Справка за научните приноси във връзка с конкурса за заемане на академична длъжност ‘професор’ по научната специалност ‘Растениевъдство”



Дата06.03.2017
Размер51.12 Kb.
доц. д-р ДИМИТЪР ДЖИЛЯНОВ

Справка за научните приноси във връзка с конкурса за заемане на академична длъжност ‘професор’ по научната специалност ‘Растениевъдство”

По-важните приноси са в областта на повишаване на устойчивостта на културните растения към неблагоприятни условия на средата.



  • Разработване на ефективни системи за изпитване на реакцията на растенията към стрес и провеждане на физиологични, биохимични и молекулярни изследвания при едногодишни и многогодишни растителни видове.

Наличието на ефективни и обективни системи за изпитване на реакцията на растенията към стрес е много важна предпоставка за разграничаване на устойчиви и чувствителни генотипове, която в крайна сметка прави възможно и по-доброто характеризиране на формите чрез физиологични, биохимични и молекулярни методи. Ценността на такива системи нараства, ако те може да бъдат приложени при повече растителни видове. Например, използването на ПЕГ или високи концентрации на сол, като осмотичен агент дава възможност за отбор на устойчиви форми при тютюн (Konstantinova et al., 2002), малина (Georgieva et al., 2004), топола (Brosché et al., 2005; Zapryanova et al., 2007 a, b), люцерна (Djilianov et al., 2003). Опитните постановки включват контролирани условия на средата, което дава възможност за повторяемост и прилагане на различни методи за по-нататъшно характеризиране на отбраните форми.

  • Разработване на система за пренос и експресия на гени, свързани с натрупването на осмопротектанти в растенията, които водят до повишена устойвост към засушаване и екстремни температури;

Осъществен е успешен пренос на гени, свързани с натрупването на осмопротектанти при сортове тютюн, представители на трите групи на тази култура, отглеждани у нас. Трангенните линии носят гени изолирани от други растения или от бактерии, които кодират натрупването на пролин, фруктан или глицин-бетаин. Получени са трансгенни линии, способни да преживяват при ниски и високи температури и продължително засушаване. Специално, толерантност към ниски температура след пренос на гени за натрупване на осмопротектанти е съобщена за първи път и е добре характеризирана с молесулярни, биохимични и биофизични изследвания (Konstantinova et al., 2002; Parvanova et al., 2002; Parvanova et al., 2004; Parvanova et al., 2004; Djilianov et al., 2005; Doltchinkova et al., 2013).

  • Отбрани са стабилни трангенни линии тютюн, способни за преживяват минусови температури в ранни фази от развитието си и представляващи значителен стопански интерес, като донори на устойчивост към суша и екстремни температури.

След успешен пренос на гени, кодиращи натрупването на осмопротектанти са отбрани линни тютюн, които показват стабилност в няколко последващи поколения (Т3 и Т4). Експресията на гените е стабилна, осмопротектантите са с повищени равнища и толерантността към стрес се запазва (Konstantinova ет ал., 2003; Djilianov ет ал., 2005).

  • Разработване на цялостна стратегия за изследвания върху т.нар. “възкръсващи растения” като модел на устойчивост към екстремно засушаване и възможностите за практическо приложение на натрупаните познания (Djilianov et al., 2009).

  • Разработване на системи за ин витро размножаване на възкръсващи растения и на колекция ин витро и ин виво на Хаберлея родопензис. Създадената колекция допринесе за определяне на биоразнообразието и стабилността на отделните популации на вида чрез съвременни методи;

За осигуряване на достатъчно растителен материал с контролиран произход и стабилност е разработена процедура за ин витро регенерация и размножаване (Djilianov et al., 2005). Същата се прилага вече доста години, включително и при създаването на еx situ колекция на Haberlea rhodopensis с представители на основните находища на растението у нас и в Гърция (Petrova et al., 2010). Благодарение и на тази процедура са проведени фенотипни, молекулярни и цитологични изследвания, които показват ховогенността на вида в изследваните находища и са добра предпоставка за по-нататъшни проучвания на биоразнообразието и ре-интродукцията и растението в застрашени от изчезване, находища (Petrova et al., 2013).

  • Провеждане на физиологични, биохимични и молекулярни изследвания при моделното растение Хаберлея родопензис, които разкриват механизмите на устой чивостта към стрес.

Ендемичното възкръсващо растение Haberlea rhodopensis е моделен обект заустойчивост на засушаване в редица публикации. След разработване на комплексна програма за работа (Djilianov et al., 2009) в групата по абиотичен стрес се провеждат системни изследвания на механизмите на устойчивост. Всички изследвания се провеждат с растителен материал, произведен в АБИ и при строго контролирани условия.

Определена е защитната роля срещу оксидативната компонента на засушаване и количествената динамика на редица съединения, включително захари , тотални феноли и глутатион(Djilianov et al., 2011 ).

За първи път е проведен анализ на ендогенните растителни хормони по време на стрес и възстановяване и е показана сигналната роля на натрупване на жасмониева киселина (Djilianov et al., 2013). Анализът на листа и корени показа, че жасмониевата киселина действа съвместно и дори преди абсцизиновата киселина като сигнал, включващ защитните системи на възкръсващите растения при засушаване. Постоянните високи равнища на салициловата киселина при наромални и стресови условия може да се приеме като неразделна част от набора признаци, определящи растението като предварително готово да издържа на стрес. Динамиката на ауксините и цитокинините показва,че тези хормони участват активно в системата за устойчивост.



При провеждане на cDNA AFLP анализи на листата при засушаване е установено, че 20 от общо 33 секвенирани cDNA фрагменти участват н метаболизма, транспорта, биогенезата на клетъчните стени и сигналната трансдукция или дори са регулатори на транскрипцията (Georgieva et al., 2012).


  • Изследваншя за практическо приложение на екстракти от Хаберлея родопензис за различни цели: фармация, хранителни добавки, растителна защита и т.н.

Благодарение на разработени в АБИ, методики за екстракция и характеризиране на биоактивни молекули от листа на Haberlea rhodopensis (Berkov et al., 2011) са започнати интензивни изследвания за възможно практическо приложение в различни направления. Показана е антиоксидантна активност (Ionkova et al., 2009) и стимулиране на защитните механизми при рак на простатата на ниво клетъччни култури (Hayrabedyan et al., 2013); доказана е висока антиоксидантна активност, сравнима с тази на на-употребяваните чайове (Shopova et al., 2012). Съвсем ново направление е и възможността за използване на екстректи от Haberlea rhodopensis в растителната защита. Показано е подтискане на растежа на култури на опасни патогени в лабораторни условия (Mojankova et al., 2013) и стимулиране на растежа на други (Mojankova et al., 2013 ). Въпреки че изследванията са в относително ранен етап те са много добра предпоставка за практическо приложение с научна и търговска стойност.

  • Разработване на цялостна система за осигуряване на биобезопасността и оценка на риска в АБИ, във връзка с получаването на разрешение за работа с ГМО в института. Отговорник по биобецопасността в АБИ.

  • Активно участие в публични прояви за популяризиране на постиежията на селскостопанската ни наука, на постиженията на растителната биотехнология и по специално на АБИ за постигане на устойчиво развитие на селското стопанство и повишаване на качеството на живот.

Многобройни участия в публични дискусии, организирани от правителствени и неправителствени организации по въпросите на ГМО. Участия в ТВ и радио-предавания, свързани с прилагането на растителната биотехнология за устойчиво развитие на селското стопанство и повишаване на качеството на живот. Публикации и интервюта по същата тема (Djilianov, Atanassov, 2004; Atanassov et al., 2007; сп. Екология & бизнес, 2008; ГЕО, 2009). Основен организитаро на провеждането на национални младежки конкурси за есета на теи, свързани с възприемането на новите технологии, устойчивото развитие и повишаване на качеството на живот.




Каталог: files -> Dimitar%20Djilianov
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
Dimitar%20Djilianov -> 5. Публикации и цитирания към 10. 11. 2013 димитър джилянов
Dimitar%20Djilianov -> 4. списък на публикациите на димитър джилянов след избирането му за доцент


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница