Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предметДата16.08.2017
Размер114.44 Kb.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Изпълнение на дейности по публичност и визуализация по проект: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.“I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на проект: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“, съфинансиран от ЕС по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.

Необходимостта от възлагането на поръчката е по повод обстоятелството, че на 04.08.2014г., Министерството на регионално развитие и публичната администрация на Република Румъния, в качеството си на управляващ орган на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013 и Община Никопол, в качеството си на водещ партньор, са сключили договор № 58394/04.08.2014г. за субсидия за изпълнението на проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“. Партньор по проекта от румънска страна е Община Турну Мъгуреле.

Главната цел на проекта е подобряване на ефективната защита на околната среда и устойчиво развитие на природните ресурси в трансграничния регион Турну Мъгуреле – Никопол, както и осигуряване на по-добра среда за живот, работа и сътрудничество между хората.

Специфичните цели на проекта са:

1.Гарантиране на ефективна превенция на наводненията, причинени от река Дунав в района на Никопол и Турну Мъгуреле.

2.Установяване на ефективно сътрудничество между специализираните служби на двете общински власти за хармонизиране на дейностите, свързани с превенция на наводненията по река Дунав.

3.Укрепване на капацитета от мерки, свързани с превенция на природните рискове и опазване на околната среда.

4. Повишаване на информираността на хората относно бедствия и опазване на околната среда.

Териториалният обхват на поръчката: доставките и свързаните с тях услути, ще се изпълняват на територията на Община Никопол и Община Турну Мъгуреле.

Срокът за изпълнение на поръчката е до приключване на дейностите по проекта, но не по-късно от 31.12.2015 г. Конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности са след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, в съответствие с графика на проекта, както следва:


 • Организиране и провеждане на пресконференции (3 бр.) – в началото, по време на изпълнение и в края на проекта за отразяване на предвидените дейности и резултатите от реализиране на проекта – до 10 (десет) работни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

 • Издаване на информационни материали за проекта:

 • Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 3000 броя промоционални листовки (двуезични – BG и RO, с Формат мин. А4, пълноцветен печат) и включване на задължителната за проекта информация в тях, до 15 (петнадасет) работни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

 • Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 3000 броя дипляни за предотвратяване на наводнения и система за ранно предупреждение (с формат мин. А4, две гънки, пълноцветен печат) и включване на задължителната за проекта информация в тях, до 20 (двадесет) работни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

 • Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 1500 броя брошури за промотиране на различни системи за предотвратяване на наводненията (формат мин. А5, обем мин. 52 стр. пълноцветен печат) и включване на задължителната за проекта информация в тях, до 30 (тридесет) работни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

 • Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 1500 броя брошури за ерозия на почвата и нейното въздействие върху околната среда ( формат мин. А5, обем мин. 52, пълноцветен печат) и включване на задължителната за проекта информация в тях, до 30 (тридесет) работни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

 • Изработване и монтиране на постоянни информационни табели – 2 бр. – до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

 • Изработване и монтиране на временни информационни табели – 2 бр. – до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

В посочените по-горе срокове не е включен срок за съгласуване на дизайна на материалите от страна на Възложителя и Съвместния технически Секретариат на Програматата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.“, наричан по-нататък в документацията за краткост – „Секретариатът“.

Срокът за изпълнение на дейностите спира да тече в периода на съгласуване на дизайна на материалите с Възложителя и Секретариата.Информационната кампания ще обхване целия период на изпълнение на проекта и ще включва следните дейности:

 • графичен дизайн на елементите на визуална идентичност на проекта – лого, шаблони, печатни материали и т.н.

 • организиране и провеждане на пресконференции (3 бр.) – в началото, по време на изпълнение и в края на проекта за отразяване на предвидените дейности и резултатите от реализиране на проекта;

 • Издаване на информационни материали за проекта:

 • Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 3000 броя промоционални листовки (двуезични – BG и RO, с Формат мин. А4) и включване на задължителната за проекта информация в тях;

 • Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 3000 броя дипляни за предотвратяване на наводнения и система за ранно предупреждение (формат мин. А4, две гънки) и включване на задължителната за проекта информация в тях;

 • Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 1500 броя брошури за промотиране на различни системи за предотвратяване на наводненията (с Формат мин. А5, обем мин. 52 стр.) и включване на задължителната за проекта информация в тях;

 • Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 1500 броя брошури за ерозия на почвата и нейното въздействие върху околната среда (с Формат мин. А5, обем мин. 52 стр.) и включване на задължителната за проекта информация в тях;

 • Изработване, монтиране и демонтиране на постоянни информационни табели – 2 бр, както и изработване, монтиране и демонтиране на временни информационни табели – 2 бр.;

В рамките на настоящата поръчка изпълнителят следва да проведе, изработи и достави и постави, когато е необходимо следните дейности и материали.

1. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ – 3 БРОЯ
1.1 Период на провеждане: в началото, по време на изпълнението на проекта, в края на проекта;

1.2 Цел: Провеждане на встъпителна пресконференция в началото на проекта, за оповестяване и популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС, Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
1.3 Цел: Провеждане на пресконференция по време на изпълнението на проекта, за популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС, Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
1.3. Цел: Провеждане на заключителна пресконференция в края на проекта, която да обобщи постигнатото в рамките на проекта.
Участникът следва да реализира дейността по следните изисквания:
1.3. Срок: Не по-късно от 10 (десет) работни дни след писмена заявка от Възложителя. По отношение на заключителната пресконференция, освен горепосоченото изискване, същата следва да бъде проведена и, не по-късно от 10 (десет) дни преди приключването на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ.
1.4. Технически изисквания:


 • Място на провеждане на пресконференциите – гр.Никопол

- да се осигури зала с капацитет не по-малък от 45 места;

- в залата да бъдат осигурени не по-малко от 5 места за презентаторите; • Техническо обезпечаване

– да се осигури оборудване на залата: 1 бр. мултимедиен проектор; 1 бр. лаптоп, свързан за работа с мултимедийния проектор; екран за проектиране; озвучителна техника и минимум два микрофона, позволяващи ясното възприемане на казаното; техническа поддържка на апаратурата; осигуряване на възможност на представителите на медиите, обществеността и гостите да задават въпроси към презентаторите чрез подходящо озвучаване; подходящо осветление

 • Брандиране на залата – да се осигури оформление и визия на залата, в която се провежда събитието, в съответствие със спецификата на проекта, а именно: като се постави поне 1 информационен банер;

 • Водещ – да се осигури водещ на пресконференцията, който да води събитието професионално и по начин, отговарящ на средата и повода;

 • Програма и сценарий – да се подготвят и съгласуват с Възложителя програмата и сценария на събитието – поне 5 дни преди събитието;

 • Презентатори – презентаторите се осигуряват от Възложителя;

 • Покани - да се подготвят и изпратят на хартиен и/или електронен носител покани до гостите на събитието. Списъкът на гостите се изготвя от възложителя Дизайнът на поканите ще бъде предварително съгласуван с Възложителя, като следва да отговаря на мерките за информация и публичност, съгласно Насоките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г; Изпълнителят предоставя изработените хартиени покани на Възложителят не по-късно от 10 дни преди датата на пресконференцията.

 • Покани до медиите - в съответствие с правилата на Насоките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г., да се изпратят покани на хартиен или електронен носител до медиите за отразяване на събитието. Следва да бъдат поканени поне 10 журналисти и/или представители на медии, като се изготви списък на поканените лица, който трябва да бъде одобрен от Възложителя преди изпращане на поканите;

 • С цел оповестяване и популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС, Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г., да се осигури присъствие на минимум 3 представители на 3 различни български медии /местни и/или регионални/; присъствие на минимум 3 представители на 3 румънски медии /местни и/или регионални/.

 • Да бъде извършена регистрация на участниците в деня на провеждане на пресконференцията;

 • Присъствен списък – да се изготви присъствен списък на участниците в съотвествие с правилата на Насоките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

 • Табели - индивидуални табели с имената на презентаторите – тип пирамидка, формат в сгънат вид А5 или 10 х 21 см, цветност 4+0 на 300 гр. двустранно хромов картон или друг материал по преценка на изпълнителя;

 • Входяща анкета – да се изготви и раздаде на участниците входяща анкета, съгласно изискванията на Насоките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.;

 • Формуляр за обратна връзка - да се изготви и раздаде на участниците формуляр за обратна връзка в съответствие с правилата на Насоките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г;

 • Информационни материали – да се организира предоставянето на изработените от Изпълнителя информационни материали на присъстващите на пресконференцията, като например – подходящи папки за информационни материали, химикалки, визуализирани листи, бележник (пад), информационни брошури, обозначителни табели (баджове) за всеки участник в пресконференциите – за не по-малко от 45 учасници.

 • Кетъринг - да се осигури кафе, минерална вода, дребни сладки и плодове за участниците;

 • Фотозаснемане - да се осигури фотозаснемане и да се предостави фотоархив в срок до 7 работни дни след провеждане на пресконференцията;

 • представяне на мултимедийни презентации и тиражирането им като инфо-материал – за не по-малко от 45 участници;

1.5. Изпълнение: В срок от 5 (пет) работни дни от подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя своето предложение за изпълнение на поръчката, като посочи прогнозен план-график за организиране на встъпителната пресконференция в календарни дни и предложи/опише:

 • очаквания брой посетители - гости и представители на медиите (като представителите на медиите трябва да са минимум 3 души), които може да осигури;

 • предложение за мястото и начина за провеждане на пресконференцията, които да отговарят на поставените от Възложителя изисквания и да са съобразени с предложения от участника брой посетители;

 • предложение за съдържанието на сценария;

 • идейно предложение за творческата визуализация (дизайна, текстовете и изображението) на поканите до гостите и представителите на медиите;

Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя информация относно отразяването на трите пресконференции;

Възложителят има право да не се съобрази с предложенията, направени от Изпълнителя и да изиска други.


Възложителят има право по всеки компонент да избере някое от направените от Изпълнителя предложения или да изиска представянето на нови предложения.

Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 3000 броя промоционални листовки;

 • листовките следва да бъдат двуезични (BG-RO);

 • листовките следва да представят целите на проекта, очакваните резултати и ползи, както и трансграничното въздействие и т.н.;

 • листовките следва да бъдат отпечатани със следните технически параметри:

 • размер - мин. А4, двустранен пълноцветен печат

 • листовките следва да бъдат изготвени на хартия, минимум 150 гр./м²,

Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 3000 броя дипляни за предотвратяване на наводнения и система за ранно предупреждение;

 • дипляните следва да промотират различни системи за предотвране на наводнения и система за ранно предупреждение

 • дипляните следва да бъдат отпечатани със следните технически параметри:

 • размер мин. А4, печат- двустранен пълноцветен печат, с две гънки

 • дипляните следва да бъдат изготвени на хартия, минимум 150 гр./м²,


Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доствка на 1500 броя брошури за промотиране на различни системи за предотвратяване на наводнения;

 • Брошурите следва да промотират различни системи за предотвратяване на наводненията.

 • брошурите следва да бъдат отпечатани със следните технически параметри:

 • Формат - мин. А5,

 • Корица - двустранен пълноцветен печат, хартия мин. 300 гр./м²

 • Тяло: двустранен пълноцветен печат, хартия промазана - мин.115 гр./м², обем на тялото мин. 48 стр.


Изготвяне, предпечат, дизайн, печат и доставка на 1500 броя брошури за ерозия на почвата и нейното въздействие върху околната среда;

 • Брошурите следва да бъдат свързани с ерозия на почвата и нейното въздействие върху околната среда;

 • брошурите следва да бъдат отпечатани със следните технически параметри:

 • Формат - мин. А5,

 • Корица - двустранен пълноцветен печат, хартия мин. 300 гр./м²

 • Тяло: двустранен пълноцветен печат, хартия промазана - мин.115 гр./м², обем на тялото мин. 48 стр.


Изработка, монтиране и демонтиране на 4 броя информационни табели – 2 временни и 2 постоянни:

Постоянни информационни табели:

 • Табелите трябва да се монтират устойчиво чрез вкопаване и бетониране;

 • върху табелите трябва да има информация за Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

 • Табелите трябва да бъдат изработени в размер мин. 200 х 120 см;

 • Табелите трябва да са поставени върху 2 крака – височина на краката мин. 300 см.

 • Информационните табели трябва да бъдат а двустранно брандирани с пълноцветна апликация върху траен негорим материал - метал.

 • Изработката на табелите трябва да осигурява тяхната устойчивост на характерните за региона обичайни атмосферни условия.

Временни информационни табели:

 • табелите трябва да се монтират устойчиво;

 • върху табелите трябва да има информация относно Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.

 • табелите трябва да бъдат изработени в размер мин. 200 х 100 см;

 • информационните табели трябва да бъдат – едностранно брандирани, пълноцветна апликация върху траен материал.

Необходимо е всички информационни материали да бъдат изготвени в съответствие с Насоките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007-2013г., в частност с „Visual Identity Manual“, който е достъпен на следния линк: http://cbcromaniabulgaria.eu.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница