Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна Приложения към глава 2 „Национално третиране и достъп на стоки до пазара“страница1/22
Дата23.09.2016
Размер4.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 9.4.2010 г.

COM(2010) 137 окончателен

ПРИЛОЖЕНИЕ II (ЧАСТ 1)

Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна

Приложения към глава 2 „Национално третиране и достъп на стоки до пазара“ПРИЛОЖЕНИЕ 2-A

ПРЕМАХВАНЕ НА МИТА

1. Освен ако в графика за премахване и намаляване на митата на страната по споразумението, включен в настоящото приложение, не е предвидено друго, за премахването на митата от всяка от страните се прилагат следните поетапни категории в съответствие с член 2.5.1:

а) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „0“ в графика на страна по споразумението, отпадат напълно и такива стоки се освобождават от всякакви мита, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

б) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „2“ в графика на страна по споразумението, отпадат на три равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

в) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „3“ в графика на страна по споразумението, отпадат на четири равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита1;

г) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „5“ в графика на страна по споразумението, отпадат на шест равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

д) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „6“ в графика на страна по споразумението, отпадат на седем равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

е) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „7“ в графика на страна по споразумението, отпадат на осем равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

ж) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „10“ в графика на страна по споразумението, отпадат на 11 равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

з) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „12“ в графика на страна по споразумението, отпадат на 13 равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

и) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „13“ в графика на страна по споразумението, отпадат на 14 равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

й) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „15“ в графика на страна по споразумението, отпадат на 16 равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

к) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „18“ в графика на страна по споразумението, отпадат на 19 равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

л) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „20“ в графика на страна по споразумението, отпадат на 21 равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

м) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „10-A“ в графика на страна по споразумението, се намаляват с пет процента от базовата ставка на датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Митата се намаляват с допълнителни пет процента от базовата ставка на първия ден от година трета, с допълнителни седем процента от базовата ставка на първия ден от година четвърта и с допълнителни седем процента от базовата ставка всяка следваща година до година шеста включително. Митата се намаляват с допълнителни 10 процента от базовата ставка на първия ден от година седма и с допълнителни 10 процента от базовата ставка на първия ден от година осма. Митата се намаляват с допълнителни 12 процента на първия ден от година девета, с допълнителни 17 процента от базовата ставка от първия ден на година 10 и с допълнителни 20 процента от базовата ставка на първия ден от година 11, а след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

н) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „10-Б“ в графика на страна по споразумението, се намаляват на 20 процента ad valorem на датата на влизане в сила на настоящото споразумение и се запазват на равнище 20 процента ad valorem до година втора. Считано от първия ден на година трета, митата отпадат на девет равни по размер годишни етапа и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

о) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „12-A“ в графика на страна по споразумението, се запазват на базовите ставки през години от първа до девета. Считано от първия ден на година 10, митата отпадат на четири равни по размер годишни етапа и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

п) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „16-А“ в графика на страна по споразумението, се намаляват на 30 процента ad valorem на 16 равни по размер годишни етапа с начало датата, на която настоящото споразумение влиза в сила, и такива стоки се освобождават от всякакви мита, считано от първия ден на година 17 нататък;

р) към митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „Т-A“, се прилагат следните разпоредби:

i) за стоки, внесени в Корея между 1 май и 15 октомври, митата отпадат на 18 равни по размер годишни етапа с начало датата на влизане в сила на настоящото споразумение, и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита; и

ii) за стоки, внесени в Корея между 16 октомври и 30 април, митата се намаляват на 24 процента ad valorem на датата на влизане в сила на настоящото споразумение и се запазват на равнище 24 процента ad valorem до година втора. Считано от първия ден на година трета, митата отпадат на четири равни по размер годишни етапа и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

с) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „Т-Б“, са предмет на следните разпоредби:

i) за стоки, внесени в Корея от 1 септември до края на февруари, митата се запазват на базовите ставки; и

ii) за стоки, внесени в Корея между 1 март и 31 август, митата се намаляват на 30 процента ad valorem на датата на влизане в сила на настоящото споразумение и се запазват на равнище 30 процента ad valorem до година втора. Считано от първия ден на година трета, митата отпадат на шест равни по размер годишни етапа и след тази дата такива стоки се освобождават от всякакви мита;

т) митата върху стоки с произход, предвидени в позициите от поетапна категория „Д“, се запазват на базовите ставки;

у) задълженията по настоящото споразумение, засягащи митата, не се прилагат по отношение на позициите в поетапна категория „Ч“. Нищо в настоящото споразумение не засяга правата и задълженията на Корея по отношение на нейното изпълнение на ангажиментите, определени в документа на СТО WT/Let/492 (Утвърждаване на измененията и корекциите към списък LX-Република Корея) от 13 април 2005 г., и измененията в него.

2. Базовата митническа ставка и поетапната категория за определяне на междинна митническа ставка на всеки етап на намаляване за дадена позиция са посочени за съответната позиция в графика на всяка от страните.

3. Митническите ставки в междинните етапи се закръглят надолу, най-малко до най-близката 10-та част от процента или, ако митническата ставка е изразена в парични единици, най-малко до най-близката десета част от един евроцент за ЕС като страна по споразумението и до най-близкия корейски вон за Корея.

4. За целите на настоящото приложение и графика на страната по споразумението, всяко годишно намаление влиза в сила на първия ден на съответната година, както е определено в параграф 5.

5. За целите на настоящото приложение и допълнение 2-A-1:

а) година първа означава 12-месечният период, който започва да тече от датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

б) година втора означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на една година от влизането в сила на настоящото споразумение;

в) година трета означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на втората година от влизането в сила на настоящото споразумение;;

г) година четвърта означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на третата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

д) година пета означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на четвъртата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

е) година шеста означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на петата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

ж) година седма означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на шестата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

з) година осма означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на седмата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

и) година девета означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на осмата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

й) година 10 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на деветата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

к) година 11 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на десетата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

л) година 12 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на единадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

м) година 13 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на дванадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

н) година 14 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на тринадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

о) година 15 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на четиринадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

п) година 16 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на петнадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

р) година 17 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на шестнадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

с) година 18 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на седемнадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

т) година 19 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на осемнадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

у) година 20 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на деветнадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение;

ф) година 21 означава 12-месечният период, който започва да тече от навършването на двадесетата година от влизането в сила на настоящото споразумение.

График на Корея за премахване на митата

Общи забележки

1. Връзка с Хармонизираната митническа тарифа на Корея (ХМТК). Разпоредбите на настоящия график в общия случай са изразени в контекста на ХМТК и тълкуването на разпоредбите на настоящия график, включително продуктовия обхват на подпозициите на настоящия график, се урежда от общите забележки, забележките към разделите и забележките към главите на ХМТК. Доколкото разпоредбите на настоящия график са идентични със съответните разпоредби на ХМТК, разпоредбите на настоящия график имат същото значение като съответните разпоредби на ХМТК.2. Базови ставки на митата. Базовите ставки на митата, определени в настоящия график, отразяват корейските ставки на митата при третиране като най-облагодетелствана нация, в сила от 6 май 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2-A

График на Корея за премахване на митата

ХСК 2007 

Описание

Базова ставка

Поетапна категория

Защитни мерки

0101101000

Коне (за развъдни стопанства)

0

0

 

0101109000

Други

8

5

 

0101901010

Коне за надбягвания

8

5

 

0101901090

Други

8

5

 

0101909000

Други

8

10

 

0102101000

Млекодайни крави

89,1

0

 

0102102000

Едър рогат добитък

89,1

0

 

0102109000

Други

89,1

0

 

0102901000

Млекодайни крави

40

15

 

0102902000

Едър рогат добитък

40

15

 

0102909000

Други

0

0

 

0103100000

Чистопородни разплодни животни

18

0

 

0103910000

С тегло под 50 kg

18

10

 

0103920000

С тегло 50 kg или повече

18

10

 

0104101000

Чистопородни разплодни животни

0

0

 

0104109000

Други

8

0

 

0104201000

Млекодайни кози

8

10

 

0104209000

Други

8

0

 

0105111000

Чистопородни разплодни животни

9

0

 

0105119000

Други

9

0

 

0105120000

Пуйки

9

0

 

0105191010

Чистопородни разплодни животни

0

0

 

0105191090

Други

18

0

 

0105199000

Други

9

0

 

0105941000

Чистопородни разплодни животни

9

0

 

0105949000

Други

9

3

 

0105991010

Чистопородни разплодни животни

0

0

 

0105991090

Други

18

0

 

0105992000

Пуйки

9

0

 

0105999000

Други

9

0

 

0106110000

Примати

8

0

 

0106120000

Китове, делфини и морски свине (бозайници от разред Китоподобни/Cetacea); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни/Sirenia)

8

0

 

0106191000

Кучета

8

3

 

0106192010

Чистопородни разплодни животни

0

0

 

0106192090

Други

8

0

 

0106193000

Елени

8

10

 

0106194000

Мечки

8

0

 

0106195010

Чистопородни разплодни животни

0

0

 

0106195090

Други

8

0

 

0106196010

Чистопородни разплодни животни

0

0

 

0106196090

Други

8

0

 

0106199000

Други

8

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница