Създаване на биологични трайни насаждения от арония със система за капково напояване, изграждане на оранжерия за зеленчуци със субстратктно отглеждане и на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и закупуване на земеделскаДата19.07.2018
Размер55.4 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на „АГРОНИА“ ЕООД, гр. София за инвестиционно предложение за “Създаване на биологични трайни насаждения от арония със система за капково напояване, изграждане на оранжерия за зеленчуци със субстратктно отглеждане и на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и закупуване на земеделска техника“ с местоположение – имоти с идентификационни №№30962.68.2, 30962.68.4, 30962.68.5, 30962.68.6, 30962.68.10, 30962.68.11, 30962.893.68.13, 30962.893.2 30962.893.3, попадащи в местност „Кантона”, в землището на гр. Златарица, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Според представеното уведомление за инвестиционно предложение може да се обобщи следното:

ИП обхваща имоти с идентификационни №№30962.68.2, 30962.68.4, 30962.68.5, 30962.68.6, 30962.68.10, 30962.68.11, 30962.893.68.13, 30962.893.2 30962.893.3 , попадащи в местност „Кантона”, в землището на гр. Златарица. Имотите се ползват на основание аренден договор със собственика на имотите.

Цел на ИП е да се създаде ефективно в технологично и икономическо отношение високодобивно биологично сетрифицирано производство на зеленчуци, като се: • засеят биологични трайни насаждения от арония, с площ 61,593 дка,

 • изгради стопанска постройка за съхранение на инвентар и селскостопанска продукция,

 • закупуване на земеделска техника за обработване на насажденията,

 • изгради оранжерия за зеленчуци със субстратктно отглеждане,

 • изгради ограда с метална мрежа и колове.

Дейностите, свързани с изграждане на стопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и на оранжерия за зеленчуци със субстратктно отглеждане ще се осъществят върху имоти с идентификационни №№30962.893.2 и 30962.893.3, находящи се в местност „Кантона”, землището на гр. Златарица, област Велико Търново. Предвидено е постройката да е с размери 9 метра на 25 метра и с площ 225 квадратни метра. Оранжерията ще е с площ 5 дка.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение се предвижда осъществяването на следните процеси: • Първи етап: почистване и предсеитбена обработка на земята, върху която ще се осъществи създаването на нови насаждения от арония;

 • Втори етап: изграждане на заграждения от метална мрежа и колове;

 • Трети етап: засаждане на биологичен разсад от арония на горупомената площ;

 • Четвърти етап: изграждане на система за капково напояване;

 • Пети етап: изграждане на постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар;

 • Шести етап: изграждане на оранжерия за зеленчуци със субстрактно отглеждане;

 • Седми етап: внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Общата площ на имотите, върху които е планирано да се осъществи инвестиционното предложение е 72,321 дка.

Върху целия масив е предвидено и изграждането на система за капково напояване. Посредством нея ще бъде повишен както добива на плодове, така и тяхното качество чрез намаляване негативното въздействие на продължителното засушаване и дълги периоди на безводие през лятото. Системата за капково напояване ще подобри цялостното състояние на насажденята, като същите ще станат по-издържливи на болести, неприятели и измръзване. В допълнение, системата за капково напояване ще позволи максимално опазване на околната среда, поради минимизиране на разхода на вода и оптимизиране на процеса на поливане.

За водоснабдителната система се предвижда използване на резервоар за вода с обем 100 кубични метра, монтиран на открито. Водоснабдяването на стопанството ще се реализира чрез закупена от „Буковец” ЕООД вода. Поливните дейности ще се осъществяват основно през летните месеци (юни, юли, август). Броят поливки, в зависимост от необходимостта за извършването им е от 2 до 3 на година.

Оранжерията ще е със субстрактно отглеждане. Предвидено е нейната площ да е 5 дка.

Ще се закупи следната земеделска техника:

ПРОДУКТ

МОДЕЛ
Трактор Hittner

Ecotrac 40

Вентилаторна пръскачка

 

Хидравлична фреза

GS-100/R

Ямокопател

SZ/H-25/50

Шредер за преден и заден навес

RB-180/PT

Приставка за предна навесна система форклифт

PHW

Хидравлична система за окопаване

PH-35/8

Ремарке товарно

BRT228

Сеялка с торачка

SDK-GN

Ремарке товарно

BRT228

Комбайн за арония

 

Градинска платформа саморазтоварна

PW-490H

Прикачна торачка

TI-1A

Климатизирана кабина за Kubota

 L5040

Предна навесна система и ВОМ за Kubota L5040

 

Трактор

Kubota L5040

Инвестиционното предложение попада попадат в обхвата на т. 1, буква „в” – „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи на Приложение №2 към чл.93, ал. 1, т.1 и 2 от ЗООС и ИП подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Имотите, предмет на ИП не попадат, но граничат със защитена зона от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000280 „Златаришка река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 05.12.2016 г./г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница