolov P., Bozukov H., Kalinova Sh., Tomeva E., Balchev B. Assessment of brume rape (Orobanchae spp.) infestation in Macedonia, Haskovo and Djebel tobacco regions. Proceeding of articles – Ist Congress of plant protection, Ohrid, 28.XI.-2.XII.c. ?

 19. Kalinova Sh., Nikolov P., Tomeva E., Bozukov H., 2005. Weed management and entering into a card index on land under tobacco in Republic of Bulgaria. Proceeding of articles – Ist Congress of plant protection, Ohrid, 28.XI.-2.XII.,c. 145-148

 20. Bozukov H., Nikolov P., Tomeva Ekaterina, Kalinova Stelijana, Getov N., Novodrianova Sonia, Georgiev I., 2005. Observation and enter into a card index the infestation of broom rape on tobacco (Orobanche spp.) in Macedonian and Djebel tobacco regions. Proceeding of articles – Ist Congress of plant protection, Ohrid, 28.XI.-2.XII., c. 247-250

 21. Калинова Щ., П. Николов, Е. Томева, Х. Бозуков. 2005. Проучване на заплевеляването при едролистен тютюн в района на Пазарджик. Сп. Растениевъдни науки, ХLIII, № 5, с. 464-468
 1. Анастасов Хр., Щ. Калинова. 2007. Заплевеляване на необработваеми площи в района на Пловдив с видове от род Ornithogalum L. Растениевъдни науки, ХLIII, № 6, с. 551-554

 2. К. Сапунджиева, Щ. Калинова, Й. Карталска, М. Найденов, 2008. Влияние на хербицида пендиметалин върху почвената микрофлора. Почвознание, агрохимия и екология, год. XLII, № 3

 3. К. Сапунджиева, Щ. Калинова, Й. Карталска, М. Найденов, С. Шилев, 2008. Влияние на хербицида пендиметалин върху ризосферната микрофлора при тютюн. Сп. Растениевъдни науки, 45, с. 476-480

 4. Х. Анастасов, Щ. Калинова, 2009. Влияние на оксифлуорфена върху някои анатомични показатели при листата на ориенталски тютюн (Nicotiana tabacum L.) Сп. Растениевъдни науки, 46, с. 265-268

 5. И. Желязков, Щ. Калинова, И. Жалнов, М. Димитрова, 2010. Влияние на някои хербициди при царевицата върху добива и качеството на ечемик и кръмно цвекло. Сп. Растениевъдни науки, vol. XLVII 2, с. 102-107

Учебници и ръководства за упражнения


 1. Жалнов Ив., М. Димитрова, Щ. Калинова, Т. Тонев, 2001. Ръководство за упражнения по общо земеделие. Акад. изд. на АУ – Пловдив

 2. Тонев Т., Ил. Желязков, Щ. Калинова, М. Димитрова, Ив. Жалнов, 2002. Ръководство за упражнения по хербология. Акад. изд. на АУ – Пловдив

 3. Спасов В., М. Димитрова, Ив. Жалнов, Т. Тонев, Щ. Калинова, 2004. Земеделие. Акад. изд. на АУ – Пловдив

 4. Димитрова М., Щ. Калинова, Ив. Жалнов, Т. Тонев, Ил. Желязков, 2006. Ръководство за упражнения по общо земеделие. Акад. изд. на АУ – Пловдив

 5. Тонев Т., М.Димитрова, Щ.Калинова, Ив.Жалнов, В.Спасов, 2007. Хербология. Акад.изд на АУ – ПловдивКниги, методики, инструкции


 1. Калинова Щ. (съавтор), 2006. Методика за отчитане и картотекиране на заплевеляването при основни полски култури, МЗГ, НСРЗ, София

 2. Калинова Щ. (съавтор), 2006. Правила за добра растителнозащитна практика в земеделието. МЗГ, НСРЗ, София
 1. Станчева Й., Ив. Лечева, Щ. Калинова, 2007. Болести, неприятели и плевели по земеделските култури. Зърнено-житни култури, изд. Пенсофт, София-Москва
 1. Станчева Й., М. Боровинова, Р. Андреев, Щ. Калинова, 2008. Ръководство за интегрирано управление на вредителите при овощните култури. МЗХ, НСРЗ, София


Научно-популярни статии

 1. Калинова Щ., 2000. Новите хербициди в технологията на отглеждане на ориенталски и едролистен тютюн. Растителна защита, кн. 6, с. 17

 2. Харизанов А., Б. Наков, Щ. Калинова, 2001. Кой вреди по ябълката ? Библиотека РЗ, кн. 1, Растителна защита, кн. 1

 3. Калинова Щ., 2001. Заплахата от плевелите е сериозна. Растителна защита, кн. 2, с.15 – 18

 4. Калинова Щ., Хр. Янчева, 2001. Нови технологични решения при биологичната рекултивация на хвостохранилища. Растителна защита, кн. 6, с.11 – 13

 5. Калинова Щ., 2002. Борбата с плевелите при зърнените култури със слята повърхност – проблем № 1. Растителна защита, кн. 1, с.12 – 13

 6. Калинова Щ., 2002. Най-често срещаните плевелни видове. Растителна защита, кн. 1, с. 13 – 15

 7. Калинова Щ., 2002. Борба с плевелите при слънчогледа. Агроном, , кн.3, с. 33 – 34

 8. Калинова Щ., 2002. Нови хербициди при тютюна на полето. Растителна защита, кн. 3, с. 26 – 27

 9. Калинова Щ., 2002. Борба с плевелите в овощните градини през лятото. Агроном, кн. 6, с. 27

 10. Тодорова М., Щ. Калинова, Хр. Бозуков., 2003. Технически култури – тютюн. Растително-защитен календар. Сп. Растителна защита, бр. 1, стр. 27-30

 11. Калинова Щ., 2003. Плевелите са опасни съперници на тиквовите култури през цялата вегетация. Сп. Растителна защита, бр. 4, с. 13-14

 12. Шиндрова П., В. Енчева, Щ. Калинова, 2004. Слънчоглед – болести и плевели. Сп. Растителна защита, бр. 2, с. 5-9

 13. Калинова Щ., 2004. Опазване на овощните градини от плевели през летния сезон. Сп. Растителна защита, бр. 5, с. 14-15

 14. Калинова Щ. , 2004. Борба с плевелите при соята. Сп. Растителна защита, бр. 7, с. 11-13

 15. Калинова Щ. И. Ангелов, 2005. Влияние на някои хербициди върху добива и качеството на едролистен тютюн. Сп. Растителна защита, бр. 1, с. 15-16

 16. Калинова Щ., 2005. Как да опазим пипера от плевели. Сп. Растителна защита, бр. 4, с. 37-38

 17. Калинова Щ. 2006. Комплексният подход срещу плевелите в царевицата е гаранция за успех. Сп. Растителна защита, бр. 2, с. 13-16

 18. Калинова Щ. , 2006. Вторичното заплевеляване на тютюна не бива да се подценява. Сп. Растителна защита, бр. 5, с. 18-19

 19. Калинова Щ., 2006. Борба с плевелите при сливата. Сп. Растителна защита, бр. 3

 20. Калинова Щ. , 2006. Ефикасност на нови почвени хербициди при тютюн Виржиния. Сп. Земеделие, бр., с. 11-12

 21. Щ. Калинова, Ил. Желязков., 2007. Плевелите са сериозна конкуренция в лозята. Сп. Растителна защита, бр. 5

 22. Щ. Калинова, 2007. Над 20 плевела “тормозят” соята. Сп. Растителна защита, бр. 7

 23. Калинова Щ., 2008. Особености в отглеждането са сериозна предпоставка за масовото намножаване на плевелите. Сп. Растителна защита, бр. 6, с.12-15

 24. Калинова Щ., 2009. Не подценявайте конкуренцията на плевелите. Сп. Растителна защита, бр. 1, с.18-19

 25. Калинова Щ., 2010. Познавате ли плевелите? Див овес, полска лисича опашка, ветрушка. Сп. Растителна защита, бр. 1, с.42-44

 26. Калинова Щ., 2010. В борбата срещу плевелите хербицидите заемат ключова позиция. Сп. Растителна защита, бр. 3, с.20-23

 27. Калинова Щ., 2010. Познавате ли плевелите – свиница, обикновен и пълзящ щир, дива бамя? Сп. Растителна защита, бр. 4, с.29-30

 28. И. Желязков, Калинова Щ., 2010. Ефикасни хербициди в лозята за добър и сигурен резултат. Сп. Растителна защита, бр. 5, с.27-28
 1. Калинова Щ., 2010. Познавате ли плевелите – балур, троскот, пирей? Сп. Растителна защита, бр. 5, с.28-33


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница